ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱԲԱՅԵՑՒՈՑ

Երեւի Երրորդ Մակաբայեցիս երեսուն եւ աւելի ամօք յառա՛ջ գոլ քան զԵրկրորդն եւ զԱռաջինն. քանզի Փիլոպատովր Պտղոմէոս՝ առ որով իրքս այս՝ այլ ոք ո՛չ գոյ ՚ի Պտղոմեանսն որք տիրեցին Եգիպտոսի։ Այս Փիղոպատովր թագաւոր Եգիպտոսի էր առ Մեծն Անտիոքաւ Ասիացւոց եւ Ասորւոց թագաւորաւ. եւ ո՛չ առ կրցեր որդւով նորա Անտիոքու Եպիփանեաւ. յա՛յտ է՝ զանցս աղէտիցս այսոցիկ զոր պատմեն Գիրքս այս, կանխագոյն կրեցին Հրէայք ՚ի Մեծն անուանեալ Անտիոքայ. եւ ապա երեսուն ամօք կամ քառասնիւք սո՛ւղ ինչ աւելի՝ յետոյ կրեցին յորդւոյ նորա Անտիոքայ Երեւելւոյ, զոր ինչ Առաջին եւ Երկրորդ գիրքն պատմաբանեն։

Գլուխք Երրորդ Մակաբայեցւոց։

ա̃. Զի Փիղոպատովր թագաւորն Եգիպտոսի եկն ՚ի մարտ պատերազմի ընդդէմ Մեծն անուանեալ Անտիոքայ Ասիացւոց եւ Ասորւոց արքայի. եւ դաւաճանեալ սպանաւ յոմանց. եւ առանց պատերազմի յաղթեալ Անտիոքոս, վասն որոց դիցն պարգեւս բաշխէր։

բ̃. Եկն Անտիոքոս յԵրուսաղէմ, եւ ՚ի պատճառս պատուոյ կամէր ՚ի տաճարն մտանել, որոյ ընդդէմ կալով Հրէիցն մեծանայր աղէտն. եւ յաղօթս գոչէին չտալ զսուրբ տեղին ՚ի կոխ անօրինին. որ թէպէտ ժպրհեաց մտանել՝ պատժեալ յԱստուծոյ հազի՛ւ շնչով զերծանէր, ընդ որոյ մե՛ծ եւս թշնամութեամբ դառնայր նա ընդ Հրէայսն։

գ̃. Եկն եհաս նա յԵգիպտոս. եւ գիր սաստիկ առնէր զՀրէից՝ զի թողցեն զօրէնսն։ Ուր բազումք գայթագղէին, եւ յոլովք քաջանային. ծանրացոյց զհարկսն. եւ ո՛չ վարկաւ զայն բաւական, այլ գրեաց յամենայն աշխարհ՝ կապանօք ածել զամենայն Հրէայս, եւ կորուսանել ՚ի կոխումն տալով փղաց։ Զորոյ ցասումնն ՚ի գութ շրջեաց խնամքն Աստուծոյ, եւ Հրէայք մեծապէս փառօք եւ պարգեւօք արձակեցան։

դ̃. Եւ զի ՚ի գիր հրամանին մեծարանօք ընդունել զՀրէայսն, եւ զինչս առեալս անդրէն տալ ցնոսա, եւ զյանցաւորս ՚ի ձե՛ռս. արքայ Փիղոպատովր Պտղոմէոս գրէ՝ ինքն իսկ է Անտիոքոս, եւ գրէ իւր զանունն Պտղոմեայ. զի եմո՛ւտ ճոխութեամբ յաշխարհ նորա։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ