ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՀՌՈՒԹԱՅ

Պատճառ գրոցս Հռութայ։ ՚Ի ժամանակս դատաւորացն Ելիմելէք ոմն Բեթղահեմացի ՚ի տանէ Փարիսի Յուդայեանց՝ Նոոմինաւ կնաւ իւրով եւ երկու որդւովք՝ վասն կարեաց սովոյ էջ առ Մովաբացիսն, եւ մեռաւ այրն անդէն։ Իսկ երկու որդիքն առին կանայս Մովաբացիս, եւ անուանք կանանցն՝ Որփա եւ Հռութ. մեռան անդէն եւ որդիքն։ Իբրեւ կամեցաւ մայր նոցա Նոոմին դառնալ ՚ի Բեթղահէմ, երթային եւ հարսունքն ընդ նմա. զորս յորդորեաց սկեսուրն դառնալ յազգ իւրեանց. եւ դարձաւ Որփա անդրէն։ Իսկ Հռութ գնաց զհետ սկեսրին. եւ եկին ՚ի Բեթղահէմ. եւ ետ զնա սկեսուրն մերձաւոր ազգականի առն իւրոյ Եղիմեղիքայ, եւ անուն մերձաւորին՝ Բոսս, կանգնել զանուն մեռելոյ որդւոյն Նոոմինայ առնն Հռութայ՝ ըստ օրինացն. եւ ծնաւ Բոսս ՚ի Հռութայ զՈվբեդ, եւ նա զՅեսսէ, եւ Յեսսէ զԴաւիթ։ Արդ՝ զի սիրեաց Հռութ Մովաբացի խառնիլ յօրհնեալ ազգն Աբրահամու, որպէս նախ քան զնա Թամար եւ Ռախաբ. եւ ետես Աստուած զհաւատս նորա, եւ արկ ՚ի սիրտն Բոոսայ առնուլ զնա կնութեան, եւ խառնել յազգն Յուդայ ՚ի նահապետս մարմնոյն Քրիստոսի։ Եւ նկարեաց նովաւ զառ Քրիստոս կոչումն հեթանոսաց։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ