Պաղատանք առ ամենասուրբ Սիրտն Յիսուսի

Տէր, ողորմեա՛: Քրիստոս, ողորմեա՛:
Յիսուս, լո՛ւր մեզ, Քրիստոս, անսա՛ մեզ:
Հայր երկնաւոր Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Որդիդ փրկիչ աշխարհի Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Հոգիդ սուրբ Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Սուրբ Երրորդութիւն մի Աստուած. ողորմեա՛ մեզ:
Սիրտ Յիսուսի, Որդւոյ Հօրն յաւիտենականի. “—“
Սիրտ Յիսուսի, կազմեալ ի Հոգւոյն Սրբոյ յարգանդի Կուսին Մարիամու. “—“
Սիրտ Յիսուսի, գոյացապէս միացեալ ընդ Բանին Աստուծոյ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, անբաւ մեծվայելչութեան. “—“
Սիրտ Յիսուսի, Սուրբ տաճար Աստուծոյ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, տապանակ Բարձրելոյն. “—“
Սիրտ Յիսուսի, տուն Աստուծոյ եւ դուռն երկնից. “—“
Սիրտ Յիսուսի, բորբոքեալ հնոց սիրոյ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, ընդունարան արդարութեան եւ սիրոյ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, լի բարութեամբ եւ սիրով. “—“
Սիրտ Յիսուսի, անդունդ ամենայն առաքինութեանց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, գերարժանի ամենայն գոհութեան. “—“
Սիրտ Յիսուսի, թագաւոր եւ կեդրոն ամենայն սրտից. “—“
Սիրտ Յիսուսի, յորում են ամենայն գանձք իմաստութեան եւ գիտութեան. “—“
Սիրտ Յիսուսի, յորում բնակի ամենայն լրութիւն Աստուածութեան.    “—“
Սիրտ Յիսուսի, ընդ որ Հայր հաճեցաւ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, յորոյ մեք ամենեքին առաք ի լրութենէ անտի. “—“
Սիրտ Յիսուսի, անձկալիդ բլրոց յաւիտենականաց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, երկնայնամիտ եւ բազումողորմ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, բաւական յամենեսին որք կարդան առ Քեզ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, աղբիւր կենաց եւ սրբութեան. “—“
Սիրտ Յիսուսի, քաւութիւն մեղաց մերոց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, լցեալ նախատանօք. “—“
Սիրտ Յիսուսի, փշրեալ վասն մերոց անօրէնութեանց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, լեալ հնազանդ մահու չափ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, ի խոր խոցեալ տիգաւ. “—“
Սիրտ Յիսուսի, աղբիւր ամենայն մխիթարութեան. “—“
Սիրտ Յիսուսի, կեանք մեր եւ յարութիւն. “—“
Սիրտ Յիսուսի, խաղաղութիւն մեր եւ հաշտութիւն. “—“
Սիրտ Յիսուսի, զոհ մեղաւորաց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, փրկութիւն ի Քեզ յուսացելոց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, յոյս ի քեզ ննջեցելոց. “—“
Սիրտ Յիսուսի, բերկրութիւն ամենայն սրբոց. “—“
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. խնամեա՛ ի մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. անսա՛ մեզ, Տէր:
Գառն Աստուծոյ, որ բառնաս զմեղս աշխարհի. ողորմեա՛ մեզ:

Յիսուս հեզ եւ խոնարհ սրտիւ.
Արա՛ զսիրտ մեր ըստ Սրտին քում:

ԱՂՕԹՔ

Ամենակարող եւ յաւիտենական Աստւած, նայէ՛ քու սիրելի Որդիիդ սրտին եւ այն գոհութիւններուն ու հատուցումներուն՝ զորս ան մատոյց քեզի, մեղաւորներուն անունով: Դուն՝ հաշտեցնելով անոնք որ քու ողորմութիւնդ կը հայցեն, թողութիւն շնորհէ՛ անոնց, շնորհիւ քու Որդիիդ, Յիսուս Քրիստոսի, որ կ՚ապրի ու կը թագաւորէ քեզի եւ Սուրբ Հոգիիդ հետ՝ յաւիտենապէս. Ամէն: