ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴԱՆԻԷԼԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻ

Ասի՝ Դանիէլ որդի գոլ Յովհաննու որդւոյ Յովսիայ բարեպաշտն արքայի, հօրեղբօրորդի երից մանկանցն, որք ասին որդիք գոլ Յովակիմայ, եւ թոռունք Յովսիայ։ Զսոսա Նաբուքոդոնոսոր յառաջին ելանելն ՚ի վերայ Երուսաղեմի տարաւ ՚ի Բաբելոն։ Եւ մինչ մանուկն էր Դանիէլ ընկալաւ զՀոգին Սուրբ Աստուծոյ, որով դատապարտեաց զչարածերսն, եւ ապրեցոյց զպարկեշտն Շուշան։ Մտեալ ապա Դանիէլեանքն յարքունիսն ճգնէին պահօք, զորս եւ փառաւորեաց Աստուած. զի Դանիէլ զխորհուրդ պատկերին զոր ետես Նաբուքոդոնոսոր՝ մեկնեաց հաւաստի. յորում գուշակեաց զանսերմն ծնունդն Քրիստոսի ՚ի Կուսէն՝ վիմովն որ հատաւ առանց ձեռին. եւ պատուեցաւ ՚ի թագաւորէն։ Իսկ երեք մանկունքն ՚ի հնոցին զարմացուցին զնա։ Յաւել եւս մեկնել Դանիէլ զխորհուրդ ծառոյն ՚ի վերայ Նաբուքոդոնոսորայ, եւ զգիր ձեռինն ՚ի վերայ Բաղտասարայ։ Նենգեցաւ Դանիէլ յիշխանացն՝ եւ ապրեցաւ. եւ տեսլեամբ գազանացն մինչ ՚ի կատարած երկրի գուշակեաց զերկրորդ գալուստն Քրիստոսի. հաստատեաց ՚ի լնուլ եւթանասուն ամին զդարձ գերւոյն. եւ եւթանասուն եւթներորդօքն սահմանեաց զմիջոցն մինչ ՚ի ծնունդն Քրիստոսի։ Պահեաց երիս եւթներորդս, եւ ուսաւ ՚ի հրեշտակէն զոր ինչ յետ դարձին պատահէր Հրէիցն յԱնտիոքայ. յորում նկարէ զլինել նեղութեանցն որ ՚ի Նեռնէն. եւ զորոշումն յարուցելոցն, կնքեալ զտեսիլն մինչեւ ՚ի ժամանակն։ Խնու զբերանս առիւծուցն. կերակրի յԱմբակումայ, եւ պատուի ՚ի Կիւրոսէ։ Եւ ունի Գիրքս Դանիէլի պատմութիւն ամաց յիսուն եւ երկուց։

Գլուխք Դանիէլի մարգարէի։

ա̃. Մարգարէանայ նախ վասն Շուշանայ, փրկէ զզրպարտեալ արդարն, եւ մահու մատնէ զանօրէն ծերսն։

բ̃. Ընտրին Դանիէլեանք եւ առնին յանձն ներքինապետին. եւ ուտեն ունտս. եւ ՚ի ժամանակի իբրեւ կացին առաջի թագաւորին՝ երեւեցան գտան գեղեցկագոյն քան զամենեսին։

գ̃. Տեսանէ երազ Նաբուքոդոնոսոր. եւ իբրեւ ՚ի վարանս մտին եւ չկարէին գիտել մոգքն զերազն եւ զմեկնութիւնն. հրամայէ կոտորել զնոսա. եւ ՚ի տագնապի կացին եւ Դանիէլեանք, եւ ապրեցոյց զնոսա Աստուած. քանզի յայտնեաց Դանիէլի զգիտութիւն երազոյն։

դ̃. Մտանէ Դանիէլ եւ ասէ թագաւորին զերազն, եւ զմեկնութիւն նորա։ Իսկ վէմն որ հատաւ առանց ձեռին Քրիստո՛ս է. զի առանց ամուսնութեան ծնաւ ՚ի Կուսէն։

ե̃. Կանգնեաց զպատկերն Նաբուքոդոնոսոր, եւ հրամայէ ամենեցուն երկիրպագանել. եւ զերիս մանկունսն արկանէ ՚ի հնոց. վասն զի ո՛չ պագին երկիր պատկերին. իբրեւ որ շուրջ զհնոցաւն էին սատակեցան, եւ նոքա ապրեցան, եւ օրհնէին զԱստուած. կոչեաց զնոսա՝ ետես կենդանիս եւ զարմացաւ. եւ փառաւոր արար զԱստուած. եւ զնոսա իշխանութեամբն Հրէից պատուեաց. եւ հրաման ետ՝ թէ ոք հայհոյէ զԱստուած՝ մահու մեռցի։

զ̃. Տեսանէ այլ երազ Նաբուքոդոնոսոր, եւ ՚ի տարակուսի է միւսանգամ, ասէ իմաստնոցն Բաբելացւոց, եւ ո՛չ գիտացին. մեկնէ զերազն Դանիէլ. եւ խրատ թագաւորին՝ զանօրէնութիւնս իւր ողորմութեամբ քաւել. եւ յետ բազում ժամանակաց ել ՚ի գլուխ երազն, եւ օրհնեաց զԱստուած Նաբուքոդոնոսոր։

է̃. ՚Ի մտանել սուրբ սպասուցն ՚ի հրամանէ Բաղտասարայ արքայի որդւոյ Նաբուքոդոնոսորայ, մինչդեռ ըմպէին նոքօք կոչնականքն, ել թաթ ձեռին եւ գրեաց յորմն. իբրեւ զայն եւս տարակուսէին ճանաչել իմաստունքն Բաբելացւոց, եկն Դանիէլ, ծանեաւ զգիրն եւ մեկնեաց. զգեցաւ ծիրանիս, եւ արկին մանեակ ոսկի ՚ի պարանոցի նորա. եւ քարոզ կարդացաւ լինել երրորդ իշխան թագաւորութեան նորա։

ը̃. Թագաւորեաց Դարեհ Մար, եւ կացոյց իշխան զԴանիէլ. բռնադատէր թագաւորն ՚ի նախարարացն հաստատել հրաման, զի եթէ իշխեսցէ ոք խնդրել խնդրուածս յԱստուծոյ կամ ՚ի մարդոյ, բա՛ց միայն յարքայէ մինչեւ ցերեսուն օր՝ անկցի ՚ի գուբն առիւծուց։ Իբրեւ այնպէս կարգէր. սպասէին Դանիէլի մինչդեռ կայր յաղօթս, եւ չարախօսէին. կուտէին ՚ի վերայ թագաւորին, եւ ստիպէին զնա արկանել ՚ի գուբ, եւ ա՛րկ. եւ կանխեաց եկն եգիտ զնա կենդանի, եհան զնա ՚ի գբոյն. եւ զչարախօսսն կանամբք հանդերձ մատնեաց ՚ի սատակումն առիւծուցն. եւ հրաման երկնչել յԱստուծոյ։

թ̃. Տեսանէ զտեսիլ գազանացն. առիւծովն՝ զթագաւորութիւնն Բաբելացւոց. արջովն՝ զՄարաց եւ զՊարսից. ընծուն՝ զՄակեդովնացւոցն. եւ չորրորդիւն՝ զՀռոմայեցւոցն։ Մարգարէանայ վասն Քրիստոսի, եւ վասն Նեռինն, եւ Անտիոքու ամպարշտի. զի նա է եղջեւրն փոքրիկ որ ընկէց զերիսն՝ որ յառաջ քան զնա էին։

ժ̃. Մարգարէանայ թէ զիարդ Աղէքսանդրոս Մակեդոնացի քակեաց զթագաւորութիւնն Պարսից. խոյ՝ զթագաւորն Պարսից ասէ. եւ քօշ՝ զԱղէքսանդրոս Մակեդոնացի։ Աստ կայ եւթանասուն եւթներորդքն։

ժա̃. Իսկ վերջին տեսիլն՝ ուր զհարաւային տիկնոջն ասէ՝ ՚ի Մակաբայեցւոց գիրսն գտանի. յորում եւ վասն Նեռինն եւ կատարածի։

ժբ̃. ԶԲէլ կործանէ, զվիշապն սպանանէ, եւ ՚ի գուբն արկանի եւ ապրէ. եւ որք պատճառք արկանելոյն նորա եղեն՝ արկան ՚ի գուբն եւ ծախեցան յառիւծուցն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ