Վարդարանի աղոթքը ընդգրկում է 20 իրադարձություն որոնք կոչվում են նաեւ խորհուրդներ: Այս խորհուրդներից 5-ը վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ու մանկության իրադարձություններին, 5-ը Հիսուսի նշաններին ու դեպի խաչը ճանապարհին, 5-ը Հիսուսի չարչարանքներին, 5-ը Հիսուսի ու Մարիամի հավերժական փառքին երկնքում: Այսպիսով, Վարդարանի աղոթքը կազմված է 4 մասից, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է 5-ական թեմա մտորելու համար, որոնք կոչվում են խորհուրդներ: Հետևապես, Վարդարանի աղոթքը միաժամանակ խորհրդածություն է և աղաչանք: Վարդարանի կողմից ներկայացված ավետարանական տեսարանների միջով Մարիամի ընկերակցությամբ անցնել՝ նշանակում է հաճախել Մարիամի «դպրոցը», Քրիստոսին ընթերցելու համար, Նրա գաղտնիքների խորքը ներթափանցելու համար, Նրա պատգամը հասկանալու համար։ Աստվածամորն ուղղված տևական պաղատանքը հենվում է այն վստահության վրա, որ իր մայրական բարեխոսությունը կարող է ազդել Իր Որդու սրտին։ Վարդարանի մեջ, Մարիամը՝ Սուրբ Հոգու սրբավայրը, մինչ աղաչանքներ է ընդունում մեզնից, մեր համար կանգնում է Հոր առջև, ով իրեն լիացրել է շնորհներով, և Որդու առջև, ով իր արգանդից է ծնվել, և աղոթում է մեր հետ և մեր համար։

 

 ԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹԵԼ ՎԱՐԴԱՐԱՆԸ

Վարդարանը, ինչպէս ցոյց կու տայ այդ անունը բոլո՛ր լեզուներու մէջ, հոգեւոր վարդերու փունջ մըն է, ուղղուած մեր սիրելի երկնաւոր Մօր՝ իբր սիրոյ եւ մեծարանքի արտայայտութիւնը իր զաւակներուն:
Ան կը պարունակէ հետեւողական արտասանութիւնը երկու աղօթքներու՝ որոնք կը կոչուին Տէրունական Աղօթք, այսինքն «Հայր Մեր», եւ Հրեշտակային Աղօթք, այսինքն՝ «Ողջոյն քեզ, Մարիամ»:
Երբ կ՚աղօթենք Վարդարանը, կը սկսինք մենք զմեզ խաչակնքելով եւ օրհնաբանելով Ամենասուրբ Երրորդութիւնը. «Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, ամէն»: Ապա կը շարունակենք՝ «Հայր Մեր» մը եւ երեք «Ողջոյն քեզ» ըսելով: Ասիկա ձեւով մը բացումն է կամ մուտքը Վարդարանի աղօթքին:
Կը հետեւի բուն Վարդարանի արտասանութիւնը՝ մէկ «Հայր Մեր» եւ տասը «Ողջոյն քեզ» ըսելով եւ վերջում ըսելով «Փառք Հօր»:
Վարդարանը, միշտ ուղղուած ըլլալով հանդերձ Աստուածամօր, կը յիշատակէ ըլլայ Քրիստոսի թէ Մարիամի կեանքին զանազան դրուագները: Ուստի բաժնուած է չորս Խորհուրդներու, որոնք են՝ Ուրախութեան, Լոյսի, Տրտմութեան եւ Փառաւորութեան Խորհուրդները:

ՕՐՀՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
† Յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. ամէն:

ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՕԹՔԸ
Հայր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո, որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց, եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ` փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս Ամէն:

ՀՐԵՇՏԱԿԱՅԻՆ ՈՂՋՈՅՆԸ
Ողջո՛յն Քեզ, Մարիա՛մ, լի շնորհօք, Տէր ընդ Քեզ: Օրհնեալ ես Դու ի կանայս, եւ օրհնեալ է Պտուղ որովայնի Քոյ, Յիսուս: Սրբուհի Մարիա՛մ, Մա՜յր Աստուծոյ, բարեխօսեա՛ վասն մեր` մեղաւորացս, այժմ եւ ի ժամու մահուան մերոյ  Ամէն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

 

ԱՂՈԹԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

external
ՎԱՐԴԱՐԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ

Վարդարանի ուրախութեան խորհուրդները
1. Ավետում (Ղուկ. 1,26-38)
2. Մարիամի այցը Եղիսաբեթին (Ղուկ. 1,39-56)
3. Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդը (Ղուկ. 2,1-21)
4. Տեառնընդառաջ (Ղուկ. 2,22-40)
5. Տասներկուամյա Հիսուսի գտնելը տաճարում (Ղուկ. 2,41-52)

Վարդարանի լոյսի խորհուրդները
1. Մկրտությունը Հորդանանում (Ղուկ. 3,21-22)
2. Կանայի հարսանիքը (Հով. 2,1-12)
3. Թագավորության հռչակումը (Մարկ. 1,15)
4. Հիսուսի Պայծառակերպությունը (Ղուկ. 9,28-36)
5. Սուրբ Հաղորդության հաստատումը (Ղուկ. 22,14-20)

Վարդարանի տրտմութեան խորհուրդները
1. Հիսուսի աղոթքը եւ տագնապը Ձիթենյաց պարտեզում (Ղուկ. 22,39-46)
2. Խարազանումը սյան մոտ (Մատթ. 27,24-26)
3. Հիսուսին թագադրում են փշե պսակով (Մատթ. 27,27-31)
4. Հիսուսին տանում է խաչելության (Հով. 19,16-27)
5. Հիսուսի խաչելությունը (Հով. 19,28-37)

Վարդարանի փառավորութեան խորհուրդները
1. Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը (Հով. 20,1-10)
2. Հիսուսի Համբարձումը Երկինք (Ղուկ. 24,50-53)
3. Սուրբ Հոգու գալուստը (Գործ. 2,1-13)
4. Տիրամոր վերափոխումը Երկինք
5. Տիրամայրը Երկնքի և Երկրի Թագուհի (Հայտ. 12,1)

 

ՈՒՐԱԽՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Երկուշաբթի – Շաբաթ)

    

1. ՀՐԵՇՏԱԿԻՆ ԱՒԵՏՈՒՄԸ ՄԱՐԻԱՄԻՆ

Կ՚ուրախանանք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Գաբրիէլ Հրեշտակապետը երեւցաւ Քեզի եւ աւետեց, թէ Յիսուսի Մայրը պիտի ըլլաս:
«Եւ վեցերորդ ամսուն, Գաբրիէլ հրեշտակը Աստուծմէ ղրկուեցաւ Գալիլեայի մէկ քաղաքը որուն անունն էր Նազարեթ, կոյսի մը որ նշանուած էր Դաւիթի տունէն Յովսէփ անունով մարդու մը հետ. եւ կոյսին անունը Մարիամ էր: Հրեշտակը, անոր մօտենալով՝ ըսաւ. «Ողջո՜յն քեզի, շնորհքներո՜վ լի, Տէրը քեզի հետ է»: Այս խօսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցաւ եւ կը խորհէր թէ ինչ կը նշանակէ այս ողջոյնը: Հրեշտակը ըսաւ. «Մի՛ վախնար, Մարիամ, որովհետեւ Աստուծոյ առջեւ շնորհք գտար. ահա՛ պիտի յղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Յիսուս պիտի դնես: Ան մեծ պիտի ըլլայ ու Բարձրեալին Որդին պիտի կոչուի»: (Ղուկ 1, 26-32):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Օգնէ՛ մեզի, ո՜վ Մայր, որ քու օրինակիդ համեմատ, մենք ալ տրամադիր ըլլանք` միշտ Աստուծոյ կամքը կատարելու:

2. ՄԱՐԻԱՄԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԵՂԻՍԱԲԵԹԻՆ

Կ՚ուրախանանք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ երբ այցելութեան գացիր Եղիսաբէթին, ան Քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծոյ:
«Այն օրերուն Մարիամ, ճամբայ ելլելով՝ փութալով գնաց լեռնակողմը, Յուդայի մէկ քաղաքը. եւ մտնելով Զաքարիայի տունը՝ ողջոյն տուաւ Եղիսաբեթին: Եղիսաբեթ, հազիւ լսեց Մարիամի ողջոյնը, մանուկը խայտաց իր որովայնին մէջ. եւ Եղիսաբեթ լեցուեցաւ Սուրբ Հոգիով, ու բարձրաձայն գոչեց. «Օրհնեա՜լ ես դուն կիներուն մէջ, եւ օրհնեա՜լ է պտուղը քու որովայնիդ» (Ղուկ 1, 39-42):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Մենք ալ, ո՜վ Մայր, կ’ուզենք քեզի նման խոնարհութեամբ ծառայել դժուարութեան մէջ գտնուող մեր եղբայրներուն ու քոյրերուն:

3.  ՅԻՍՈՒՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

Կ՚ուրախանանք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ծնար մեր Փրկիչը, Յիսուս Քրիստոսը, Բեթղեհէմի քարայրին մէջ:
«Այդ օրերուն, Օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարտակ մը ելաւ՝ բոլոր աշխարհը մարդահամար ընելու: Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցաւ՝ երբ Կիւրինիոս Ասորիքի վրայ կուսակալ էր: Եւ ամէնքը կ’երթային արձանագրուելու, իւրաքանչիւրն իր քաղաքը: Յովսէփ ալ, Դաւիթի տունէն եւ սերունդէն ըլլալով՝ ճամբայ ելաւ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքէն դէպի Հրէաստան, Դաւիթի քաղաքը, որ Բեթղեհէմ կը կոչուի, արձանագրուելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ յղի էր: Երբ հոն հասան՝ Մարիամի ծննդաբերութեան ժամանակը եկաւ, եւ ծնաւ իր անդրանիկ որդին, եւ խանձարուրով պատեց ու դրաւ մսուրի մէջ, որովհետեւ իրենց համար տեղ չկար իջեւանին մէջ» (Ղուկ 2, 17):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Կ’աղաչենք, ո՜վ Մայր, որ քո՛ւ միջնորդութեամբ` Յիսուս ամէն օր ծնի մեր սրտերուն մէջ:

4. ՅԻՍՈՒՍՒ ԸՆԾԱՅՈՒՄԸ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ

Կ՚ուրախանանք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ընծայեցիր Քու Որդիդ՝ Յիսուսը, Երուսաղէմի Տաճարին մէջ:

«Եւ երբ, Մովսէսի օրէնքին համաձայն՝ լրացան սրբութեան օրերը, Երուսաղէմ տարին զայն՝ Տիրոջ ներկայացընելու համար, ինչպէս գրուած էր Տիրոջ օրէնքին մէջ. «Ամէն արու անդրանիկ Տիրոջ պիտի նուիրուի, եւ զոյգ մը տատրակ կամ աղաւնիի երկու ձագ ընծայ պիտի տրուի, Տիրոջ օրէնքին համաձայն» (Ղուկ 2, 22-24):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Մե՛նք ալ կը փափաքինք, ո՜վ Մայր, քեզի նման` Յիսուսը նուիրել իր Հօր, մեր առօրեայ կեանքին ու գործերուն ընդմէջէն:

5. ՅԻՍՈՒՍ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ

Կ՚ուրախանանք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ երեք օր փնտռելէ յետոյ՝ գտար Յիսուսը Երուսաղէմի Տաճարին մէջ:
«Երբ Յիսուս տասներկու տարեկան եղաւ, Երուսաղէմ ելան, տօնին սովորութեան համաձայն. եւ երբ տօնական օրերը վերջացան, մինչ կը վերադառնային Յիսուս մանուկը Երուսաղէմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր…: Եւ երեք օր վերջ՝ տաճարին մէջ գտան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկ կ’ընէր եւ հարցումներ կ’ուղղէր անոնց, եւ բոլոր լսողները կը զարմանային անոր իմաստութեան եւ տուած պատասխաններուն վրայ» (Ղուկ 2, 42-43 եւ 46-47):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Օգնէ՛ մեզի, ո՜վ Մայր, որ չուշանանք Յիսուսը փնտռելու եւ գտնելու, եթէ պատահի որ մեղքով կորսնցնենք զայն:

 

ԼՈՅՍԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Հինգշաբթի)

    

 


1. ՅԻՍՈՒՍԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ

Կը լուսաւորուինք Քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ հրճուեցար Քու Որդիիդ մկրտութեամբ Յորդանան գետին մէջ:

«Այն օրերուն Յիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքէն եկաւ եւ Յովհաննէսէն մկրտուեցաւ Յորդանանի մէջ: Եւ ջուրէն ելլելու պահուն՝ տեսաւ երկինքը ճեղքուած եւ Աստուծոյ Հոգին որ աղաւնիի նման կ’իջնէր իր վրայ: Երկինքէն ձայն մը լսուեցաւ որ կ’ըսէր. «Դուն ես իմ սիրելի Որդիս, քեզի հաճեցայ» (Մրկ 1, 9-11):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Օգնէ՛ մեզի, ո՜վ Մայր, որ միշտ յիշենք թէ մկրտութեամբ, մենք եւս Ս. Հոգին ստացած ենք:

2. ԿԱՆԱՅԻ ՀԱՐՍԱՆԻՔԸ

Կը լուսաւորուինք Քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Դուն միջնորդոցիր Յիսուսիդ քով՝ կատարելու իր առաջին հրաշքը Կանայի հարսանիքին:

«Երբ գինին պակսեցաւ՝ մայրը ըսաւ Յիսուսին. «Գինի չունին»: Այնտեղ կային քարէ վեց սափորներ, որ սահմանւած էին Հրեաներու լուացումներուն, եւ որոնցմէ իւրաքանչիւրր երկու կամ երեք մար տարողութիւն ունէր: Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն. «Սափորները լեցուցէ՛ք ջուրով»: Եւ մինչեւ բերանը լեցուցին զանոնք: Ապա ըսաւ անոնց. «Հիմա առէք ու տարէք սեղանապետին»: Եւ անոնք տարին: Սեղանապետը, հազիւ ճաշակեց ջուրը որ գինի դարձած էր, եւ չէր գիտէր թէ ուրկէ էր ատիկա, թէպէտ սպասաւորները որ ջուրը լեցուցին՝ գիտէին: Այս եղաւ սկիզբը հրաշքներուն զորս ըրաւ Յիսուս Գալիլեայի Կանա քաղաքին մէջ, եւ անով յայտնեց իր փառքը. եւ աշակերտները հաւատացին իրեն» (Յվհ 2, 3. 6-11):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղ օթքը)
Աղօթք. Ո՜վ Մայր սիրելի, մեր մօտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի որ կեանքի դժուարութիւններուն մէջ քու Որդիիդ վրայ դնենք մեր յոյսը:

3. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ԱՒԵՏՈՒՄԸ

Կը լուսաւորուինք Քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ ապրեցար Քու Որդիիդ առաքելական կեանքը, որուն ընթացքին ան աւետեց Աստուծոյ Արքայութիւնը:

«Յովհաննէսի մատնուելէն ետք՝ Յիսուս Գալիլեա եկաւ եւ, Աստուծոյ Աւետարանը քարոզելով, կ’ըսէր. «Ժամանակը լրացած է եւ Աստուծոյ արքայութիւնը հասած. ապաշխարեցէ՛ք եւ հաւատացէ՛ք Աւետարանին» (Մրկ 1, 14-15):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Ո՜վ Մայր գթառատ, օգնէ՛ մեզի որ, քեզի նման, Որդիիդ կողքին մնանք երբ ան իր Աւետարանը կը հռչակէ մարդոց:

4. ՅԻՍՈՒՍԻ ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆԸ

Կը լուսաւորուինք Քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Քու Որդիդ Յիսուս Քրիստոս իր առաքեալներուն առջեւ պայծառակերպուեցաւ Թաբոր Լերան վրայ:

«Վեց օր ետք, Յիսուս իր հետն առաւ Պետրոսը, Յակոբոսը եւ անոր եղբայրը՝ Յովհաննէսը, եւ զանոնք առանձին բարձր լեռ մը հանեց. եւ անոնց առջեւ կերպարանափոխւեցաւ. երեսը արեգակի նման լուսաւորուեցաւ, զգեստները լոյսի նման սպիտակ եղան» (Մտթ 17, 12):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Ո՜վ Մայր, հայցէ՛ մեզի համար քու Որդիէդ` որ մենք եւս անոր փառակից ըլլանք` երկնային թափօրին մէջ:

5. ՅԻՍՈՒՍ Ս. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀԱՍՏԱՏԷ

Կը լուսաւորուինք Քեզմէ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ մասնակից եղար Քու Որդիիդ հաստատած Ամենասուրբ Հաղորդութեան Խորհուրդին՝ Վերնատան մէջ, Վերջին Ընթրիքին:

«Յետոյ, Յիսուս հաց առնելով՝ գոհացաւ, մանրեց, տուաւ անոնց եւ ըսաւ. «Այս է իմ մարմինս, որ տրուած է ձեզի համար: Ասիկա իմ յիշատակիս համար ըրէք»: Նոյնպէս, ընթրիքէն վերջ, բաժակն առնելով՝ ըսաւ. «Այս բաժակը Նոր Ուխտն է իմ արիւնովս, որ կը թափուի ձեզի համար» (Ղուկ 22, 19-20):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Ո՜վ Մայր մարմնացեալ Աստուծոյ, արժանի ըրէ մեզ` քեզի հետ սեղանակից ըլլալու երկնային խնջոյքին` երկինքի արքայութեան մէջ:

 

ՏՐՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Չորեքշաբթի – Ուրբաթ)

    

1. ՅԻՍՈՒՍ ԳԵԹՍԵՄԱՆԻԻ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ՄԷՋ

Կը տրտմինք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս արիւն քրտնեցաւ Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ:«Այն ատեն Յիսուս անոնց հետ եկաւ տեղ մը որու անունն էր Գեթսեմանի. եւ ըսաւ աշակերտներուն. «Դուք հո՛ս նստեցէք, մինչեւ որ ես երթամ ու աղօթեմ»: Եւ հետն առնելով Պետրոսը եւ Զեբեդէոսի երկու որդիները, սկսաւ տրտմիլ ու տագնապիլ: Այն ատեն ըսաւ անոնց. «Տրտում է հոգիս մեռնելու աստիճան. հոս կեցէք եւ հսկեցէք ինծի հետ»: Եւ քիչ մը յառաջ երթալով՝ երեսի վրայ ինկաւ, աղօթեց եւ ըսաւ. «Հա՛յր, եթէ կարելի է՝ այս բաժակը թող ինծմէ հեռանայ. բայց ո՛չ ինչպէս ե՛ս կ’ուզեմ, այլ ինչպէս դուն» (Մտթ 26, 36-43):1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Կը բաղձանք, ո՜վ Մայր, քեզի՛ նման, բաժնել Յիսուսի տառապանքները, մասնակցելու համար հոգիներու փրկութեան:

2. ՅԻՍՈՒՍԻ ՁԱՂԿՈՒՄԸ

Կը տրտմինք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս մեր մեղքերը քաւելու համար՝ սիւնին կապուած ձաղկուեցաւ:

«Ի՞նչ չարիք գործած է», հարցուց Պիղատոս: Անոնք աւելի ուժգին կ’աղաղակէին. «Խա՛չ հանէ զանիկա»: Պիղատոս, ուզելով գոհացում տալ ամբոխին՝ արձակեց Բարաբբան եւ Յիսուսը ծեծել տալէն ետք՝ անոնց ձեռքը յանձնեց, որպէսզի խաչ հանուի» (Մրկ 15, 14-15):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Քու օգնութեամբդ, ո՜վ Մայր, կ’ուզենք համբերութեամբ տանիլ մեր ցաւերն ու դժուարութիւնները, մեր մեղքերուն քաւութեան համար:

3. ՅԻՍՈՒՍ ՓՈՒՇԵՐՈՎ ԿԸ ՊՍԱԿՈՒԻ

Կը տրտմինք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս փուշերով պսակուեցաւ մեր՝ մտքով գործած մեղքերը քաւելու համար:

«Այն ատեն դատաւորին զինուորները Յիսուսը ապարանք տարին եւ բոլոր գունդը անոր շուրջը հաւաքեցին. զայն մերկացուցին եւ անոր վրան կարմիր քղամիդ մը նետեցին, եւ փուշէ պսակ մը հիւսելով՝ անոր գլխուն դրին եւ աջ ձեռքն ալ եղէգ մը տուին. անոր առջեւը կը ծնրադրէին եւ ծաղրելով կ’ըսէին. «Ողջո՛յն քեզի, Հրեաներո՛ւ թագաւոր»: Եւ թքնելով անոր երեսին՝ եղէգը կ’առնէին եւ գլուխը կը հարուածէին» (Մտթ 27, 27-30):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Կ’առաջադրենք, ո՜վ Մայր, առանց տրտունջի ընդունիլ որեւէ փորձութիւն որ կրնայ վիրաւորել մեր եսը կամ հպարտութիւնը:

4. ՅԻՍՈՒՍ ԽԱՉԸ ԿԸ ԿՐԷ

Կը տրտմինք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս ուսը առած ծանր խաչը՝ դէպի Գողգոթա բարձրացաւ:

«Անոնք առին Յիսուսը ու տարին. եւ ինքը կը կրէր խաչափայտը ու կ’ելլէր այն տեղը՝ որ Գանկ կը կոչուէր, եբրայեցերէն՝ Գողգոթա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգի ալ, երկու կողմերը, իսկ մէջտեղը՝ Յիսուսը» (Յվհ 19, 17-18):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Կ’ուզենք քեզի հետ, ո՜վ Մայր, սիրով ընդունիլ ու կրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպէս որ ներկայանան մեզի:

5.  ՅԻՍՈՒՍ ԿԸ ՄԵՌՆԻ ԽԱՉԻՆ ՎՐԱՅ

Կը տրտմինք Քեզի հետ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս գամուեցաւ խաչին վրայ երկու աւազակներու միջեւ:

«Յիսուս, գիտնալով թէ ամէն ինչ լրացած է, որպէսզի Գիրը կատարուի՝ ըսաւ. «Ծարաւի եմ»: Հոն քացախով լեցուն աման մը կար եւ զինուորները լեղիով խառն քացախով լեցուն սպունգը նիզակի մը ծայրն անցընելով՝ Յիսուսի բերնին մօտեցուցին: Երբ լեղիով խառն քացախն առաւ՝ Յիսուս ըսաւ. «Ամէն ինչ կատարուած է», եւ գլուխը խոնարհեցնելով՝ հոգին աւանդեց»: (Յվհ 19, 28-30)

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Մենք ալ, ո՜վ Մայր, քեզի միացած, կ’ուզենք նուիրուիլ հոգի եւ մարմին` հոգիներու փրկութեան համար:

 

 ՓԱՌԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ
(Երեքշաբթի – Կիրակի )

    


1. ՅԻՍՈՒՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Կը փառաւորենք Քեզ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս յաղթական կերպով յարութիւն առաւ Ս. Զատկին օրը:

«Երբ շաբաթը անցաւ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը՝ Յակոբի մայրը, եւ Սողոմէն, գացին խունկեր գնեցին, որպէսզի գան եւ օծեն մարմինը: Եւ ներսը, գերեզման մտնելով՝ տեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հագած՝ նստած էր աջ կողմը. եւ սաստիկ վախցան: «Մի՛ վախնաք, ըսաւ անոնց, խաչուած Նազովրեցի Յիսո՞ւսը կը փնտռէք. յարութիւն առաւ, հոս չէ՛, ահա՛ւասիկ տեղը ուր դրուած էր» (Մրկ 16, 16):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Օգնէ՛ մեզի, ո՜վ Մայր Փրկչին, որ քաջութեամբ դիմագրաւենք ամէն փորձութիւն ու արգելք եւ յաղթենք մեղքին ու մահուան:

2. ՅԻՍՈՒՍԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԸ

Կը փառաւորենք Քեզ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Յիսուս իր աշակերտներուն առջեւ երկինք համբարձաւ:

«Եւ զանոնք տարաւ մինչեւ Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով՝ օրհնեց զանոնք: Եւ մինչ կ’օրհնէր՝ մեկնեցաւ անոնցէ ու երկինք վերացաւ: Անոնք երկրպագութիւն ըրին Յիսուսի ու մեծ ուրախութեամբ դարձան Երուսաղէմ: Միշտ տաճարն էին, կը գովէին ու կ’օրհնէին զԱստւած»: (Ղուկ 24, 50-53):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Աղօթէ՛ մեզի համար, ո՜վ Մայր, որ առաքեալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վկաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց:

3. ՊԵՆՏԵԿՈՍՏԷ՝ ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԸ

Կը փառաւորենք Քեզ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Հոգին Սուրբ հրեղէն լեզուի ձեւով իջաւ առաքեալներուն վրայ:

«Երբ Պենտեկոստէի օրերը հասան, ամէնքը հաւաքուած էին միատեղ, երբ երկինքէն հնչիւն մը եկաւ սաստիկ հովի նման եւ լեցուց տունը ուր անոնք նստած էին: Կրակի նման լեզուներ տեսան որ կը բաժնուէին եւ կը հանգչէին անոնց իւրաքանչիւրին վրայ: Ամէնքը լեցուեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խօսիլ այլեւայլ լեզուներով, ինչպէս որ Հոգին կու տար անոնց՝ որ խօսէին»: (Գրծ Առ 2, 14)

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Աղօթէ՛ մեզի համար, ո՜վ Մայր, որ Սուրբ Հոգին տեւապէս հաղորդէ մեզի ճշմարտութեան լոյսը եւ սիրոյ կրակը:

4. ՄԱՐԻԱՄՒ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԸ

Կը փառաւորենք Քեզ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ Որդիիդ նման հոգւով եւ մարմնով երկինք վերափոխուեցար:

«Բայց ո՛չ, Քրիստոս յարեա՛ւ մեռեալներէն եւ ան երախայրիքն է ննջեցեալներուն: Քանի ար մահը եկաւ մարդու մը միջոցաւ, մարդու մը միջոցաւ ալ կու գայ յարութիւնը ննջեցեալներուն: Արդարեւ, ինչպէս որ Ադամով ամէնքը կը մեռնին, այնպէս ալ Քրիստոսով՝ ամէնքը պիտի վերակենդանանան: Բայց իւրաքանչիւրը իր կարգին. նախ Քրիստոս, եւ ապա անոնք որ Քրիստոսի են՝ Գալստեան օրը» (1 Կոր 15, 2023):

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:
«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Սորվեցո՛ւր մեզի, ո՜վ Մայր, Աստուծոյ ուղղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպէսզի քեզի հետ` կատարելապէս միանանք օր մը Աստուծոյ հետ:

5. ՄԱՐԻԱՄԻ ՊՍԱԿԱԴՐՈՒՄԸ

Կը փառաւորենք Քեզ, ո՜վ Ս. Կոյս Մարիամ, որովհետեւ երկնքի եւ երկրի Թագուհի պսակուեցար Ամենասուրբ Երրորդութենէն:

«Մեծ նշան մը երեւեցաւ երկինքի մէջ. Կին մը՝ որ շրջապատուած էր արեւով, ոտքերուն տակ ունէր լուսինը եւ գլուխին շուրջը՝ պսակ մը, տասներկու աստղերով: Յղի էր, կը հեծէր երկունքի ցաւերուն մէջ եւ մօտ էր վիշտերու մէջ ծնանելու: Յետոյ ուրիշ նշան մըն ալ երեւեցաւ երկինքի մէջ. հուժկու եւ հրեղէն Վիշապ մը, որ ունէր եօթը գլուխներ եւ տասը եղջիւրներ, եւ իւրաքանչիւր գլուխին վրայ՝ խոյր մը: Անոր պոչը իր ետեւէն կը քաշէր երկինքի աստղերուն մէկ երրորդ մասը եւ երկրի վրայ կը նետէր զանոնք: Ան կանգնեցաւ դիմացը Կնոջ՝ որ երկունքի մէջ էր. եւ կը պատրաստուէր բզքտել անոր զաւակը՝ հազիւ ծնէր: Կինը ծնաւ արու զաւակ մը, որ պիտի հովուէ ազգերը երկաթեայ գաւազանով»: (Յայտ 12, 15)

1 «Հայր Մեր», 10 «Ողջոյն քեզ Մարիամ» եւ 1 «Փառք Հօր»:

«Ո՜վ Յիսուս, ներէ՛ մեր գործած յանցանքները: Փրկէ՛ մեզ դժոխքի կրակէն: Երկինք առաջնորդէ՛ բոլոր հոգիները եւ օգնէ՛ մանաւանդ անոնց, որոնք պէտք ունին Քու անհուն ողորմութեանդ. ամէն»: (Ֆաթիմայի Տիրամօր աղօթքը)
Աղօթք. Միջնորդէ՛ մեզի համար, ո՜վ Մարիամ, որ մենք ալ օր մը, երկինքի մէջ, քեզի հետ վայելենք Աստուծոյ փառքը եւ երջանկութիւնը:

Ո՛ՂՋ ԼԵՐ, ԹԱԳՈՒՀԻ

Ո՛ղջ լեր, թագուհի, մայր ողորմութեան. մեր կեանքը, քաղցրութիւնը եւ յոյսը, ո՛ղջ լեր: Քեզի կ’աղաղակենք, Եւայի աքսորական որդիներս: Քեզի կը հառաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիտին մէջ: Եւ արդ, ո՜վ մեր բարեխօսը, մեզի՛ դարձուր քու բարեգութ աչքերդ եւ ցոյց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնեալ պտուղը՝ Յիսուս: Ո՜վ գթած, ո՜վ բարեգութ, ո՜վ քաղցր կոյս Մարիամ:
Բարեխօսէ՛ մեզի համար, սո՛ւրբ Աստուածածին, որպէսզի արժանի ըլլանք Քրիստոսի խոստումներուն ամէն:

ՔՈՒ ՀՈՎԱՆԻԻԴ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

Քու հովանիիդ պաշտպանութեան կ’ապաւինինք, սուրբ Աստուածածին, մեր կարօտութիւններուն մէջ անտես մի՛ ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկէ՛ մեզ ամէն վտանգներէ, միշտ փառաւորեալ եւ օրհնեալ Սուրբ Կոյս. ամէն: