ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑՍ ՅՈՒԴԹԱՅ

Զգործ քաջութեանն Յուդիթայ որ սպանն զՀողեփեռնէս՝ զայն որ պաշարեալ էր զԲետիղուա՝ որ է Սամարիա, առ Նաբուքոդոնոսորաւ եղեալ՝ ասէ պատմութիւնս. եւ ցուցանէ զպաշարելն Հողեփեռնեայ զՇամրին յետ դարձի գերւոյն ՚ի Բաբելոնէ։ Գիտասցեն խնդրօղք զի չէ՛ Նաբուքոդոնոսորս այս՝ նա՛ որ գերեաց զԵրուսաղէմ. զի ասէ Եւսեբի ՚ի Քրոնիկոնին, իբրեւ ՚ի տուչութենէ զայս ինչ. ԶԿամբիւսէս որ յետ Կիւրոսի Պարսից՝ առ ՚ի Հեբրայեցւոց երկրորդ Նաբուգոդոնոսոր կոչել, առ որով Հրէիցն պատմութիւն լինել ասէ. որ ստուգապէս կարծելի է գոլ ա՛յս։ Իսկ եթէ զժամանակն Կամբիւսէս Նաբուքոդոնոսորայ յոլով ասէ. եւ զտաճարն իբր շինեալ, մի՛ զարմասցիս. զի իրքս նախ է քան զգալն Զորաբաբիլի. յաւուրս Յովակիմայ մեծ քահանայի, որդւոյ Յեսուայ Յովսեդեկեանց, եւ յառա՛ջ է քան զիրսն Եսթերայ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ