ԳՐԱԴԱՐԱՆ

external

Գրաբարի ուսումնական բառարան

Հեղինակ՝ Լալիկ Խաչատրեան
Հրատարակչություն՝ Մխիթարեան Հրատարակչություն, վենետիկ
Տարեթիվ՝ 2016

Գրքի մասին. Սոյն բառարանն ընդգրկում է V–XI դարերի գրաբար մատենագրութեան մէջ սփռուած բառերը` ընտրութեան որոշակի սկզբունքով: Ելնելով բառարանի նպատակից, խնդիրներից եւ գործնական արժէքից` բառարանում ընդգրկուած է մատենագրական այն յուշարձանների նիւթը, որ նախատեսուած է հումանիտար բուհերի գրաբարի դասընթացով` գործնական աշխատանքների եւ թարգմանութիւնների համար: Բառարանում ներկայացնում է բառիմաստները, երանգները, քերականական բնութագրերը:

external

Գրաբարի բառարան

Հեղինակ՝ Ղազարեան Ռուբէն Սերոբի
Հրատարակչություն՝ ԵՊՀ
Տարեթիվ՝ 2000

Գրքի մասին. Ներկայ բառարանում, որտեղ տարբերակուած եւ ի մի է բերուած գրաբարի բառապաշարը, տեղ են գտել 5-11-րդ դարերի ինքնուրոյն եւ թարգմանական երկերում վկայուած բառերը, ոճերն ու դարձուածքները, որոնց մեծ մասը նոյնութեամբ կամ ձեւաիմաստային որոշ փոփոխութիւններով գործածական է Հայոց լեզուի զարգացման յետագայ փուլերում։ Բառարանը կազմուած է խիստ այբբենական կարգով՝ առանձին բառայօդուածների ձեւակերպման սկզբունքով։ Բառարանում բերում են՝ բացատրութիւն, հոլով, խոնարհում, ծագումնաբանութիւն:

external

Գրաբարի հոմանիշների բառարան

Հեղինակ՝ Ռ. Ս. Ղազարեան
Հրատարակչություն՝ ԵՊՀ
Տարեթիվ՝ 2006

Գրքի մասին. Բառարանը նուիրուած է գրաբարի հոմանիշ բառերունշ որոնք գործածուած են հայ մատենագրութեանեան 5-11-րդ դարերու ինքնուրոյն եւ թարգմանական երկերուն մէջ: Ղազարյանի բառարանում յուրաքանչյուր հոմանշային շարքը գլխաբառի հետ կազմում է մեկ բառահոդված, որում տեղ են գտել առավել կարևոր հոմանիշները: Բառահոդվածները ներկայացվում են հետևյալ կերպ. նախ բնութագրվում է գլխաբառը, այն է` արվում են խոսքիմաստային ու մասնագիտական նշումներ, ապա բերվում են հոմանիշները:

external

Գրաբարի ձեռնարկ

Հեղինակ՝ Վազգեն Համբարձումյան
Հրատարակչություն՝ Էդիթ Պրինտ
Տարեթիվ՝ 2018

Գրքի մասին. Գրաբարի սույն ինքնուսույցն ունի երեք բաժին՝ հնչյունաբանություն, ձևաμանություն և շարահյուսություն, այլև բառարան: Առաջինում ավանդվում են հնչյունաբանական երևույթները՝ հնչյունների կազ մությունը և փոփոխությունը, ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը, տառադարձությունը, երկրորդում՝ ձևաբանական երևույթները, որոնք հանդես են գալիս տարբեր խոսքի մասերում, երրորդում՝ շարահյուսական այն իրողությունները, որոնք նկատվում են պարզ, բարդ և բազմաբարդ նախադասության կառուցվածքում:

external

Նորահայտ բառեր
վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում

Հեղինակ՝ Նորայր Պողոսյան
Հրատարակչություն՝ ԵՊՀ
Տարեթիվ՝ 2014

Գրքի մասին Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում — (16-18-րդ դդ.): Բառարանում ընդգրկված են վաղաշխարհաբարյան բնագրերում հանդիպող նորակազմ, իմաստափոխված, հնչյունափոխված, նոր փոխառյալ, բարբառային բառերը:

.
.

external

Հայերէն Լատիներէն բառարան
Armeno-Latinum manuale lexicon

Հեղինակ՝ Ֆերահեան Յովսէփ
Հրատարակչություն՝ Polyglotta, Հռոմ
Տարեթիվ՝ 1887

Գրքի մասին: Ընդ քննութեամբ արկեալ զնորոգ յօրինեալ բառագիրքն ձեր Հայ-Լատին, եւ ի միտ առեալ զապագայ արդեանցն զշահեկանութիւն, ’ի դէպ համարեցայ առաջիկայ գրովս յայտնել ձեզ զգածմունս սրտիս առ այն վաստակած: Մէծ սատար ընծայէ աշակերտաց, որք զլատին բարբառ ուսանիցին, զի այնուհետեւ դիւրութեամբ զառ ’ի վարժապետէն աւանդեալն՝ ի լատին լեզու թարգմանիցեն: Ուր թողումք եւ զաւ պէսպէս օգուտս, զորս մարթ է քաղել անտի, այս է զխելամտութիւն բառից լատին բարբառոյն եւ զխոր հմտութիւն յայնմիկ:

external

Բառարան իտալերեն ֆրանսերեն հայերեն թուրքերեն

Հեղինակ՝ Մխիթարեան միաբանութիւն
Հրատարակչություն՝ Մխիթարեան, Վիեննա
Տարեթիվ՝ 1846

Գրքի մասին. Dizionario italiano-francese-armeno-turco | Գիտութիւնք որ զազդի ազգի իրաց ճառ արկեալ խօսիցին, ամենեւին ամենայն ուրեք մեծարոք եւ ցանկալիք են, եւ զամենեսին միանգամայն ձգեն օժարել հասանելի նոյնս վասն պէսպէս շահաւորն օգտութեանց որ անդէն կան ի նոսին ամբարեալ: Եւ արդ, ու ուսու. մասէր դու, զթեւոց սպասաւորութիւն առ համեմատութեամբ գիտութեանցն հարկանիցեն բարբառարանքն:

external

A Grammar of Armenian and English

Հեղինակ՝ Paschal Aucher and Lord Byron
Հրատարակչություն՝ Monastery Of St Lazarus
Տարեթիվ՝ 1832/1873

Գրքի մասին. Հայերեն և անգլերեն քերականություն: “In the present edition will be found some specimens of Armenian Poetry, and some translations of Lord Byron from the Armenian into English; and there are added, by way of exercise, extracts from the best Armenian writers”. In 1816, Byron visited San Lazzaro degli Armeni in Venice, where he learned the Armenian language and attended many seminars about language and history. He collaborated on the first edition of this work 1819, and it was reissued in 1832 with examples of his own work in Armenian.