ՔԱՂՈՒԱԾ ԳԼԽԱՒՈՐ ՏՕՆԻՑ 2020

ԿԱԹՈՂԻԿԷ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ
1 ԴՇ. ԴԿ Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
6 ԲՇ. ԳՁ Աստուածայայտնութիւն եւ Մկրտութիւն Յիսուսի Քրիտսոսի: Տաղաւար:
14 ԳՇ. ԳՁ Տօն սրբոյն Յովհաննու Կարապետին:
ՓԵՏՐՈՒԱՐ
1 Շբ. ԴՁ Տեառնընդառաջ:
8 Շբ. ԳԿ Տօն սրբոյն Սարգսի զօրավարին:
18 Գշ. ԴԿ Տօն սրբոց Ղեւոնդեանց Քահանայիցն:
20 Եշ. ԳԿ Տօն սրբոց Վարդանանց զօրավարացն:
23 Կիր.ԴԿ Բուն Բարեկենդան:
ՄԱՐՏ
18 Դշ. ԴԿ Միջինք:
25 Դշ. ԴՁ Աւետումն սրբոյ Կուսին:
ԱՊՐԻԼ
5 Կիր. ԱԿ Ծաղկազարդ:
12 Կիր.ԱՁ ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ: Տաղաւար:
24 Ուր.ԳՁ Յիշատակ Ապրիլեան Նահատակաց:
ՄԱՅԻՍ
10 Կիր. ԳՁ Երեւումն Սրբոյ Խաչի:
21 Եշ. ԴԿ Համբարձումն Յիսուսի Քրիստոսի:
31 Կիր. ԱԿ Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ: Պենտեկոստէ:
ՅՈՒՆԻՍ
7 Կիր. ԱՁ Տօն Ամենասուրբ Երրորդութեան:
13 Շբ. ԴՁ Տօն Գրիգորի Լուսաւորչին Ելն ի Վիրապէն:
27 Շբ. ԳՁ Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Գրիգորի Լուսաւորչի:
ՅՈՒԼԻՍ
2 Եշ. ԱԿ Տօն Սրբոց Թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրոպայ:
19 Կիր. ԲՁ Պայծառակերպութիւն Յիսուսի Քրիստոսի: Վարդավառ: Տաղաւար:
ՕԳՈՍՏՈՍ
16 Կիր.ԴՁ Տօն Վերափոխման Սրբոյ Կուսին Աստուածածնի: Տաղաւար:
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
8 ԳՇ. ԳԿ Տօն Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
13 Կիր. ԲՁ Խաչվերաց: Տաղաւար:
27 Կիր. ԱՁ Տօն Վարագայ Սրբոյ Խաչին:
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
25 Կիր. ԳՁ Խաչգիւտ:
ՆՈՅԵՄԲԵՐ
21 Շբ. ԴԿ Տօն Ընծայման Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
9 Դշ. ԱԿ Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի:
12 Շբ. ԳՁ Տօն սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ Հայրապետին:
25 Ուր. ԱԿ Տօն Ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
26 Շբ. ԲՁ Տօն սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային:
28 Բշ. ԳՁ Տօն սրբոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի:
29 Գշ. ԳԿ Տօն սրբոցն Յակոբայ եւ Յովհաննու: