ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ

ԸՍՏ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ
ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Սաղմոս ՃԼԱ.

Քահանայք քո զգեցցին զարդարութիւն եւ սուրբք քո ցնծալով ցնծասցեն։

Յիշեա Տէր զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն նորա։

Որպէս երդուաւ տեառն եւ ուխտս եդ Աստուծոյ Յակովբայ։

Թէ ոչ մտից ի յարկս տան իմոյ, թէ ելից յանկողինս մահճաց իմոց։

Թէ տաց քուն աչաց իմոց կամ նինջ արտեւանաց իմոց կամ հանգիստ իրանաց իմոց, մինչեւ գտից զտեղի յարկի տեառն Աստուծոյ Յակովբայ։

Ահա՛ լուաք զնմանէ յԵփրաթայ եւ գտաք զնա ի դաշտս մայրեաց։

Մտցուք ի յարկս նորա, երկիրպագցուք ի տեղւոջ ուր կացեալ են ոտք նորա։

Արի՛, Տէր, ի հանգիստ քո. դու եւ տապանակ կտակի սրբութեան քո։

Երիցունք քո զգեցցին զարդարութիւն եւ սուրբք քո ցնծալով ցնծասցեն։

Վասն Դաւթի սիրելւոյ քո մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յօծելոյ քումմէ։

Երդուաւ տէր Դաւթի ճշմարտութեամբ եւ ոչ ստեաց նմա, ի պտղոյ որովայնի նորա նստուցանել յաթոռ նորա։

Թէ պահեսցեն որդիք քո զօրէնս իմ եւ զվկայութիւնս իմ զոր ուսուցից նոցա։

Որդիք նոցա նստցին յաւիտեանս յաւիտենից յաթոռ քո։

Հաճեցաւ Տէր ընդ Սիոն եւ ընտրեաց բնակիլ ի նմա. ասէ, ա՛յս է հանգիստ իմ յաւիտեանս յաւիտենից, ի սմա բնակեցայց զի հաճեցայ ընդ սա։

Զայրիս սորա օրհնելով օրհնեցից եւ զաղքատս սորա լցուցից հացիւ։

Երիցանց սորա զգեցուցից զփրկութիւն եւ սուրբք սորա ցնծալով ցնծասցեն։

Անդ ծագեցից եղջիւր ի Դաւիթ. պատրաստ արարից զճրագ օծելոյ իմոյ։

Թշնամեաց սորա զգեցուցից զամօթ եւ ի վերայ նորա ծաղկեսցի սրբութիւն իմ։

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամէն։

Սարգաւագն

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս իւր արասցէ ի վերայ մեր։

Ամենակալ Տէր Աստուած մեր կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Եւ ասասցեն երկոտասան անգամ՝

Տէր ողորմեա։

Ք. Որ զգեցեալ ես զլոյս որպէս հանդերձ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս, անճառելի խոնարհութեամբ յերկրի երեւեցար եւ ընդ մարդկան շրջեցար. որ եղեր քահանայապետ յաւիտենից ըստ կարգին Մելքիսեդեկի եւ զարդարեցեր զեկեղեցի քո սուրբ։

Տէր ամենակալ, որ պարգեւեցեր մեզ զնոյն զերկնային հանդերձ զգենուլ, արժանի արա եւ զիս ի ժամուս յայսմիկ, զանպիտան ծառայս քո, որ համարձակիմ եւ մերձենամ ի նոյն հոգեւոր պաշտօն փառաց քոց, որպէս զի զամենայն ամբարշտութիւնս մերկացայց, որ է հանդերձ պղծութեան, եւ զարդարեցայց լուսով քով։ Ընկեա յինէն զչարիս իմ եւ թօթափեա զյանցանս իմ, որպէս զի արժանի եղէց հանդերձեալ լուսոյդ առ ի քէն։ Շնորհեա ինձ քահանայական փառօք մտանել ի պաշտօն սրբութեանց քոց ընդ այնոսիկ՝ որք անմեղութեամբ պահեցին զպատուիրանս քո. զի եւ ես պատրաստ գտայց երկնաւոր առագաստիդ ընդ իմաստուն կուսանսն փառաւորել զքեզ՝ Քրիստոս, որ բարձեր զմեղս ամենեցուն։ Զի դու ես սրբութիւն անձանց մերոց եւ քեզ բարերարիդ Աստուծոյ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ յետ օրհնութեան՝ դիցէ յառաջ զխոյրն ի գլուխն եւ ասասցէ.

Դիր, Տէր, սաղաւարտ փրկութեան ի գլուխ իմ պատերազմել ընդ զօրութիւնս թշնամւոյն. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Շապկին

Զգեցո ինձ, Տէր, հանդերձ փրկութեան եւ պատմուճան ուրախութեան, եւ շուրջ պատեա զզգեստովս փրկութեան. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Փորուրարին

Զգեցո, Տէր, պարանոցի իմոյ զարդարութիւն եւ սրբեա զսիրտ իմ յամենայն աղտեղութենէ մեղաց. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Գօտւոյն

Շուրջ պատեսցէ կամար հաւատոյ զմէջս սրտի իմոյ եւ մտացս եւ շիջուսցէ ի սոցանէ զխորհուրդս աղտեղիս եւ զօրութիւն շնորհաց քոց յամենայն ժամ բնակեսցի ի սոսա. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Բազպանին

Տուր, Տէր, զօրութիւն աջոյ (կամ ձախոյ) ձեռին իմոյ եւ լուա զամենայն աղտեղութիւնս իմ, որպէս զի կարող լինիցիմ սպասաւորել քեզ անախտութեամբ հոգւոյ եւ մարմնոյ. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Վակասին

Զգեցո, Տէր, պարանոցի իմոյ զարդարութիւն, եւ սրբեա զսիրտ իմ յամենայն աղտեղութենէ մեղաց. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Նափորտին՝ որ է Շուրջառ

Տէր, ողորմութեամբ քով զգեցո ինձ զգեստ պայծառ եւ պարսպեա ընդդէմ ներգործութեան չարին, զի արժանի եղէց փառաւորել զքո փառաւորեալ անունդ. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Յետ զգեստաւորելոյ սրբազան զգեստուքն, ասէ.

Ցնծասցէ անձն իմ ի Տէր, զի զգեցոյց ինձ հանդերձ փրկութեան եւ պատմուճան ուրախութեան, իբրեւ փեսայի եդ ինձ պսակ եւ որպէս զհարսն զարդու զարդարեաց զիս. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Թաշկինակին

Սրբեա, Տէր, զձեռս իմ յամենայն աղտեղութենէ մեղաց. շնորհօք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Քահանայն, սարկաւագունքն եւ այլ սպասաւորք գան առաջի Սրբոյ Սեղանոյն։

Խորհուրդ Խորին անհաս անսկիզբն որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ, ի յառագաստ անմատոյց լուսոյն. գերապանծ փառօք զդասս հրեղինաց։

Թագաւոր երկնաւոր զԵկեցեցի քո անշարժ պահեա. եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա ի խաղաղութեան։

Սաղմոս ԻԵ.

Ք. Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով քով, Տէր։

Դատ արա ինձ, Տէր, զի ես յամբծութեան իմում գնացի. ի Տէր յուսացայ, զի մի եղէց հիւանդ։

Փորձեա զիս, Տէր, եւ քննեա զիս. փորձեա զերիկամունս իմ եւ զսիրտ իմ։

Ողորմութիւն քո, Տէր, առաջի աչաց իմոց եւ հաճոյ եղէց ճշմարտութեան քում։

Ոչ նստայց ես յաթոռս նանրաց եւ ընդ անօրէնս ես ոչ մտից։

Ատեցի ես զժողովս չարաց եւ ընդ ամբարիշտս ես ոչ նստայց։

Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով քով, Տէր։

Լսել ինձ զձայն օրհնութեան քո եւ պատմել զամենայն սքանչելիս քո։

Տէր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո եւ զտեղի յարկի փառաց քոց։

Մի կորուսաներ ընդ ամբարիշտս զանձն իմ եւ մի ընդ արս արիւնահեղս զկեանս իմ։

Որոց ձեռք իւրեանց յանօրէնութեան են եւ աջ նոցա լի է կաշառօք։

Ես յամբծութեան իմում գնացի. փրկեա զիս, Տէր, եւ ողորմեա ինձ։

Ոտն իմ կացցէ յուղղութեան։

Յեկեղեցիս մեծս օրհնեցից զքեզ։

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ք. Վասն սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեանն, Տէր, ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցո զմեզ։

Ս. Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Ընկալ, Տէր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, անարատ ծնողի միածնի Որդւոյ քո, եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց։ Լուր մեզ, Տէր, եւ ողորմեա, ներեա, քաւեա եւ թող զմեղս մեր։ Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ առաջի ամենայն սրբոց եւ առաջի ձեր, հարք եւ եղբարք, զամենայն մեղս զորս գործեալ եմ. քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով եւ ամենայն մեղօք զոր գործեն մարդիկ. մեղայ, մեղայ, աղաչեմ զձեզ, խնդրեցէք վասն իմ յԱստուծոյ զթողութիւն։

Ոմն ի քահանայից կամ որք մերձն են պատասխանեսցեն.

Ողորմեսցի քեզ Աստուած հզօրն եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, անցելոյն եւ այժմուս եւ յառաջիկայէն փրկեսցէ եւ հաստատեսցէ յամենայն գործս բարիս, եւ հանգուսցէ զքեզ ի հանդերձեալ կեանսն. ամէն։

Ք. Ազատեսցէ եւ զձեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողցէ զամենայն յանցանս ձեր. տացէ ժամանակ ապաշխարելոյ եւ գործելոյ զբարիս. ուղղեսցէ եւ զառաջակայ կեանս ձեր շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն, հզօրն եւ ողորմածն, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն։

Դպիրքն

Յիշեսցջիր եւ զմեզ առաջի անմահ գառինն Աստուծոյ։

Ք. Յիշեալ լիջիք առաջի անմահ գառինն Աստուծոյ։

Սաղմոս ՂԹ

Աղաղակեցէք առ Տէր ամենայն երկիր, ծառայեցէք տեառն ուրախութեամբ։

Մտէք առաջի նորա ցնծութեամբ. ծաներուք զի նա է Տէր Աստուած մեր։

Նա արար զմեզ եւ ոչ մեք էաք, մեք ժողովուրդ եւ խաշն արօտի նորա։

Մտէք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ, եւ օրհնութեամբ՝ ի յարկս նորա։

Խոստովան եղերուք տեառն, եւ օրհնեցէք զանուն նորա։

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա. յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա։

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Սուրբ եկեղեցեաւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս, խորահեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք։ Զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող (զտէրութիւնդ) քո փառաւորեմք, եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Քահանայն եւ սպասաւորք սեղանոյն ելցեն ի խորանն՝ ասելով Սաղմոս ԽԲ.

Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած՝ որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ։

Սարկաւագն.

Դատ արա ինձ Աստուած, եւ իրաւ արա ինձ ի դատաստանի իմում։

Յազգէ որ ոչ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ, նենգաւորէ, փրկեա զիս։

Դու, Աստուած, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ։

Առաքեա, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւնս քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո։

Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ, առ Աստուած՝ որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ։

Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ։

Արդ, ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա առ Աստուած, խոստովանեա նմա, փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է։

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Օրհնեսցուք զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջս փառաբանութեան եւ երգել զերգս հոգեւորս։

Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջս փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ տեղւոյս, խոնարհեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք. զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող (զտէրութիւնդ) քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք, եւ քեզ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եթէ պատարագիչն քահանայ իցէ աստ քարշեսցեն զվարագոյրն եւ դպիրքն երգեն զմեղեդին ըստ պատշաճի աւուրն։ Իսկ եթէ եպիսկոպոս իցէ պատարագիչն՝ դպիրքն եղանակեն զԸնտրեալդն մինչ պատարագիչն կարդայ աղօթք Սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ։

Աղօթք առ Սուրբ Հոգին Գրիգորի Նարեկացւոյն։

Ամենակալ, բարերար, մարդասէր, Աստուած բոլորից, յօրինող երեւութից եւ աներեւութից, փրկող եւ հաստատող, խնամող եւ խաղաղարար, Հօր հզօր Հոգի, հայցեմք բազկատարած մաղթանաց գոչմամբ հեծութեան, յանդիման եղեալ քեզ ահաւորիդ։ Մատչիմք մեծաւ դողութեամբ, սաստիկ երկիւղիւ մատուցանել նախ զբանականս զայս պատարագ քում անզնին զօրութեանդ, իբր աթոռակցի, փառակցի եւ արարչակցի հայրենի անկապուտ պատւոյդ, եւ քննողի ծածկութեան խորոց խորհրդոց ամենակատար կամաց Հօրդ Էմմանուէլի, զքեզ առաքչի, փրկչի եւ կենդանատուի եւ արարչի ամենայնի։

Ի ձեռն քո ծանուցաւ մեզ երրեակ անձնաւորութիւն միասնական Աստուածութեանդ, յորոց մի եւ դու ճանաչիս անհաս։ Քեզ ի ձեռն քո առաջինքն նահապետական տոհմին շառաւիղք, տեսանողք անուանակոչեալք, զանցեալսն եւ զգալոցսն, զեղեալսն եւ զոչ գոյացեալսն անստուերաբար բարբառով բանի վերապատուեցին։

Հոգի Աստուծոյ, քարոզեալ զքեզ Մովսիսի. որ ի գնալն քո ի վերայ ջուրցն, անպարագիր զօրութիւն, ահեղ շըրջարկութեամբ տածողականաւ՝ թեւապարփակ պաշտպանողօրէն գթասիրեալ ի ծնունդս նորոգս, զաւազանին խորհուրդ ծանուցեր։ Յոր կերպարան օրինականութեան՝ նախ քան զկառուցանել զլոյծդ մածուած վերջնում վարագուրիդ՝ յօրինեցեր, կարող, տիրապէս զբովանդակ բնութիւնս ամենից բնաւից բոլորից գոյից ամենայն էից յանէից։

Քեւ ստեղծանին ի նորոգութիւն յարութեան ամենայն եղեալքս առ ի քէն յայնմ ժամանակի՝ որ է օր վերջին այսմ կենցաղի եւ օր առաջին յերկրին կենդանեաց։ Քեզ հնազանդեցաւ միութեամբ կամացն՝ որպէս հօրն իւրում, ազգակիցն քո, էակիցն Հօր, անդրանիկն Որդի, մերովս կերպիւ. զքեզ աւետարանեաց ճշմարիտ Աստուած՝ հաւասար եւ համագոյ Հօր իւր հզօրի. եւ զառ ի քեզ հայհոյութիւնն անքաւելի քարոզեաց. եւ իբր զԱստուածամարտիցն՝ զքո հեստելոցն չարաբանական բերանս կարկեաց. եւ զիւրըն շընորհեաց արդարն եւ անարատն, գտիչն ամենայնի, որ վասն մեղաց մերոց մատնեցաւ, եւ յարեաւ վասն զմեզ արդարացուցանելոյ։

Նմա փառք ի ձեռն քո, եւ քեզ բարեբանութիւն ընդ Հօր ամենակալի, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Դարձեալ կրկնեցից ի նոյն կարգ բանի, մինչեւ վստահութիւն վերհայեցողութեան լուսոյ հրաշապէս յայտնեսցի, ազդեալ, աւետարանեալ վերստին կրկին զխաղաղութիւն։

Աղաչեմք եւ աղերսեմք արտասուալից հառաչմամբ յամենայն անձնէ զփառաւորեալ արարչութիւնդ՝ անեղծ եւ անստեղծ անժամանակ Հոգւոյդ գթածի, որ բարեխօսդ ես վասն մեր յանմռունչ հեծութիւնս առ ողորմածդ Հայր. որ զսուրբսն պահես եւ զմեղուցեալսն մաքրես եւ տաճարս կազմես կենդանի եւ կեցուցիչ կամաց բարձեալդ Հօր։

Արդ՝ ազատեա զմեզ յամենայն անմաքուր գործոց, որ ոչ է հաճոյ քումդ բնակութեան. եւ մի շիջցին առ ի մէնջ լուսոյդ շնորհաց փայլմունք ի տեսականացս աչաց իմաստից. վասն զի զքեզ ուսաք միանալ ի մեզ ի ձեռն աղօթից եւ ընտիր վարուց խնկելոց։

Եւ քանզի մինդ յԵրրորդութենէդ պատարագի, եւ միւսդ ընդունի՝ հաճեալ ընդ մեզ հաշտարար արեամբ անդրանկի իւրոյ. իսկ դու ընկալցիս զմեր պաղատանս եւ յարդարես զմեզ օթեւանս պատուականս ամենայն պատրաստութեամբ ի վայելումն ճաշակման երկնաւոր գառինդ, առանց պատժոց դատապարտութեան ընդունիլ զայս անմահացուցիչ մանանայս կենաց նորոյ փրկութեան։ Եւ հալեսցի ի հրոյս յայսմանէ գայթակղութիւնս մեր, որպէս մարգարէին կենդանախարոյկ կայծակամբն ի ձեռն ունելեացն մատուցման. զի յամենայնի քոյդ քարոզեսցի գթութիւն, որպէս Որդւովդ Աստուծոյ Հօր քաղցրութիւն. որ զանառակ որդին մերձեցոյց ի հայրենի ժառանգութիւնն, եւ զպոռնիկսն յառաջեցոյց յերկնային արքայութիւնն արդարոցն երանութեան։

Այո, այո, եւ ես մի եմ ի նոցանէ, եւ զիս ընկալ ընդ նոսին իբր մարդասիրութեան կարօտեալ մեծի, շնորհօք քո ապրեալ, զարեամբ Քրիստոսի ստացեալս։ Զի եւ յայսմ ամենայնի՝ յամենայնի ծանիցի քո Աստուածութիւնդ, ընդ Հօր փառաւորեալ համապատուաբար ի մի կամս, եւ ի մի իշխանութիւն գովութեան։

Դպիրքն

Ընտրեալդ յԱստուծոյ, ով երջանիկ սուրբ քահանայ,

Նմանեալ Ահարոնի եւ Մովսէսի մարգարէին.

Այնմ որ զգեստուցն էր յօրինող,

Զոր Ահարոն միշտ զգենոյր։

Ս. Օրհնեա, Տէր։

Եպիսկոպոսն

Զի քո է գթութիւն եւ կարողութիւն եւ մարդասիրութիւն, զօրութիւն եւ փառք, յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

Ձգեսցեն զվարագոյրն։

Մատուցանէ սարկաւագն զնշխարն՝ ասելով.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Եւ քահանայն խաչակնքէ ի վերայ նշխարին՝ ասելով.

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ առեալ քահանայն զնշխարն դնէ ի մաղզմայն՝ ասելով.

Յիշատակ Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի որ բազմեալ հանգչի յանարուեստ աթոռ։ Զմահ խաչի յանձն էառ վասն ազգի մարդկան։

Օրհնեցէք, գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան։

Մատուցանէ սարկաւագըն զգինին՝ ասելով.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Եւ քահանայն խաչակնքէ ի վերայ գինւոյն՝ ասելով.

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ քահանայն արկանէ զգինին խաչանիշ ի սկիհն՝ ասելով.

Յաղագս յիշատակի փրկագործ տնօրէնութեան Տեառն Աստուծոյ եւ փրկչին մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։ Որ ի կողահոս արեան աղբերէն նորոգեցան արարածք եւ անմահացան։

Օրհնեցէք, գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան։

Եւ ասասցէ զաղօթս Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերանի ի վերայ ընծայիցն.

Տէր Աստուած մեր, որ զերկնաւոր հացդ զտէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, զկերակուրդ ամենայն աշխարհի, առաքեցեր փրկիչ եւ կեցուցիչ եւ բարերար՝ օրհնել եւ սրբել զմեզ։ Ինքնին դու Տէր, Ը օրհնեա եւ այժմ զառաջադրութիւնս զայս։ Ընկալ զսա յերկնային քո սեղանդ։ Յիշեա որպէս բարերար եւ մարդասէր զմատուցողս եւ վասն որոց մատուցանի։ Եւ զմեզ անդատապարտ պահեա ի քահանայագործութիւն աստուածային խորհրդոց քոց։ Զի սուրբ եւ փառաւոր է ամենապատիւ մեծվայելչութիւն փառացդ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Սաղմոս ՂԲ

Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զօրութիւն ընդ մէջ իւր էած։

Հաստատեաց զաշխարհ զի մի սասանեսցի. պատրաստ է աթոռ քո, ի սկզբանէ յաւիտեանս դու ես։

Ամբարձան գետք, Տէր, եւ համբարձին գետք զձայս իւրեանց. եւ յարիցեն գետք ի գնացս իւրեանց։

Ի ձայնէ ջուրց բազմաց սքանչելի եղեն զբօսանք ծովու։

Սքանչելի ես դու, Տէր, ի բարձունս. վկայութեանց քոց մեք յոյժ հաւատացաք։

Տան քում վայելէ սրբութիւն, Տէր, ընդ երկայն աւուրս։

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ խաչակնքեսցէ ի վերայ ընծայիցն երիցս՝ ասելով.

Հոգին Սուրբ եկեսցէ ի քեզ, եւ զօրութիւն բարձրելոյն հովանի լիցի ի վերայ քո։

Քահանայն արկանէ խունկ եւ խնկէ զընծայսն՝ ասելով.

Խունկ մատուցանեմ առաջի քո, Քրիստոս, բուրումն հոգեւորական։ Ընկա՛լ զսա ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի քո մատուցարանդ՝ ի հոտ անուշից։

Առաքեա առ մեզ փոխարէն զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ. եւ քեզ մատուցանեմք զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Բացցեն զվարագոյրն։

Ճաշու Ժամ

Քահանայն խնկարկելով իջանէ ի թափօր ի մէջ եկեղեցւոյն՝ հանդերձ սարկաւագօքն։ Եւ եղանակեն շարական թափօրի ըստ պատշաճի աւուրն։ Եւ յաւարտիլն ելանէ ի խորան եւ երկրպագէ Ս. Սեղանոյն։

Բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի, ընկալ զաղաչանս քոց պաշտօնէից։

Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զեկեղեցի արեամբ քով Քրիստոս, եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից սուրբ վարդապետաց։

Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց, խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիայ։ Ընկալ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս զպատարագն Աբէլի, զՆոյի եւ զԱբրահամու. բարեխօսութեամբ վերին քո զօրացդ, միշտ անշարժ պահեա զաթոռ Հայկազնեայս։

Ս. Օրհնեա, տէր։

Ք. Օրհնեալ թագաւորութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ ասասցեն Ժամամուտ ըստ պատշաճի աւուրն։

Յաւուրս կիւրակէից՝

Միածին Որդի եւ Բանդ Աստուած եւ անմահ էութիւն, որ յանձն առեր մարմնանալ ի սրբուհւոյ Աստուածածնէն եւ ի միշտ Կուսէն։

Անփոփոխելիդ մարդ եղեալ, խաչեցար Քրիստոս Աստուած մեր, մահուամբ զմահ կոխեցեր։

Մինդ ի Սրբոյ Երրորդութենէն, փառաւորակից ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյն. կեցո՛ զմեզ։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։

Օրհնեա, տէր։

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկիրպագեսցուք։

Դպիրքն

Առաջի քո Տէր։

Ք. Տէր Աստուած մեր, որոյ կարողութիւնդ անքնին է եւ փառքդ անհասանելի, որոյ ողորմութիւնդ անչափ է, եւ գթութիւնդ անբաւ, դու ըստ առատ մարդասիրութեանդ քում նայեաց ի ժողովուրդս քո եւ ի տաճարս այս սուրբ։ Եւ արա ընդ մեզ եւ ընդ աղօթակիցս մեր առատապէս զողորմութիւն քո եւ զգթութիւն։ Զի քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ ասասցեն զՃաշու սաղմոսն եւ զշարականն ըստ պատշաճի աւուրն։

Ք. Տէր Աստուած մեր կեցո զժողովուրդս քո եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո. զլրումն եկեղեցւոյ քո պահեա։ Սրբեա զսոսա որք ողջունեցին սիրով զվայելչութիւն տան քո։ Դու զմեզ փառաւորեա Աստուածային զօրութեամբ քով, եւ մի թողուր զյուսացեալսս ի քեզ։ Զի քո է կարողութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն

Որ հասարակաց զայս եւ միաձայն մեզ ամենեցուն ուսուցեր աղօթել, եւ զերկուց եւ զերից միաձայնելոց յանուն քո զխնդրուածս պարգեւել խոստացար, դու եւ այժմ զծառայից քոց զխնդըրուածս առ ի յօգուտն կատարեա, շնորհելով մեզ յայսմ յաւիտենիս զգիտութիւն քումդ ճըշմարտութեան եւ ի հանդերձեալն զկեանսն յաւիտենականս պարգեւելով։ Զի բարերար եւ մարդասէր ես Աստուած. եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ք. Տէր Աստուած մեր, որ կարգեցեր յերկինս զդասս եւ զզինուորութիւնս հրեշտակաց եւ հրեշտակապետաց ի սպասաւորութիւն փառաց քոց, արա այժմ ընդ մուտս մեր մտանել եւ սրբոց հրեշտակաց, եւ լինել պաշտօնակից մեզ եւ փառաբանակից քում բարերարութեանդ։

Զի քո է կարողութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։

Ս. Պռօսխումէ։

Եւ սարկաւագն բարձրացուցեալ զԱւետարանն սուրբ դառնայ ի շուրջ խորանոյն,

Զատկի, Յինանց եւ Յարութեան Կիւրակէից.

Աստուածայայտնութեան եւ Վարդավառի.

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յայտնեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ։ Երիցս կրկնեսցեն։

Տեառընդառաջի, Ծաղկազարդի եւ Հոգեգալստեան.

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր եւ գալոց ես, ողորմեա մեզ։ Երիցս կրկնեսցեն։

Վերափոխման.

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ եկիր ի փոխումն մօր քո եւ կուսի, ողորմեա մեզ։ Երիցս կրկնեսցեն։

Խաչի, Եկեղեցւոյ, Սրբոց եւ Պահոց.

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա մեզ։ Երիցս կրկնեսցեն։

Ք. Աստուած սուրբ, որ ի սուրբս հանգուցեալ ես, եւ երեքսրբեան ձայնիւ սերովբէք գովեն զքեզ եւ քերովբէք փառաբանեն, եւ ամենայն երկնային զօրութիւնք քեզ երկիրպագանեն. որ ի չգոյէ ի գոյ ածեր զամենայն արարածս. որ արարեր զմարդն ըստ պատկերի քում եւ նմանութեան, եւ ամենայն շնորհիւ քով զնա զարդարեցեր, եւ ուսուցեր խնդրել զիմաստութիւն եւ զգօնութիւն, եւ ոչ անտես արարեր զմեղուցեալն, այլ եդիր ի վերայ նորա ապաշխարութիւն փրկութեան. որ արժանի արարեր զմեզ, զնուաստացեալ եւ զանարժան ծառայսս քո, ի ժամուս յայսմիկ՝ կալ առաջի փառաց սրբութեան սեղանոյ քոյ, եւ զօրինաւոր երկրպագութիւն եւ զփառաբանութիւն մատուցանել քեզ։

Դու, Տէր, ընկալ ի բերանոյ մեղաւորացս զերեքսրբեան օրհնութիւնս եւ պահեա զմեզ քոյին քաղցրութեամբդ. թող մեզ զամենայն յանցանս մեր զկամայ եւ զակամայ։ Սրբեա զհոգի, զմիտս եւ զմարմինս մեր, եւ շնորհեա ի սըրբութեան պաշտել զքեզ զամենայն աւուրս կենաց մերոց, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ ամենայն սրբոց քոց, ոյք յաւիտենից քեզ բարեհաճոյացան։ Զի սուրբ ես Տէր Աստուած մեր, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն հայրապետին մերոյ Տեառն — սրբազնագոյն կաթողիկոսի կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց, եւ ամենայն ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն Նախագահացն Հանրապետութեան Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգաց Ամերիկայի, եւ ամենայն պաշտօնէից եւ զինուորեալ մանկանց նոցա, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն

արասցուք։

Դպիրքն

Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք։

Ս. Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։

Ք. Տէր Աստուած մեր, զբազկատարած զաղաչանս ծառայից քոց վերընկալցիս եւ ողորմեսցիս ըստ մեզի ողորմութեան քում։ Զգթութիւն քո առաքեա ի վերայ մեր եւ ամենայն ժողովրդեանս որք ակն ունին առ ի քէն առատ ողորմութեանդ։

Զի ողորմած եւ մարդասէր ես Աստուած գոլով, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Ալէլուիա։ Օրթի։

Ք. Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Երկիւղածութեամբ լուարուք։

Ս. Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ աւետարանի։

Դպիրքն

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։

Ս. Պռօսխումէ։

Դպիրքն

Ասէ Աստուած։

Եւ ընթեռնու սարկաւագն զԱւետարանն Ճաշու ըստ պատշաճի աւուրն։

Դպիրքն

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։

Հանգանակ Հաւատոյ

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր։

Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։

Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով։

Որով էառ մարմին, հոգի, եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։

Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս։ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Եկեղեցի։ Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս։

Ս. Իսկ որք ասենն՝ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Որդին, կամ էր երբեմն յորժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թէ յոչէից եղեն կամ յայլմէ էութենէ ասեն լինել զՈրդին Աստուծոյ եւ կամ զՍուրբ Հոգին, եւ թէ փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսիսն նզովէ կաթուղիկէ եւ առաքելական սուրբ Եկեղեցի։

Ք. Իսկ մեք փառաւորեսցուք որ յառաջ քան զյաւիտեանս, երկիրպագանելով սրբոյ Երրորդութեանն եւ մի Աստուածութեանն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի Տեառնէ Աստուծոյ եւ ի փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ՝ ի ժամուս պաշտաման եւ աղօթից, զի արժանի ընդունելութեան արասցէ։ Լուիցէ Տէր ձայնի աղաչանաց մերոց, ընկալցի զխնդրուածս սրտից մերոց, թողցէ զյանցանս մեր, ողորմեսցի ի վերայ մեր։ Աղօթք մեր եւ խնդրուածք յամենայն ժամ մտցեն առաջի մեծի տէրութեան նորա, եւ նա տացէ մեզ միաբան, միով հաւատով եւ արդարութեամբ վաստակիլ ի գործս բարիս, զի զողորմութեան զշնորհսն իւր արասցէ ի վերայ մեր։ Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Դպիրքն

Կեցո Տէր։

Ս. Զժամ սուրբ պատարագիս եւ զառաջակայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել, հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Դպիրքն

Շնորհեա Տէր։

Ս. Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Դպիրքն

Շնորհեա Տէր։

Ս. Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Դպիրքն

Շնորհեա Տէր։

Ս. Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնութիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Դպիրքն

Շնորհեա Տէր։

Ս. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք։

Դպիրքն

Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք։

Ս. Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։

Ք. Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ մեծդ ես ողորմութեամբ եւ առատ պարգեւօք բարերարութեան քո, որ դու քոյին կամաւդ ի ժամուս յայսմիկ համբերեցեր չարչարանաց խաչի եւ մահու յաղագս մեղաց մերոց, եւ պարգեւեցեր առատապէս զպարգեւս Հոգւոյդ Սրբոյ երանելի առաքելոցն։ Հաղորդս արա եւ զմեզ, Տէր, աղաչեմք զքեզ, աստուածային պարգեւացդ, թողութեան մեղաց եւ ընդունելութեան Հոգւոյդ Սրբոյ։

Որպէսզի արժանաւորք եղիցուք գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Դպիրքն

Առաջի քո Տէր։

Ք. Խաղաղութեամբ քով Քրիստոս փրկիչ մեր, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զբանս, ամրացո զմեզ եւ աներկիւղ պահեա յամենայն չարէ։ Հաւասարեա զմեզ ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, որք հոգւով եւ ճշմարտութեամբ քեզ երկիրպագանեն։ Վասն զի ամենասուրբ Երրորդութեանդ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։

Ս. Օրհնեա, տէր։

Ք. Տէր Աստուած օրհնեսցէ զամենեսեան։

Դպիրքն

Ամէն։

Եթէ եպիսկոպոս իցէ պատարագողն՝ ի բաց հանցէ զեմիփորոնն, զխոյրն, զհողաթափսն, զպանակէն եւ զմատանին. իսկ եթէ քահանայ իցէ, ի բաց հանցէ զսաղաւարտն եւ զհողաթափսն

Կանոն Սրբոյ Պատարագի

Ս. Մի՜ ոք յերախայից, մի՜ ոք ի թերահաւատից, եւ մի՜ ոք յապաշխարողաց եւ յանմաքրից մերձեսցի յաստուածային խորհուրդս։

Դպիրքն

Մարմին տերունական եւ արիւն փրկչական կայ առաջի. երկնային զօրութիւնքն յաներեւոյթս, երգեն եւ ասեն անհանգիստ բարբառով. սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։

Ս. Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, դըպիրք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս։

Դպիրքն

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր, Աստւած, զքո սուրբ զԵկեղեցի։ Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. եւ բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր. եւ ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ. սուրբ, սուրբ, սուրբ, տէր զօրութեանց։

Ս. Յարեւու եհար զխորան իւր եւ ինքն որպէս փեսայ, զի ելանէ յառագաստէ իւրմէ։

Դպիրքն

Եւ ցնծայ նա որպէս հսկայ յընթանալ զճանապարհս իւր։

Ս. Ճանապարհ արարէք այնմիկ, որ նստի յերկնից յերկինս ընդ արեւելս։

Աստուած ի հարաւոյ եկեսցէ եւ սուրբն ի Փառան լեռնէ։

Ք. Ոչ ոք արժանի է յըմբռնելոցս մարմնաւոր ախտիւք եւ ցանկութեամբ մատչիլ ի սեղան քո կամ սպասաւորել արքունական փառաց քոց։ Քանզի պաշտել զքեզ մեծ եւ ահաւոր՝ երկնաւոր զօրութեանցդ իսկ է։

Սակայն վասն անչափ բարերարութեան քոյ, անպարագրելի Բանդ Հօր, եղեր մարդ եւ քահանայապետ մեր երեւեցար։ Եւ իբր Տէր ամենեցուն, այսմ սպասաւորութեան եւ անարիւն զենման զքահանայութիւն աւանդեցեր մեզ։

Վասն զի դու ես Տէր Աստուած մեր, որ տիրես երկնաւորաց եւ երկրաւորաց, որ ի վերայ քերովբէական աթոռոյ բազմիս, սերովբէից Տէր եւ թագաւոր Իսրայէլի. որ միայն սուրբ ես եւ ի սուրբս հանգուցեալ։

Աղաչեմ զքեզ միայն բարերար եւ հեշտալուր, նայեա յիս՝ ի մեղուցեալ եւ յանպիտան ծառայս քո, եւ սրբեա զհոգի եւ զմիտս իմ յամենայն պղծութենէ չարին. եւ բաւականացո զիս զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ, որ զգեցեալ եմ զքահանայականս շնորհ, կալ առաջի սրբոյ Սեղանոյս եւ քահանայագործել զքո անարատ Մարմինդ եւ զպատուական Արիւնդ։

Քեզ խոնարհեցուցեալ զպարանոցս իմ մաղթեմ, մի դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի մերժեր զիս ի ծառայից քոց։ Այլ արժանի արա մատուցանել քեզ զընծայս զայս յինէն՝ ի մեղուցեալ եւ յանարժան ծառայէս քումմէ։

Վասն զի դու ես որ մատուցանես եւ մատչիս եւ ընդունիս եւ տաս Քրիստոս Աստուած մեր։ Եւ քեզ փառս մատուցանեմք հանդերձ անսկիզբն քո Հարբդ եւ ամենասուրբ եւ բարերար Հոգւովդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ ի սարկաւագացն վերաբերիցի սրբազան Հացն եւ անմահութեան Բաժակն ի սուրբ Սեղանն։

Սաղմոս ԻԳ. 7:10

Ս. Համբարձէք իշխանք զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից եւ մտցէ թագաւոր փառաց։

Ք. Ո՞վ է սա թագաւոր փառաց, Տէր հզօր զօրութեամբ իւրով, Տէր կարող ի պատերազմի։

Ս. Համբարձէք իշխանք զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից եւ մտցէ թագաւոր փառաց։

Ք. Ո՞վ է սա թագաւոր փառաց, Տէր զօրութեանց։

Ս. Սա ինքն է թագաւոր փառաց։

Եւ պատարագողն առնու ի ձեռաց սարկաւագին եւ բարձրացուսցէ ի տես ժողովրդեանն՝ ասելով.

Ք. Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեառն։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով եւ սըրբութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ ահիւ. մի՛ խղճիւ եւ գայթակղութեամբ, մի՛ նենգութեամբ, խորամանկութեամբ, մի՛ պատրանօք եւ խաբէութեամբ, մի՛ երկմտութեամբ եւ մի՛ թերահաւատութեամբ։ Այլ ուղիղ վարուք, պարզ մտօք, միամիտ սրտիւ, կատարեալ հաւատով, լցեալ սիրով, լի եւ առաւելեալ ամենայն գործովք բարութեան, կացցուք յաղօթս առաջի սրբոյ սեղանոյս Աստուծոյ եւ գտցուք զողորմութեան զշնորհս, յաւուր յայտնութեան եւ ի միւսանգամ գալստեան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։ Կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Դպիրքն

Կեցո Տէր եւ ողորմեա։

Ք. Տէր Աստուած զօրութեանց եւ արարիչ ամենայն լինելութեանց. որ յանէութենէ զբնաւս ի ցուցակութիւն ածեալ գոյացուցեր. որ եւ զմերս զհողեղէն բնութիւնս պատուեալ մարդասիրապէս՝ այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհըրդոյ կարգեցեր սպասաւորս։ Դու, Տէր, որում պատարագեմք զպատարագիսս, ընկալ առ ի մէնջ զառաջադրութիւնս զայս, եւ աւարտեա զսա ի խորհրդականութիւն Մարմնոյ եւ Արեան Միածնի քոյ. դեղ թողութեան մեղաց պարգեւեա ճաշակողացս զհացս զայս եւ զբաժակս.

Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր, միանգամայն եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ք. Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Դպիրքն

Առաջի քո Տէր։

Ս. Ողջոյն տուք միմեանց ի համբոյր սրբութեան, եւ որք ոչ էք կարողք հաղորդիլ աստուածային խորհըրդոյս, առ դրունս ելէք եւ աղօթեցէք։

Դպիրքն.

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ. որ էնն Աստուած աստ բազմեցաւ։

Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ. սուրբ ողջունի հրաման տուաւ։

Եկեղեցիս մի անձն եղեւ. համբոյրս յօդ լրման տուաւ։

Թշնամութիւնն հեռացաւ. սէրն յընդանուրս սփռեցաւ։

Արդ պաշտօնեայք բարձեալ զձայն. տուք զօրհնութիւն ի մի բերան։

Միասնական աստուածութեանն որում սրովբէքն են սրբաբան։

Ս. Ահիւ կացցուք, երկիւղիւ կացցուք, բարւոք կացցուք, եւ նայեցարուք զգուշութեամբ։

Դպիրքն

Առ քեզ Աստուած։

Ս. Պատարագ Քրիստոս մատչի անարատ գառն Աստուծոյ։

Դպիրքն

Ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն եւ պատարագ օրհնութեան։

Ք. Շնորհք, սէր եւ աստուածային սրբարար զօրութիւնն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, Ը եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեանդ։

Դպիրքն

Ամէն եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Զդրունս, զդրունս.

Ամենայն իմաստութեամբ եւ զգուշութեամբ։ Ի վեր ընծայեցուցէք զմիտս ձեր աստուածային երկիւղիւ։

Դպիրքն

Ունիմք առ քեզ Տէր ամենակալ։

Ս. Եւ գոհացարուք զՏեառնէ բոլորով սրտիւ։

Դպիրքն

Արժան եւ իրաւ։

Ք. Արժան է ստուգապէս եւ իրաւ՝ ամենայորդոր փութով միշտ երկիրպագանելով փառաւորել զքեզ, Հայր ամենակալ. որ զանիծիցն բարձեր զկըրճիմն քոյին անզննելի եւ արարչակից Բանիւդ. որ ժողովուրդ ինքեան առեալ զեկեղեցի, սեպհականեաց զհաւատացեալս ի քեզ. եւ զննելի բնութեամբ ըստ ի կուսէն տնտեսութեանն՝ հաճեցաւ բնակիլ ի մեզ. եւ նորագործ Աստուածապէս ճարտարապետեալ՝ զերկիրս երկին արար։

Վասն զի որում ոչն հանդուրժէին առաջի կալ զուարթնոցն ջոկք՝ զարհուրեալք ի փայլակնացայտ եւ յանմատոյց լուսոյ Աստուածութեանդ, եղեալ այդպիսիդ մարդ յաղագս մերոյ փրկութեան, շնորհեաց մեզ ընդ երկնայինսն պարել զհոգեղէն պարս.

Եւ ընդ սերովբէսն եւ ընդ քերովբէսն, միաձայն սրբասացութեամբ յօրինել նուագս, եւ համարձակապէս գոչելով աղաղակել ընդ նոսին եւ ասել.

Դպիրքն

Սուրբ սուրբ սուրբ Տէր զօրութեանց։

Լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո։

Օրհնութիւն ի բարձունս։

Օրհնեալդ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն։

Ովսաննա ի բարձունս։

Ք. Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես ճշմարտապէս եւ ամենասուրբ, եւ ո՞վ ոք պանծասցի բովանդակել բանիւ զքո ի մեզ զանբաւ բարեգորովութեան զեղմունս. որ եւ անդէն իսկ ի նախնումն զանկեալն ընդ մեղօք զանազան եղանակօք խընամեալ սփոփեցեր մարգարէիւք, օրինացն տուչութեամբ, քահանայութեամբ, եւ ստուերակերպ երնջուցն մատուցմամբ։

Իսկ ի վախճան աւուրցս այսոցիկ՝ զբովանդակ իսկ զպարտեաց մերոց խզեալ զդատակնիք, ետուր մեզ զՈրդիդ քո Միածին՝ պարտապան եւ պարտս, զենումն եւ օծեալ, գառն եւ երկնաւոր հաց, քահանայապետ եւ պատարագ։ Վասն զի ինքնդ է բաշխող եւ նոյն ինքնդ բաշխի ի միջի մերում միշտ անծախապէս։

Վասն զի եղեալ հաւաստեաւ եւ առանց ցնորից մարդ, եւ անշփոթ միաւորութեամբ մարմնացեալ յԱստուածածնէն եւ ի սուրբ կուսէն Մարիամայ, ճանապարհորդեաց ընդ ամենայն կիրս մարդկային կենցաղոյս առանց մեղաց, եւ յաշխարհակեցոյցն եւ յառիթն փրկութեան մերոյ եկեալ կամաւ ի խաչ։

Առեալ զհացն ի սուրբ, յաստուածային, յանմահ, յանարատ եւ յարարչագործ ի ձեռս իւր. ☩ օրհնեաց, գոհացաւ, եբեկ եւ ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ եւ բազմեալ աշակերտացն ասելով.

Առէք կերէք այս է մարմին իմ որ վասն ձեր եւ բազմաց բաշխի, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Նոյնպէս եւ զբաժակս առեալ ☩ օրհնեաց, գոհացաւ, էարբ եւ ետ իւրոց ընտրեալ, սուրբ եւ բազմեալ աշակերտացն ասելով.

Արբէք ի սմանէ ամենեքեան, այս է արիւն իմ նորոյ ուխտի, որ յաղագս ձեր եւ բազմաց հեղանի, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Դպիրքն

Ամէն։

Հայր երկնաւոր. որ զՈրդիդ քո ետուր ի մահ վասն մեր, պարտապան պարտեաց մերոց. հեղմամբ արեան նորա աղաչեմք զքեզ ողորմեա քո բանաւոր հօտի։

Ք. Եւ զսոյն միշտ իւր յիշատակ առնել պատուիրան աւանդեաց մեզ բարերար Որդիդ քո Միածին.

Եւ իջեալ ի ստորին վայրս մահու մարմնովն՝ զոր ի մերմէս ընկալաւ յազգակցութենէ. եւ զնիգս դժոխոցն աղարտեալ հզօրեղապէս, զքեզ միայն ծանոյց մեզ ճշմարիտ Աստուած, զԱստուածդ կենդանեաց եւ մեռելոց։

Եւ արդ մեք, Տէր, ըստ այսմ հրամանատրութեան յառաջ բերեալ զայս խորհուրդ փրկական Մարմնոյ եւ Արեան Միածնի քոյ, յիշեմք զդորա որ վասն մեր զՓրկագործ չարչարանսն, զկենսատու խաչելութիւնն, զերեքօրեայ թաղումն, զերանելի յարութիւնն, զաստուածապէս համբարձումնն, զնստիլն ընդ աջմէ քո, Հայր, զահաւոր եւ ըզփառաւորեալ զմիւսանգամ գալուստն խոստովանիմք եւ օրհնեմք.

Եւ զքոյս ի քոյոց քեզ մատուցանեմք ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն։

Դպիրքն

Յամենայնի օրհնեալ ես Տէր. օրհնեմք զքեզ գովեմք զքեզ. գոհանամք ըզքէն. աղաչեմք զքեզ Տէր Աստուած մեր։

Ք. Զքեզ արդարեւ Տէր Աստուած մեր գովեմք եւ զքէն գոհանամք հանապազ, որ զանց արարեալ զմերով անարժանութեամբս, այսպիսի ահաւոր եւ անպատում խորհրդոյ կարգեցեր սպասաւորս։

Ոչ յաղագս մերոց ինչ բարեգործութեանց, յորոց յոյժ թափուր եմք միշտ, եւ ունայն գտանիմք հանապազ. այլ ի քո բազմազեղ ներողութիւնդ ցանգ ապաւինեալ համարձակիմք մերձենալ ի սպասաւորութիւն Մարմնոյ եւ Արեան Միածնի քոյ, Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որում վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Դպիրքն

Առաջի քո Տէր։

Որդի Աստուծոյ որ պատարագեալ Հօր ի հաշտութիւն. հաց կենաց բաշխիս ի մեզ հեղմամբ արեան քո սուրբ, աղաչեմք զքեզ ողորմեա արեամբ քով փրկեալ հօտի։

Ք. Երկիրպագանեմք եւ աղաչեմք եւ խնդրեմք ի քէն, բարերար Աստուած, առաքեա ի մեզ եւ յառաջի եդեալ ընծայս այս զմշտնջենաւորակից քո եւ զէակից Սուրբ Հոգիդ։

Ս. Ամէն. օրհնեա, տէր։

Ք. Որով զհացս օրհնեալ մարմին ճշմարտապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։ Երիցս կրկնեսցէ

Եւ զբաժակս օրհնեալ արիւն ստուգապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի։ Երիցս կրկնեսցէ

Որով զհացս եւ զգինիս օրհնեալ մարմին եւ արիւն ճշմարտապէս արասցես Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ փոխարկելով Հոգւովդ քով Սրբով։ (Երիցս կրկնեսցէ)

Որպէս զի եղիցի սա ամենեցուն մեզ մերձեցելոցս, յանդատապարտութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Դպիրքն

Հոգի Աստուծոյ, որ զփառակցի քո զխորհուրդ իջեալ ի յերկնից կատարես ի ձեռն մեր. հեղմամբ արեան սորա աղաչեմք զքեզ հանգո զհոգիս մեր ննջեցելոց։

Ք. Սովաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց, քահանայից, սարկաւագաց, ղեկավարաց պետութեանց, ժողովրդոց, ճանապարհորդելոց, նաւելոց, օդանաւելոց, կապելոց, վտանգելոց, աշխատելոց, եւ որք ի պատերազմունս բարբարոսաց։

Սովաւ եւ օդոց շնորհեա զբարեխառնութիւն, եւ անդոց զպտղաբերութիւն, եւ ախտացելոց ի պէսպէս ցաւս փութապէս զառողջութիւն։

Սովաւ հանգո զամենեսեան յառաջագոյն ի Քրիստոս զննջեցեալսն, զնախահարս, զհայրապետս, զմարգարէս, զառաքեալս, զվկայեալս, զեպիսկոպոսունս, զերիցունս, զսարկաւագունս, եւ զբնաւ ուխտ եկեղեցւոյ քոյ սրբոյ, եւ զամենայն յաշխարհական կարգէ զարս եւ զկանայս հաւատով վախճանեալս։

Ժողովուրդն կարող է նստել.

Ընդ որս եւ մեզ այց արասցես բարերար Աստուած, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ք. Աստուածածնին Սրբոյ Կուսին Մարիամու եւ Յովհաննու Մկրտչին, Ստեփանոսի Նախավկային, եւ ամենայն սրբոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Առաքելոց սրբոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, եւ ամենայն հայրապետաց սրբոց, առաքելագործ եպիսկոպոսաց, երիցանց, ուղղափառ սարկաւագաց, եւ ամենայն սրբոց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Օրհնեալ, գովեալ եւ փառաւորեալ, հրաշալի եւ աստուածազարդ (յարութեանն) Քրիստոսի երկիրպագանեմք։

Դպիրքն

Փառք յարութեան քո Տէր։

Ս. Առաջնորդացն մերոց եւ առաջին լուսաւորչացն, սրբոցն Թադէոսի եւ Բարթուղիմէոսի առաքելոցն, եւ Գրիգորի Լուսաւորչին, Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի, Ներսիսի, Սահակայ, Դանիէլի եւ Խաթայ, Մեսրոպայ վարդապետին, եւ Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն, Յովհաննու Որոտնեցւոյն եւ Գրիգորի եւ Մովսիսի Տաթեւացեացն, եւ սրբոց Գրիգորիսեանց եւ Ներսիսեանց, հովուաց եւ հովուապետացն հայաստանեայց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Միանձնացելոց սրբոց, առաքինասէր եւ աստուածուսոյց կրօնաւորացն՝ Պօղոսի, Անտօնի, Պօղայ, Մակարայ, Ոնոփրիոսի, Աբբայ Մարկոսի, Սրապիոնի, Նեղոսի, Արսենի, Եւագրի, Պարսամայ, Յովհաննիսեանց եւ Սիմէոնեանց, սրբոց Ոսկեանց եւ Սուքեասանց, եւ ամենայն սրբոց հարց եւ աշակերտելոց նոցին ընդ տիեզերս, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Թագաւորաց հաւատացելոց, սրբոցն Աբգարու, Կոստանդիանոսի, Տրդատայ, եւ Թէոդոսից, եւ ամենայն սուրբ եւ բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Ընդհանուր ամենայն հաւատացելոց, արանց եւ կանանց, ծերոց եւ տղայոց, եւ ամենայն չափու հասակի հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցելոցն, եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս, աղաչեմք։

Դպիրքն

Յիշեա Տէր եւ ողորմեա։

Ք. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զսուրբ կաթողիկէ եւ զառաքելական Եկեղեցի քո, զոր փրկեցեր պատուական արեամբ Միածնի քոյ, եւ ազատեցեր խաչիւն սըրբով։ Շնորհեա սմա զանշարժ զխաղաղութիւն։

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսունս՝ որք ուղիղ վարդապետութեամբ համառօտեն ի մեզ զբանն ճշմարտութեան։

Եւս առաւել զեպիսկոպոսապետն մեր եւ զպատուական Հայրապետն Ամենայն Հայոց զՏէր անուն սրբազնագոյն Կաթողիկոսն, եւ վիճակիս բարեխնամ առաջնորդն զՏէր անուն սրբազան (արք) եպիսկոպոսն, շնորհեսցես մեզ ընդ երկայն աւուրս ուղիղ վարդապետութեամբ։

Ս. Գոհութիւն եւ փառաբանութիւն մատուցանեմք քեզ, Տէր Աստուած մեր, վասն սուրբ եւ անմահ պատարագիս որ ի վերայ սրբոյ Սեղանոյս, զի զսա մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան պարգեւեսցես։ Սովաւ շնորհեա զսէր, զհաստատութիւն եւ զըղձալի զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, սրբոյ Եկեղեցւոյ եւ ամենայն ուղղափառ եպիսկոպոսաց. եպիսկոպոսապետին մերոյ եւ պատուական Հայրապետին Ամենայն Հայոց Տեառն անուն սրբազնագոյն կաթողիկոսի. եւ վիճակիս բարեխնամ առաջնորդին Տեառն անուն սրբազան (արք)եպիսկոպոսին. եւ քահանայիս որ զպատարագս մատուցանէ։

Եւ վասն զօրութեանց եւ յաղթութեանց թագաւորաց Քրիստոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից աղաչեսցուք։

Եւ խնդրեսցուք եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց։ Եւս առաւել վասն հանգուցեալ րաբունապետացն մերոց, եւ շինողաց սրբոյ եկեղեցւոյս, եւ որք ընդ հովանեաւ սորին են հանգուցեալ։

Ազատութիւն եղբարց մերոց գերելոց եւ շնորհ առաջիկայ ժողովըրդեանս։

Հանգիստ հաւատով եւ սրբութեամբ ի Քրիստոս կատարելոցն։

Եղիցի յիշատակ ի սուրբ պատարագս աղաչեմք։

Դպիրքն

Ըստ ամենայնի եւ յաղագս ամենեցուն։

Ք. Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ Ըօրհնեա զքո առաջի կացեալ ժողովուրդս եւ զպատարագիսս մատուցողս, եւ պարգեւեա սոցա զպիտոյսն եւ զօգտակարսն։

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա եւ օրհնեա զուխտաւորս եւ զպըտղաբերիչս Եկեղեցւոյ քում սրբոյ, եւ որք յիշեն զաղքատս ողորմածութեամբ, եւ հատո նոցա զպարտս նոցա ըստ ընդաբոյս առատութեան քում հարիւրապատիկ աստ եւ ի հանդերձելումդ։

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա, եւ գթա ի հոգիս հանգուցելոցն. հանգո զնոսա եւ լուսաւորեա եւ դասաւորեա ընդ սուրբս քո յարքայութեանդ երկնից եւ արժանի արա ողորմութեան քում։

Վասն ննջեցելոց

Յիշեա, Տէր, եւ զհոգի ծառայիս քոյ անուն եւ ողորմեա նմա ըստ մեծի ողորմութեան քում, եւ հանգո այցելութեամբ ի լոյս երեսաց քոց։

Վասն կենդանեաց

Փրկեա անուն յամենայն յորոգայթից հոգւոյ եւ մարմնոյ։

Յիշեա, Տէր, եւ զայնոսիկ, որք յանձնեցին մեզ յիշատակել յաղօթս ըզկենդանիս եւ զհանգուցեալս, եւ կառավարեա զկամս հայցմանց նոցա եւ զմերս, ընդ ուղղորդն եւ որ լին է փրկութեամբ, եւ վարձատրեա բոլորեցունց զանանց եւ զերանելի բարութիւնսդ։

Եւ զտեալ զխորհուրդս մեր տաճարացո յընդունակութիւն Մարմնոյ եւ Արեան Միածնի քոյ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրոստոսի, ընդ որում քեզ Հօր ամենակալի, հանդերձ կենդանարար եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւոյդ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ եղիցի ողորմութիւն մեծիս Աստուծոյ եւ փրկչիս մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ ձեզ ընդ ամենեսեանդ։

Դպիրքն

Ամէն։ Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա։

Ս. Ամենայն սրբովք զորս յիշատակեցաք եւս առաւելապէս, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա։

Ս. Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուածային անմահ պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ սեղանոյս, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա։

Սարկաւագն.

Որպէս զի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ, յերկնային եւ յիմանալի իւր մատուցարանն, զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա։

Ս. Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա, եւ պահեա զմեզ Տէր, քոյին շնորհիւդ։

Դպիրքն

Կեցո, Տէր, եւ ողորմեա։

Ս. Զամենասրբուհի զԱստուածածինն զմիշտ կոյսն Մարիամ հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

Ս. Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ, զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա։

Ս. Զանձինս մեր եւ զմիմեանս տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք։

Դպիրքն

Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք։

Ս. Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ։

Դպիրքն

Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա։

Ք. Աստուած ճշմարտութեան եւ Հայր ողորմութեան, գոհանամք զքէն, որ ի վեր քան զերանելի նահապետացն զմեր պարտաւորելոցս առաւել մեծարեցեր զբնութիւն. վասն զի նոցա Աստուած կոչեցար, իսկ մեզ՝ Հայր հաճեցար անուանիլ գթալով։

Եւ այժմ, Տէր, աղաչեմք զքեզ, զայսպիսի առ ի քէն զնորոգ եւ զպատուական անուանադրութեանս շնորհ օր ըստ օրէ պայծառացուցեալ ծաղկեցո ի մէջ Եկեղեցւոյ քում սրբոյ։

Եւ տուր մեզ համարձակաձայն բարբառով բանալ զբերանս մեր, կարդալ զքեզ, երկնաւորդ Հայր, երգել եւ ասել.

Դպիրքն

Հայր մեր որ յերկինս ես. սուրբ եղիցի անուն քո։ Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։ Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։ Թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։ Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն այլ փրկեա ի չարէ։

Ք. Տէր տէրանց, Աստուած աստուծոց, թագաւոր յաւիտենական, արարիչ ամենայն արարածոց, Հայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի. մի՛ տար զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեայ ի չարէ եւ ապրեցո ի փորձութենէ։

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Աստուծոյ երկրպագեսցուք։

Դպիրքն

Առաջի քո Տէր։

Ք. Որ աղբիւրդ ես կենաց եւ բխումն ողորմութեան Հոգիդ Սուրբ, ողորմեա ժողովրդեանս՝ որք խոնարհեալ երկիրպագանեն Աստուածութեան քում։

Պահեա զսոսա ամբողջս. տպաւորեա յոգւոջ սոցա զձեւ մարմնոյ ցուցակի, առ ի ժառանգութիւն եւ ի վիճակ հանդերձելոցդ բարեաց.

Քրիստոսիւ Յիսուսիւ տերամբ մերով, ընդ որում քեզ Հոգւոյդ Սրբոյ եւ Հօր ամենակալի, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ս. Պռօսխումէ։

Ք. Ի սրբութիւն սրբոց։

Դպիրքն

Միայն սուրբ։ Միայն Տէր։

Յիսուս Քրիստոս ի փառս Աստուծոյ Հօր։

Ամէն։

Ք. Նայեաց Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս յերկնից ի սրբութենէ քումմէ, եւ յաթոռոյ փառաց թագաւորութեան քոյ. եկ ի սրբել եւ ի կեցուցանել զմեզ, որ ընդ Հօր նստիս եւ աստ պատարագիս։ Արժանի արա տալ մեզ յանարատ Մարմնոյ քումմէ եւ ի պատուական Արենէ, եւ ի ձեռն մեր ամենայն ժողովրդեանս։

Ք. Օրհնեալ Հայր Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ, Աստուած ճշմարիտ։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Դպիրքն

Ամէն։

Հայր սուրբ. Որդիդ սուրբ. Հոգիդ սուրբ։

Օրհնութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ սրբոյ Հոգւոյն.

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

Ք. Տէր Աստուած մեր, որ կոչեցեր զմեզ յանուն Միածնի Որդւոյ քոյ Քրիստոնեայս, եւ շնորհեցեր մեզ մկրտութիւն հոգեւոր աւազանաւն ի թողութիւն մեղաց, եւ արժանի արարեր զմեզ հաղորդիլ սուրբ Մարմնոյ եւ Արեան Միածնի քոյ։

Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր, արա զմեզ արժանի ընդունիլ զսուրբ խորհուրդս զայս մեզ ի մեղաց թողութիւն. եւ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Ի սուրբ, ի սուրբ, պատուական Մարմնոյ եւ յԱրենէ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի՝ ճաշակեսցուք սրբութեամբ. որ իջեալ ի յերկնից բաշխի ի միջի մերում։

Սա է կեանք, յոյս, յարութիւն, քաւութիւն եւ թողութիւն մեղաց։ Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում.Սաղմոս ասացէք երկնաւոր թագաւորիս մերում անմահի, որ նստի ի կառս քերովբէականս։

Ձգեսցեն զվարագոյրն։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։

Ամենասուրբ Երրորդութիւն. տուր աշխարհիս խաղաղութիւն։

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն. ննջեցելոց արքայութիւն։

Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա։ Յիսուս փրկիչ մեզ ողորմեա։

Միջնորդութեամբ սուրբ եւ անմահ պատարագիս։

Ընկալ, Տէր եւ ողորմեա։

Ս. Սաղմոս ասացէք Տեառն Աստուծոյ մերում, դպիրք, ձայնիւ քաղցրութեամբ զերգս հոգեւորս։

Զի սմա վայելեն սաղմոսք եւ օրհնութիւնք, ալէլուք եւ երգք հոգեւորք։

Պաշտօնեայք հանդերձ երգօք սաղմոս ասացէք եւ զՏէր յերկինս օրհնեցէք։

Ք. Զոր օրհնութիւն կամ զոր գոհութիւն ի վերայ Հացիս եւ Բաժակիս ասասցուք։ Այլ Յիսուս զքեզ միայն օրհնեմք հանդերձ Հարբ եւ Ամենասուրբ Հոգւովդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խոստովանիմ եւ հաւատամ զի դու ես Քրիստոս Որդի Աստուծոյ որ բարձեր զմեղս աշխարհի։

Եւ բեկեալ արկցէ ի բաժակն Արեան, ասելով.

Լրումն Հոգւոյն Սրբոյ։

Ք. Հայր Սուրբ, որ անուանեցեր զմեզ անուանակցութեամբ Միածնի քոյ եւ լուսաւորեցեր մկրտութեամբ հոգեւոր աւազանին, արժանի արա ընդունիլ զսուրբ խորհուրդս զայս մեզ ի մեղաց թողութիւն։ Տպաւորեա ի մեզ զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ որպէս ի սուրբ առաքեալսն, որք ճաշակեցին եւ եղեն մաքրիչք ամենայն աշխարհի։

Եւ արդ՝ Տէր, Հայր բարերար, զհաղորդութիւնս զայս մասնաւորեա ճաշակման երեկոյին աշակերտացն, բառնալով զխաւար մեղաց։ Մի հայիր յանարժանութիւնս իմ, եւ մի արգելցես զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ։ Այլ ըստ անբաւ մարդասիրութեան քում պարգեւեա զսա քաւիչ մեղաց, լուծիչ յանցանաց, որպէս խոստացաւ եւ ասաց Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս թէ՝ ամենայն որ ուտէ զՄարմին իմ եւ ըմպէ զԱրիւն իմ, կեցցէ ի յաւիտեան։

Արդ՝ արա զսա մեզ ի քաւութիւն, զի որք կերիցեն եւ արբցեն ի սմանէ՝ հանցեն զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Գոհանամ զքէն, Քրիստոս թագաւոր, որ արժանի արարեր զանարժանս հաղորդիլ սուրբ Մարմնոյ եւ Արեան քոյ։

Եւ այժմ աղաչեմ զքեզ, մի լիցի սա ինձ ի դատապարտութիւն, այլ ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց, յառողջութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ, եւ ի կատարումն ամենայն գործոց առաքինութեան։ Որպէս զի սրբեսցէ սա զշունչս իմ եւ զհոգի եւ զմարմին իմ։ Եւ արասցէ զիս տաճար եւ բընակարան ամենասուրբ Երրորդութեանդ։ Զի ընդ սուրբս քո արժանի եղէց փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Յովհաննու Ոսկեբերանին ասացեալ աղօթք

Գոհանամ եւ մեծացուցանեմ եւ փառաւորեմ զքեզ Տէր Աստուած իմ, զի զիս զանարժանս արժանացուցեր յաւուր յայսմիկ հաղորդակից լինել աստւածային եւ սոսկալի խորհրդոյ քում, անարատ Մարմնոյդ եւ պատուական Արեանդ։

Վասն այսորիկ զսոսա ի բարեխօսութիւն ունելով՝ աղաչեմ յամենայն աւուրս եւ ի ժամանակս կենաց իմոց ընդ սրբութեան քոյ պահեա զիս. որպէս զի յիշելով զբարեգթութիւնս քո եւ կենդանի եղէց ընդ քեզ։ Որ վասն մեր չարչարեցար եւ մեռար եւ յարեար։

Մի մերձեսցի, Տէր իմ եւ Աստուած, խորտակիչն, կնքելով անձին իմոյ պատուական Արեամբդ քով։ Ամենակարող, մաքրեա զիս սոքօք յամենայն մեռելոտի գործոց իմոց, որ միայնդ ես անմեղ։

Ամրացո զկեանս իմ, Տէր, յամենայն փորձութենէ, եւ զպատերազմողն իմ դարձո յինէն յետս, պատկառեալ եւ ամաչեցեալ՝ որչափ յառնէ ի վերայ իմ։ Ամրացո զգնացս մտաց եւ լեզուի իմոյ, եւ զամենայն ճանապարհս մարմնոյ իմոյ։

Լեր հանապազորդ ընդ իս, ըստ անսուտ խոստմանց քոց, թէ՝ որ ուտէ զՄարմին իմ եւ ըմպէ զԱրիւն իմ, նա յիս բնակեսցի եւ ես ի նմա։ Դու ասացեր մարդասէր, կացո զբանս աստուածային անլուծելի հրամանաց քոց։ Քանզի դու ես Աստուած ողորմութեան, եւ գթութեան, եւ մարդասիրութեան, եւ պարգեւիչ ամենայն բարեաց, եւ քեզ վայելէ փառք, հանդերձ Հարբդ եւ ամենասուրբ Հոգւովդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ ապա տեառնագրեսցէ զինքն եւ խնդրեսցէ ի ճշմարտէն Աստուծոյ զպէսպէս հայցուածս անձին իւրոյ եւ ժողովրդեան եւ աշխարհի։ Եւ թողութիւն խնդրեսցէ վասն իւրոց թշնամեաց եւ ատելեաց։ Եւ անդէն ահիւ եւ դողութեամբ ճաշակեսցէ ի Մարմնոյն եւ արբցէ ի Բաժակէն՝ ասելով.

Հաւատով հաւատամ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ, ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Հոգիդ Սուրբ։

Հաւատով ճաշակեմ զսուրբ եւ զկենդանարար եւ զՓրկագործ Մարմինս քո Քրիստոս Աստուած իմ Յիսուս՝ ի թողութիւն մեղաց իմոց։

Հաւատով ըմպեմ զսրբարար եւ զմաքրիչ Արիւնս քո Քրիստոս Աստուած իմ Յիսուս, ի թողութիւն մեղաց իմոց։

Մարմին քո անապական լիցի ինձ ի կեանս, եւ սուրբ Արիւն քո ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։

Դպիրքն

Օրհնեալ է Աստուած։

Քրիստոս պատարագեալ. բաշխի ի միջի մերում. Ալէլուիա։

Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր եւ սուրբ զարիւնն իւր ցօղէ ի մեզ. Ալելուիա։

Մատիք առ Տէր եւ առէք զլոյս. Ալելուիա։

Ճաշակեցէք եւ տեսէք զի քաղցր է Տէր։ Ալելուիա։

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ի բարձունս. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա. Ալէլուիա։

Օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա. Ալէլուիա։

Խոստովանութիւնն եւ Արձակումն

Ք. Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ. Ամէն։

Ժողովուրդն

Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։ Մեղուցեալ եմ Աստուծոյ։ Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ Սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ առաջի քո՝ Հայր Սուրբ, զամենայն մեղս զոր գործեալ եմ։ Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, կամայ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ. մեղայ Աստուծոյ։

Ք. Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ։

Ժողովուրդն

Մեղայ եօթնիցս յանցանօք՝ մահացու մեղօք. հպարտութեամբ, նախանձու, բարկութեամբ, ծուլութեամբ, ագահութեամբ, որկրամոլութեամբ, բղջախոհութեամբ, եւ մասամբք սոցին. մեղայ Աստուծոյ։

Ք. Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ։

Ժողովուրդն

Այլ եւ մեղայ ամենայն պատուիրանացն Աստուծոյ՝ յանձնառելեացն եւ հրաժարելեացն, զի ոչ զյանձնառականսն կատարեցի եւ ոչ ի հրաժարելեացն հեռացայ, զօրէնս առի՝ եւ յօրինացն հեղքացայ, ի կարգս քրիստոնէութեան հրաւիրեցայ՝ եւ գործովս անարժան գտայ, գիտելով զչարն՝ կամաւ կորացայ, եւ ի բարեաց գործոց ես ինձէն հեռացայ։ Վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ։ Զո՞րն ասեմ կամ զո՞րն խոստովանիմ, զի անթիւ են յանցանք իմ. մեղայ Աստուծոյ։

Ք. Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ։

Ժողովուրդն

Հայր սուրբ, զքեզ ունիմ միջնորդ հաշտութեան եւ բարեխօս առ Միածին Որդին Աստուծոյ, զի իշխանութեամբդ որ տուեալ է քեզ, արձակեսցես զիս ի կապից մեղաց իմոց, աղաչեմ զքեզ։

Ք. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա։

Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց, խոստովանացելոցն եւ մոռացելոցն։ Եւ ես կարգաւս քահանայական իշխանութեան եւ հրամանաւն աստուածային թէ՝ ªզոր արձակիցէք յերկրի եղիցի արձակեալ յերկինսº, նովին բանիւն արձակեմ զքեզ յամենայն մասնակցութենէ մեղաց քոց՝ ի խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց. յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. եւ դարձեալ տամ զքեզ ի խորհուրդս Սուրբ Եկեղեցւոյ զի զոր ինչ գործիցես բարիս՝ եղիցի քեզ ի բարեգործութիւն եւ ի փառս հանդերձեալ կենացն. ամէն։

Քարշեսցեն զվարագոյրն։

Ս. Երկիւղիւ եւ հաւատով յառաջ մատիք եւ սրբութեամբ հաղորդեցարուք։

Եւ յետ հաղորդելոյն դպիրքն բարձր ձայնիւ՝

Դպիրքն

Աստուած մեր եւ Տէր մեր երեւեցաւ մեզ։

Սաղմոս ԻԷ. 9

Ք. Կեցո, Տէր, զժողովուրդս քո եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո։

Հովուեա եւ բարձրացո զսոսա յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

Ձգեսցեն զվարագոյրն։

Դպիրքն.

Լցաք ի բարութեանց քոց Տէր. ճաշակելով զմարմին քո եւ զարիւն։

Փառք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ։

Որ եւ հանապազ կերակրես զմեզ, առաքեա ի մեզ զհոգեւոր քո զօրհնութիւն։

Փառք ի բարձունս կերակրողիդ զմեզ։

Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։

Դպիրքն

Տէր ողորմեա։

Ս. Եւ եւս հաւատով ընկալեալք յաստուածային, սուրբ, երկնային, անմահ, անարատ եւ անապական խորհրդոյս, զՏեառնէ գոհացարուք։

Դպիրքն

Գոհանամք զքէն Տէր որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ քո։ Բաշխելով զմարմինդ եւ զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի եւ կեանք անձանց մերոց։

Ք. Գոհանամք զքէն, Հայր ամենակալ, որ պատրաստեցեր մեզ նաւահանգիստ սուրբ զԵկեղեցի՝ տաճար սրբութեան, ուր փառաբանի անուն սուրբ Երրորդութիւնդ։ Ալէլուիա։

Գոհանամք զքէն, Քրիստոս թագաւոր, որ պարգեւեցեր մեզ կենդանութիւն կենարար Մարմնով եւ Արեամբ քով սրբով. շնորհեա զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն։ Ալէլուիա։

Գոհանամք զքէն, Հոգիդ ճշմարիտ, որ նորոգեցեր սուրբ զԵկեղեցի. անարատ պահեա հաւատով Երրորդութեանդ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։ Ալէլուիա։

Գոհանամք զքէն, Քրիստոս Աստուած մեր, որ զայսպիսի ճաշակումն բարութեան շնորհեցեր մեզ ի սրբութիւն կենդանութեան։ Սովիմբ պահեա զմեզ սուրբս եւ անարատս, բնակեալ զմեօք քո աստւածային խնամօքդ։

Հովուեա զմեզ յանդաստանի կամաց քոց սրբոց եւ բարեսիրաց, որով ամրացեալք յամենայն բանսարկուին ընդդիմութեանց, քում եւեթ արժանի եղիցուք լսել ձայնի. եւ քեզ միայնոյ քաջայաղթ եւ ճշմարիտ հովուիդ հետեւիլ, եւ առ ի քէն ընդունիլ զպատրաստեալ տեղի յարքայութեանդ երկնից. Աստուած մեր եւ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Անքնին, անհաս, երրեակ ինքնութեանդ, հաստիչ, ընդունող, եւ անբաժանելի միասնական Սուրբ Երրորդութեանդ, վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Եւ բացցեն զվարագոյրն։ Եւ ապա առեալ քահանայն զԱւետարանն Սուրբ եւ երիցս երկրպագեալ համբուրեսցէ զՍուրբ Սեղանն եւ իջեալ ի մէջ Եկեղեցւոյն հանդերձ սարկաւագօք, ասէ.

Յովհաննու Ոսկեբերանին ասացեալ աղօթք

Ք. Որ օրհնես զայնոսիկ որք օրհնեն զքեզ Տէր, եւ սուրբ առնես զյուսացեալս ի քեզ։

Դպիրքն

Օրհնեալ է Աստուած։

Ք. Կեցո զժողովուրդս քո եւ օրհնեա զժառանգութիւնս քո, զլրումն Եկեղեցւոյ քո պահեա։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Սրբեա զսոսա՝ որք ողջունեցին սիրով զվայելչութիւն տան քո. դու զմեզ փառաւորեա աստուածային զօրութեամբ քով, եւ մի թողուր զյուսացեալս ի քեզ։

Դպիրքն

Ամէն։

Ք. Զխաղաղութիւն պարգեւեա ամենայն աշխարհի , եկեղեցեաց, քահանայից, պետութեանց խաղաղարարաց, Հանրապետութեանցն Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգաց Ամերիկայի, պաշտօնէից եւ զինուորեալ մանկանց նոցա. եւ ամենայն ժողովըրդեանս։

Դպիրքն

Ամէն։

Զի ամենայն տուրք բարիք եւ ամենայն պարգեւք կատարեալք ի վերուստ են իջեալք առ ի քէն՝ որ ես Հայր լուսոյ, եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Դպիրքն

Երիցս

Սաղմոս ՃԺԲ. 2

Ամէն եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան։

Ք. Կատարումն օրինաց եւ մարգարէից դու ես Քրիստոս Աստուած Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրակամ տնօրէնութիւնս քո։

Լից եւ զմեզ Հոգւովդ քով Սրբով։

Ս. Օրթի։

Ք. Խաղաղութիւն ամենեցուն։

Դպիրքն

Եւ ընդ հոգւոյդ քում։

Ս. Երկիւղածութեամբ լուարուք։

Ք. Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու։

Դպիրքն

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։

Ս. Պռօսխումէ։

Ասէ Աստուած։

Քահանայն.

Ի Հօրէ լուսոյ.

Ի սկզբանէ էր Բանն եւ Բանն էր առ Աստուած, եւ Աստուած էր Բանն։ Նա էր ի սկզբանէ առ Աստւած։

Ամենայն ինչ նովաւ եղեւ, եւ առանց նորա եղեւ եւ ոչինչ որ ինչ եղեւն։ Նովաւ կեանք էր, եւ կեանքն էր լոյս մարդկան. եւ լոյսն ի խաւարի անդ լուսաւորէ եւ խաւար նմա ոչ եղեւ հասու։

Եղեւ այր մի առաքեալ յԱստուծոյ՝ անուն նմա Յովհաննէս. սա եկն ի վկայութիւն զի վկայեսցէ վասն լուսոյն, զի ամենեքին հաւատասցեն նովաւ։ Ոչ էր նա լոյսն, այլ զի վկայեսցէ վասն լուսոյն։

Էր լոյսն ճշմարիտ՝ որ լուսաւոր առնէ զամենայն մարդ որ գալոց է յաշխարհ։ Յաշխարհի էր, եւ աշխարհ նովաւ եղեւ, եւ աշխարհ զնա ոչ ծանեաւ։ Յիւրսն եկն, եւ իւրքն զնա ոչ ընկալան։ Իսկ որք ընկալանն զնա՝ ետ նոցա իշխանութիւն որդիս Աստուծոյ լինել, որոց հաւատասցեն յանուն նորա. ոյք ոչ յարենէ, եւ ոչ ի կամաց մարմնոյ եւ ոչ ի կամաց առն, այլ յԱստուծոյ ծնան։

Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ. եւ տեսաք զփառս նորա, զփառս իբրեւ զՄիածնի առ ի Հօրէ, լի շնորհօք եւ ճշմարտութեամբ։

Ս. Փառք քեզ, Տէր, Աստուած մեր։

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։

Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

Ք. Պահպանեա զմեզ, Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Դպիրքն

Սաղմոս ԼԳ. 1

Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ. օրհնութիւն նորա ի բերան իմ։

Ք. Օրհնեալք եղերուք ի շնորհաց Սուրբ Հոգւոյն։

Երթայք խաղաղութեամբ եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեանդ։

Send this to a friend