ՔԱՂՈՒԱԾ ԳԼԽԱՒՈՐ ՏՕՆԻՑ 2021

ԿԱԹՈՂԻԿԷ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ
1 Ուր. ԴԿ Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
6 Դշ. ԳՁ Աստուածայայտնութիւն եւ Մկրտութիւն Յիսուսի Քրիտսոսի: Տաղաւար:
14 Եշ. ԳՁ Տօն սրբոյն Յովհաննու Կարապետին:
30 Շբ. ԳԿ Տօն սրբոյն Սարգսի զօրավարին:
ՓԵՏՐՈՒԱՐ
2 Գշ. ԴՁ Տեառնընդառաջ:
9 Գշ. ԴԿ Տօն սրբոց Ղեւոնդեանց Քահանայիցն:
11 Եշ. ԳԿ Տօն սրբոց Վարդանանց զօրավարացն:
14 Կիր.ԴԿ Բուն Բարեկենդան:
ՄԱՐՏ
10 Դշ. ԴԿ Միջինք:
25 Եշ. ԴՁ Աւետումն սրբոյ Կուսին:
28 Կիր. ԴՁ Ծաղկազարդ:
ԱՊՐԻԼ
4 Կիր.ԱՁ ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: Տաղաւար:
24 Շբ.ԳՁ Յիշատակ Ապրիլեան Նահատակաց:
ՄԱՅԻՍ
2 Կիր. ԳՁ Երեւումն Սրբոյ Խաչի:
13 Եշ. ԴԿ Համբարձումն Յիսուսի Քրիստոսի:
23 Կիր. ԱԿ Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ: Պենտեկոստէ:
30 Կիր. ԱՁ Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան:
ՅՈՒՆԻՍ
5 Շբ. ԴՁ Տօն Գրիգորի Լուսաւորչին Ելն ի Վիրապէն:
19 Շբ. ԳՁ Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչի:
24 Եշ. ԱԿ Տօն Սրբոց Թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրոպայ:
ՅՈՒԼԻՍ
11 Կիր. ԲՁ Պայծառակերպութիւն Յիսուսի Քրիստոսի: Վարդավառ: Տաղաւար:
ՕԳՈՍՏՈՍ
15 Կիր.ԴՁ Տօն Վերափոխման Սրբոյ Կուսին Աստուածածնի: Տաղաւար:
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
8 Դծ. ԳԿ Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
12 Կիր. ԲՁ Խաչվերաց: Տաղաւար:
26 Կիր. ԱՁ Տօն Վարագայ Սրբոյ Խաչին:
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
24 Կիր. ԳՁ Խաչգիւտ:
ՆՈՅԵՄԲԵՐ
21 Կիր. ԴԿ Տօն Ընծայման Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
9 Դշ. ԱԿ Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
18 Շբ. ԳՁ Տօն սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ Հայրապետին:
25 Ուր. ԱԿ Տօն Ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
27 Բշ. ԲՁ Տօն սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային:
28 Գշ. ԳՁ Տօն սրբոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի:
30 Եշ. ԳԿ Տօն սրբոցն Յակոբայ եւ Յովհաննու: