Այս էջում ներկայացված աղոթքներն ու կանոնները
ծանոթացման համար են եւ պաշտոնական բնույթ չունեն:

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ


ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Հայ Կաթողիկէ համայնքների
Թիվ Պատարագ

 

Ք. Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ. Ամեն։

Վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին, Տէր, ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցո զմեզ։

Ս.  Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի, եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք.  Ընկալ, Տէր, զաղաչանս մեր, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին՝ անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քոյ, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց։ Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր։ Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ձեռնամած, խոնարհված դեպի խորանը.

Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ առաջի ամենայն սրբոց, եւ առաջի ձեր, հարք եւ եղբարք, զամենայն մեղս զոր գործեալ եմ։ Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով եւ ամենայն մեղօք՝ զոր գործեն մարդիկ. մեղայ, մեղայ։ Աղաչեմ զձեզ, խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն։

Ս. Ողորմեսցի քեզ Աստուած հզօրն, եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, անցելոյն եւ այժմուս, եւ յառաջակայէն փրկեսցէ զքեզ, եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս, եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանսն։

Ապա ժողովրդին դառնալով ու խաչակնքելով.

Ք. Ամէն։ Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած, եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր։ Տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս։ Ուղղեսցէ եւ զառաջիկայ կեանս ձեր՝ շնորհօք սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն։ Եւ նմա փառք, յաւիտեանս. ամէն։

Ս. Յիշեսջիր եւ զմեզ առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ։

Ք. Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ Գառինն Աստուծոյ։

Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած՝ որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ։

Ս. Դատ արա ինձ, Աստուած, եւ իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում։

Ք. Յազգէ որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ նենգաւորէ փրկեա զիս։

Ս. Դու, Աստուած, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոոացար զիս. ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ։

Ք. Առաքեա, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո։

Ս. Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած՝ որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ։

Ք. Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ։

Ս. Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես, անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա առ Աստուած, խոստովանեա նմա, փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է։

Քահանան ինքզինքը խաչակնքելով կասե.

Ք. Փառք Հօր † եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ։

Ս. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Օրհնեսցուք զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջ փառաբանութեան, եւ երգել զերգս հոգեւորս։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Քահանան ձեռքերը տարածած կը բարձրանայ սեղանը եւ համբոյրելով այն կասե.

Ք.  Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջ փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ սեղանոյս խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք. զսուրբ, զհրաշալի եւ զյաղթող Տէրութիւնդ քո

կամ

ա զՏնօրէնութիւն քո կամ
բ զԱստուածայայտնութիւն քո կամ
գ զՅայտնութիւն քո կամ
դ զԳալուստ քո քառասնօրեայ ի տաճարն կամ
ե զՄարդեղութիւն քո, ի տօնի Աւետման Մօր քոյ եւ Կուսի կամ
զ զԳալուստ քո յԵրուսաղէմ կամ
ձէ զՅարութիւն քո կամ
ը զՀամբարձումն քո կամ
թ զԳալուստ Հոգւոյն սրբոյ կամ
ժ զՏէրութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանդ կամ
ժա զՊայծառակերպութիւն քո կամ
ժբ զԳալուստ քո ի Փոխումն Մօր քոյ եւ Կուսի կամ
ժգ զՏէրութիւն քո ի տօնի Ծննդեան Մօր քոյ եւ Կուսի կամ
ժդ զՅարութիւն քո ի տօնի Ծննդեան Մօր քոյ եւ Կուսի կամ
ժե զԽաչ քո կամ
ժզ զՏէրութիւն քո ի տօնի Ընծայման Մօր քոյ եւ Կուսի կամ
Ժէ զՏէրութիւն քո ի տօնի Անարատ Յղութեան Մօր քոյ եւ Կուսի
ժթ զՅարութիւն քո ի տօնի  Անարատ Յղութեան Մօր քոյ եւ Կուսի
ի զԾնունդ քո կամ

օրհնեմք եւ փառաւորեմք։ Եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ սրբոյ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԸՆԾԱՅՈՒՄՆ

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Քահանան սկիհը բանալով կը խաչակնքե նշխարը ասելով.

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր † եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ ապա վայր կը դնե մաղզման ծածուկ ասելով.

Յիշատակ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։

Քահանան գինին կը լցնե սկիհի մեջ ասելով.  

Յաղագս յիշատակի փրկագործ տնօրէնութեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։

Ապա մաղզման կը դնե սկիհի վրա, կօրհնե այն ու կիսածածուկ կասե.

   Աստուած, Աստուած մեր, որ զերկնաւոր հացդ, զՏէր մեր Յիսուս Քրիստոս, զկերակուրդ ամենայն աշխարհի առաքեցեր փրկիչ եւ կեցուցիչ եւ բարերար՝ օրհնել եւ սրբել զմեզ։ Ինքնին դու, Տէր, օրհնեա եւ այժմ զառաջադրութիւնս զայս։ Ընկալ զսա յերկնային քո սեղանդ։ Յիշեա որպէս բարերար եւ մարդասէր՝ զմատուցողս եւ վասն որոց մատուցանի։ Եւ զմեզ անդատապարտ պահեա ի քահանայագործութիւն աստուածային խորհրդոց քոց։ Զի սուրբ եւ փառաւոր է ամենապատիւ մեծվայելչութիւն փառացդ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ սրբոյ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԽՆԿԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

Ժ.  Բարեխօսութեամբ Մօր քոյ եւ Կուսի՝ ընկալ զաղաչանս քոց պաշտօնէից։ Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ քո, Քրիստոս. եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց։ Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց, խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիաս։ Ընկալ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու։ Բարեխօսութեամբ վերին քո զօրաց՝ միշտ անշարժ պահեա զԱթոռ Հայկազնեայց։

Ք. Խունկ մատուցանեմ առաջի քո, Քրիստոս, բուրումն հոգեւորական. ընկալ ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի քո մատուցարանդ ի հոտ անուշից, եւ առաքեա առ մեզ փոխարէն զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյդ սրբոյ։ Եւ քեզ փառս մատուցանեմք ընդ Հօր եւ սուրբ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԵՐԱԽԱՅԻՑ ՊԱՏԱՐԱԳ
ժԱՄԱՄՈՒՏ

Քահանան կը համբուրե սեղանը, կը խաչակնքե ու կասե.

Ք. Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ապա կը գարդան օրվա ժամամուտը.

Ս. Միածին Որդի եւ Բանդ Աստուած, եւ անմահ էութիւն. որ յանձն առեր մարմնանալ ի սրբուհւոյ Աստուածածնէն եւ ի միշտ Կուսէն. անփոփոխելիդ մարդ եղեալ խաչեցար Քրիստոս Աստուած, մահուամբ զմահ կոխեցեր. մինդ ի սրբոյ Երրորդութենէն, փառաւորակից ընդ Հօր եւ ընդ սրբոյ Հոգւոյն, կեցո զմեզ։

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ժ.  Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Ժ.  Առաջի քո, Տէր։

Քահանան ձեռքերը տարածելով կասե.

Ք. Տէր Աստուած մեր, որոյ կարողութիւնդ անքնին է եւ փառքդ անհասանելի, որոյ ողորմութիւնդ անչափ է եւ գթութիւնդ անբաւ, դու ըստ առատ մարդասիրութեան քում նայեա ի ժողովուրդս քո եւ ի տաճարս յայս սուրբ. եւ արա ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն քո եւ զգթութիւն։ Զի քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆ

Ժ. Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով Փրկչաւ իմով։ Սուրբ զԱստուածածինն օրհնութեամբ մեծացուցանեմք։ Աւետաւոր հրեշտակն աւետարանէր զծնեալ Փրկիչն ի սրբոյ Կուսէն։ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Ասէ, ուրախ լեր՛, բերկրեա՛լդ, քանզի Տէր տերանց է ընդ քեզ։

Ժ. Գովեա Երուսաղէմ զՏէր։ Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց, ալէլուիա։ Եկայք ժողովուրդք երգեցէ՛ք Տեառն, ալէլուիա։ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ Յարուցելոյն ի մեռելոց, ալէլուիա, որ զաշխարհս լուսաւորեաց. ալէլուիա.

Ժ. Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ։ Զթագաւորն Քրիստոս օրհնութեամբ երգով բարեբանեցէք, ամենայն երկիր։ Արարողին երկնի եւ երկրի մատուսցուք երգով գոհաբանութիւն, ամենայն երկիր։ Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն։ Երրորդութեան եւ մի Աստուածութեան մատուսցուք պատիւ, երկրպագութիւն յաւիտեանս. ամէն։

Ք. Որ հասարակաց զայս եւ միաձայն մեզ ամենեցուն ուսուցեր աղօթել, եւ զերկուց եւ զերից միաձայնելոց յանուն քո զխնդրուածս պարգեւել խոստացար, դու եւ այժմ զծառայից քոց զխնդրուածս առ ի յօգուտն կատարեա, շնորհելով յայսմ յաւիտենիս զգիտութիւն քումդ ճշմարտութեան, եւ ի հանդերձեալսն զկեանսն յաւիտենականս պարգեւելով։ Զի բարերար եւ մարդասէր ես, Աստուած, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

   Տէր Աստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս զդասս եւ զզինուորութիւնս հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց ի սպասաւորութիւն փառաց քոց, արա այժմ ընդ մուտս մեր մտանել եւ սրբոց հրեշտակաց, եւ լինել պաշտօնակից մեզ եւ փառաբանակից քումդ բարերարութեան։

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ ԵՒ ԹԱՓՕՐ ՍՈՒՐԲ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱՒ

Ք. Զի քո է կարողութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։

Ս. Պռօսխումէ։

Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ ծնար եւ յայտնեցար, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր եւ գալոցդ ես, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ մարմնացար վասն մեր, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ համբար ձար փառօք առ Հայր, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յայտնե ցար ի Թաբոր լերինն, ողորմեա մեզ։  (երիցս)
Ժ. Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր ի փոխումն Մօր քոյ եւ Կուսի, ողորմեա մեզ։  (երիցս)

ՔԱՐՈԶ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ Եկեղեցւոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն սրբազան Պապին մերոյ Տեառն  (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն ամենապատիւ Պատրիարքին մերոյ Տեառն  (այս անուն) Կաթողիկոսի կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց Եկեղեցւոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։ Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։ Տէր, ողորմեա։ Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք։ Տէր, ողորմեա։ Տէր, ողորմեա։ Տէր, ողորմեա։

Ք. Աստուած սուրբ, որ ի սուրբս հանգուցեալ ես, եւ երեքսրբեան ձայնիւ սերովբէք գովեն զքեզ եւ քերովբէք փառաբանեն, եւ ամենայն երկնային զօրութիւնքն քեզ երկիր պագանեն. որ ի չգոյէ ի գոյ ածեր զամենայն արարածս. որ արարեր զմարդն ըստ պատկերի քում եւ նմանութեան, եւ ամենայն շնորհիւ քով զնա զարդարեցեր, եւ ուսուցեր խնդրել զիմաստութիւն եւ զգօնութիւն, եւ ոչ անտես արարեր զմեղուցեալն, այլ եդիր ի վերայ նորա ապաշխարութիւն փրկութեան. որ արժանի արարեր զմեզ զնուաստացեալ եւ զանարժան ծառայքս քո ի ժամուս յայսմիկ կալ առաջի փառաց սրբութեան սեղանոյ քոյ, եւ զօրինաւոր երկրպագութիւն եւ զփառաբանութիւն մատուցանել քեզ. դու, Տէր, ընկալ ի բերանոյ մեղաւորացս զերեքսրբեան օրհնութիւնս, եւ պահեա զմեզ քոյին քաղցրութեամբդ։ Թող մեզ զամենայն յանցանս մեր՝ զկամայ եւ զակամայ։ Սրբեա զհոգի, զմիտս եւ զմարմինս մեր, եւ շնորհեա ի սրբութեան պաշտել զքեզ զամենայն աւուրս կենաց մերոց, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց քոց՝ որք յաւիտենից քեզ բարեհաճոյացան։ Զի սուրբ ես, Տէր Աստուած մեր, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Բազկատարած.

   Տէր Աստուած մեր, զբազկատարած զաղաչանս ծառայից քոց վերընկալցիս, եւ ողորմեսցիս ըստ մեծի ողորմութեան քում։ Զգթութիւն քո առաքեա ի վերայ մեր եւ ամենայն ժողովրդեանս, որք ակն ունին առ ի քէն առատ ողորմութեանդ։

Ք. Զի ողորմած եւ մարդասէր ես՝ Աստուած գոլով, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԸՆԹԵՐՑՈՒԱԾ

Ս. Ալէլուիա։ Ալէլուիա։ … Ալէլուիա։ Օրթի։

Ք. Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ժ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Երկիւղածութեամբ լուարուք։

Ը. Սրբոյ Աւետարանիս որ ըստ…

Ժ. Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր։

Ս. Պռօսխումէ։

Ժ. Ասէ Աստուած։

Քահանան ինքզինքը կը խաչակնքե ու կը կարդա Աւետարանը.

Ժ.  Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր։

ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՒԱՏՈՅ

Ս. Հաւատամք ի մի Աստուած։

Ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ Կուսէն՝ Հոգւովն սրբով։ Որով էառ մարմին, հոգի եւ միտս, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորձդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝ ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս։ Որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։
Հաւատամք եւ ի սուրբ Հոգին յանեղն եւ ի կատարեալն։ Որ խօսեցաւ յՕրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս։ Որ էջն ի Յորդանան. քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն յընդհանրական եւ յառաքելական Եկեղեցի։ Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն՝ ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւն մեռելոց։ Ի դատաստանսն յաւիտենից՝ հոգւոց եւ մարմնոց։ Յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Քահանան սեղանը համբուրելով ինքզինքը կը խաչակնքե ասելով.

Ք. Իսկ մեք փառաւորեսցուք՝ որ յառաջ քան զյաւիտեանս երկիր պագանելով սրբոյ Երրորդութեանն եւ մի Աստուածութեան, Հօր † եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

 Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ՝ ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից։

Ժ. Կեցո, Տէր։  Շնորհեա,  Տէր։ Շնորհեա, Տէր։ Տէր, ողորմեա։ Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք։ Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա։

Քահանան ձեռքերը տարածելով կիսածածուկ կասե.

Ք. Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ պարգեւօք բարերարութեան քոյ, որ դու քոյին կամաւ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց, խաչի եւ մահու յաղագս մեղաց մերոց, եւ պարգեւեցեր առատապէս զպարգեւս Հոգւոյդ սրբոյ երանելի առաքելոցն. հաղորդս արա եւ զմեզ, Տէր, աղաչեմք զքեզ, աստուածային պարգեւացդ, թողութեան մեղաց եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ սրբոյ։

 Ապա ի ձայն կասե օրհնելով ժողովուրդը.

Ք. Որպէս զի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ սրբոյ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ժ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Ժ. Առաջի քո, Տէր։

Ք. Խաղաղութեամբ քով, Քրիստոս փրկիչ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո զմեզ եւ աներկիւղ պահեա յամենայն չարէ։ Հաւասարեա զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, որք հոգւով եւ ճշմարտութեամբ քեզ երկիր պագանեն։ Վասն զի ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս։

Ս. Ամէն։

Ք. Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեանդ։

Ժ. Ամէն։

Ս. Մի ոք յերախայից, մի ոք ի թերահաւատից, եւ մի ոք յապաշխարողաց եւ յանմաքրից մերձեսցի յաստուածային խորհուրդս։

ՀԱՒԱՏԱՑԵԼՈՑ ՊԱՏԱՐԱԳ
ԸՆԾԱՅԱԲԵՐՈՒՄ

Ժ. Մարմին տէրունական, եւ արիւն փրկչական կայ առաջի։ Երկնային զօրութիւնքն յաներեւոյթս երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց։

Քահանան գլուխը խոնարհած եւ ձեռքերը յեցած սեղանի եզերքին կասե կիսածածուկ.

Ք. Ոչ ոք արժանի է յըմբռնելոցս մարմնաւոր ախտիւք եւ ցանկութեամբ՝ մատչել ի սեղան քո, կամ սպասաւորել արքունական փառաց քոց. քանզի պաշտել զքեզ՝ մեծ եւ ահաւոր երկնաւոր զօրութեանցդ իսկ է։ Սակայն վասն անչափ բարերարութեանդ քոյ՝ անպարագրելի Բանդ Հօր եղեր մարդ, եւ քահանայապետ մեր երեւեցար, եւ իբր  Տէր ամենեցուն՝ այսմ սպասաւորութեան եւ անարիւն զենման զքահանայութիւն աւանդեցեր մեզ։ Վասն զի դու ես Տէր Աստուած մեր, որ տիրես երկնաւորաց եւ երկրաւորաց. որ ի վերայ քերովբէական աթոռոյ բազմիս, սերովբէից Տէր եւ թագաւոր Իսրայելի։ Որ միայն սուրբ ես եւ ի սուրբս հանգուցեալ, աղաչեմ զքեզ, միայն բարերար եւ հեշտալուր, նայեա յիս ի մեղուցեալ եւ յանպիտան ծառայս քո, եւ սրբեա զհոգի եւ զմիտս իմ յամենայն պղծութենէ չարին։ Եւ բաւականացո զիս զօրութեամբ սուրբ Հոգւոյդ, որ զգեցեալ եմ զքահանայականս շնորհ, կալ առաջի սրբոյ սեղանոյս, եւ քահանայագործել զքո անարատ մարմինդ եւ զպատուական արիւնդ։

Քեզ խոնարհեցուցեալ զպարանոցս իմ մաղթեմ՝ մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի՛ մերժեր զիս ի ծառայից քոց։

Վերցնելով քողն ու կափարիչը եւ + սկիհը կը բարձրացնե, կը նվիրե եւ կասե.

Այլ արժանի արա մատուցանել քեզ զընծայս զայս՝ յինէն ի մեղուցեալ եւ յանարժան ծառայէս քումմէ։ Վասն զի դու ես որ մատուցանես եւ մատչիս եւ ընդունիս եւ տաս, Քրիստոս Աստուած մեր. եւ քեզ փառս մատուցանեմք՝ հանդերձ անսկիզբն Հարբդ եւ ամենասուրբ եւ բարերար Հոգւովդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով եւ սրբութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ, ահիւ. մի՛ խղճիւ եւ գայթակղութեամբ, մի՛ նենգութեամբ, խորամանկութեամբ, մի՛ պատրանօք եւ խաբէութեամբ, մի՛ երկմտութեամբ եւ մի՛ թերահաւատութեամբ։ Այլ ուղիղ վարուք, պարզ մտօք, միամիտ  սրտիւ, կատարեալ հաւատով, լցեալ սիրով, լի եւ առաւելեալ ամենայն գործովք բարութեան։ Կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ, եւ գտցուք զողորմութեան զշնորհս, յաւուր յայտնութեան եւ ի միւսանգամ գալստեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Ժ. Կեցո, Տէր, եւ ողորմեա։

Քահանան մաղզմաղը կը հանե, սկիհը կափարիչով կը ծածկե ու ձեռքերը լվալով կասե.

Ք. Լուացայց սրբութեամբ զձեռս իմ, եւ շուրջ եղէց զսեղանով քո Տէր։

Ապա բազկատարած կաղոթե.

Ք. Տէր Աստուած զօրութեանց եւ արարիչ ամենայն լինելութեանց, որ յանէութենէ զբնաւս ի ցուցակութիւն ածեալ գոյացուցեր, որ եւ զմեր զհողեղէն բնութիւնս պատուեալ մարդասիրապէս՝ այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհրդոյ կարգեցեր սպասաւորս, դու, Տէր, որում պատարագեմք զպատարագիսս, ընկալ առ ի մէնջ զառաջադրութիւնս զայս, եւ աւարտեալ զսա ի խորհրդականութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ, դեղ թողութեան մեղաց պարգեւեա ճաշակողացս՝ զհացս զայս եւ զբաժակս։

Ձեռնամած ու բարձաձայն կը շարունակե.

Ք. Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյդ սրբոյ՝ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Սեղանը կը համբուրե ու կօրհնե ժողովուրդը ասելով.

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ժ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Ժ. Առաջի քո, Տէր։

Ս. Ողջոյն տուք միմեանց, ի համբոյր սրբութեան. եւ որք ոչ էք կարողք հաղորդել աստուածային խորհրդոյս, եւ առ դրունս էք, աղօթեցէք։

Դ.   Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ,
որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ.
խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ,
սուրբ ողջունիս հրաման տուաւ։
Եկեղեցիս մի անձն եղաւ,
համբոյրս յօդ լրման տուաւ.
թշնամութիւնն հեռացաւ
սէրն ընդհանուրս սփռեցաւ։
Արդ՝ պաշտօնեայք, բարձեալ զձայն,
տուք օրհնութիւն ի մի բերան,
միասնական Աստուածութեանն,
որում սրովբէքն են սրբաբան։

 ԿԱՆՈՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ

Ք. Ահիւ կացցուք, երկիւղիւ կացցուք, բարւոք կացցուք եւ նայեցարուք զգուշութեամբ։

Ս. Առ քեզ, Աստուած։

Ք. Պատարագ Քրիստոս մատչի Գառն Աստուծոյ։

Ս. Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն եւ պատարագ օրհնութեան։

        Քահանան ինքզինքը կը խաչակնքե եւ կողմնակի դառնալով կօրհնե ժողովուրդը ասելով.

Ք. Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւն Հօր † եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեան։

Ս. Ամէն. եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ք. Ի վեր ընծայեցուցէք զմիտս ձեր աստուածային երկիւղիւ։

Ս. Ունիմք առ քեզ, Տէր ամենակալ։

Ք. Եւ գոհացարուք զՏեառնէ բոլորով սրտիւ։

Ս. Արժան եւ իրաւ։

Քահանա ձեռնամած ու կիսածածուկ կաղոթե.

Ք. Արժան է ստուգապէս եւ իրաւ ամենայորդոր փութով միշտ երկիր պագանելով՝ փառաւորել զքեզ, Հայր ամենակալ, որ քոյին անզննելի եւ արարչակից Բանիւդ զանիծիցն բարձեր զկրճիմն։ Որ ժողովուրդ ինքեան առեալ զեկեղեցի՝ սեպհականեաց զհաւատացեալս ի քեզ, եւ զննելի բնութեամբ՝ ըստ ի Կուսէն տնտեսութեան՝ հաճեցաւ բնակել ի մեզ, եւ նորագործ աստուածապէս ճարտարապետեալ՝ զերկիրս երկին արար։ Վասն զի որում ոչն հան դուրժէին առաջի կալ զուարթնոցն ջոկք՝ զարհուրեալք ի փայլակնա ցայտ եւ յանմատոյց լուսոյ աստուածութեանդ, եղեալ այդպիսիդ մարդ յաղագս մերոյ փրկութեան, շնորհեաց մեզ ընդ երկնայինսն պարել զհոգեղէն պարս։

Երկու ձեռքերը դնելով սկիհի վրա կաղոթե բարձրաձայն.

Ք. Եւ ընդ սերովբէսն եւ ընդ քերովբէսն միաձայն սրբասացութեամբ յօրինել նուագս, եւ համարձակապէս գոչելով՝ աղաղակել ընդ նոսին եւ ասել.

Ժ. Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէր զօրութեանց. լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս։ Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոց ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս։

Քահանան երեք անգամ խաչակնքելով ընծաները, բազկատարած կաղոթե կիսածածուկ.

Ք. Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես ճշմարտապէս եւ ամենասուրբ։ Եւ ո՞վ ոք պանծասցի բովանդակել բանիւ զքո ի մեզ զանբաւ բարեգորովութեանդ զեղմունս։ Որ եւ անդէն իսկ ի նախնումն զանկեալն ընդ մեղօք՝ զանազան եղանակօք խնամեալ սփոփեցեր, մարգարէիւք, օրինացն տուչութեամբ, քահանայութեամբ եւ ստուերակերպ երնջոցն մատուցմամբ։ Իսկ ի վախճան աւուրցս այսոցիկ՝ զբովանդակ իսկ զպարտեաց մերոց խզեալ զդատակնիք, ետուր մեզ զՈրդիդ քո Միածին՝ պարտապան եւ պարտս, զենումն եւ օծեալ, գառն եւ երկնաւոր հաց, քահանայապետ եւ պատարագ։ Վասն զի ինքնդ է բաշխող, եւ նոյն ինքնդ բաշխի ի միջի մերում միշտ անծախապէս։ Վասն զի եղեալ հաւաստեաւ եւ առանց ցնորից մարդ, եւ անշփոթ միութեամբ մարմնացեալ յԱստուածածին եւ ի սուրբ Կուսէն Մարիամայ, ճանապարհորդեաց ընդ ամենայն կիրս մարդկային կենցաղոյս առանց մեղաց, եւ յաշխարհակեցոյց եւ յառիթն փրկութեան մերոյ եկեալ կամաւ ի խաչն։

 Հաստատութիւն Խորհրդոյ

Քահանան վերցնելով նշխարը կը խաչակնքե այն եւ կասե կիսածածուկ.

Ք. Առեալ զհացն ի սուրբ, յաստուածային, յանմահ, յանարատ եւ յարարչագործ ձեռս իւր, օրհնեաց †, գոհացաւ, եբեկ, ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ եւ բազմեալ աշակերտացն ասելով.

 Ք. Առէք կերէք, այս է մարմին իմ, որ վասն ձեր եւ բազմաց բաշխի, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Ժ. Ամէն։

Ապա Քահանան կը խոնարհվի եւ վերցնելով սկիհը, կը խաչակնքե այն ու կասե կիսածածուկ.

Ք. Նոյնպէս եւ զբաժակն առեալ՝ օրհնեաց †, գոհացաւ, էարբ, ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ եւ բազմեալ աշակերտացն՝ ասելով.

Ք. Արբէք ի սմանէ ամենեքեան, այս է արիւն իմ նորոյ Ուխտի, որ յաղագս ձեր եւ բազմաց հեղանի, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Ժ. Ամէն։

Յիշատակ եւ նուիրումն

Ժ. Հայր երկնաւոր, որ զՈրդիդ քո ետուր ի մահ վասն մեր, պարտապան պարտեաց մերոց։ Հեղմամբ արեան նորա՝ աղաչեմք զքեզ, ողորմեա քո բանաւոր հօտիս։

Քահանան սկիհը դնելով սեղանին կը խոնարհվի, ապա մաղզման կը դնելով սկիհի վրա կը շարունակե.

Ք. Եւ զսոյն միշտ իւր յիշատակ առնել պատուիրան աւանդեաց մեզ բարերար Որդիդ քո Միածին։ Եւ իջեալ ի ստորին վայրս մահու մարմնովն՝ զոր ի մերմէս ընկալաւ յազգակցութենէ, եւ զնիգս դժոխոցն աղարտեալ հզօրեղապէս, զքեզ միայն ծանոյց մեզ ճշմարիտ Աստուած, զԱստուածդ  կենդանեաց եւ մեռելոց։

Ապա ընծաները բարձրացնելով՝ խաչաձեւ կասե հետեւեալը կիսածածուկ.

Եւ արդ մեք, Տէր, ըստ այսմ հրամանատրութեան յառաջ բերեալ զայս խորհուրդ փրկական մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ, յիշեմք զդորա որ վասն մեր զփրկագործ չարչարանսն, զկենդանատու խաչելութիւնն, զերեքօրեայ զթաղումն, զերանելի յարութիւնն, զաստուածապէս համբարձումն, զնստելն ընդ աջմէ քո, Հայր, զահաւոր եւ զփառաւորեալ զմիւսանգամ գալուստն խոստովանիմք եւ օրհնեմք։

Քահանան ընծայելով կասե բարձրաձայն.

Ք. Եւ զքոյս ի քոյոցս քեզ մատուցանեմք՝ ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն։

Ժ. Յամենայնի օրհնեալ ես, Տէր. օրհնեմք զքեզ, գովեմք զքեզ, գոհանամք զքէն, աղաչեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր։

Քահանան սկիհը վար դնելով կը ծածկե այն, կը խոնարհվի, ապա կաղոթե կիսածածուկ.

Ք. Զքեզ արդարեւ, Տէր Աստուած մեր, գովեմք եւ զքէն գոհանամք հանապազ, որ զանց արարեր զմերով անարժանութեամբս, այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհրդոյ կարգեցեր սպասաւորս։ Ոչ յաղագս մերոյ ինչ բարեգործութեան՝ յորոց յոյժ թափուր եմք եւ միշտ ունայն գտանիմք հանապազ, այլ ի քո բազմազեղ ներողութիւնդ ցանկ ապաւինեալ, համարձակիմք մերձենալ ի սպասաւորութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ Տեառնդ մերոյ եւ փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի, որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ս. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ք. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Ս. Առաջի քո, Տէր։

Կոչումն Հոգւոյն Սրբոյ

Ապա երեք անգամ համբուրելով սեղանը կասե կիսածածուկ

Ք. Երկիր պագանեմք եւ աղաչեմք եւ խնդրեմք ի քէն, բարերար Աստուած, առաքեա ի մեզ եւ յառաջի եդեալ յընծայս յայս զմշտնջենաւորակից քո եւ զէակից սուրբ Հոգիդ։

   Որով զհացս օրհնեալ՝ † մարմին ճշմարտապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։

Ս. Ամէն։

Ք.  Եւ զբաժակս օրհնեալ՝ † արիւն ստուգապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։

Ս. Ամէն։

Ք. Որով զհացս եւ զգինիս օրհնեալ՝ † մարմին եւ արիւն ճշմարտապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, փոխարկելով Հոգւովդ քով սրբով։

Ս. Ամէն։

Ապա ընծաները բարձրացնելով կասե բարձրաձայն

Ք. Որպէս զի եղիցի սա ամենեցուն մեզ մերձեցելոցս՝ յանդատապարտութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Ժ. Հոգի Աստուծոյ, որ զփառակցի քոյ խորհուրդ իջեալ ի յերկնից կատարես ի ձեռս մեր, հեղմամբ արեան սորա, աղաչեմք զքեզ՝ հանգո զհոգիս մեր ննջեցելոցն։

Քահանան ընծաները վար դնելով կծածկե այն, կխոնարհվի ու կասե կիսածածուկ.

Ք. Սովաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, քահանայից, սարկաւագաց, թագաւորաց աշխարհի, իշխանաց, ժողովրդոց, ճանապարհորդելոց, նաւելոց, կապելոց, վտանգելոց, աշխատելոց եւ որք ի պատերազմունս բարբարոսաց։
Սովաւ եւ օդոց շնորհեա զբարեխառնութիւն, եւ անդոց զպտղաբերութիւն, եւ ախտացելոց ի պէսպէս ցաւս՝ փութապէս զառողջութիւն։
Սովաւ հանգո զամենեսեան յառաջագոյն ի Քրիստոս զննջեցեալսն, զնախահարս, զհայրապետս, զմարգարէս, զառաքեալս, զվկայեալս, զեպիսկոպոսունս, զերիցունս, զսարկաւագունս եւ զբնաւ ուխտ Եկեղեցւոյ քում սրբոյ, եւ զամենեսեան որք յաշխարհական կարգէ զարս եւ զկանայս հաւատով վախճանեալս։

Ք. Ընդ որս եւ մեզ այց արասցես, բարերար Աստուած, աղաչեմք։

Ժ. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ք. Աստուածածնին սրբոյ Կուսին Մարիամու եւ Յովհաննու Մկրտչին, Ստեփանոսի նախավկային, եւ Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին եւ ամենայն սրբոց՝ եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Ժ. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ս. Առաքելոց սրբոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, եւ ամենայն հայրապետաց սրբոց, առաքելագործ եպիսկոպոսաց, երիցանց, ուղղափառ սարկաւագաց, եւ ամենայն սրբոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Ժ. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ս. Օրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ, հրաշալի եւ աստուածազարդ

ա Տնօրէնութեան Քրիստոսի կամ

բ Աստուածայայտնութեան Քրիստոսի կամ

գ Յայտնութեան Քրիստոսի կամ

դ Գալստեան Քրիստոսի կամ

ե Յարութեան Քրիստոսի կամ

զ Համբարձման Քրիստոսի կամ

ձէ Գալստեան Հոգւոյն սրբոյ ի դասս առաքելոցն կամ

ը Տէրութեան Քրիստոսի կամ

ձթ Պայծառակերպութեան Քրիստոսի կամ

ժ Սուրբ Խաչին Քրիստոսի կամ

ժա Ծննդեան Քրիստոսի

երկիր պագանեմք։

Ժ. Փառք

ա Տնօրէնութեան քոյ, Տէր։ կամ

բ Աստուածայայտնութեան քոյ, Տէր։ կամ

գ Յայտնութեան քոյ, Տէր։ կամ

դ Գալստեան քոյ, Տէր։ կամ

ե Յարութեան քոյ, Տէր։ կամ

զ Համբարձման քոյ, Տէր։ կամ

ձէ Գալստեան քոյ, Տէր։ կամ

ը Տէրութեան քոյ, Տէր։ կամ

թ Պայծառակերպութեան քոյ, Տէր։ կամ

ժ Սուրբ Խաչի քոյ, Տէր։ կամ

ժա Ծննդեան քոյ, Տէր։

Սուրբերու տոնին.

Սուրբ եւ աստուածահաճոյ Մարգարէին (ից), կամ Առաքելոյն (լոց), կամ Հայրապետին (տաց), կամ Մարտիրոսին (սաց), Ա. Ա., որոյ (որոց) այսօր զյիշատակն կատարեցաք, եղիցի յիշիտակ ի սուրբ պարարագս, աղաչեմք։

Ժ. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ս. Ընդհանուր ամենայն հաւատացելոց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, եւ ամենայն չափու հասակի հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցելոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Ժ. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ք. Յիշեա Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զսուրբ, Կաթուղիկէ եւ Առաքելական Եկեղեցի քո, զոր փրկեցեր պատուական արեամբ Միածնի քոյ, եւ ազատեցեր խաչիւն սրբով. շնորհեա սմա զանշարժ զխաղաղութիւն։

   Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսունս, որք ուղիղ վարդապետութեամբ համառօտեն ի մեզ զբանն ճշմարտութեան։

Ք. Եւս առաւել զՍրբազան Քահանայապետն մեր՝ զՏէր  (այս անուն), եւ զգերերջանիկ Պատրիարքն մեր զՏէր  (այս անուն), եւ զերջանիկ եպիսկոպոսն մեր զՏէր (այս անուն), շնորհեսցես մեզ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ վարդապետութեամբ։

Ս. Գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեմք քեզ, Տէր Աստուած մեր, վասն սուրբ եւ անմահ պատարագիս որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս։ Զի զսա մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան պարգեւեսցես։

Սովաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց։ Եւս առաւել Սրբազան Պապին մերոյ Տեառն Տեառն  (այս անուն) Քահանայապետի, եւ Գերերջանիկ Պատրիարքին մերոյ Տեառն Տեառն  (այս անուն) Կաթողիկոսի, եւ քահանայիս որ զպատարագս մատուցանէ։ Եւ վասն զօրութեան եւ յաղթութեան թագաւորաց քրիստոնէից, եւ իշխանացն բարեպաշտից։ Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց։ Եւս առաւել վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց, եւ շինողաց սուրբ Եկեղեցւոյս, եւ որք ընդ հովանեաւ սորին են հանգուցեալ։ Ազատութիւն եղբարց մերոց գերելոց, եւ շնորհ առաջիկայ ժողովրդեանս։ Հանգիստ հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս կատարելոցն։ Եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Ք. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զքո առաջի կացեալ ժողովուրդս եւ զպատարագիս մատուցողս, եւ պարգեւեա սոցա զպիտոյսն եւ զօգտակարսն։

   Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զուխտաւորս եւ զպտղաբերիչս Եկեղեցւոյ քոյ սրբոյ, եւ որք յիշեն զաղքատս ողորմածութեամբ. եւ հատո նոցա զպարտս նոցա՝ ըստ ընդաբոյս առատութեան քոյ հարիւրապատիկ աստ եւ ի հանդերձելումդ։

   Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ գթա ի հոգիս հանգուցելոցն, հանգո զնոսին եւ լուսաւորեա, եւ դասաւորեա ընդ սուրբս քո յարքայութեանդ երկնից, եւ արժանի արա ողորմութեան քում։

   Յիշեա, Տէր, եւ զայնոսիկ՝ որք յանձնեցին մեզ յիշատակել յաղօթս, զկենդանիս եւ զհանգուցեալս։ Կառավարեա զկամս հայցմանց նոցա եւ զմերս՝ ընդ ուղղորդն եւ որ լինէ փրկութեամբ, եւ վարձատրեա բոլորեցունց զանանց եւ զերանելի բարութիւնսդ։ Եւ զտեալ զխորհուրդս մեր՝ տաճարացո յընդունակութիւն մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր ամենակալի՝ հանդերձ կենդանարար եւ ազատիչ սուրբ Հոգւովդ՝ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Քահանան ձեռքերը շրջափակելով կը դառնա ժողովրդին, կօրհնե ու կասե.

Եւ եղիցի ողորմութիւն մեծիս Աստուծոյ եւ փրկչիս մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեան։

Ս. Ամէն։ Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ապա ձեռքերը տարածելով կիսածածուկ կը շարունակե.

Ք. Աստուած ճշմարտութեան, եւ հայր  ողորմութեան  գոհանամք զքէն, որ ի վեր քան զերանելի նահապետացն՝ զմեր պարտաւորեցելոցս առաւել մեծարեցեր զբնութիւն։ Վասն զի նոցա Աստուած կոչեցար, իսկ մեզ հայր հաճեցար անուանիլ գթալով։  Եւ այժմ Տէր աղաչեմք զքեզ՝ զայսպիսի առ ի քէն զնորոգ եւ զպատուական անուանադրութեանս շնորհ՝ օր ըստ օրէ պայծառացուցեալ ծաղկեցո ի մէջ եկեղեցւոյ քում սրբոյ։

Ժ. Ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն։

Աղօթք Տէրունական

Ք. Եւ տուր մեզ համարձա կաձայն բարբառով բանալ զբերանս մեր, կարդալ զքեզ երկնաւորդ Հայր, երգել եւ ասել։

Ք.Ժ. Հայր մեր՝ որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցէ արքայութիւն քո, եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր. եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն. այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։

Ք. Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Ժ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Ժ. Առաջի քո, Տէր։

Քահանան կը երկրպագե, ձեռքերը հենելով սեղանի եզերքին կիսածածուկ կասե.

Ք. Որ աղբիւրդ ես կենաց եւ բղխումն ողորմութեան, Հոգիդ սուրբ, ողորմեա ժողովրդեանս՝ որք խոնարհեալ երկիր պագանեն աստուածութեանդ քոյ։ Պահեա զսոսա ամբողջս, տպաւորեա յոգւոջ սոցա զձեւ մարմնոյ ցուցակի՝ առ ի ժառանգութիւն եւ ի վիճակ հանդերձելոցդ բարեաց։

Վերացում

Քահանան երեք անգամ համբուրելով սեղանը բարձրաձայն կասե.

Ք. Քրիստոսիւ Յիսուսիւ Տերամբ մերով, ընդ որում քեզ Հոգւոյդ սրբոյ եւ Հօր ամենակալի վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Պռօսխումէ։

Քահանան կը բարձրացնե սուրբ նշխարը ասելով.

Ք. Ի սրբութիւն սրբոց։

Ժ. Միայն սուրբ, միայն Տէր, Յիսուս Քրիստոս՝ ի փառս Աստուծոյ Հօր. ամէն։

Ք. Օրհնեալ Հայր սուրբ Աստուած Ճշմարիտ։

Ժ. Ամէն։

Ք. Օրհնեալ Որդիդ սուրբ Աստուած Ճշմարիտ։

Ժ. Ամէն։

Ք. Օրհնեալ Հոգիդ սուրբ Աստուած Ճշմարիտ։

Ժ. Ամէն։

Քահանան սուրբ Մարմինը զետեղելով կը բարձրացնե սուրբ Արիւնը ասելով.

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ժ. Ամէն։ Հայր սուրբ, Որդիդ սուրբ, Հոգիդ սուրբ։ Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ք. Նայեաց, Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, յերկնից ի սրբութենէ քումմէ եւ յաթոռոյ փառաց թագաւորութեան քոյ։ Եկ ի սրբել եւ ի կեցուցանել զմեզ, որ ընդ Հօր նստիս եւ աստ պատարագիս։ Արժանի արա տալ մեզ յանարատ մարմնոյ քումմէ եւ ի պատուական յարենէ, եւ ի ձեռս մեր՝ ամենայն ժողովրդեանս։

Ապա համբուրելով սեղանը կը շարունակե.

Տէր Աստուած մեր, որ կոչեցեր զմեզ յանուն Միածնի Որդւոյ քոյ քրիստոնեայս, եւ շնորհեցեր մեզ մկրտութիւն հոգեւոր աւազանաւն ի թողութիւն մեղաց, եւ արժանի արարեր զմեզ հաղորդել սուրբ մարմնոյ եւ արեան Միածնի քոյ, եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր, արա զմեզ արժանի ընդունել զսուրբ խորհուրդս զայս մեզ ի մեղաց թողութիւն, եւ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

 Հրաւէր Հաղորդութեան

Քահանան սուրբ Մարմնով կը խաչակնքե երկու անգամ սկիհի վրա, ապա վերցնելով սկիհը կը + ժողովուրդը ասելով.

Ք. Ի սուրբ ի սուրբ պատուական մարմնոյ եւ յարենէ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի ճաշակեսցուք սրբութեամբ, որ իջեալ ի յերկնից՝ բաշխի ի միջի մերում։ Սա է կեանք, յոյս, յարութիւն, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց։ Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ. սաղմոս ասացէք երկնաւոր թագաւորիս մերոյ անմահի՝ որ նստի ի կառս քերովբէականս։

Ս. Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերոյ, դպիրք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս, զի սմա վայելեն սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք հոգեւորք։ Պաշտօնեայք, հանդերձ երգով սաղմոս ասացէք եւ զՏէր յերկինս օրհնեցէք։

Ժ. Օրհնեալ է Աստուած։ Քրիստոս պատարագեալ բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա։ Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր. եւ սուրբ զարիւն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալէլուիա։ Մատիք առ Տէր եւ առէք զլոյս. Ալէլուիա։ Ճաշակեցէք եւ տեսէք զի քաղցր է Տէր. Ալէլուիա։

Քահանան բեկանելով սուրբ նշխարը, աջ ձեռքով կը դնե մաղզմաղի վրա ու կասե կիսածածուկ.

Ք. Զոր օրհնութիւն կամ զոր գոհութիւն ի վերայ հացիս եւ բաժակիս ասասցուք. այլ, Յիսուս, զքեզ միայն օրհնեմք, հանդերձ Հարբդ եւ ամենասուրբ Հոգւովդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Դարձեալ բեկանելով մի փոքրիկ մաս ձախ ձեռքի կտորեն կը շարունակե.

Խոստովանիմ եւ հաւատամ զի դու ես Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, որ բարձեր զմեղս աշխարհի։

 Ապա փոքր մասնիկը խաչաձեւ կը դնե բաժակի մեջ ասելով.

Լրումն Հոգւոյն † սրբոյ։

Քահանան ձախ ձեռքով կը բռնե սուրբ նշխարը ու կիսածածուկ կասե.

Հայր սուրբ, որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամր Միածնի քոյ, եւ լուսաւորեցեր մկրտութեամբ հոգեւոր աւազանին, արժանի արա ընդունել զսուրբ խորհուրդս զայս մեզ ի մեղաց թողութիւն։ Տպաւորեա ի մեզ զշնորհս Հոգւոյդ սրբոյ, որպէս ի սուրբ առաքեալսն, որք ճաշակեցին եւ եղեն մաքրիչք ամենայն աշխարհի։ Եւ արդ, Տէր, Հայր բարերար, զհաղորդութիւնս զայս մասնաւորեա ճաշակման երեկոյին աշակերտացն՝ բառնալով զխաւար մեղաց իմոց։ Մի՛ հայիր յանարժանութիւնս իմ, եւ մի՛ արգելուր զշնորհս Հոգւոյդ սրբոյ։ Այլ ըստ անբաւ մարդասիրութեան քոյ պարգեւեա զսա քաւիչ մեղաց, լուծիչ յանցանաց, որպէս խոստացաւ եւ ասաց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս՝ թէ որ ուտէ զմարմին իմ եւ ըմպէ զարիւն իմ կեցցէ յաւիտեան։ Արդ՝ արա զսա մեզ ի քաւութիւն, զի որք կերիցեն եւ արբցեն ի սմանէ՝ հանցեն զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ սրբոյ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.   ամէն։

Ճաշակումն

Քահանան երկու մասնիկները կը վերցնե, ապա կը խաչակնքե ու կը հաղորդվի ասելով.

Ք. Մարմին քո անապական լիցի ինձ ի կեանս։

Ս. Ամէն։

Ապա կվերցնե սկիհը ու նույնանման կը խաչակնքե ինքզինքը ու կը ճաշակե ասոլով.

Ք. Եւ սուրբ արիւն քո ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Ս. Ամէն։

Ս. Երկիւղիւ եւ հաւատով յառաջ մատիք, եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք։ Ասացէք. Մեղայ  Աստուծոյ։ Հաւատամք ի Հայր սուրբ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք յՈրդին սուրբ Աստուած ճշմարիտ. հաւատամք ի Հոգին սուրբ Աստուած ճշմարիտ։ Խոստովանիմք եւ հաւատամք զի սա է ճշմարիտ Մարմին եւ Արիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ բառնայ զմեղս աշխարհի։

Ժ. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա.

Ի քէն հայցեմք մեզ օգնութիւն ա մենասուրբ Երրորդութիւն.

Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն, Ազգիս Հայոց սէր միութիւն.

Եկեղեցւոյ պայծառութիւն, ննջեցելոց արքայութիւն.

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա։

Ժ. Աստուած մեր եւ Տէր մեր երեւեցաւ մեզ։ Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն։

Ք. Կեցո, Տէր, զժողովուրդս քո, եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո. հովուեա եւ բարձրացո զսոսա յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

 

ՓԱԿՄԱՆ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՂՕԹՔ ԳՈՀՈՒԹԵԱՆ

Ժ. Լցաք  ի բարութեանց քոց, Տէր, ճաշակելով զմարմին քո եւ զարիւն. փառք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ։ Որ հանապազ կերակրես զմեզ, առաքեա՛ ի մեզ զհոգեւոր քո զօրհնութիւն։ Փառք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ։

Ք. Գոհանամք զքէն, Հայր ամենակալ, որ պատրաստեցեր մեզ նաւահանգիստ սուրբ զԵկեղեցի, տաճար սրբութեան՝ ուր փառաբանի սուրբ Երրորդութիւնդ։ Ալէլուիա։
Գոհանամք զքէն, Քրիստոս թագաւոր, որ պարգեւեցեր մեզ կենդանութիւն կենարար մարմնով եւ արեամբդ քով սրբով. շնորհեա զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն։ Ալէլուիա։
Գոհանամք զքէն, Հոգիդ ճշմարիտ, որ նորոգեցեր սուրբ զԵկեղեցի, անարատ պահեա հաւատով Երրորդութեանդ, յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։ Ալէլուիա։
Գոհանամք զքէն, Քրիստոս Աստուած, որ զայսպիսի ճաշակումն բարութեան շնորհեցեր մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան։ Սովիմբ պահեա զմեզ սուրբս եւ անարատս՝ բնակեալ զմեօք քո աստուածային խնամովքդ։ Հովուեա զմեզ յանդաստանի կամաց քոց սրբոց եւ բարեսիրաց, որով ամրացեալք յամենայն բանսարկուին ընդդիմութեանց, քումդ եւեթ արժանի եղիցուք լսել ձայնի, եւ քեզ միայնոյ քաջայաղթ եւ ճշմարիտ Հովուիդ հետեւել, եւ առ ի քէն ընդունել զպատրաստեալ տեղի յարքայութեանդ երկնից, Աստուած մեր եւ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Անքնին, անհաս, երրեակ ինքնութեանդ, հաստիչ, ընդունող եւ անբաժանելի միասնական սուրբ Երրորդութեանդ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ժ. Տէր, ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով ընկալեալք յաստուածային, սուրբ, յերկնային, յանմահ, յանարատ եւ յանապական խորհրդոյս, զՏեառնէ գոհացարուք։

Ժ. Գոհանամք զքէն, Տէր, որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ քոյ, բաշխելով զմարմին եւ զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի, եւ կեանք անձանց մերոց։

ԱՂՕԹՔ ԱՐՁԱԿՄԱՆ

Ք. Որ օրհնես զայնոսիկ՝ որք օրհնեն զքեզ, Տէր, եւ սուրբ առնես զյուսացեալսն ի քեզ։ Կեցո՛ զժողովուրդս քո եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո։

Ըզլրումն եկեղեցւոյ քոյ պահեա։ Սրբեա զսոսա՝ որք ողջունեցին սիրով զվայելչութիւն տան քոյ։

Ժ. Ամէն։

Ք. Դու զմեզ փառաւորեա աստուածային զօրութեամբ քով, եւ մի՛ թողուր զյուսացեալքս ի քեզ։ Զխաղաղութիւն քո պարգեւեա ամենայն աշխարհի, Եկեղեցեաց, քահանայից, թագաւորաց քրիստոնէից, եւ զինուորեալ մանկանց նոցա եւ ամենայն ժողովրդեանս։

Ժ. Ամէն։

Ք. Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են իջեալ առ ի քէն, որ ես Հայր լուսոյ. եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւի տենից. ամէն։

Ժ. Ամէն։

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

Ք. Կատարումն օրինաց եւ մարգարէից դու ես, Քրիստոս Աստուած փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնօրէնութիւնս քո. լցո՛ եւ զմեզ Հոգւովդ քով սրբով։

Ս. Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Պահպանեա զժողովուրդս քո, Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։ Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ սուրբ Հոգւոյդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ժ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ։

Քահանա խաչակնքելով ժողովուրդը.

Ք. Օրհնեալ եղերուք ի շնորհաց սուրբ Հոգւոյն, երթայք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեան. ամէն։