ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԴԱՏԱՒՈՐԱՑ

Քանզի յետ մահուն Յեսուայ եւ ա՛յլք կացին դատաւորք ՚ի վերայ Իսրայէլի։ Էր երբէք զի եւ այլազգիքն իշխէին նոցա. զի ՚ի միջոցս ժամանակաց դատաւորացն ՚ի կուռս դառնային հրէայք. եւ մատնէր զնոսա Աստուած ՚ի ձեռս այլազգեաց։ Յորոց ՚ի նեղելն դառնապէս՝ աղաղակէին առ Տէր, եւ յարուցանէր փրկիչս նոցա զդատաւորսն, որք պատերազմելով ընդ հեթանոսս՝ փրկէին զԻսրայէլ ՚ի ձեռաց նոցա, նկարելով զճշմարիտ փրկիչն Քրիստոս որ փրկեաց զաշխարհս ՚ի մեղաց։ Նա՝ եւ ա՛յլ եւս բազում իրօք եղեն նոքա օրինակ Քրիստոսի. որպէս ցիցն յայելի վարսեալ ՚ի ծամելիսն Սիսարայ. եւ կործանելն Գեդէոնի զսեղանն Բահաղու. եւ անձրեւն ՚ի վերայ Գզաթուն Ասուի. եւ քաջութիւնն Սամփսոնի, եւ ա՛յլն եւս։ Պատմեն գիրքս այս յետ մահուանն Յեսուայ մինչեւ ցմահն Սամփսոնի զժամանակս երեքտասան դատաւորացն, որք յետ մահուանն Յեսուայ իշխեցին հրէից։ Եւ ՚ի միջոցսն զտիրելն այլազգեացն. որպէս յետ Յեսուայ զՔուսարայ Ասորւոյ. եւ յետ Գոդոնիէլի՝ զԵգղովմայ Մովաբացւոյ. եւ յետ Սամեգարայ՝ զՅաբինայ Քանանացւոյ. յետ Բարակայ՝ զՄադիամու. եւ յետ զԱբդոնի՝ զայլազգիս զորս տանջեաց Սամփսոն։ ՚Ի սոյն գիրս մեղադրէ եւ զկռապաշտիլն ցեղին Դանայ. եւ զանդուգն լրբութիւն Բենիամինեանցն։ Եւ ունի Գիրք Դատաւորացս չափ ժամանակի ըստ հրէից՝ ամս մ̃ձը̃. իսկ իւթանասնիցն՝ չորեք հարեւր եւ տասն. որում եւ Պօղոս ՚ի Գործսն ձայնակցի. յետ Յեսուայ ն̃ եւ ծ̃ ամ լինել մինչեւ ՚ի Սամուէլ մարգարէ. զի քառասուն ամ Հեղեայ ՚ի վերայ չորեքհարիւր եւ տասանցն եդեալ, լնու զչորեքհարիւր եւ զյիսունն։ Եւ յայտ է ապա զի յայլ եւ յա՛յլ պատմագրաց գրեցաւ Գիրքս այս ըստ աճման ժամանակին, եւ յետոյ ՚ի մի բովանդակեցաւ։

Գլուխք գրոց Դատաւորացն։

ա̃. Թէ յետ վախճանին Յեսուայ ցեղն Յուդայ կալաւ զառաջնորդութիւնն. յորում եւ կրկնաբանէ զառ Յեսուաւ եղելոց իրացն ՚ի Քաղեբայ։

բ̃. Թէ զի ո՛չ սատակեցին զազգսն ըստ հրամանին Տեառն. եւ երեւեցաւ հրեշտակն, եւ յանդիմանեաց զանօրէնութիւն նոցա, եւ լացին ընդ այնր առաջի Տեառն։

գ̃. Ամբաստանութիւն չարեաց նոցա, զի յետ մահուն Յեսուայ յետս կացին յԱստուծոյ, եւ մատնեաց զնոսա Տէր ՚ի ձեռս Քուսարայ արքայի Ասորւոց, եւ փրկեաց զնոսա ՚ի ձեռն Գոդոնիէղի։

դ̃. Յաւելին ՚ի չարիս եւ մատնեցան Եգղոմայ Մովաբացւոյ, եւ յարոյց Տէր զԱւովդ, որ սպան զԵգղոմ, եւ վանեաց զՄովաբ։

ե̃. Յետ նորա Սամեգար, որ սպան վեցհարիւր այր մաճի՛ւ արօրոյ։

զ̃. Մատնեցան Յաբինայ Քանանացւոյ, եւ եղեւ պատգամ Տեառն ՚ի ձեռն Դեբովրայ առ Բարակ. եւ նա չոգաւ եհար զզօրսն Յաբինայ. սպանաւ եւ Յաբին. եւ օրհնեաց Դեբովրայ օրհնութիւնս Տեառն յաղթականս։

է̃. Նեղեաց զնոսա Մադիամ եւ յարեաւ Գեդէոն. նկարեաց զբարձումն կռապաշտութեանն. եւ ՚ի նշան յաղթութեանն անձրեւովն ՚ի գեղմնն՝ զօրէնսն Աստուծոյ առ Հրէայսն, եւ զիջումն Բանին ՚ի կոյսն եւ զանարատ ծնունդն. եւ ապա զցամաքիլ Հրէիցն, եւ զանձրեւիլն աշխարհի։ Այլ եւ սափորք՝ Հրէայքն երկաթեայ գաւազանաւ փշրեալք ըստ Դաւթի եւ Երեմիայ. յորոց եւ լոյս Երրորդութեանն փողովք առաքելոցն վանեաց զիշխանն աշխարհի։ Այլ եւ ՚ի խորտակիլ մարմնական գործոց՝ պայծառանայ յաղթութիւն հոգւոյ։

ը̃. Յետ մահուն Գեդեոնի Աբիմեղէք հարճոյ որդի նորա սպան զեւթանասուն եղբարսն իւր, եւ թագաւորեաց. եւ յետ սուղ աւուրց խնդրեցաւ ՚ի նմանէ վրէժ, զի մանրեցաւ գլուխն եւ մեռաւ։

թ̃. Յետ նորա Թովղա։

ժ̃. Յետ նորա Յայիր։

ժա̃. Յետ նորա Յեփթայի, որ եւ զոհեաց զդուստրն, եւ Աստուած հրաշիւք՝ որպէս առ Աբրահամ ո՛չ խափանեաց, զի այլ ոք յայնպիսի ուխտ մի՛ ժպրհեսցի. կոտորեաց եւ զԵփրեմ վասն անպատեհ գոռոզութեանն։

ժբ̃. Յետ նորա Էսեբոն Բեթղահեմացի։

ժգ̃. Յետ նորա Էղոն Զաբուղոնացի։

ժդ̃. Յետ նորա Ղաբդոն։

ժե̃. Ապա Սամփսոն, որ ուժեղ զօրութեամբն իւրով նկարէր զանչափ զօրութիւն Տեառն իւրոյ. եւ յաղթելովն ՚ի կնոջէն, նկարէր զխոնարհիլն մարդկան առաջի մեղաց։

ժզ̃. Ամբաստանէ զՄիքեայ որ կանգնեաց զպատկեր կռոցն ՚ի տուն իւր. զի ասաց ցմայր իւր թէ զարծաթն զոր գողացան ՚ի քէն, եւ երդուար՝ զի թէ գտցի, արասցես անտի պատկեր ձուլածոյ. արդ՝ արծաթն առ ի՛ս է, ա՛ռ եւ արա պատկեր ըստ երդմանն, եւ օրհնեաց զնա մայրն զի ասաց թէ արա՛ պատկեր. արար եւ վակաս, եւ վարձեաց քուրմն զՂեւտացին։

ժէ̃. Ամբաստանէ եւ զցեղէն Դանայ, զի առին զկուռսն ՚ի տանէն Միքայ. որով եւ կռապաշտեցան՝ մինչեւ ցգերիլն ՚ի Սաղմանասարայ։

ժը̃. Պոռնկեցաւ հարճ Ղեւտացւոյն, եւ փախեաւ. եւ նա դարձոյց զնա. եւ եկն ՚ի Գաբաա. իբրեւ լլկեցին զհարճն եւ մեռաւ. ժողովեցաւ Իսրայէլ ՚ի վերայ Գաբաայ։ Եւ զի վասն կռապաշտելոյն ո՛չ նախանձեցան՝ որ մե՛ծ էր, եւ վասն կնոջն իրաց նախանձեցան, թո՛յլ ետ Աստուած պատերազմել ընդ միմեանս, մինչեւ ա՛ռ ստուգութիւնն զվրէժ չարեացն միմեամբք՝ երկուց կողմանցն։ Իսկ զՀռութայ զիրսն, վճարմամբ իրացն, եւ մեկնութեամբք անուանցն, թէ կամիս՝ առցե՛ս ՚ի պատահսն Ադամայ, եւ յելսն ՚ի դրախտէն, եւ ՚ի տեսչութիւնն Աստուծոյ առ նա՝ ծննդեամբն ՚ի տանէն Դաւթի։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ