Ե՛կ  Արարիչ Սուրբ Հոգի

Ե՛կ, Սուրբ Հոգի, ստեղծող էից,
Յայց ել մտաց Քոց ծառայից.
Եւ վերնական շնորհօք Քո լից,
ԸզՔո ստեղծեալ սիրտ բոլորից։

Մխիթարիչդ ամենայնի,
Եւ Բարձրելոյն պարգեւ բարի.
Աղբիւր կենաց, հուր կենդանի,
Սէր եւ օծումն իմանալի։

Դու եօթնարփեան շընորհք վերին,
Մատն հայրական աջոյ ձեռին.
Դու աւետիք Հօր բարձրելոյ,
Որ տաս բարբառըս բերանոյ։

Վառեա՛ ըզլոյս ի զգայարանս,
Հե՛ղ ըզսիրոյ Քո ըզհոսանս.
Զտկարութիւն մարմնոյ մերոյ,
Միշտ զօրութեամբ Քո ամրացո՛։

Ի բա՛ց վանեա՛ զթշնամութիւն,
Եւ պարգեւեա՛ զխաղաղութիւն.
Զի քեւ յաւէտ առաջնորդեալ,
Առ ի չարեաց լիցուք զերծեալ։

Տո՛ւր ճանաչել մեզ քեւ ըզՀայր,
Եւ զՄիածինն իւր հաւասար,
Եւ յերկոցունց զՀոգիդ բղխեալ,
Յամենայն ժամ սերտ հաւատալ։

Փառըք պատիւ՝ Հօր Աստուծոյ,
Եւ Միածնի յարուցելոյ,
Հոգւոյն Սրբոյ Մխիթարչի,
Այժմ եւ յաւէտ անլըռելի։ Ամէն։

 

Ե՛կ Արարիչ ո՛վ Հոգի
(արեւմտահայերեն)

Ե՛կ  Արարիչ ո՛վ Հոգի Քու հաւատացեալներուդ միտքերն այցելէ՛ եւ Քու ստեղծած սրտերը  երկնային շնորհքով լեցու՛ր: Քեզ կոչած են Խորհրդատու,  պարգեւ Գերագոյն Աստուծոյ, աղբիւր կենդանի, հուր, սէր  եւ աննիւթական օծում: Դուն եօթնատուր Հոգին ես  եւ հայրական ձեռքին մատ, Հօր խոստացած Հոգին ճշմարտութեան եւ ներշնչող մեր խօսքերուն: Լոյսդ հաղորդէ՛ մեր զգայարանքներուն, Սէրդ հոսեցու՛ր մեր սրտերուն, միշտ ամրացու՛ր Քու զօրութեամբ տկարութիւնը մեր մարմիններուն:

Մեզմէ հեռու  վանէ՛ մեր թշնամին, խաղաղութիւնդ տու՛ր մեզի շուտով, Քու ուղղութեամբդ եւ խորհուրդովդ, հեռու մնանք փորձանքներէն: Տու՛ր որ Քեզմով Հայրը ճանչնանք եւ Որդիին ծանօթանանք եւ Երկուքէն բխող Հոգին, ըրէ որ յաւերժօրէն հաւատանք: Փառք ու պատիւ Հօր Աստուծոյ մեռեալներէն յարուցեալ Որդիին, եւ մխիթարիչ Սուրբ Հոգիին, յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

 

Veni, creàtor Spìritus
(Latin)

Veni, creàtor Spìritus,
mentes tuòrum visita,
imple supérna gràtia,
quae tu creàsti péctora.
Qui dìceris Paràclitus,
donum Dei, Altìssimi,
fons vivus,ignis,càritas,
et spiritàlis ùnctio.
Tu septifòrmis mùnere,
dextrae Dei tu dìgitus,
tu rite promìssum Patris,
sermòne ditans gùttura.
Accénde lumen sénsibus:
infùnde amòrem còrdibus:
infìrma nostri còrporis
virtùte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lòngius,
pacémque dones pròtinus:
ductòre sic te praevio
vitémus omne nòxium.
Per te sciàmus da Patrem,
noscàmus atque Fìlium,
te utriùsque Spìritum
credàmus omni témpore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio,qui a mortuis
Surrexit, ac paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

 

Աղոթք Սուրբ Հոգուն

Ե՛կ, ճշմարիտ լույս:
Ե՛կ, հավիտենական կյանք:
Ե՛կ, ծածուկ խորհուրդ:
Ե՛կ, անճառելի գանձ:
Ե՛կ, աննկարագրելի իրականություն:
Ե՛կ, Անձ, ում ոչ մի միտք չի կարող ըմբռնել:
Ե՛կ, անվերջ երջանկություն:
Ե՛կ, անմայրամուտ լույս:
Ե՛կ, փրկվածների ճշմարիտ հույս:
Ե՛կ, ննջեցյալների վերազարթոնք:
Ե՛կ, մեռյալների հարություն:
Ե՛կ, Ամենակարո՜ղ: Դու, որ միայն կամքիդ գործադրմամբ ամեն բան ստեղծում, վերստեղծում և փոխակերպում ես:
Ե՛կ, անտեսանելի, ամբողջովին անշոշափելի:
Ե՛կ, հավիտենական ուրախություն:
Ե՛կ, իմ շունչ և իմ կյանք:
Ե՛կ, իմ թշվառ հոգու կատարյալ մխիթարիչ:
Ե՛կ, քաղցրություն իմ, իմ փառք, իմ անվերջ բերկրանք:
Շնորհակալություն եմ հայտնում Քեզ, որ եղար իմ համար անմարելի լույս, անմայրամուտ արեգակ, որովհետև չկա մի վայր, որ կարող է թաքցնել Քեզ. Քեզ, որ ամբողջ տիեզերքը լցնում ես Քո փառքով:
Ե՛կ, Տեր, այսօր ինձնում հաստատիր Քո վրանը, իմ մեջ հաստատիր Քո բնակությունը, մնա՛ ընդմիշտ, իմ՝ Քո ծառայի մեջ մնա՛ մինչև վերջ. Դու, որ բարի ես: Որպեսզի այս աշխարհից դուրս գալուս ժամանակ և դուրս գալուցս հետո՝ ես վերագտնեմ ինձ Քո մեջ և թագավորեմ Քո հետ, Աստվա՜ծ, որ ամենքից ու ամեն ինչից գերիվեր ես:
Եվ այնպես արա՛, որ անդադար Քեզ նայելով, ես՝ որ մեռած եմ, ապրեմ. Քեզ ունենալով, ես՝ որ աղքատ եմ, դառնամ հարուստ. և ավելի հարուստ կլինեմ, քան բոլոր թագավորները:
Քեզ ուտելով և ըմպելով, և պատշաճ ժամանակին Քեզնով զգեստավորվելով, վերագտնեմ ինձ աննկարագրելի բարիքների մեջ և դրանք վայելեմ լիովին:
Որովհետև Դու ամբողջովին բարիք ես, ամբողջովին փառք, ամբողջովին բերկրանք:
Քեզ վայել է փառք, համագոյակից և կենարար Երրորդությանդ, որ երկրպագություն, դավանություն, պաշտամունք ու ծառայություն ես ստանում բոլոր հավատացյալներից, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն:

Սբ. Սիմեոն Նոր Աստվածաբան

 

Աղոթք Սուրբ Հոգուն

Ո՜վ ամենազոր Հոգի, հոգուս մեջ հեղիր քաղցրությանդ ցողը,
հեղեղիր այն շնորհիդ առատությամբ:
Հոգուս պարգևիր վայելել շնորհների լիությունը Քո մեծ ողորմության:
Հերկիր սրտիս կարծրացած հողը, որպեսզի կարողանա ընդունել
և պտղաբերության հասցնել Խոսքի սերմը:
Միմիայն Քո անսահման իմաստությամբ են
մեզնում ծաղկում ու հասունանում բոլոր պարգևները:
Դու ես, որ օծում ես առաքյալներին, ներշնչում ես մարգարեներին,
ուսուցանում ես ուսուցիչներին, խոսել ես տալիս համրերին
և բացում ես խուլերի ականջները:
Աջդ տարածիր իմ վրա և զորացրու ինձ շնորհով Քո գթառատության:
Փարատիր հոգուցս ատելության թանձր մառախուղը
և դրա հետ միասին հեռացրու մեղքի ստվերն ու խավարը,
որպեսզի կարողանամ վերամբարձել միտքս ու սիրտս
երկրայից իրողություններից դեպի երկնայինները:
Ամեն:

Սբ. Գրիգոր Նարեկացի

 

ՏՈՒՐ ԻՆՁ ՄԻՆՉԵՎ ՎԵՐՋ ԳՆԱԼՈՒ ՈՒԺԸ

Ո՜վ Սուրբ Հոգի,
տուր ինձ մինչև վերջ գնալու ուժը:

Երբ տեսնում եմ, որ իմ կարիքն ունեն:
Երբ լսում եմ, որ կարող եմ օգտակար լինել:
Երբ ինչ որ մի գործ եմ հանձն առնում:
Երբ կարիքը կա իմ խոսքի:
Երբ կարիքը կա իմ լռության:
Երբ կարող եմ ուրախություն պարգևել:
Երբ հարկավոր է ինչ որ մի վիշտ կիսել:
Երբ գիտեմ, որ բարին դա է:

Նույնիսկ եթե ես միակն եմ, որ գործի է լծվում:
Նույնիսկ եթե վախենում եմ:
Նույնիսկ եթե դժվար է:
Նույնիսկ եթե ամեն ինչ չէ, որ հասկանում եմ:

Ո՜վ Սուրբ Հոգի, տուր ինձ մինչև վերջ գնալու ուժը:
Ամեն:

Մայր Թերեզա