ԳՐԱԴԱՐԱՆ

external

Ժամակարգութիւն
աւագ շաբաթուն
եւ

ութօրէից Զատկին

Հեղինակ՝ Մխիթարեաններ
Հրատարակչություն՝ Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց, Տրիեստ
Տարեթիվ՝ 1808

Գրքի մասին. Յորում բովանդակին ամենայն վերաբերեալքն առ ժամերգութիս երկուց շաբաթուց, բաց ի ժամագրքէն. Ի տիւրութիւն պաշտօնէից եկեղեցւոյ, և ի վայելս ժամասէր ժողովրդեան։ Տպագրեալ հրամանաւ Գերապատիւ Գերապայծառ Տն Տն Ածատրոյ Վարդապետի Բաբիկեանց՝ Արքեպիսկոպոսի սբյ Էջմիածնի, և արժանաժառանգ Աբբայի Մխիթարեան Միաբանութե Թրեստու։

external

Կարգաւորութիւն հասարակաց
աղօթից Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
(Ժամագիրք)

Հեղինակ՝ Մխիթարեաններ
Հրատարակչություն՝ Ի տպարանի Մխիթարեանց, Տրիեստ
Տարեթիվ՝ 1803, 

Գրքի մասին. ժամակարգություն, ծեսի և աստվածապաշտության բաղկացուցիչ հիմնական բաժիններից, հանապազօրյա պաշտոներգություն ըստ եկեղեցական օրվա տարբեր աղոթաժամերի: Ժամերգություն նշանակում է ժամ երգել, այսինքն՝ օրվա որոշ ժամերին կարգավորված (ժամակարգված) եկեղեցական արարողություն կամ պաշտամունք կատարել: Ժամերգությունների կարգավորությունը և դրանց հատուկ երգեցողությունները (աղոթքներ, քարոզներ, հոգևոր երգեր, բացառությամբ՝ շարականների) պարունակող գիրքը կոչվում է Ժամագիրք:

external

ՁԱՅՆ ՔԱՂ
ՇԱՐԱԿԱՆ

Հեղինակ՝ Ի Տպարանի՝ մահտեսի Ածատուրեան տիրացու Յօհաննիսի որդւոյ՝ Արէպեան տրցւ Պօղոսի
Հրատարակչություն՝ Մհտ. Աստուածատուրեան տիրացու Յօհաննիսի որդւոյ, Կ. Պոլիս
Տարեթիվ՝ 1801, 

Գրքի մասին. Յօրինեցեալ և կարգադրեցեալ հանդերձ իւրովքն քաղուածովք՝ ըստ պատշաճի աւուրն, ի սակս փառաբանչաց մանկանց Հայաստանեայցս եկեղեցւոյ՝ դիւրին վարելոյ։ Որ վերստին եղև տպագրեալ ի Հայրապետութե Գերագահ Աթոռոյն Սրբոյ Էջմիածնի Տեառն Դաւթի Սրբազան Կաթուղիկոսի ամ Հայոց։ Եւ ի պատրիարգուե Սրբոյ և ցանկալի քաղաքին Եէմի Տեառն Թէոդորոսի Նորապսակ Վարդապետի։
560 էջ։ Շարվ. 15,5×21,5 սմ։

external

ՄԱՇՏՈՑ

Արարողութիւնք պաշտամանց եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Տպագրեալ ըստ կարգաւորութեան նախնեաց մերոց հարց

Հեղինակ՝ Մխիթարեաններ
Հրատարակչություն՝ Մխիթարեան տպ., Վենետիկ, Ս. Ղազար
Տարեթիվ՝ 1840

Գրքի մասին. Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 363-ի փոխարեն տպագրված է 263: Վերջին 20 էջերում՝ «Յաւելուած ի Մաշտոցն կանոն օրհնութեան ջրոյ»: Կանոն Մկրտութեան, Դրոշմի, Պսակի, Աւետարանք բժշկութեան: Կանոն տուն օրհնելոյ, խաչ օրհնելոյ, նկարեալ պատկեր օրնելոյ, խունկ օրհնելոյ… «Ազգիս Հայոց լոյս գերարփի, սբ. Գրիգոր Հովիւ բարի, լեր մեզ տեսոուչ յամենայնի, և այցելու մերոյս ազգի»:

 

external

ՄԱՇՏՈՑ ԳԻՐՔ
ԿԱՄ
ԾԻՍԱՐԱՆ

Հեղինակ՝ Մխիթարեաններ
Հրատարակչություն՝ Մխիթարեան տպ., Տրիեստ
Տարեթիվ՝ 1790

Գրքի մասին. ՄԱՇՏՈՑ ԳԻՐՔ/ ԿԱՄ/ ԾԻՍԱՐԱՆ/ Ըստ արարողութեան Հայաստանեայց / եկեղեցւոյ։/ Համառօտեալ ըստ հին, և ընտիր ձեռագրաց։/ Յորումաւանդին Կանոնք զգուշութ[եամ]բ և ըստ կարգի/ մատակարարելոյ զս[ուր]բԽորհուրդս Մկրտութեան,/ Դրոշմի, Պսակի, Վերջին Օծման,/ և Թաղման ննջեցելոց։/Տպագրեալ յամի Տ[եառ]ն 1790։/ Եւ ի Հայկազեան թուականութեանս ռմլթ։/ ԻԹՐԵՍՏ։/ Ի Տպարանի/ Հարց Մխիթարեանց:/ Հրամանաւ, և արտօնութ[եամ]բԿայսերական./ Հրովարտակին։

external

ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ
Աղօթագիրք

Հեղինակ՝ Ի Մատթէոս Դպըէ
Հրատարակչություն՝ Կ. Պոլիս, տպարան Մատթեոս Դպրի
Տարեթիվ՝ 1798

Գրքի մասին. ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ/ ԱՂՕԹԻՑ/ Վասն ամ[ենայն] ցեղ/ Պատահարաց որք գան ի վերայ / մարդոյն։ / յՈրոց ազատեսցէ զմեզ տ[է]ր / Ամէն։ / Տպեալ Հրամանաւ տ[եառ]ն / Զաքարիայ ազգասեր և բարեկարգ Պատ /րիարգի։ / Ի ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼԻՍ։/ Յամի Տեառն 1798. / Ի Մատթէոս Դպըէ: / 126 (՞)էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ: Շարվ. չափ՝ 10×7 սմ։ 4 փորագիր պատկերը։ 1 գլխազարդ գրքի սկզբում, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 և 12 կետեչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։

external

Մեկնություններ «Հավատամքի» և «Հայր մեր»-ի»

Հեղինակ՝ Ներսես Լամբրոնացի
Հրատարակչություն՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2007

Գրքի մասին. «Հավատամքի» և «Հայր մեր»-ի մեկնությունների արևելահայերեն սույն թարգմանությունները մաս են կազմում Ներսես Լամբրոնացու ստեղծագործության պսակը հանդիսացող «Խորհրդածութիւնք ի կարգս եկեղեցւոյ և մեկնութիւն խորհրդոյ Պատարագին» գործի, որը համարվել է որպես «հայերեն դպրության գլուխ և նախադաս» այդ ժանրի գրվածքների մեջ: Ներսես Լամբրոնացին հայ մատենագիր է, գիտնական, փիլիսոփա, պետական և եկեղեցական գործիչ, հրապարակախոս, բանաստեղծ, երաժիշտ, թարգմանիչ։ Լամբրոնացին ձգտում էր թղթին ու պատմությանը հանձնել լայնախոհ մտորումները, իր քրիստոնեական հոգու լույսն ու ջերմությունը հանուն մարդկանց ու Աստծո:

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԺԲ ԴԱՐ
ՀԱՅ-ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հեղինակ՝ Ներսես Շնորհալի
Հրատարակչություն՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Տարեթիվ՝ 2011

Գրքի մասին. Ներկա միջնադարյան նամականին՝ կազմված երկու մասից, ներկայացնում է 12-րդ դարի այն ժամանակաշրջանը, որում գործել են հայոց կաթողիկոսներ Գրիգորիս Գ-ը, սբ Ներսես Շնորհալին եւ Գրիգորիս Դ-ը։ Առաջին մասը, որի կազմողն ու նամակները նախաբանով ու ծանոթագրական պատմություններով ուղեկցողը Ներսես Լամμրոնացին է, բովանդակում է Հայ եւ Բյուզանդական Եկեղեցիների միջեւ 1165-1178 թթ. շրջանում…