ԳՐԱԴԱՐԱՆ

external

Աղօթամատոյց
Սրբոյն Յովսեփայ Ա[ստուա]ծահօրն

Հեղինակ՝ Մխիթարեաններ
Հրատարակչություն՝ տպ. Դեմետրիոս Թեոդոսիուի, Վենետիկ
Տարեթիվ՝ 1781

Գրքի մասին. Աղօթամատոյց Սրբոյն Յովսեփայ Ա[ստուա]ծահօրն: Յորում պարունակին եւ այլ աղօթք ժողովեալք ի զանազան գրոց: / Յորում պարունակին և այլ ա-/ղօթք ժողովեալք ի զանա-/զան գրոց։/ Արարեալ յումեմնէ բանա-սիրէ ըս[տ] խնդրոյ ոմանց/ ջերմեռանդից։ / Յամի տ[եառ]ն 1781. սեպ. 20./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի Տպարանի դեմետրեայ թէո-/դոսեանց:/ Հրամանաւ մեծավորաց։/ 214 զարդափակ էջ։ Տասներկուծալ և վեցածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 10,9X5,5 սմ: Տիտղթ. զարդափակ։ 2 փորագիր պատկեր 4 և 32 էջերում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։

external

Երգ Երգոցի
առաջին եւ երկրորդ
թարգմանութիւնը

Հեղինակ՝ Ոսկեան, Համազասպ
Հրատարակչություն՝ Մխիթարեան տպարան, Վիեննա
Տարեթիվ՝ 1924

Գրքի մասին. Երգ Երգոցի նոր բնագրի մը գիւտը մղեց զիս Համառօտ ուսումնասիրո: թիւն մը պատրաստել Երգ Երգոցի, Հայերէն թարգմանութեան մասին եւ տպագրութեան հանձնել նորագիւտ բնագիրը։ Ձեռնարկեցի այս գործքին սա խոր համոզումով, որ Ս. Գրքի հայերէն թարգմանութեան իսկական արժէքը միայն այն ատեն կարելի է դատել, երբ մէն մի գրութիւն յունարէնի հետ համեմատութեան կը դրուի։ 

­
­­­

external

Շարական հոգեւոր երգոց

Հեղինակ՝ Հայկական շարականներ
Հրատարակչություն՝ Ի տպարանի Սրբոց Յակոբեանց, Յերուսաղէմ
Տարեթիվ՝ 1936

Գրքի մասին. Շարական հոգեւոր երգոց Սուրբ եւ ուղղափառ առաքելական եկեղեցւոյս Հայաստանեայց: Յօրինեալ ի սրբոյ թարգմանչացն մերոնց եւ ի սրբոյ Շնորհալւոյն եւ յայլոց սրբոյ հարց եւ վարդապետաց: | Տիտղոսաթերթի դարձերեսին՝ Ի հայրապետութեան Տ. Տ. Խորենայ սրբազնագոյն կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, հրամանաւ տեառն Թորգոմայ սրբազան պատրիարքի առաքելական Ս. Աթոռոյս Երուսաղէմի եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պոլսոյ տեառն Մեսրոպայ սրբազան արքեպիսկոպոսի:
Գիրքը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում:­
­­

external

Հոգեւոր երգեր
պաշտամունքի

Հեղինակ՝ Էլմաճեան, Է.
Հրատարակչություն՝ Էլմաճեան, Պասադենա
Տարեթիվ՝ 1938

Գրքի մասին. «Հայախօս, թրքախօս եւ անգլիախօս տարրերէ բաղկացած մեր ժողովուրդին Համար երգեցողութիւնը դժուար խնդիր մը եղած է։ Հոգեւոր պաշտամունքի ատեն առաջարկուած նոյն երգը երեք տարբեր երգարաններու մէջ միշտ չենք կրնալ գտնել, հետեւաբար այս տարրերէն մին կամ միւսը կստիպուի լռել։ Այս դժուարութեան լուծում՝ մը գտնելու Համար Տէրը սրտիս վրայ դրա երեք լեզուներէ բաղկացած երգարանի մը պատրաստութիւնը»: Գիրքը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում: Բնագիրը՝ հայերեն, անգլերեն և հայատառ թուրքերեն:

external

Հոգեւոր երգեր
Եղանակներով

Հեղինակ՝ տպ. «Սելամէթ»
Հրատարակչություն՝  տպ. «Սելամէթ», San Francisco
Տարեթիվ՝ 1932

Գրքի մասին. Տիտղոսաթերթի վրա` զարդ: Շապկի վրա` «Bethel Armenian evangelical church San Francisico, California»:­ «Ճշմարիտ հոգեւոր երգերը ամեն յարանուանական եւ ազգային բաժանումների գեր ի վեր են, տիեզերական են:  Հին Երգարանը նախապես ունեցողներուն համար Յաւելուածին որոշ, թիւով առանձին տպագրութիւն մը հրատարակուած է: Անոնք որ կը փսվաքին կրնան այդ Յաւելուածը հին գիրքերուն հետ միասին կազմել տալ: Մաղթ ենք որ հոգեւոր Երգարանի այս նոր տպագրութիւնը բոլոր նախկին տպագրութիւններէն աւելի մեծ օրհնութիւններ բերի»:
­

external

Ներբող Սուրբ կոյս
Մարիամ Աստուածածնի

Հեղինակ՝ Աթանասեան, Խաչիկ
Հրատարակչություն՝ Տպ. Կաթողիկէ, Պէյրութ
Տարեթիվ՝ 1931 

Գրքի մասին. Ներբող Սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածնի: Եփեսոսի Գ. տիեզերական ժողովին 1500 ամեակին առթիւ | Սուրբ Կոյսը ունի շատ առանձնաշնորհութիւններ, որոնք զինքը կը մեծցնեն, կը բարձրացնեն, հիացումի, սիրոյ եւ յարգանքի արժանի կ՚ընեն։ Սակայն Աստուածամայրութիւնն է այս առանձնած շնորհութիւններուն առաջինը, գլխաւորը , ա՛յն , որմէ կը բխին միւսները, որմէ կը բխի Սուրբ Կոյսին իսկական, անզուգական գերազանցութիւնը։ Աստուածամայրութիւնը սերտիւ կապուած ըլլալով քրիստոնէական հաւատքի ամէնէն էական մէկ մասին, Մարդեղութեան:

 

external

Վարդարանի տասնուհինգ շաբաթները

Հեղինակ՝ Լոնկո, Պարթոլո
Հրատարակչություն՝ տպ. Ս. Աստուածածնի վանքի, Վիեննա
Տարեթիվ՝ 1923

Գրքի մասին. Եկեղեցւոյ առաջին դարերէն սկսեալ շաբաթ օրը Ս. Կուuի պաշտօնին նուիրուած օր մը եղած է միշտ, որուն մէջ հաւատացեալները զինք կը մեծարեն առանձինն եղանակաւ՝ ըլլայ աղօթքներով, ըլլայ մահացուցումներով եւ կամ` ընայ այլ առաքինական օ եւ է գործով մը։ Այս մասին մեզի օրինակ թողած են գրեթէ բոլոր սուրբերն իրենց կենաց կամ գրութեանց մէջ: Ամէն բարեպաշտ հաւատացեալ զիտէ թէ շաբաթը Ս. Կուսին նուիրելու սովորութիւնն աւանդական եղած է: Ամենադժնդակ դեր մը խաղացած է Եւրոպայի պատմութեան մէջ ԺԷ դարը։

 

external

Տէրունական աղօթքը
իբրեւ կանօն Քրիստոնէական կենցաղի

Հեղինակ՝ տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի
Հրատարակչություն՝ տպ. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի, Կ. Պոլիս
Տարեթիվ՝ 1904

Գրքի մասին. «Ճշմարիտ բնազդով մը Քրիստոսի Եկեղեցին ընտրեց Տերունական Աղօթքը Նոր կտակարանին մէջէն եւ դրաւ զանիկա քովէ քով Տասնաբանեայ պատուիրանքներուն հետ Հին կտակարանին մէջէն, որպէս զի տպաւորուի յիշողութեան վրայ, դրոշմուի սրտին վրայ եւ գանձուի իբրեւ ”ողջամիտ խօսքերու ձեւ մը” անգին: Վասն զի անիկա աղօթքի նախատիպէ շատ աւելի բան մըն է։ Կը սորվեցնէ մեզի ոչ միայն ինչպէս աղօթել, այլ թէ ի՛նչ բանի համար աղոթելու ենք, եւ զորչափ աղօթքն է վերցնել բաղձանքները սրտին որմէ են կենաց աղբիւրները, սորվեցնելով մեզի թէ ի՛նչ պարտին ըլլալ մեր սիրտերուն բաղձանքները»: