ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ

Հ. Յովհաննու Զօհրապեան վարդապետ

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԵԼԻՑ

Գիրք Ելիցս՝ նախապատի՛ւ գոլ ասի առ հրէայսն քան զամենայն գիրս, վասն մեծամեծ բարեացն որ եղեւ նոցա յԱստուծոյ ՚ի ժամանակի անդ, զոր եւ պատմեն Գիրքս այս։ Որոյ պատճառն է այսպէս եւ ըստ ա՛յսմ օրինակի։ Եկեալ հասեա՛լ էր ժամանակն, զի ըստ խոստմանն Աստուծոյ առ Աբրահամ, արձակեսցէ զհրէայսն ՚ի ծանր լծոյ Եգիպտացւոցն։ Զի ՚ի մերձենալ ժամանակի ելիցն Իսրայէլի, առաւել խստացաւ Ամենովփթիս փարաւոն տանջելով զԻսրայէլ, եւ հեղձուցանելով ՚ի գետ զմանկունս նոցա։ ՚Ի ժամանակի անդ, զի էր յետ մահուն Յովսեփայ ամք կե ծնաւ Մովսէս։ Ընկեցաւ ՚ի գետ, եւ հանաւ ՚ի ջրոյն խնամօքն Աստուծոյ. եւ զարգացեալ յայտնեաց զսէրն առ իւր ազգայինսն, սպանանելով զԵգիպտացին որ զրկէր զԻսրայէլացին. եւ դաւաճանեալ յիւրայոցն՝ փախչէ՛ր ՚ի Մադիամ։ Ուր եւ աստուածայնոյ յայտնութեանն հանդիպեալ առաքիւր յԱստուծոյ հանել զԻսրայէլ յԵգիպտոսէ։ Որոյ եկեալ եւ մեծամեծ հարուածովք տանջեալ զԵգիպտոս. զենոյր զզատիկն ՚ի տիպ Քրիստոսի. եւ ծովահեղձ արարեալ զփարաւոն Քենքերէս, անցոյց զԻսրայէլ ընդ ծովն, եւ եհան յանապատն ՚ի Սին. առաջնորդեալ հրով եւ ամպով, եւ կերակրեալ մանանայիւ։ Պարտէր զԱմաղէկ։ Ածէր անդ ապա Յոթոր զորդիսն Մովսիսի, որք թուեցան յՂեւտացիսն։ Եւ յետ յիսուն աւուր զկնի ելիցն խօսեցաւ Աստուած ընդ ժողովրդեանն զտասն պատգամսն գլխաւորս, եւ ա՛յլ իրաւունս մասնաւորս զորս գրեաց Մովսէս, եւ սրսկեաց զարիւն ողջակիզացն զգրովքն եւ զԻսրայէլիւ։ Եւ ապա ե՛լ Մովսէս ՚ի լեառն հանդերձ Յեսուաւ, եւ եմուտ յամպն միայն, ուր էր Աստուած՝ զքառասուն օր. եւ ա՛ռ յԱստուծոյ զհանգամանս խորանին եւ զերկուս տախտակսն. զոր եւ իջեալ խորտակեաց վասն չարեաց նոցա զի արարին կուռս։ Կոփեաց ա՛յլ տախտակս, եւ ել դարձեալ առ Տէր. յորում գրեաց Աստուած զառաջին տասնեակն, եւ լուսաւորեցան երեսքն Մովսիսի. էջ եւ ա՛ռ զնիւթ խորանին զոր կազմեցին Բեսելիէլ եւ Եղիաբ զեւթն ամիս։ Եւ կանգնեաց զխորանն ՚ի սկիզբն առաջնում ամսեանն, յերկրորդում ամի ելիցն յԵգիպտոսէ, յա՛յտ է յետ միոյ ամի ՚ի սկիզբն երկրորդին, յորոյ վերայ իջին փառքն Աստուծոյ ամպով։ Եւ ունի Գիրք Ելիցս պատմութիւն ժամանակի ճխզ̃ ամաց։

Գլուխք Ելիցն։

ա̃. Թուէ զսակաւութիւն մտելոցն յԵգիպտոս, որք ըստ խոստմանն Աստուծոյ աճեցին յանթիւ բազմութիւն։

բ̃. Թէ յետ վախճանին Յովսեփայ՝ նեղէին Եգիպտացիքն զԻսրայէլ ՚ի շինուածս քաղաքաց եւ ՚ի գործս դաշտաց։

գ̃. Թէ հրաման ետ փարաւոն մանկաբարձացն սպանանել ՚ի ծնունդսն զարուսն Իսրայէլի, յորմէ վրիպեալ՝ հրամայեաց զծնեալ արուսն ՚ի գե՛տ ընկենուլ։

դ̃. Վասն ծննդեանն Մովսիսի եւ գետընկէց լինելոյ, եւ հանելոյ զնա դստերն փարաւոնի։

ե̃. Զի սպան Մովսէս զզրկիչ Եգիպտացին, եւ ընդ այնր դաւաճանս կրեալ յիւրայոցն, փախեա՛ւ ՚ի Մադիամ։

զ̃. Ուր եւ առ ջրհորի անդ առաքինացեալ՝ չեթող զրկել հովուացն զդստերսն Հռագուելայ քրմի. եւ սմին վասն փեսայացեալ քրմին՝ ծնանիւր որդիս։

է̃. Թէ լուա՛ւ Աստուած զբողոք չարչարանացն Իսրայէլի, եւ յայտնեալ Մովսիսի ՚ի Քորէբ հրով՝ ասէ ե՛րթ հան զժողովուրդն, եւ ես եղէց ընդ քեզ։

ը̃. Հրաման առնու Մովսէս ասե՛լ առ ժողովուրդն թէ՝ որ Է՛ն Աստուածն Աբրաամու առաքեաց զիս առ ձեզ։

թ̃. Հրաման առնու եւ առ փարաւոն զարժանն։

ժ̃. Զի ՚ի վերայ երից նշանացն, ա՛յս է՝ գաւազանին, եւ գունափոխութեան ձեռինն, եւ որակութեան ջրոյն. զի դեռ հրաժարէր, զԱհարո՛ն եւս տայ նմա ՚ի գործակցութիւն։

ժա̃. Զի ՚ի գնալ նորա սպառնացաւ հրեշտակն, մինչեւ դարձոյց անդրէն զկինն եւ զորդիսն։

ժբ̃. Հրամանաւ Աստուծոյ գայ Ահարոն ընդ առաջ Մովսիսի, եւ մտեալ նոցա ՚ի ժողովուրդն առնէ նշանս Մովսէս, եւ ուրախ եղեւ ժողովուրդն։ ժգ. Մտանեն առ փարաւոն հրամանաւ Աստուծոյ, եւ նա ըմբոստանայ, եւ ծանրացուցանէ զչարչարանսն Իսրայէլի։

ժդ̃. Բողոքեաց ժողովուրդն դառնապէս, եւ Մովսէս դարձաւ առ Տէր, եւ եկն ՚ի Տեառնէ խոստմամբ, եւ ո՛չ անսաց նմա ժողովուրդն կարճամիտ։

ժե̃. Կնքէ հաւաստեաւ թէ անվրէպ կատարի հրաման ելիցն Իսրայէլի ՚ի ձեռն Մովսիսի եւ Ահարոնի՝ որք ՚ի տանէն Ղեւեայ։ Եւ ՚ի տարակուսելն դեռ Մովսիսի, Աստուած եւս դնէ զնա փարաւոնի, զօրանալ նշանօք եւ հանել զԻսրայէլ։

ժզ̃. Որպէս թուեաց զազգն նախ վասն ստուգութեան, թուէ եւ զժամանակ տիոցն Մովսիսեանց. որոց հրաման տայ Տէր առ փարաւոն գործել սքանչելիս։

ժէ̃. Դառնայ յօձ գաւազանն Մովսիսի, եւ կլանէ զառաչօք օձակերպ գաւազանս կախարդացն՝ ՚ի նշանակ կորստեան նոցա։

ժը̃. Սկիզբն առնէ տանջել զԵգիպտոս, եւ դարձուցանէ զջուրսն յարիւն՝ վասն արեանց անմեղ տղայոցն զորս հեղձուցին ՚ի գետն։

ժթ̃. Երկրորդ տանջանք գո՛րտն, զի զազիրք եւ բորբոսեալք էին չարեօք։ ի. Երրորդ հարուած մո՛ւնն՝ խոշտանգիչ՝ մանրածնունդ բարուց, եւ կըծուակիծ բանից նոցին։

իա̃. Չորրորդ հարուած շանաճանճն, շնաբարոյ կնամոլեացն։

իբ̃. Հինգերորդ՝ մա՛հ անասնոցն, անբանաբար յոխորտացելոցն։

իգ̃. Վեցերորդ հարուած, եռացեալ կեղն խաղաւարտ՝ խայտառակիչ դիւթականն չար խորհրդոց։

իդ̃. Եւթն հարուած, կարկուտն հրախառն, ամբարտաւան ցրտացելոցն ՚ի սիրոյն Աստուծոյ։

իե̃. Ութերորդ պատուհաս՝ մարա՛խն ապականիչ պտղոց՝ զայլո՛ց արարս յափշտակողացն։

իզ̃. Իններորդ՝ խաւա՛րն թանձրամած, կռփիչ խաւարելոցն կռամոլութեամբ. եւ հրաւէ՛ր նոցին հանդերձեալ անլո՛յծ խաւարին։

իէ̃. Հրաման առնու Մովսէս պատուէր տալ որդւոցն Իսրայէլի ՚ի տասներորդում աւուր ամսեանն առաջնոյ պատրաստել զոչխարն ՚ի զատիկ, այլո՛վք եւս նշանօքն ՚ի խորհուրդ Փրկչին։

իը̃. Թէ ըստ հրամանին Տեառն պատուիրեաց Մովսէս ՚ի չորեքտասան աւուր ամսոյն զենուլ զզատիկն. եւ շաղախել արեամբն զսեամս դրանցն. զոր եւ արարի՛ն այնպէս։

իթ̃. Տասներորդ հարուած, մահ անդրանկացն Եգիպտացւոց, յորմէ զարհուրեալ փարաւոն հրաման ետ ելանել որդւոցն Իսրայէլի։ լ. Թէ ելին որդիքն Իսրայէլի յԵգիպտոսէ գիշերի առանց խմորոյ, կողոպտեալ զԵգիպտացիսն։ Ել եւ խառնիճաղանճ բազում յօտար ազգաց ընդ նոսա։

լա̃. Պատուիրէ զի անթլփատն մի՛ կերիցէ զգառն զատկին, որպէս եւ չեւ՛ եւս մկրտեալն զհոգեւոր գառինն Աստուծոյ։

լբ̃. Զգուշացուցանէ դարձեալ ՚ի խմորոյ, եւ հաստատէ զօրէնս զատկին. եւ խնդրէ ինքեան զանդրանիկս մարդոյ եւ զանասնոց։

լգ̃. Թէ եբարձ Մովսէս զոսկերսն Յովսեփու։ Եւ զի սեամբ հրոյ եւ ամպոյ առաջնորդէր նոցա Աստուած ընդ ճանապարհս Կարմիր ծովուն։

լդ̃. Թէ ել փարաւոն զհետ Իսրայէլի պատրաստութեամբ կառաց եւ զօրաց, յորոց զարհուրեալ Իսրայէլ. եւ պաշտպանեալ նոցա Աստուծոյ՝ անջրպետեաց ամպովն ՚ի մէջ երկոցունց, եւ հրամայեաց Մովսիսի բաժանել զծովն, ընդ որ էանց Իսրայէլ։

լե̃. Մտեալ Եգիպտացիք զհետ նոցա հեղձան ՚ի ջուրսն, որպէս բանսարկուն ՚ի գե՛տ Յորդանիս սուրբ աւազանին։

լզ̃. Թէ մեծ փրկութեամբն հաւատաց Իսրայէլ, եւ երգեաց Աստուծոյ զօրհնութիւնս յաղթականս։

լէ̃. Զի քաղցրացոյց փայտիւ զդառն ջուրս Մեռային. որպէս Քրիստոսիւ եւ խաչիւն զբնութիւնս։

լը̃. Եկին յԵղիմ. ուր երկոտասան աղբեւրքն եւ արմաւենիք՝ ՚ի ցոյց խորհրդոյ, թէ յետ դառն վշտաց հասանէ մխիթարութիւն։ Եւս եւ ՚ի տիպ երկոտասան եւ եւթանասուն սուրբ առաքելոցն վարդապետութեան։

լթ̃. ՚Ի հնգետասաներորդ աւուր երկրորդի ամսեանն տրտնջեցին, եւ ետ նոցա Տէր զլորամարգն եւ զմանանայն չափով ըստ աւուր աւուր։

խ̃. Սկիզբն օրինադրութեան աւուրն շաբաթու։

խա̃. Հրամայէ լնուլ չափովն զմանանայն ՚ի սափոր ոսկի, եւ դնել ՚ի պահեստի ՚ի յիշատակ սքանչիցն, եւ ՚ի խորհուրդ Կուսին։

խբ̃. Հասեալք յՌափիդիմ տրտնջեցին վասն ջրոյ. եւ ետ նոցա ջուր ՚ի վիմէն հարմամբ գաւազանին։

խգ̃. Եկն Ամաղէկ պատերազմել ընդ Իսրայէլի, եւ տարածմամբ ձեռացն Մովսիսի յաղթահարեցաւ։

խդ̃. Եկն Յոթոր աներն Մովսիսի ՚ի լուր սքանչելեացն. եւ հաւատացեալ՝ անդէն զոհս Աստուծոյ մատոյց։

խե̃. Թէ խրատուն Յոթորայ լուեալ, կարգեաց Մովսէս հազարապետս եւ հարիւրապետս դատե՛լ զԻսրայէլ։

խզ̃. Յետ յիսուն աւուր ելիցն նոցա, տայ Աստուած օրէնս զտասն պատգամսն եւ այլ մասնաւորս։

խէ̃. Թէ ՚ի տեսիլ արհաւրացն զարհուրեցաւ ժողովուրդն, որով կրկին զգուշացուցանէ ՚ի կռամոլութենէ քանդակեալ նկարուց։ Եւ սեղան հողեղէն կամ յանտաշ քարանց ի՛ւր առնել պատուիրէ, յոր ո՛չ ոք ելցէ. ՚ի խորհուրդ ողջս պահելոյ զշինուածս բնութեան։

խը̃. Յաւելու եւ զայս, զի յետ վեց ամի արձակեսցեն զծառայս Եբրայեցի. ՚ի խորհուրդ ազատելոյն զմեզ Քրիստոսի զկնի վե՛ց դարուն։

խթ̃. Եւ թէ ոք զդուստր իւր վաճառէ, եւ թէ ո՛չ հաճեսցի ընդ նա որ գնեացն։ ծ. Օրէնք վասն կամաւոր եւ ակամայ սպանողաց։

ծա̃. Օրէնք հարկանողաց զծնողս։

ծբ̃. Մարդագողն մահո՛ւ սպանցի։

ծգ̃. Բամբասօղն ծնողացն սպանցի՛։

ծդ̃. Հարկանօղն զընկեր՝ ըստ չափոյ գանին տուժեսցի՛։

ծե̃. Սպանօղն զծառայ իւր՝ սպանցի՛. բայց թէ մի օր կամ երկու կեցցէ՝ մի՛ սպանցի։

ծզ̃. Վասն որ զկին յղի հարցէ. թէ սաղմն աննկար ելցէ կամ թէ նկարեալ։

ծէ̃. Վասն որ հարկանէ զակն կամ զատամն ծառայի։

ծը̃. Վասն թէ ցուլ հարեալ զոք սպանցէ, եւ թէ գիտէր տէրն նորա կամ ոչ։ ծթ. Թէ անասուն ՚ի հոր կամ ՚ի ջրհոր անկցի։

կ̃. Թէ ցուլ զցուլ հարեալ սպանցէ։

կա̃. Որ արջառ կամ ոչխար գողասցի։

կբ̃. Թէ ոք զգողն ՚ի հատանելն զտուն սպանցէ, թէ գիշերի կամ թէ ՚ի տունջեան։

կգ̃. Որ զայլոյ անդ կամ զայգի արածե՛լ տայցէ։

կդ̃. Թէ ոք զանդս հրդեհիցէ։

կե̃. Վասն յաւանդ տուեալ գրոհից, թէ մեռցի կամ գողասցի կամ գերի՛ առցի։

կզ̃. Վասն ՚ի վարձու առնելոյ իրիք։

կէ̃. Թէ ոք խաբեսցէ զկոյս զոչ խօսեալ։

կը̃. Զկախարդս սպանանել։

կթ̃. Զանասնագէտս սպանանել։

հ̃. Զդիցապաշտս սպանանե՛լ թէ Իսրայէլացի իցէ։

հա̃. Զպանդուխտ չնեղե՛լ։

հբ̃. Զայրիս եւ զորբս չզզուել։

հգ̃. Չտալ զարծաթ վաշխիւ։

հդ̃. Չգրաւել զպարտականին։

հե̃. Չհայհոյել զիշխանս, զորս եւ աստուածս ասէ. կամ զկուռս իսկ։

հզ̃. Զպտուղս կալոյ եւ զհնձանի ո՛չ հատանել։

հէ̃. Յութերորդ աւուրն նուիրել զանդրանիկս անասնոց։

հը̃. Զգազանաբեկն ո՛չ ուտել։

հթ̃. Զհամբաւ սուտ չընդունել։

ձ̃. Մի՛ կցորդել չարաց։

ձա̃. Սուտ չվկայել։

ձբ̃. Զդատաստան մի՛ թիւրել։

ձգ̃. Զմոլորեալ եւ զանկեալ անասուն թշնամւոյն՝ անտես ո՛չ առնել։

ձդ̃. Մի՛ առնուլ կաշառս իրաւանց։

ձե̃. Մի՛ նեղել զպանդուխտն։

ձզ̃. Զի յամն շաբաթու բերք այգեացն եւ ծառոց՝ եւ տնանկաց եւս լինիցի։

ձէ̃. Հանգչել յաւուր շաբաթու։

ձը̃. Զանուանս դից ո՛չ յիշել։

ձթ̃. Զերիս տօնս յանդիման լինել երախայրեօք Եռանձնեայ Տէրութեանն։

ղ̃. Չզոհել ՚ի վերայ խմորոյ, եւ վասն ճարպոյ եւ երախայրեաց. եւ չեփել զգառն ՚ի կաթն մօր իւրոյ։

ղա̃. ՚Ի պահելն զհրամանն՝ պաշտպանել խոստանայ ազգին յերեսաց Քանանացւոցն՝ հրեշտակաւ եւ պիծակօք։

ղբ̃. Կոչէ ընդ Մովսիսի ՚ի թիկունս լերինն եւ զԱհարոն որդւովք եւ եւթանասուն ծերովքն։

ղգ̃. ՚Ի պատմելն Մովսիսի զհրամանն Աստուծոյ՝ յա՛նձն առ ժողովուրդն լսել եւ առնել։

ղդ̃. Գրեալ Մովսիսի զօրէնսն, շինէ սեղան, եւ կանգնէ վէմս երկոտասան։

ղե̃. Երիտասարդքն հանեն զողջակէզս. զորոց արիւնն խառնեալ ջրով, սրսկէ զգրովքն եւ զժողովրդեամբն։

ղզ̃. Հրաւիրեալք յառաջ եւ սրբեալք ելանեն Մովսէս եւ Ահարոնեանք, եւ եւթանասուն ալեւորօքն, եւ ընդ ոտինն Աստուծոյ տեղեաւ տեսանեն զի կայր ակն շափիղա։

ղէ̃. Կոչի Մովսէս ՚ի վեր յայլում աւուր առնուլ զտախտակս օրինացն. եւ յանձնեալ զժողովուրդն Ահարոնի եւ Ովրայ՝ ինքն ելանէ հանդերձ Յիսուսիւ, եւ մտեալ ՚ի մէգն առ Աստուած՝ մնայ անդէն զԽ տիւ եւ զԽ գիշեր։

ղը̃. Անդ իսկ ցուցանէ նմա Աստուած զձեւ խորանին իմանալապէս, եւ հրամայէ առնել զայն ըստ օրինակին յասացեալ նիւթոցն։

ղթ̃. Տայ նախ զհանգամանս չափոյ տապանակին զքաւութեանն եւ զքրովբէիցն. ուր եւ դնել հրամայէ զտախտակսն ՚ի տապանակին։

ճ̃. Առնել հրամայէ սեղան զխնկոցն եւ զկահս նորին. զխնկաղացն ուր աղային զխունկսն, եւ զայլսն եւս։

ճա̃. Սեղան երեսաց հացին զառաջաւոր սեղանն է, զոր հինգկանգնեան ասէ յառնելն։

ճբ̃. ՚Ի տաղանդէ միոյ ոսկւոյ զաշտանակն եւ զճրագունսն առնել հրամայէ։

ճգ̃. Խորան առնել տասնփեղկեան, եւ նուարտան՝ որ է ծածկոյթ մազեղէն. եւ այլ ծածկոյթ ՚ի կարմիր մորթոց. եւ աստի անտի սիւնս Խ. եւ երկու սիւնս յանկեան, եւ վեց ՚ի թիկանց, ընդ ամենայն Խ եւ Ը։

ճդ̃. Եւ վարագոյր ծածկոյթ տապանակին ՚ի վերայ սեանց չորից։

ճե̃. Դնել ասէ արտաքոյ այսր վարագուրի զսեղան հացին ՚ի կողմն հիւսւսոյ, եւ զաշտանակն ՚ի հարաւակողմն, եւ զսեղան խնկոցն։

ճզ̃. Եւ այս արտաքին խորանիս վարագոյր առնել ՚ի վերայ սեանց հնգից։

ճէ̃. Եւ ՚ի դուռն խորանին զպղնձի սեղանն զողջակիզաց։

ճը̃. Շուրջ զխորանաւն պարսպաձեւ՛ առագաստ առնել, հարիւր կանգուն ընդ հարաւ, եւ հարիւր ընդ հիւսւսի, եւ յիսուն ընդ արեւելս, եւ յիսուն ընդ արեւմուտս։

ճթ̃. ՚Ի ձիթոյ ձիթենեաց լուցցէ Ահարոն զճրագունսն յերեկորեայ մինչեւ ցառաւօտն։

ճժ̃. Առնել հրամայէ պատմուճան Ահարոնի ցպճղունսն, յոսկւոյ եւ ՚ի ծիրանւոյ ՚ի պատիւ փառաց. թո՛ղ զբեհեզեայ պատմուճանն, որով ՚ի սուրբն սրբոց մտանէր։

ճժա̃. ՚Ի սոցուն նիւթոց եւ զվակասն ուսանոց, յորոյ ուսոցն վերայ երկու ականք զըմրըխտեայք՝ յանդիմանութիւնն եւ ճշմարտութիւնն։

ճժբ̃. Վահանակն անօսր կտաւեայ ՚ի լանջսն եւ ՚ի թիկունս. եւ մանուածոյքն վերջք չուանք հիւսուածու կապել զվահանակն ընդ ուսովք եւ ընդ անթովք։

ճժգ̃. ՚Ի տախտակն դատաստանի՝ որ է կրծանոցն, ընդելուզանել ասէ զականսն երկոտասանս. իսկ վահանակն զոր աստ ասէ, կամ նոյն է զոր նախ ասաց, կամ երկու տախտակ ա՛յլ է ՚ի թիկանց եւ ՚ի լանջաց, պնդել զվակասն զի մի՛ զերծանիցի։

ճժդ̃. Վտաւակն ներքնա՛կ է. կապուտակ անդերձ է, պճղնաւոր ՚ի ներքոյ վակասին ունելով ՚ի ստորոտս զանկակս եւ նռնաձեւս։

ճժե̃. Թիթեղնն ոսկի թերթ անօսր ՚ի խոյր գլխոյն ՚ի վերայ ճակատուն։

ճժզ̃. Յիշէ դարձեալ զպատմուճանն բեհեզեղէն։

ճժէ̃. Զապարաւշն վերին գօտի ասեն զանթովքն ՚ի վերայ պճղնաւոր պատմուճանին. եւ կամար՝ բո՛ւն գօտին ՚ի վերայ միջոյն. եւ անդրավարտիքն ՚ի ցոյցս ողջախոհութեան։ (իսկ Յուդիթն զապարաւշն ՚ի ճակատ կապել ասէ. այլ այն զարդ կանացի է։)

ճժը̃. Նուէրք քահանայանալոյ Ահարոնի եւ որդւոց նորա. զորս լուացեալ ջրով, եւ զգեցուցեալ մատուսցէ զողջակէզսն, եւ արեամբ եւ իւղով օծցին հանդերձի՛ւք քահանայութեանն։

ճժթ̃. ՚Ի խոյէ անտի կատարման՝ զերբուծն մա՛սն առնել Մովսիսի, յօրինակ՝ զսկիզբն եւ զկատարումն ամենիցն անդամոց բաժին Աստուծոյ նուիրել։

ճի̃. ՚Ի մասնէ քահանայիցն մի՛ կերիցէ օտար՝ որ չէ՛ գործակից քահանայութեանն։

ճիա̃. Սեղանն եւս սրբե՛լ ասէ, որ սրբէ զ՚ի վերայ եդեալսն ՚ի տիպ Քրիստոսի։

ճիբ̃. Երկուս գառինս, զմին առաւօտու եւ զմիւսն երեկոյի՛. երեկոյին՝ այժմուցս խորհուրդ Քրիստոսի, եւ առաւօտուն՝ հանդերձելոցն. ուր եւ անդ՝ նա՛ ինքն է վայելքն մեր։

ճիգ̃. Սեղանն խնկոց որի՛շ է՝ յորմէ խնկաղա՛ցն ասաց, զի ա՛նդ աղացեալն ա՛ստ լինէր պահեցեալ։ Ուր եւ միանգամ քահանայապետն ՚ի տարւոջ քաւէր։

ճիդ̃. Հրամայէ ՚ի քսանամենից առնուլ զկէս երկդրամեան հա՛ս Տեառն։

ճիե̃. Աւազանն առ ՚ի լուանալ ՚ի խորհուրդ նորոյս, առանց որոյ լուացման զգործս եւ զգնացս՝ ո՛չ մտցէ ոք յարքայութիւն։

ճիզ̃. Նի՛ւթք իւղոյն օծութեան խորհուրդ չորի՛ց առաքինութեանց. եւ օտարի ո՛չ տալն ՚ի զգուշութիւն, զանուն քրիստոնէութեան եւ առաքելական պատուոյ մի՛ տալ անարժանիցն։

ճիէ̃. Եւ չորք խունկքն ցամաք ծխելոյ ՚ի հուր, անուշահո՛տ վարս զկնի օծմանն։

ճիը̃. Ցուցելոց ահա նիւթոցն եւ կահից կոչէ Աստուած հանճարիչս զԲեսելիէլ Ովրեանց Յուդայեան, եւ զԵղիաբ ՚ի ցեղէն Դանայ։

ճիթ̃. Զգուշացուցանէ եւս վասն զշաբաթն պատուելոյ։

ճլ̃. Տայ Մովսիսի զտախտակսն զաստուածագիրս։

ճլա̃. Թէ ժողովուրդն կուտեալ ՚ի վերայ Ահարոնի արարին ո՛րթ, եւ կռապաշտեցին։

ճլբ̃. Ազ՛դ արար Աստուած Մովսիսի զանօրինել ժողովրդեանն։

ճլգ̃. Թէ աղաչեալ Մովսիսի ցածեաւ Տէր ՚ի ցասմանէն։

ճլդ̃. Իջեալ Մովսէս ՚ի լեռնէն, եւ վասն մեծ չարեացն նոցա խորտակեաց իսկոյն զտախտակսն։

ճլե̃. Այրեաց զորթն զայն եւ խարտեաց եւ ա՛րկ ՚ի վտակն ըմպել ՚ի պատիժ երկրպագողաց նորին շնացելոց։

ճլզ̃. Կշտամբէ զԱհարոն ընդ այնր. եւ նա ցուցանէ զյանդգնութիւն խիստ ժողովրդեանն պատճա՛ռ որթուն։

ճլէ̃. Հրամանաւն Մովսիսի մատչին Ղեւտացիքն սրով առնուլ վրէժս յերկրպագուաց որթուն. եւ առնուն ընդ այնր օրհնութիւն քահանայութեան։

ճլը̃. Ցուցանէ Մովսէս ժողովրդեանն զմեծութիւն մեղաց առնելեաց որթուն. եւ ինքն դարձեալ աղաչէ զՏէր ընդ մեղաւորացն։

ճլթ̃. Չառնե՛մ անպարտ ասէ թէ ո՛չ զղջասցին. թէպէտ ներէ առժամայն. եւ առաջնորդել նմա հրամայէ. զորս եւ հարկանէ ապա՝ սատակմամբ առ սակաւ սակաւ։

ճխ̃. Հրեշտա՛կ տալ առաջնո՛րդ նոցա ասէ եւ ո՛չ ինքն. եւ կշտամբէ զխստասրտութիւնն եւ զսուգն կերպարանօք, եւ զգուշացուցանէ դարձեալ զնոսա։

ճխա̃. Թէ խորանն Մովսիսի կոչեցաւ խորան վկայութեան. զի չեւ՛ եւս էր կազմեալ բուն խորանն։

ճխբ̃. Խնդրէ Մովսէս տեսանել զԱստուած իսկութեամբ, եւ լսէ՝ թէ զյետոյս փառաց իմոց ցուցից քեզ։

ճխգ̃. Հրաման առեալ Մովսիսի կոփէ երկուս քարեղէն տախտակս. եւ առեալ ելանէ ՚ի լեառնն. ուր իջեալ առ նմա Տէր ՚ի ծերպ վիմին՝ տիրական անուամբ զնա մեծարէ. ուստի զօրացեալ կարդաց զխորհրդական անուանսն ՚ի վերայ Աստուծոյ. եւ հայցեաց դարձեալ զերթալն Աստուծոյ ընդ նոսա։

ճխդ̃. Լնո՛ւ Աստուած զհայցուածս նորա, սքանչելեօք մերժել զՔանանացին, եւ զգուշացուցանէ զժողովուրդն ՚ի կրկին պոռնկութենէ, զի Աստուած նախանձոտ է, եւ ո՛չ ներէ։

ճխե̃. Պատուիրէ դարձեալ վասն տօնի բաղարջակերացն։

ճխզ̃. Հրամայէ դարձեալ՝ զի իւր իսկ տացեն զանդրանիկսն ամենայն։

ճխէ̃. Յիշէ դարձեալ վասն շաբաթու եւ վասն տօնի եւթներորդացն, եւ տաղաւարահարաց. եւ երիցս ՚ի տարւոջ յանդիման լինել ինքեան ընծայիւք։

ճխը̃. Մի՛ զենցես զզոհս իմ ՚ի վերայ խմորոյ։ Թուի թէ ՚ի խմորոտ աման զարիւնն չառնուլ։

ճխթ̃. Զառաջինս արմտեացն ՚ի տուն Տեառն նուիրել։

ճծ̃. Մի՛ եփել զգառն ՚ի կաթն մօր իւրոյ։

ճծա̃. ՚Ի լրումն երկրորդի այսմ քառասնեկիս՝ հրամայէ Աստուած Մովսիսի գրել զպատգամսն յուղղութիւն ժողովրդեանն. զոր եւ ինքն Աստուած գրեաց զառաջին տասնեակն ՚ի տախտակսն երկրորդս քարեղէնս։

ճծբ̃. Զի փառաւորեցան երեսքն Մովսիսի, ՚ի լրումն խոստմանն Աստուծոյ թէ հրաշս նոր գործեցից. ուստի եւ վասն ո՛չ կարելոյ նոցա հայել՝ արկանէր քօղ զերեսօք իւրովք։

ճծգ̃. Երկրորդեաց նոցա զհրամանս օրինացն, եւ հրամայեաց բերել զնիւթսն ՚ի կազմել խորանին։

ճծդ̃. Թէ յօժարութեամբ յաճախեաց ժողովուրդն ՚ի բերել զնիւթսն ասացեալս. զորս եւ տան ՚ի ձեռս Բեսելիելի եւ Եղիաբու։

ճծե̃. Թէ գործեցին զփեղկս խորանին, եւ զամենայն կազմած նորին. եւ զվարագոյրսն։

ճծզ̃. Զի արա՛ր զտապանակն ըստ ցուցելում օրինակին, եւ զքաւութիւնն եւ զքերոբսն։

ճծէ̃. Զառաջաւոր սեղանն աստ՝ խնկոցն է. զի եւ զկահս նորին զհե՛տ բերէ զխնկաղացն եւ զայլսն։

ճծը̃. Զի արար զաշտանակն ոսկի՛ ձոյլ՝ կահիւքն։

ճծթ̃. Սեղանն ոսկի հինգ կանգնեան՝ զառաջաւորն է, յորոյ վերայ հացն երեսաց յառաջին արմտեաց դնիւր։

ճկ̃. Զի արար զեւղն սուրբ օծութեան, եւ զխունկսն ծխելոյ։

ճկա̃. Արա՛ր զսեղանն պղնձապատ որ է ողջակիզացն, ՚ի բուրուառացն Կորխեանց՝ զոր ՚ի Թի՛ւսն ասէ։

ճկբ̃. Իսկ եւ զաւազանն ՚ի հայելեաց կանանց պահողաց։

ճկգ̃. Արար զառագաստն ՚ի բարձրութիւն կանգունս հնգետասան. իսկ զդրանն առագաստ՝ կանգունս քսան։

ճկդ̃. Միահամուռ թուէ զկշիռ ոսկւոյ եւ զարծաթոյ, եւ զթիւ համարոյ ժողովրդեանն զանցելոցն ՚ի հանդիսի, որք եւ պատրաստեցին իսկ զնիւթսն։

ճկե̃. Արարին զպատմուճանն եւ զվակասն, եւ զտախտակն զականակապ։

ճկզ̃. Ե՛ւս եւ զպատմուճանն վտաւակ պճղնաւոր, զանկակօք եւ նռնաձեւիւք։

ճկէ̃. Ե՛ւս եւ զպատմուճանն բեհեզեղէն, զապարաւշն զխոյրն, եւ զոսկի թիթեղնն ՚ի խոյրն ժապաւինեալ։

ճկը̃. Զի կատարեալ զգործն ամենայն բերին առաջի Մովսիսի, եւ օրհնեաց զնոսա Մովսէս։

ճկթ̃. Զի հրամայեաց Աստուած Մովսիսի կանգնել զխորանն ՚ի մուտ ամսոյն առաջնոյ, եւ օծանել զնա եւ զամենայն կահ նորա, եւ զԱհարոն եւ զորդիս նորա յօծումն քահանայութեան։

ճհ̃. Կանգնե՛աց Մովսէս զխորանն ըստ հրամանի Տեառն, եւ ծածկեաց զնա ամպն, եւ լի՛ եղեւ խորանն փառօքն Տեառն։

Ցանկ

Նախորդ էջ Ցանկ Հաջորդ էջ