ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՍԿԻԶԲՆ ԳԼԽՈՑ
Աւետարանին որ ըստ Ղուկայ

ղուկ.

յովհ.

մատ.

մարկ.

Վասն աշխարհագրին

ա̃

...

...

...

Վասն բացօթեայ հովուացն

բ̃

...

...

...

Վասն Սիմէովնի

գ̃

...

...

...

Վասն մարգարէին Աննայի

դ̃

...

...

...

Վասն լինելոյ բանին Աստուծոյ առ Յովհաննէս

ե̃

...

գ̃

...

Վասն՝ որոց հարցանէինն զՅովհաննէս

զ̃

...

...

...

Վասն փորձութեանց Փրկչին

է̃

...

...

...

Վասն՝ որ ունէր զհոգին դիւական

ը̃

...

...

...

Վասն զոքանչին Պետրոսի

թ̃

...

ը̃

բ̃

Վասն՝ որոց բժշկէին ՚ի պէսպէս հիւանդութեանց

ժ̃

...

թ̃

գ̃

Վասն որսոյ ձկանցն

ժա̃

...

...

...

Վասն բորոտին

ժբ̃

...

զ̃

դ̃

Վասն անդամալուծին

ժգ̃

ժգ̃

ժգ̃

ե̃

Վասն Ղեւեայ մաքսաւորին

ժդ̃

...

ժդ̃

զ̃

Վասն գօսացեալ ձեռինն

ժե̃

...

իա̃

է̃

Վասն առաքելոցն համարոյ

ժզ̃

...

ժթ̃

ը̃

Վասն երանութեանցն

ժէ̃

...

ե̃

...

Վասն հարիւրապետին

ժը̃

...

է̃

...

Վասն որդւո՛յ այրւոյն

ժթ̃

...

...

...

Վասն՝ որոց առաքեցանն ՚ի Յովհաննէ

ի̃

...

ի̃

...

Վասն օծանելոյ զՏէրն մեռոնաւն

իա̃

իդ̃

կբ̃

խդ̃

Վասն առակի սերմնացանին

իբ̃

...

իդ̃

թ̃

Վասն սաստելոյ ջուրցն

իգ̃

...

ժա̃

ժ̃

Վասն՝ որ ունէր զլէգէովնն

իդ̃

...

ժբ̃

ժա̃

Վասն դստեր ժողովրդապետին

իե̃

...

ժե̃

ժբ̃

Վասն տեռատե՛ս կնոջն

իզ̃

...

ժզ̃

ժգ̃

Վասն առաքելոյ զերկոտասանսն

իէ̃

...

ժթ̃

ժդ̃

Վասն հինգ հացիցն, եւ երկու ձկանցն

իը̃

ժե̃

իզ̃

ժզ̃

Վասն ցաշակերտսն հարցանելոյ

իթ̃

...

լգ̃

իդ̃

Վասն այլակերպութեանն Յիսուսի

լ̃

...

լդ̃

իե̃

Վասն լուսնահարին

լա̃

...

լե̃

իզ̃

Վասն խորհելոյն՝ թէ ո՞վ մեծ իցէ

լբ̃

...

լէ̃

իէ̃

Վասն չտալոյն հրաման զկնի երթալ

լգ̃

...

ժ̃

...

Վասն երեւեցուցանելոյ զեւթանասունսն

լդ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյ օրինականին

լե̃

...

...

...

Վասն անկելոյն ՚ի ձեռս աւազակաց

լզ̃

...

...

...

Վասն Մարիամու եւ Մարթայի

լէ̃

...

...

...

Վասն յաղօթս կալոյն

լը̃

...

...

...

Վասն խուլ դիւին

լթ̃

...

իբ̃

...

Վասն՝ որ կինն ձայն եբարձ ՚ի ժողովրդեանն

խ̃

...

...

...

Վասն նշան խնդրելոյն

խա̃

...

իգ̃

...

Վասն՝ որ փարիսեցին կոչեաց զՏէրն

խբ̃

...

...

...

Վասն վա՛յ տալոյ օրինականացն

խգ̃

...

ծզ̃

...

Վասն խմորոյ փարիսեցւոցն

խդ̃

...

լբ̃

իբ̃

Վասն բաժանելոյ զինչսն ընդ եղբօրն

խե̃

...

...

...

Վասն պտղաբերելոյ անդոյ մեծատանն

խզ̃

...

...

...

Վասն Գալիլեացւոցն՝ եւ որոց ՚ի Սելովամ. եւ վասն թզենւոյն

խէ̃

...

...

...

Վասն կարկամեալ կնոջն այսահարի

խը̃

...

...

...

Վասն առակացն

խթ̃

...

իդ̃

...

Վասն՝ թէ սակաւք իցեն որ ապրելոց իցեն

ծ̃

...

...

...

Վասն՝ որք ասացին ցՅիսուս զՀերովդէէ

ծա̃

...

...

...

Վասն՝ որ ջրգողեալ էր

ծբ̃

...

...

...

Վասն՝ որք սիրեն զնախագահսն

ծգ̃

...

...

...

Վասն կոչելոյն յընթրիսն

ծդ̃

...

ծա̃

...

Վասն շինելոյ աշտարակին

ծե̃

...

...

...

Վասն հարեւր ոչխարացն

ծզ̃

...

լը̃

...

Վասն գնացելոյն յաշխա՛րհ հեռի անառակին

ծէ̃

...

...

...

Վասն անիրա՛ւ տնտեսին

ծը̃

...

...

...

Վասն մեծատանն, եւ Ղազարու

ծթ̃

...

...

...

Վասն տասն բորոտացն

կ̃

...

...

...

Վասն անիրաւ դատաւորին

կա̃

...

...

...

Վասն փարիսեցւոյն, եւ մաքսաւորին

կբ̃

...

...

...

Վասն հարցանելոյ մեծատանն զՅիսուս

կգ̃

...

խա̃

իթ̃

Վասն կուրին

կդ̃

...

խգ̃

լա̃

Վասն Զակքէոսի

կե̃

...

...

...

Վասն գնալոյ առնուլ իւր թագաւորութիւն եւ դառնալ

կզ̃

...

...

...

Վասն առնլոյ զտասն մնասն

կէ̃

...

կ̃

...

Վասն յաւանակին

կը̃

իզ̃

խե̃

լբ̃

Վասն հարցանելոյ քահանայիցն զՏէր

կթ̃

...

խը̃

լե̃

Վասն առակի՛ այգւոյն

հ̃

...

ծ̃

լզ̃

Վասն դահեկանին

հա̃

...

ծբ̃

լէ̃

Վասն սադուկեցւոցն

հբ̃

...

ծգ̃

լը̃

Վասն՝ թէ զիա՞րդ է որդի Դաւթի Քրիստոս

հգ̃

...

ծե̃

խ̃

Վասն երկո՛ւ լումայի այրւոյն

հդ̃

...

...

խա̃

Վասն հարցման կատարածին

հե̃

...

ծէ̃

խբ̃

Վասն զատկին

հզ̃

...

կգ̃

խե̃

Վասն վիճելոյն՝ թէ ո՞վ մեծ իցէ

հէ̃

...

լե̃

իէ̃

Վասն խնդրելոյն Սատանայի

հը̃

...

...

...

Վասն նախատանաց Հերովդի զՏէրն

հթ̃

...

...

...

Վասն կոծելոյ կանանցն

ձ̃

...

...

...

Վասն ապաշխարելոյ աւազակին

ձա̃

...

...

...

Վասն խնդրելոյ զտէրունական մարմինն

ձբ̃

լէ̃

կը̃

խը̃

Վասն Կղէովպեանցն

ձգ̃

...

...

...

Վասն համբառնալոյն Տեառն

ձդ̃

...

...

...

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ