ԳՐԱԴԱՐԱՆ

external

Սուրբ հայրերի վարքն
ու կենցաղավարությունը

Հեղինակ՝ Ժողովածու
Հրատարակչություն՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ
Տարեթիվ՝ 2016

Գրքի մասին. Ժողովածոի ներկա աշխարհաբար թարգմանոթյոնն իրականացվել է միայն ժողովածոի` «Վարք սրբոց հարանց եւ քաղաքավարոթիւնք նոցին ըստ կրկին թարգմանոթեան նախնեաց»­ի (Վենետիկ, 1855) կորիզը կազմող «Բանք եւ պատմոթիւնք հարանց» հատվածի համար: ԺԹ գլոխներոմ ամ­ փոփված վանական­անապատական բարոյախոսոթյոնն ըստ այսմ յորահա­տուկ մի թեմատիկ ողեցույց է բոլոր նրանց համար, ովքեր փափագն ունեն անապատական հայրերի հոգեւոր փորձառոթյանը ծանոթանալու եւ դրանք առօրյա կյանքում իբրեւ լոսաբանող օրինակներ ունենալու:

external

Վարք Սրբոց
Հատոր Ա

Հեղինակ՝ Ժողովածու
Հրատարակչություն՝ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2009

Գրքի մասին. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը սկսում է «Վարք սրբոցի» աշխարհաբար թարգմանության հրատարակությունը: Ներկա հատորն ընդգրկում է «Աբդա — Գրիգոր Աստվածաբան» հոդվածները: | Հուսով ենք, որ սույն ժողովածուն կգտնի ընթերցողների իր շրջանակը, հնարավորություն կտա ավելի խորությամբ ճանաչելու քրիստոնեության լույսը, ավելի սերտ փարվելու Հայ առաքելական եկեղեցուն: Գրաբարից թարգմանությունը՝ Արշակ Մադոյանի:

external

Վարք Սրբոց
Հատոր Բ

Հեղինակ՝ Ժողովածու
Հրատարակչություն՝ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2009

Գրքի մասին. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը սկսում է «Վարք սրբոցի» աշխարհաբար թարգմանության հրատարակությունը: Ներկա հատորն ընդգրկում է «Դեմետրիոս – Թեոփիլոս» հոդվածները: | Հուսով ենք, որ սույն ժողովածուն կգտնի ընթերցողների իր շրջանակը, հնարավորություն կտա ավելի խորությամբ ճանաչելու քրիստոնեության լույսը, ավելի սերտ փարվելու Հայ առաքելական եկեղեցուն: Գրաբարից թարգմանությունը՝ Արշակ Մադոյանի:

external

Վարք Սրբոց
Հատոր Գ

Հեղինակ՝ Ժողովածու
Հրատարակչություն՝ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2010

Գրքի մասին. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը սկսում է «Վարք սրբոցի» աշխարհաբար թարգմանության հրատարակությունը: Ներկա հատորն ընդգրկում է «Ս. Ինդոս — Ս. Նիկողայոս» հոդվածները: | Հուսով ենք, որ սույն ժողովածուն կգտնի ընթերցողների իր շրջանակը, հնարավորություն կտա ավելի խորությամբ ճանաչելու քրիստոնեության լույսը, ավելի սերտ փարվելու Հայ առաքելական եկեղեցուն: Գրաբարից թարգմանությունը՝ Արշակ Մադոյանի:

external

Վարք Մխիթար Սեբաստացի Աբբահոր

Հեղինակ՝ Հովհաննես Թորոսյան
Հրատարակչություն՝ տպ. Մխիթարեան, Վենետիկ
Տարեթիվ՝  1932 / 200x

Գրքի մասին. Մխիթար Աբբան – Հիմնադիրը Մխիթարյան Հաստատության – ամբողջ մի դարագլուխ է կազմում մեր մտավոր զարգացման պատմության մեջ և որը տարբերում է իրանից առաջ ե- ղած բոլոր հայ մարդկանցից: Հայտնի է, թե ի՛նչ ահագին դեր է կատարել Մխիթարյան Միաբանությունը հայ ազգին մեջ: Վստահ կարելի է ասել, որ մի ամբողջ դար, մինչեւ ԺԹ. դարու կեսը, դա միակ հիմնարկությունն էր, որ լույս և գիտություն էր մատակարարում հայերին: Մի անօրինակ բեղմնավոր գրական գործունեությամբ՝ Սբ. Ղազարի վանքը դարձավ մի երևույթ, որի նմանը չէ տեսել մեր ամբողջ պատմությունը: Արևելահայերենի վերածեց Մաշտող Ք. Ղազարյանը:

external

Վարք և բանք սուրբ հարանց
Աբբա Զոսիմոս Պաղեստինցի

Հեղինակ՝ Աբբա Զոսիմոս Պաղեստինցի
Հրատարակչություն
՝
 Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատ.
Տարեթիվ՝ 2001

Գրքի մասին. Վարք և բանք սուրբ հարանց – Աբբա Զոսիմոս Պաղեստինցի | Հուսալով Աստծո ողորմությանը, սկսում ենք մի նոր մատենաշար, որի ամեն մի համար կծանոթացնի Սուրբ Հայրերից մեկի վարքին և նրա ուսուցումներին: Մատենաշարի ամեն մի հատորյակ կներկայացնի հիմնականում այն հայրերին, որոնց թե վարքը և թե ուսուցումները պահպանվել են: | Ով երանելի աբբա Զոսիմոս, ըսքեզ ունիմք բարեխոս առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց։ Կանխեա խընդրեա ըզթողութիւն յանցանաց, ի քեն աշակերտելոցս։

external

Վարք և բանք սուրբ հարանց
Աբբա Դորոթեոս Գազացի

Հեղինակ՝ Աբբա Դորոթեոս Գազացի
Հրատարակչություն՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2001

Գրքի մասին. Վարք և բանք սուրբ հարանց – Երանելի Աբբա Դորոթեոս | Հուսալով Աստծո ողորմությանը, սկսում ենք մի նոր մատենաշար, որի ամեն մի համար կծանոթացնի Սուրբ Հայրերից մեկի վարքին և նրա ուսուցումներին: Մատենաշարի ամեն մի հատորյակ կներկայացնի հիմնականում այն հայրերին, որոնց թե վարքը և թե ուսուցումները պահպանվել են: | Ով երանելի աբբա Դորոթեոս, ըզքեզ ունիմք բարեխոս առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց: Կանխեա խնդրեա ըզթողութիւն յանցանց, ի քեն աշակերտելոցս:

external

Հայել ի վարուց

Հեղինակ՝ Ժողովածու
Հրատարակչություն՝ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2007

Գրքի մասին. «Հայել ի վարուցը» միջնադարյան բարոյա-խրատական զրույցների ժողովածու է: Ստեղծվել է 1480-ին, հրատարակվել 1841-ին: Ժողովածուն լեհերենից հայերեն է թարգմանել Ստեփանոս Լեհացին 1651 թվականին, հրատարակվել է 1702-ին: Ժողովածուի զրույցները ներհյուսվել են առակագրքերի, քարոզգրքերի, վարքագրական գրքերին: Ժողովածուն իր ուրույն հետքն է թողել ուշ միջնադարի գեղարվեստական գրականության արձակում: Սույն թարգմանությունը կատարել են Մայր Աթոռիս միաբաններ Տ. Իսահակ աբեղա Պողոսյանը և Տ. Ռուբեն աբեղա Զարգարյանը` Քնարիկ Տեր-Դավթյանի աշխատասիրած «Հայել ի վարուց»-ից, հրատ. Երևան, 1994 թ.: