ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԳՐՈՑ ՅԵՍՈՒԱՅ ՈՐԴՒՈՅ ՆԱՒԵԱՅ

Յեսու որդի Նաւեայ ՚ի ցեղէն Եփրեմի, աշակե՛րտ Մովսիսի։ Եւ քանզի մեծամեծ գործս վճարեաց Մովսէս եւ ազատեաց զԻսրայէլ յԵգիպտոսէ, արգելա՛ւ նա ՚ի հասուցանելոյ զժողովուրդն յերկիրն խոստացեալ. զի մի՛ կարծիցէ ժողովուրդն զնմանէ թէ Աստուած ոմն իցէ, եւ մոլորեալ ՚ի պաշտօ՛ն առցեն զնա, եւ լինիցի կռապաշտութիւն փոխանակ աստուածպաշտութեան. վախճանեցաւ նա իբրեւ զմարդ։ Եւ զի մի՛ յետ նորա անիշխան մնասցէ ժողովուրդն, հրամանաւ Տեառն ձեռնադրեա՛ց փոխանակ իւր զՅեսու։ Որ եւ տարաւ ժառանգեցոյց ժողովրդեանն զերկիրն խոստացեալ. որով եւ օրինա՛կ իսկ եղեւ Քրիստոսի. որ յետ դադարման օրինացն, որ ո՛չ կարաց հասուցանել զմարդիկ ՚ի հանգիստն, կոչեաց զամենայն աշխատեալսն ՚ի մեղաց եւ ասէ. Եկա՛յք առ իս՝ եւ ես հանգուցից զձեզ։ Այլ եւ առաքեաց զլրտեսսն ՚ի նշանակ առաքելոցն. դարձոյց զգետն, ՚ի խորհուրդ բնութեանս. կործանեա՛ց զԵրիքով, յօրինակ դժոխոց. ապրեցոյց զՌախաբ՝ ՚ի դէմս եկեղեցւոյ. եւ այլ բազում իրօք եղեւ նա օրինակ Քրիստոսի. զորս մի ըստ միոջէ ՚ի գլխոց գրոց աստի ուսանիմք։ Եւ ունի պատմութիւնս Յեսուայ, զժամանակս առաջնորդութեան նորա ՚ի վերայ Իսրայէլի, ամս քսա՛ն եւ եւթն, եւ թուի՝ պատմագրա՛ց գրել զԳիրս Յեսուայ վասն ասելոյն, թէ՝ Ոչ աւանիկ գրեա՛լ է այս ՚ի գիրս Ուղղութեան։

Գլուխք գրոց Յեսուայ որդւոյ Նաւեայ։

ա̃. Յանձն առնէ Աստուած Յեսուայ զԻսրայէլ. եւ վստահ առնէ յաղթել Քանանու, բայց թէ զգուշասցի զօրէնսն պահել։

բ̃. Հրամայէ Յեսու պատրաստել պաշա՛ր ՚ի մանանայէն. զի յանցանելն ընդ Յորդանան պարա՛պ լիցին տեսանել զսքանչելիսն։

գ̃. Վառէ զգունդն Ռուբինի յառաջապահ, զի մի՛ բեկցի սիրտ եղբարցն իւրեանց չգնալովն։

դ̃. Առաքէ զլրտեսսն ՚ի քաջալերս ժողովրդեանն, եւ ՚ի փրկութիւն տա՛նն Րահաբու, եւ ՚ի նշանակ մտի՛ն հեթանոսաց քարոզութեամբ խաչին եւ արեանն Քրիստոսի։

ե̃. Բանակեցան առ Յորդանան ա՛հ արկանել Քանանացւոցն, չմարտնչել՝ եւ կորնչել. եւ ՚ի պատիւ տապանակին որ առաջնորդէր նոցա, ՚ի տիպ Քրիստոսի նորս Իսրայէլի. բայց արձա՛կ հրամայէ կալ ժողովրդեանն։

զ̃. Բաժանեցաւ գետն ՚ի խրախոյս ժողովրդեանն, եւ յա՛հ Քանանացւոցն. ՚ի տիպ դարձի ՚ի դրախտն, եւ կորստեան չարաց. եւ երկոտասան քարինքն առա՛ն ՚ի ջուրցն, ՚ի յիշատակ հրաշիցն՝ եւ ՚ի տիպ առաքելոցն, եւ որք սուզանն ՚ի ջուրսն ՚ի նշանակ մեղաց։

է̃. Լո՛ւան ազգքն զբաժանել գետոյն՝ եւ յիմարեցան. բայց յանդգնեցան մարտնչել ըստ փարաւոնի, եւ կորեան ՚ի Յեսուայ։

ը̃. Գայլախազիւ թլփատեաց զԻսրայէլ՝ զի դիւրաւ ողջանայ, եւ զի խստութիւն նոցա օրինօքն թլփատեսցի. եւ ՚ի տիպ դրոշմելոյն զմեզ Յիսուսի Հոգւովն. եւ բառնալոյ զնախատինս ծառայութեան մեղացն։

թ̃. Արարին զզատիկն. եւ արգելաւ մանանայն, զի մի՛ անարգեսցի՝ որպէս ՚ի հարցն նոցա։

ժ̃. Երեւեցաւ հրեշտակն սուսերբ օգնել Իսրայէլի, եւ լուծանել ասաց զկօշիկն, եւ հնձա՛ն հարկանել զՔանանացիսն. եւ զի սրբեսցուք յաղտեղի իրաց զոր կոխեն կօշիկք։

ժա̃. Շրջապատեն զԵրիքով զվեց օր. եւ զի ո՛չ հնազանդեցան պաշարեալքն՝ լուծին զշաբաթն յառաջին պատերազմին, զի միշտ պատերազմեսցուք ընդ դեւս. եւ զի յաղաղակել նոցա անկան պարիսպքն, ՚ի նշանակ քակման դժոխոցն. եւ զի մնաց տունն Ռահաբու նշանաւն. զի ՚ի վերջին քակտելն աշխարհիս, ո՛չ սասանին դրոշմեալքն խաչիւն։

ժբ̃. Ապրեցոյց Յեսու զՌահաբ վասն հաւատոցն, եւ նզովեաց զԵրիքով ՚ի փորձ ընտրութեան Իսրայէլի, զի յաղթեսցուք ագահութեան. սրբեաց Տեառն զարծաթ եւ զոսկի տասանորդս՝ ՚ի նշանա՛կ հաւատոց եւ սո՛ւրբ վարուց։

ժգ̃. Անէ՛ծ որ շինէ զԵրիքով, զի առաջի՛ն յանդգնեցաւ ՚ի մարտ, եւ այն յե՛տ ներելոյն զեւթն օր. զի մեք մի՛ արհամարհեսցուք զներելովն Աստուծոյ, եւ մի՛ շինեսցուք զմեղս։

ժդ̃. Գողացաւ Աքար ՚ի նուիրելոցն Տեառն, ընդ որոյ պարտեցաւ Իսրայէլ. անտես եղեւ Յեսու մինչեւ ցերեկոյ՝ զի զղջասցի Աքար. սպառնացաւ վիճակաւն եւ ներեաց զգիշերն. իբրեւ յանդիմանեցաւ, կորեաւ իւրայովքն՝ որպէս Սափիրեանքն՝ յահ եւ յերկեւղ մեզ ա՛յժմ եւ յետոյ։

ժե̃. Դարանակալ լինի ՚ի վերայ Գայեայ՝ յուսումն հնարից պատերազմի. ազդէ Յեսու կանգնելով նիզակին զժամ յաղթութեանն, եւ զթագաւորեալ մեղսն կախէ խորհրդով խաչին։

ժզ̃. Գրեաց զօրէնսն ՚ի վերայ բռեալ սեղանոյն՝ զի ուսցին հեթանոսք. ընթերցաւ զօրհնութիւնն եւ զանէծսն, նոցա եւ մեզ յերկեւղ եւ ՚ի փափաքումն։

ժէ̃. Ժամադիր եղեն Քանանացիք մարտնչել ընդ Յեսուայ. այլ Գաբաւոնացիք անձնատուր եղեալ ապրեցան հնարիւք, յօրինակ դիմելո՛ց յԱստուած։

ժը̃. Կուտեցան հնգեքին թագաւորքն ջնջել զԳաբաւոն. զի Սատանայ ցասնու զղջացելոց. խնդրեցին նոքա փրկիչ զՅեսու, որոց օգնեալ վանեաց զմարտուցեալսն սրով, եւ քարէ կարկտիւ։

ժթ̃. Արգել զարեգակն եւ զլուսին. զի ցուցցէ զտկարութիւն պաշտելեացն հեթանոսաց. նկարելով եւ զնշանսն որ եղեւ ՚ի լուսաւորսն յօր խաչին Քրիստոսի։

ի̃. Սպան զհինգ թագաւորսն եւ կախեաց զփայտից, եւ զայլս բազումս զլեռնայինս եւ զդաշտայինս, կոտորեաց զքսան եւ ինն թագաւորսն, եւ ա՛ռ զաշխարհս նոցա։

իա̃. Խնդրեաց Քաղէբ զերկիրն խոստացեալ նմա. եւ առին Յուդա եւ Եփրեմ, եւ կէս ցեղին Մանասէի զբաժին ժառանգութեան իւրեանց։

իբ̃. Եկեղեցացաւ ժողովուրդն ՚ի Սելով, եւ կանգնեցին անդ զխորանն վկայութեան ՚ի վիճակն Եփրեմի, եւ բաժանեաց զմնացեալ երկիրն եւթն եւս ցեղիցն։

իգ̃. Զի ետուն Ղեւտացւոցն յամենայն ցեղիցն քառասուն եւ ո՛ւթ քաղաքս ապաստանի։

իդ̃. Բնակեաց Յեսու ՚ի Թամնասաքար. եւ զի հանգոյց Տէր ըստ խոստմանն իւրում զԻսրայէլ։

իե̃. Օրհնեաց Յեսու զՌուբինեանսն, եւ արձակեաց թոշակօք ՚ի վիճակս իւրեանց. եւ պատուիրեաց նոցա զգուշանալ օրինացն Տեառն։

իզ̃. Շինեցին Ռուբինեանքն սեղան ՚ի վիճակն իւրեանց. ընդ որոյ հարցեալք՝ պատասխանեցին թէ ՚ի վկայութիւն որդւոց մերոց կանգնեցաք, առ ՚ի չմերժելոյ որդւոց ձեր զմերս ՚ի զՏէր պաշտելոյ։

իէ̃. Ծերացեալ Յեսուայ, ժողովեաց զԻսրայէլ առաջի Տեառն. եւ յիշեցոյց նոցա լիով զերախտիսն Աստուծոյ՝ յԱբրահամէ մինչեւ ցայն վայր. եւ զգուշացոյց նոցա պաշտել զՏէր. եւ երկրորդեալ նոցա զխոստումն պաշտելոյ զՏէր, գրեաց՝ եւ կանգնեաց վէ՛մ ՚ի վկայութիւն։

իը̃. Թէ վախճանեցաւ Յեսու, եւ զի թաղեցին ընդ նմա զսուրսն քարեղէնս. նշանակեալ թէ ՚ի մեռանելն Յիսուսի խափանեալ անյայտ լինի մարմնաւոր թլփատութիւնն։

իթ̃. Վասն թաղման ոսկերացն Յովսեփու, եւ վասն մահուն Եղիազարու քահանայի, եւ Փենէհէսի որդւոյ նորա։

լ̃. Ամբաստանութիւն կռապաշտելոյն Իսրայէլի, եւ մտանելոյն ընդ ծառայութեամբ։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ