ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵԶՐԻ

Եզր՝ ’ի քահանայիցն էր, ’ի տանէն Եղիազարու որդւոյ Ահարոնի, ’ի ժամանակս գերութեանն ծնեալ եւ սնեալ օրինօքն Աստուծոյ ’ի Բաբելոն. եւ էր աջող գրիչ օրինացն Մովսիսի: Սա պատմէ ’ի գիրս իւր յայս զդարձ գերւոյն յետզյետէ ’ի Բաբելոնէ յԵրուսաղէմ. բայց սկսանի յաւուրցն Յովսիա եւ հասուցանէ մինչեւ ցգերութիւնն. եւ թէ յառաջնում ամին Կիւրոսի եւթանասուն ամ լցաւ գերւոյն, ’ի վճռէն Ողդայ մարգարէի. այսինքն՝ ’ի հինգերորդ ամէ մարգարէութեանն Երեմիայ, որ եւ սահմանեաց եւթանասուն ամ լինել գերութեանն. զորս իսկ եւ ի՛սկ արձակեաց Կիւրոս: Որք իբրեւ բեւրք չորք եւ աւելի՝ ելեալք յԵրուսաղէմ ընդ Սամանասարայ իշխանի՝ սկսան շինել զտաճարն. այլ խափանեցաւ գործն ’ի շրջակայ ազգացն զամս խբ. մինչեւ ցերկրորդ ամն Դարեհի, առ որով լցաւ եւթանասուն ամ ’ի հրկիզմանէ տաճարին: Այս Դարեհ յերկրորդում ամին իւրոյ արձակեաց զԶորաբաբէլ, եւ զՅեսու Յովսեդեկեանց զմեծ քահանայ հանդերձ չորիւք բիւրուք եւ աւելի յԵրուսաղէմ. որք եւ հրամանաւն Դարեհի սկսեալ ’ի շէնս տաճարին, եւ յամս չորս կատարեցին: Իսկ յե՛տ այսորիկ գրէ՝ թէ զկնի յիսուն եւ հինգ ամաց արձակեցաւ Եզրս այս ’ի Բաբելոնէ յԵրուսաղէմ հրամանաւ երկայնաձեռն Արտաշէսի մեծաւ պատուով, ուսուցանել Հրէից զօրէնս Աստուծոյ: Որոյ եկեալ՝ սրբեաց զժողովուրդն եւ զքահանայսն, ’ի բա՛ց արձակելով ’ի նոցանէ զայլազգի կանայսն հանդերձ որդւովք իւրեանց: Եւ ժողովուրդն ուրախ լինէր նովաւ յօրէնս Աստուծոյ:

Գլուխք Առաջին գրոցն Եզրի։

ա̃. Սկսանի յութուտասն ամէն Յովսիայ յորում արար զզատիկն, եւ զա՛յլն եւս համաձայն գրոց թագաւորութեանցն եւ մնացորդաց պատմէ ըստ կարգի՝ մինչեւ յառաջին ամն Կիւրոսի:

բ̃. Հրամայեաց Կիւրոս ելանել հրէից յԵրուսաղէմ եւ շինել զտաճարն Աստուծոյ, տուեալ անդրէն ցհրէայս զսպաս տաճարին՝ զառեալն ’ի Նաբուքոդոնոսորայ:

գ̃. Գրեցին շրջաբնակ ազգքն առ Արտաշէս թագաւոր Պարսից խափանել զշինուած տաճարին, զոր եւ արար իսկ. բայց տե՛ս՝ զի թուի թէ առ Կիւրոսիւ խափանեցաւ գործն:

դ̃. Յերկրորդ ամին Դարեհի իմաստուն երեւեալ Զորաբաբէլ, արձակեցաւ պարգեւօք յԵրուսաղէմ, եւ թղթովք ’ի Դարեհէ զի օգնեսցեն ’ի շինուած տաճարին յԵրուսաղէմ:

ե̃. Անուանք ելելոցն ’ի Բաբելոնէ, եւ թիւ նոցա հանդերձ ամենայն աղխիւն:

զ̃. Յամսեանն եւթներորդի կանգնեցին սեղան եւ տօնեցին զտաղաւարահարսն. եւ հեթանոսք եւս օգնէին ’ի շէնն:

է̃. Յերկրորդ ամի ելիցն սկսան շինել զտունն Աստուծոյ. առ որս եկեալ ազգքն որ առ Կիւրոսիւ եւ յետ նորա՝ խափանէին, զի այժմ կցորդեսցի՛ն ’ի գործն՝ որոց ոչ կալան յանձին:

ը̃. Գրեցին ապա իշխանք գաւառացն առ Դարեհ թէ զի՞նչ կամիցի վասն տաճարին. որոց գրեաց սաստիկ զի փութո՛վ օգնեսցեն գործոյն, որ եւ եղեւ իսկ:

թ̃. Կատարեցաւ տաճարն յամս չորս, յամսեանն Ադար, յորում եւ արարին զնաւակատիսն:

ժ̃. Արտաշէս երկայնաձեռն արձակէ զԵզր, որ յԵղիազարէ Ահարոնեանց, եւ զմնացեալ հրէայսն ընդ նմա յԵրուսաղէմ. համարձակեալ նմա զի ուսուսցէ զօրէնսն, եւ առնուցու հարկս ’ի պատարագս Տեառն ’ի տաճարին:

ժա̃. Անուանք ելելոցն ընդ Եզրայ յԵրուսաղէմ. եւ կշիռ ոսկւոյն եւ սպասուց տանն Աստուծոյ զոր պարգեւեացն Արտաշէս:

ժբ̃. Հրամանաւ Եզրի արձակեցին ’ի բաց որք ունէին կանայս այլազգիս, եւ զորդիս նոցա: Եւ ուսուցանէր Եզր զօրէնսն Աստուծոյ:

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ