ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՏՈՎԲԻԹԱՅ

Տովբիթ ՚ի գերելոցն է Սաղմանասարայ, եւ բնակեաց ՚ի Նինուէ. իսկ յետ այնր իբրեւ Սենեքերիմ դարձաւ ամօթով յԵրուսաղեմէ, զբազումս ՚ի Հրէիցն սպանանէր ՚ի Նինուէ, զորս եւ թաղէրն Տովբիթ։ Վասն որոյ խնդրեաց զնա սպանանել Սենեքերիմ. յորոյ երեսաց փախուցեալ, յետ սպանման Սենեքերիմայ յորդւոց իւրոց՝ դարձաւ Տովբիթ ՚ի Նինուէ։Գուշակեաց զաւերն Երուսաղեմի, եւ զհրկիզութիւն տաճարին ՚ի Նաբուքոդոնոսորայ, եւս եւ զդարձ գերւոյն, եւ զվերստին շինումն տաճարին. զբառնիլ կռապաշտութեանն յերկրէ, եւ զդառնալն յԱստուած՝ հեթանոսաց։ Պատուէր ետ որդւոյ իւրոյ Տուբիայ ելանել ՚ի Նինուէէ. զի կործանելոց է ըստ բանին Յովնանու. որ եղեւ առ Տուբիաւ. զի գերեալ կործանեցաւ Նինուէ ՚ի Նաբուքոդոնոսորայ՝ որպէս սպառնացաւն Նաւում։ Եւ կանխագոյն է իրքս Տովբիթայ քան զգերիլն Երուսաղեմի։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ