+

ԾՆՆԴԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑ
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
ՋՐՕՐՀՆԵՔԻ
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ
ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՊԱՀՈՑ
ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ
ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
ՎԱՐԴԱՎԱՌ
ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ
ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԾՆՈՒՆԴ
ԽԱՉՎԵՐԱՑ
ԽԱՉԻ
ԱՍՏՈԻԱԾԱԾՆԱ
ԱՌԱՔԵԼՈՑ
ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ
ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ
ՏԱՐԲԵՐ

ԾՆՆԴԵԱՆ ՃՐԱԳԱԼՈՒՅՑ

Զանճառելի լուսոյ Մայր
Զանճառելի լուսոյ Մայր եւ զբնակարան անսկզբնակից Որդւոյն. օրհնութեամբ մեծացուցանեմք: Զանհաս տնօրինութեան Մայր եւ զանձնաւոր տաճար Աստուծոյ Բանին. օրհնութեամբ մեծացուցանեմք: Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: Զբոլորից փրկութեան Մայր, որ զանտանելին յէից ի յարգանդի եբարձ. օրհնութեամբ մեծացուցանեմք:

Ուրախացիր, սրբուհի
Ուրախացիր, սրբուհի, Գաբրիելի աւետեօքն. որ քարոզեացն զգալուստ արքային Տեառն ի յերկնից: Ողջոյն ընդ քեզ, Մարիամ, ի քեզ Սուրբ Հոգին եկեսցէ. եւ զօրութիւն Բարձրելոյն ի վերայ քո հովանասցի: Որ ծնանելոցն է ի քէն Իսրայելի առաջնորդ. եւ ընդհանուր քարոզի Աստուած հզօր անմահ Բանն: Ուրախ լեր բերկրեալ ամենասուրբ կոյս. որ ծնար աշխարհի զարդարութեան արեգակն. որ լուսաւորեաց զազգս որդւոց մարդկան:

 

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ

Աւետիս
Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետիս. Տեառնմերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս: Այսօր սուրբկոյսն արդարութեան, աւետիս. Երեւեցաւ ի մէջմարդկան, աւետիս: Այսօր սուրբ կոյսնանապական, աւետիս. Ծնաւ եբեր զանմահարքայն, աւետիս: Այսօր հրեշտակք յերկնից իջան. աւետիս. Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն, աւետիս:

Անթառամ ծաղիկ
Անթառամ ծաղիկ անդատապարտ շառաւիղվերաբուսեալ յարմատոյն Յեսսեայ. զքեզ Եսայիաս կանխաւ վերագոչեաց եօթնարփեան շնորհաց Հոգւոյն ընդունարան գոլ. Աստուածածին եւ կոյս զքեզ մեծացուցանեմք: Քաղաքավարեալ ի մարմնի անարատ վարուք. այսօր յառաքելոցն ամփոփեալվերին ակնարկութեամբն վերափոխեցար յարքայութիւն Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ. բարեխօս խոստովանողացս զքեզմեծացուցանեմք:

Աւետիս
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, Քրիստոս ծնաւ եւյայտնեցաւ, Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ: Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան: Այսօր արեւն արդարութեան երեւեցաւ ի մէջ մարդկան: Այսօր հրեշտակք երկնից իջան, ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն:Այսօր սուրբ կոյսն անապական ծնաւ եբերզ անմահ արքայն: Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:

Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի 
Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ. հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս տան աւետիս աշխարհի: Ծնաւ նոր արքայ ի Բեթղեհէմ քաղաքի. որդիք մարդկան օրհնեցէք զի վասն մերմարմնացաւ: Անբաւելին երկնի եւ երկրի ի խանձարուրս պատեցաւ. ոչ մեկնելով ի Հօրէ իսուրբ այրին բազմեցաւ:

Մայր սուրբ
Մայր սուրբ սքանչելի լուսոյն, որ զԱստուածն ամենայն յաւիտեանց յորովայնի քում կրեցեր, եւ ցնծութիւն աշխարհի ծնար զԲանն Աստուած, աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած, որ խոնարհեցաւ ի հայրական ծոցոյ, էառ մարմին ըստ մարդկային բնութեանս. առնել խաղաղութիւն յերկինս եւ յերկրի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած, ներել մեզ, անտես առնել զյանցանս մեր, եւ տալ օգնականութիւն ընդդիմակաց լինիլ հակառակամարտի՛ցն ի պատերազմի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած, զի լռեսցին պատերազմունք, դադարեսցին յարձակմունք թշնամեաց, տնկեսցի սէր եւ արդարութիւն ի յերկրի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած աճեցուցանել յերկրի մերում զքաղցր բղխումն աղբերաց, զառատ պտղաբերութիւն բուսոց եւ տնկոց, առ ի զուարճալի լինիլ ամենայն հարկաւոր պիտոյից մերոց. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած, զի միաբանեսցէ զեկեղեցի իւր սուրբ, շինեալ ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից, պահել անարատ մինչեւ յօր երեւելոյ գալստեան իւրոյ. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

Աղաչեա՛ վասն մեր Սրբուհի զՄիածին քո զորդին: Եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց, ընդունիլ յարքայութիւն երկնից եւ տալ մասն եւ բաժին ընդ սուրբս ամենայն. աղաչեմք:
Մայր սուրբ բարեխօսեա՛:

 

ՋՐՕՐՀՆԵՔ

Ով զարմանալի
Ով զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ կամէր մկրտիլ ի ծառայէն յիւրմէ. չառնոյր Կարապետն, զմկրտելն ի յանձն: Գետ, մի զարհուրիր, քո Արարիչն եմ ես. եկեալ մկրտիմ եւ լուանամ զմեղս:

 

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ

Շարական ԱՁ
Մարմնացեալդ ի Կուսէն նախայաւիտեան բանդ. այսօր ի տաճարն եկիր կատարել զօրէնս վասըն փրկութեան հեթանոսաց: Որ յանարուեստ աթոռ նըստիս բարեբանեալդ ի հրեշտակաց. այսօր ի Սիմէոնի բառնալով ի գիրկս. որ ընծայեսցես ըզմեզ ի կեանսըդ յաւիտենից: Որ արձակիչդ ես կապելոց պարգեւատու ամենեցուն. այսօր հայցմամբ Ծերունւոյն արձակեա եւ զիս ըզբազմամեղս ի կապանաց մահու ի կեանսըդ յաւիտենից:

 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ

Նորահրաշ պսակաւոր
Նորահրաշ պսակաւոր. եւ զօրագլուխ առաքինեաց.
վառեցար զինու հոգւոյն արիաբար ընդդէմ մահու.
Վարդան քաջ նահատակ որ վանեցեր զթշնամին,
վարդագոյն արեամբդ քո պսակեցեր զեկեղեցի:
Երկնաւոր թագաւորին զինու յաղթեալ պատերազմին,
խոհական իմաստութեամբ խոհեմացեալ անճառապէս.
Խորէն խորհրդական եւ ծանուցեալ անուն բարի,
խաչելոյն վկայ եղեալ հեղմամբ արեան պսակեցաւ:
Րենական լուսով լցեալ արիացեալն քաջն Արտակ,
թաթաւեալ ի կարմրութիւն բոսորային բղխեալ աղբերն,
զփրկականն ըմպեալ զբաժակ եւ մկրտեալ արեամբն իւրով`
դասակցեալ ընդ անմարմնոցն` Երրորդութեանն երգել զփառս:
Սրբափայլ զգեստու պճնեալ ի յերկնաւոր հանդիսադրէն,
Երրորդութեամբն զօրացեալ` վանեալ զամուրս բանսարկուին
Հմայեակ` Հօր ընծայեալ Որդւոյ գոլով չարչարակից,
Հոգւովն յաղթեալ պատերազմին եւ չարասէր թագաւորին:

ԴԿ Արեգակն արդարութեան
Արեգակն արդարութեան ի Հայաստան ծագեալ պայծառացուցեր սուրբ զեկեղեցի հեղմամբ արեան սրբոցն. մաղթանօք սոցա խնայեա ի մեզ, պարգեւատու բարեաց. եւ ողորմեա քո արարածոց: Պանծալի սուրբ զաւակօք հովիւքն զուարթունք, հրով հոգւոյն շիջուցին զբոցն զկրակապաշտ պարսիցն. մաղթանօք սոցա խնայեա ի մեզ պարգեւատու բարեաց. եւ ողորմեա քո արարածոց: Պարթեւական տեսանողին յառաջագոյն ազդեցութեամբ, զհաւատոյ որդիս սրբոյն Գրիգորի պսակազարդ տեսեալ. մաղթանօք սոցա խնայեա ի մեզ, պարգեւատու բարեաց. եւ ողորմեա քո արարածոց:

 

ՊԱՀՈՑ

Շարական ԴՁ
Անկանիմ առաջի քո եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց. մի անտեսառներ, Հայր, զաղաչանս իմ: Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուսիմ առաջի քո, որպէս պոռնիկն. մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ: Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ. միանտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:
Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ: Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ: Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն: Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ օգնեա ինձ, Տէր: Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր: Այցելու մեր եւ փրկիչ կեցո զանձինսմեր:

Շարական ԱԿ
Հայր բազումողորմ, խոստովանիմ առ քեզ, որպէս զանառակ որդին, թող ինձ զմեղ սիմ եւ ողորմեա: Տէր, որ գթացար ի կինն քանանացի, գթա եւ յիս` ի մեղաւորս, եւ ողորմեա: Տէր, որ դարձուցեր զմաքսաւորն ի գիտութիւն ճշմարտութեան, դարձո եւ զիս` զմոլորեալս, եւ ողորմեա: Աստուած բազումողորմ խնայեա յարարածս քո, Հայր ամենակալ, եւ ողորմեա: Արեգակն արդարութեան, ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս ճշմարտութեան եւ ողորմեա: Տուր մեզ, Տէր, զխաղաղութիւն եւ փրկեա ի նեղչաց մերոց, Հոգիդ ճշմարտութեան, եւողորմեա:

Ծաղկազարդ
Ուրախ լեր յոյժ դուստր Սիովնի պայծառացիր Երուսաղէմ զարդարեա զդրունս քո քաղաքդ Աստուծոյ: Քանզի Քրիստոս որ էնն ի յաթոռ փառաց. այսօր մտանէ ի քեզ նստեալ ի վերայ յաւանակի նորոյ: Ծերք եւ տղայք ոստովք ձիթենեօք միաբանութեամբ երգէին. օրհնութիւն որդւոյ Դաւթի օրհնեալ եկեալ անուամբ տեառն:

Աւագ Հինգշաբթի
Լոյսդ ի հայրական ծոցոյ ծագեալ հալածելով զխաւար մեղաց. կենարարդ յայտնեցեր այսօր զխորհուրդ ընտրեալ քո աշակերտացն. օրհնեալ եկեալդ ի փրկութիւն մեզ Աստուած հարցն մերոց: Զոր օրհնեն դասք լուսեղէնք զոտս տաժանեալս լուացեր զանիծիցն մերկացեալ ի մէնջ ծածկոյթ. զգեստ ծառայի սփածար. օրհնեալ եկեալդ ի փրկութիւն մեզ Աստուած հարցն մերոց: Անապականութեան աղբիւր զկենդանարարդ բաշխեցեր զմարմինդ քո. նորոգելով զմահացեալսն յանցանօք ի պատրանաց թշնամւոյն.օրհնեալ եկեալդ ի փրկութիւն մեզ Աստուած հարցն մերոց: Եցէք ճառագայթ փառաց հօր եւ պատկեր բարերարութեան. որ զգեցաւն այսօր զգեստ ծառայական կերպի. զնա ամենայն ազինք օրհնեցէք հոգեւոր երգով: Որ անճառ խոնարհութեամբ ի մաքրումն ոտից աշակերտացն. զմարդկային ազգի գնացս ուղղեաց ի յերկինս. զնա ամենայն ազինք օրհնեցէք հոգեւոր երգով: Որ բաշխմամբ կենդանարար խորհրդոյ անապական ճաշակմամբն. հրաւիրեաց զմեզ յերկնից արքայութիւն. զնա ամենայն ազինք օրհնեցէք հոգեւոր երգով:

Աւագ Ուրբաթ
Ո՞ւր ես, մայր իմ. քաղցր եւ անուշ. Սէր ծնողիդ զիսայրէ. Լցան աչք իմ դառն արտասւօք, Ոչ ոք ունիմ,որ սրբէ. Ազդ արարէք մօրն իմոյ, Որ գայ կարօտն իւր առնէ. Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ Եւ զիս մեռեալգտանէ. Ո’վ Մարիամ Մագդաղինէ Եւ ազգակից Սողոմէ. Վա’յ ինձ, Յիսուս Միածին ՈրդիԱրեգակն կորուսի. Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ. Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ Առանց քեզի մնացի որբուկ. Ո’վ Մարիամ, եւ դուք, կանա’յք, Ինձ հետ լացէք, ողբացէք:

 

ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿ

ԱՁ  Այսօր յարեաւ ի մեռելոց
Այսօր յարեաւ ի մեռելոց Փեսայն անմահ եւերկնաւոր. քեզ աւետիք խնդութեան հարսն ի յերկրէ եկեղեցի. օրհնեա ի ձայն ցնծութեան, զԱստուած քո, Սիոն: Այսօր անճառ լոյսն ի լուսոյլուսաւորեաց զմանկունս քո, լուսաւորեա Երուսաղէմ, քանզի յարեաւ լոյս քո Քրիստոս. օրհնեա ի ձայն ցնծութեան, զԱստուած քո, Սիոն: Այսօր խաւարն անգիտութեան հալածեցաւ երրեակ լուսովն. եւ քեզ ծագեաց լոյս գիտութեան Յարուցեալն ի մեռելոց Քրիստոս. օրհնեա ի ձայն ցնծութեան, զԱստուած քո, Սիոն:

Աւետիս Յարութեան
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. մահուամբ զմահ կոխեաց, եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց. Նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:

Գովեա Երուսաղէմ զՏէր
Գովեա Երուսաղէմ զՏէր: Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. ալէլուիա: Եկայք ժողովուրդք. երգեցէք Տեառն` ալէլուիա: Փառք Հօր եւ Որդւոյեւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: Յարուցելոյն ի մեռելոց ալէլուիա, որ զաշխարհս լուսաւորեաց, ալէլուիա:

Նոր ծաղիկ
Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Րենական լուսոյ սաղարթք, ի հոգեւոր գարնան փթթեալք: Երեւեալլոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

Շարական ԲՁ.
Աստուած խօսեցաւ ի բարձանց, լուարուք բընակիչք երկրի, որ եկն եւ փըրկեաց զամենայն արարածս, զի զանուն Տեառն կարդասցուք. եւ տուք օրհնութիւն ի բարձունս:
Նոր Իսրայէլ կոչեցաք ի Քրիստոս, եղաք բաժին Տեառն եւ ժառանգակից Քրիստոսի. զի զանուն Տեառն կարդասցուք եւ …:
վիմէն կենդանութեան ճաշակեցաք զի քաղցր է Տէր, եւ յիւղ սըրբութեան օծաք հաւատով. զի զանուն Տեառն …:
քեզ եմք ապաւինեալ որ մայրդ ես եւ աղախին Քրիստոսի. լեր բարեխոս վասն մեր. զի զանուն Տեառն կարդասցուք եւ զքեզ մեծարեալ պատեսցուք:

 

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

Համբարձում ԴՁ 
Համբարձաւ Տէրըն մեր յերկինս, ասելով աշակերտացն,
Նըստարուք ի քաղաքիդ Երուսաղէմ.
Մինչեւ զգենուցուք զզօրութիւն ի բարձանց:
Միաբանեալ սուրբ առաքեալքն միախորհ եւ միակրօն,
Միաբան նըստէին ի սուրբ վերնատանն,
Եւ ակն ունէին գալըստեան Սուրբ Հոգւոյն:
Յանկարծակի եհաս ի նմանութիւն լուսոյ փայլման,
Եւ եկեալ բնակեցաւ ի սուրբ առաքեալսն.
Մինչդեռ նըստէին ի սուրբ վերնատանն:

Երկրորդ Ծաղկազարդ
Մեծահրաշ այս խորհուրդ աւանդութեամբ առ մեզ հասեալ.
Զոր հոգւոց լուսատուն ի պաշտպանէն իւրմէ լըւեալ.
Եթէ տօն մեծ է այսօր իմոյ դասուն որ ի յերկինս:
Քանզի ի յելսըն վերին երկնաւորին որ ի յերկրէ,
Ըստ դասուց երկնայնոցըն տօնէին որախութեամբ.
Ի հրեշտակացն ըսկսեալ մինչ ի յաթոռսըն կատարեալ:
Իսկ չորրորդըն դասէ պաշտպան եղեալ լուսաւորչին,
Ի դասուն իւր փութացեալ ուրախութեամբ տօնակցութիւն.
Զոր հարցմամբ ի նմանէ տեղեկանայր մարմնով հրեշտակն:
Եւ քանզի մեծ այս խորհուրդ ի փըրկութիւն բանաւորաց.
Հրեշտակաց և մարդկան աո հասարակ կատարեալ,
Երկոցունց սեռիցն ի միասին յարմարութիւն:
Եւ զի շարժեալ նախանձու երիցագոյն զաւակին,
Ի գիւտ մոլորեալ և կորուսեալ անառակին.
Հրամայէ հայրըն վերին ուրախանալ ի միասին:
Վասն որոյ և մեք հանդիսացեալք ընդ նոսին,
Երգեսցուք օրհնութիւն հասարակաց Փըրկողին,
Որ եբարձ ըզխռովութիւն և հաստատեաց զխաղաղութիւն:

 

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ

Շարական ԲԿ.
Երրորդութիւն անբաժանելի եւ զօրութիւն երկնային լոյս ծագեալ յաշխարհ. նմա հանցուք զօրհնութիւնս երգով:
Որ էջըն յերկնից, այսօր եւ հանգեաւ յԱռաքեալսն ճըշմարիտ սուրբ Հոգին. նըմա հանցուք:
Որ ի խորհուրդըս փըրկականս այսօր ընդ իջանել յառաքեալսըն ծանուցաւ մարգարէին. նըմա հան:

Շարական ԳԿ.
Այսօր ցնծան դասք առաքելոցն գալստեամբ Հոգւոյն Աստուծոյ. զոր մխիթարեաց փոխանակ Բանին մարմնացելոյ եղեալ ընդ նոսա. փառս տացուք նմա սրբասաց ձայնիւ: Այսօր բղխեաց ջուր կենդանի յԵրուսաղէմ, յորմէ լցան գետք աստուածայինք եւ ընթացեալ արբուցին տիեզերաց զքառավտակ աղբիւրն Եդեմայ. փառս տացուք նմա սրբասաց ձայնիւ: Այսօր ցօղով իմանալեաւ յամպոց Հոգւոյն զուարթացան բոյսք եկեղեցւոյ. պարարտացան դաշտք արդարութեամբ եւ գեղեցկացան անապատք մաքուր կուսութեամբ. փառս տացուք նմա սրբասաց ձայնիւ:

Շարական ԳՁ.
Արեգակն արդարութեան Քրիստոս ծագեալ յաշխարհ հալածեաց ըզխաւարն անգիտութեան, եւ յետ մահու եւ յարութեան համբարձաւ առ Հայր յորմէ ծագեաց. որ երկըրպագի յերկնաւորաց եւ յերկրաւորաց ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն. վասն որոյ եւ մեք երկիր պագանեմք Հօր հոգւով եւ ճըշմարտութեամբ:

Շարական ԴՁ.
Առաքելոյ աղաւնոյ իջանելով մեծաձայն հընչմամբ ի բարձանց, ի նմանութիւն լուսոյ փայլման հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն, մինչդեռ նըստէին ի սուրբ Վերնատանն:
Աննիւթական աղաւնի, անքննելի որ քըննէ ըզխորս Աստուծոյ. զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ զահաւոր եւ ըզմիւսանգամ գալուստն. զոր քարոզեցին համագոյական:
Օրհնութիւն ի բարձունս, ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն Սրբոյ. որով առաքեալքն արբեցան անմահական բաժակաւն, եւ հրաւիրեցին զերկինս ի յերկինս:

Շարական ԳՁ.
Որ համագոյ ես Հօր եւ Որդւոյ, անճառաբար բըխումն ի միշտ Էէն. այսօր բըղխեցեր ջուր կենդանի յԵրուսաղեմ. Հոգի Աստուծոյ ողորմեա:
Որ արարչակից ես Հօր եւ Որդւոյ, որով կենդանածնեալք ի ջուրս արարածք. այսօր Որդիս Աստուծոյ ծնանիս ի ջուրց. Հոգի Աստուծոյ ողորմեա:

Օրհնութիւն Հոգեգալստեան երրորդ աւուրն ԲՁ.
Այսօր երկնայինքն ուրախացան ընդ երկրաւորացս նորոգման, քանզի Նորոգողն էից Հոգին էջ ի սուրբ վերնատունն, որով նորոգեցան դասք առաքելոցն։
Այսօր հողանիւթեայ բնութիւնս ցնծայ ընդ Հօր հաշտութեան, քանզի որ եբարձ զհոգին ի մարդկանէ մարմին եղելոց, դարձեալ վերստին զնոյն պարգեւէ։
Այսօր մանկունք Եկեղեցւոյ տօնեն ցնծութեամբ զգալուստ Սուրբ Հոգւոյն, Որով զարդարեցան ի զգեստս լուսափայլս եւ գերապայծառս. երգեն ընդ սրովբէսն զերեքսրբենին։
(Օրհ. Հոգեգալստեան Գ աւուր բկ. Բ., 1-2 տներ)
Որ զմիաբանեալսն յաշտարակին բաժանմամբ լեզուացն քակեաց, այսօր զբաժանեալ լեզուս ազգաց միաբանեաց դարձեալ ի սուրբ վերնատունն. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՀոգին Աստուծոյ:
Որ էջ Հոգին Տեառն եւ առաջնորդեաց երկոտասան ցեղիցն Իսրայելի ի յանապատին, այսօր երկոտասան առաքելոցն առաջնորդէ ի յաւետարանն. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՀոգին Աստուծոյ:
(Տրյ. Հոգեգալստեան Ե աւուր բկ.)
Այսօր աղբիւր գիտութեան բղխեալ ի սուրբ վերնատանն, յորմէ լցան տիեզերք գնացիւք գետոցն ոռոգմամբ:
Այսօր իջեալ ի յերկիր Հօր աւետիքն ի բարձանց՝ տալ աւետիս Ադամայ՝ դառնալ յԵդեմ վերստին:
Այսօր խնդայ նոր Սիոն որդւովք իւրովք, զոր ծնաւ, օծմամբ Հոգւոյն նորոգեալ յորդիս լուսոյ եւ տուընջեան:
Այսօր ի ձայն գոհութեան զՀոգին ընդ Հօր եւ Որդւոյ, հոգի՛ք ամենայն, օրհնեցէ՛ք՝ զերեքսրբեանն երգելով:
Այսօր ցնծամք երկրաւորքս ընդ գալստեան Երկնայնոյն եւ պարելով ընդ հրեշտակս՝ երգեմք զփառս ի բարձունս:
(Մնկ. Վարդավառի Բ աւուր բկ. ստղ.)
Օրհնեցէ՛ք, մանկո՛ւնք, ընդ երկնայնոցն զՀայրն երկնաւոր, որ մարմնացեալ Բանին վկայեաց յերկնից այսօր ի Թաբոր լերինն:
Գովեցէ՛ք ընդ սերովբէսն զՈրդին Միածին, որ փայլեաց մարմնով զլոյս Աստուածութեանն այսօր ի Թաբոր լերինն:
Բարեբանեցէ՛ք ընդ քերովբէսն զՀոգին ճշմարիտ, որ լուսափայլ ամպով Էակցին հովանացեալ այսօր ի Թաբոր լերինն:
(Ողր. Հոգեգալստեան Ե աւուր բկ.)
Իջեր, Տէ՛ր, ողորմութեամբ Քո յաշխարհ եւ զմեռեալ բնութիւնս ի կեանս վերափոխեցեր:
Ելեր, Տէ՛ր, առ Հայր փառօք ի յերկինս եւ մխիթարիչ առաքելոցն առաքեցեր Սուրբ զՀոգիդ:
Բացեր, Տէ՛ր, այսօր զգանձդ երկնային եւ բաշխեցեր առատապէս պարգեւս աղքատ բնութեանս:
(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Զ.)
Որ օրհնիս ի հրեշտակաց անդադար, Հա՛յր երկնաւոր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:
Առաջի Քո անկանիմք, Փրկի՛չ, խնդրեմք զթողութիւն բազում յանցանաց մերոց:
Որ գիտակդ ես գաղտնեաց մարդկան, Հոգի՛դ Սուրբ, Տէ՛ր եւ Կենդանարա՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր:
(Տրյ. ապաշխարութեան բկ. Է.)
Օրհնեցէ՛ք զՏէր ընդ երկնայինսն նմանեալ դասուց, նո՛ր ժողովուրդք, ասելով. «Քեզ Հօր՝ Տուողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր, Եկեղեցի՛ք ընտրելոց, որդի՛ք Սիոնի, ասելով. «Քեզ Որդւոյ՝ Շնորհողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
Բարեբանեցէ՛ք զԱստուած ի սքանչելիս սրբութեան Նորա՝ ձայնիւ ցնծութեամբ ասելով. «Հոգւոյդ՝ Պարգեւողիդ մեզ զկեանս, փա՜ռք»:
(Օրհ. Սրբոց հրեշտակապետացն բկ. Ա.)
Որ յանէից ստեղծեր զպաշտօնեայս Քո ի հուր կիզելոյ, Հո՛ւրդ անեղական, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ բանիւ գոյացուցեր զիննեակ դասս հրեղինաց, Բա՛նդ ի սկզբանէ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
Որ արարէր յոգիս իմանալի զհրեշտակս Քո, Հոգի՛ Աստուծոյ, ընդ նոսին օրհնեմք զՔեզ եւ մեք՝ հողեղէնքս:
(Տրյ. Հանգստեան բկ. Բ.)
Թագաւո՛ր խաղաղութեան, որ քաղցրութեամբ խնամես զՔո զարարածս, յիշեա՛, Տէ՛ր, զհոգիս ննջեցելոցն ընդ սուրբս Քո եւ դասաւորեա՛ ի յաւուրն այցելութեան։
Որ կոչեցեր ի դրանց մահու զսիրելին Քո զՂազարոս եւ ծանուցեր զԱստուածութիւնդ ընդհանուր տիեզերաց, լուսաւորեա՛, Տէ՛ր, զհոգիս ննջեցելոցն ընդ սուրբս Քո եւ դասաւորեա՛ ի յաւուրն այցելութեան։
Ի տաճարի Քում սրբութեան մատուցանեմք Քեզ պաղատանս արտասուալից. պայծառացո՛, Տէ՛ր, զհոգիս ննջեցելոցն ընդ սուրբս Քո եւ դասաւորեա՛ ի յաւուրն այցելութեան։
(Ողր. Ծննդեան սրբոյ Աստուածածնին բկ.)
Որ ողորմեցար ի մեղս ծնեալ մարդկան, Հա՛յր երկնաւոր, ըստ մարգարէին, եւ ետուր բնութեանս այսօր պարգեւ զԿոյսն սուրբ՝ զծնող Որդւոյդ Միածնի, մաղթանօք սորա, Տէ՛ր, մեզ ողորմեա՛:
Որ ցօղեցեր ի մեզ յամպոյ օրինաց, Որդի՛դ, այսօր զԿոյսն Մարիամ, յորմէ ծնար մարմնով եւ բարձեր նովաւ զմեղս նախաստեղծին Ադամայ, մաղթանօք սորա, Տէ՛ր, մեզ ողորմեա՛:
Որ մաքրեցեր , Հոգի՛դ Սուրբ, զսիրտ եւ զարգանդ մօր Քո Փառակցին, այսօր ամուլ ծնողաց նորին ետուր զմայր Բանին՝ զօրհնիչն Եւայի, մաղթանօք սորա, Տէ՛ր, մեզ ողորմեա՛:
Փա՜ռք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
(Օրհ. Հոգեգալստեան Գ աւուր բկ. Բ., 3-րդ տուն)
Որ ելից Հոգին Տեառն զԲեսելիէլ ճարտարապետ խորանին, այսօր շինէ զմարդիկ խորան Սուրբ Երրորդութեանն. ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՀոգին Աստուծոյ:

 

ՎԱՐԴԱՎԱՌ

Շարական ԱՁ
Որ ի լերինն այլակերպեալ ցուցեր զաստուածային քո զօրութիւնդ. զքեզ փառաւորեմք իմանալի լոյս: Որ զճառագայթ փառաց քոց ցուցեր արեգակնակերպ փայլմամբ զարարածս լուսաւորեցեր. զքեզ փառաւորեմք իմանալի լոյս: Որ ահագին տեսլեամբ զարհուրեցուցեր զքո զաշակերտսն ի թմրութիւն հրաշիցն ի սէր աստուածային փառաց քոց. զքեզ փառաւորեմք իմանալի լոյս: Երեւի երբեմն աշակերտացն հրաշալի տեսլեամբ, պայծառացեալ ի Թաբօր լերինն :

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄ

Այսօր ժողովեալ
Այսօր ժողովեալ սրբոցն ի միասին. երանելի առաքեալքն. եւ սուրբ կուսանքն. ջահազգեստուք պայծառացեալք լուցանէին զլապտերս իւրեանց եւ միաձայնեալ ասէին. օրհնեալ ես, ամէնօրհնեալդ ի կանայս: Այսօր դնելով զսուրբ կոյսն առ դրանն գերեզմանին. սպասէին եւ ակն ունէին Տեառն իսկ ինքնին գոլով գեր ի վերոյ տեսեալ զԱրարիչն եկեալ բազում հրեշտակօք եւ նոցա միաձայնեալ ասէին օրհնեալ ես, ամէնօրհնեալդ ի կանայս:

Աստուածածին, ամպ լուսաւոր
Աստուածածին, ամպ լուսաւոր, որ զցօղն կենաց հեղեր յերկիր բանաւոր. եւ զնախամօրն շիջուցեր պարտեացն զհուր. անդադար ձայնիւ զքեզ բարեբանեմք. եւ հոգեւոր երգով մեծացուցանեմք: Տեղի անտանելի Բանին. եւ երկիր վայրափակ յորում լոյսն ագանիցի. եւ արեւելք արեգական արդարութեան. անդադար ձայնիւ զքեզ բարեբանեմք. եւ հոգեւոր երգով մեծացուցանեմք: Զքեզ կատարումն մարգարէից. կուսական քո ծննդեամբ, որով բնութեանս քակտեցան օրէնք. հրաբուն սեռիցն փոխադրեալ ի լուսաճեմ խորանսն. անդադար ձայնիւ զքեզ բարեբանեմք. եւ հոգեւոր երգով մեծացուցանեմք:

Արեւելք գերարփին եւ օթարան լուսածին
Արեւելք գերարփին եւ օթարան լուսածին. զանմայր ծնեալն առաջին ծնար անհայր յերկրորդին. բարեխօսեա Միածնին, Աստուածածին մայր Բանին: Բանին Հօր մարմնարան եւ առագաստ բնակութեան. որ կաթամբ կուսական կերակրեցեր զէակն բան. բարեխօսեա Միածնին, Աստուածածին մայր Բանին: Գերագոյն սրբութեամբ եւ կուսական մաքրութեամբ. բարձեր զանհասն բնութեամբ ի գիրկս քո սննդեամբ. բարեխօսեա Միածնին, Աստուածածին մայր Բանին:

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ԾՆՈՒՆԴ

Շարական ԲԿ
Այսօր ցնծան երկնայինքն եւ պար առեալ ի բարձունս երգեն զերգս հոգեւորս յաւուր ծննդեան Սրբուհւոյն: Այսօր վերինն Սիովն գոչեն զերգս սրովբէիցն. զերեքսրբեանն ասելով յաւուր ծննդեան Սրբուհւոյն: Այսօր աստեղք եւ լուսին ընդ արեւու հրճուելով. գովեն զլոյսն ի Հօրէ յաւուր ծննդեան լուսոյ մօրն:

Շարական Գկ
Օրհնեսցուք ըզՏէր, զի փառօք էփառաւորեալ: Երգեցէք, որդիք Սիովնի,երգ նոր ի ծննդեան մօր Տեառն. քանզիոր ծնաւ զանժամանակն ի Հօրէ ծնեալն այսօր ծնաւ յամուլ արգանդէ. տուք օրհնութիւն տուողին մեզ զմայրն լուսոյ: Ցնծացէք, որդիք մարդկան, այսօր ծննդեամբ սրբուհւոյ Կուսին, քանզի որ տարաւ զանտանելին յարգանդի անսերմնապէս, այսօր բղխեացյար մատոյն Յեսսեայ. տուք օրհնութիւն տուողին մեզ զմայրն լուսոյ: Ուրախութիւն աշխարհի ծնաւզ Մարիամ ամուլն Աննա աւետեօք զուարթնոյն. որ զտուողն Օրինաց Հնոյն ծնաւ մարմնով պարգեւիչ Նորոյս Կտակի. տուք օրհնութիւն տուողին մեզ զմայրն լուսոյ:

Որ զնախագրեալսն
Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն գուշակութեամբ մսարգարէիցն. կատարեցեր հայր երկնաւոր տալով զկոյսն ի յԱննաէ
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:
Որ ի լրումն անճառ ծննդեանն ըստ Եսայեայ Քո ի կուսէն. այսօր հրաշիւք Հօր Միածին յամուլ մօրէ` զմայրն քո պարգևեցեր.
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:
Որ զօրինակ Մարիամու հոգիդ ցուցեր մարգարէին. այսօր զաւակ Յովակիմայ ետուր զլեառն վիմածին
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:
Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր օրհնեցէք բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զուարճացիր Սիովնդ հին հանդիսարան տեսանողացն. որ բազմագոյն օրինակօք գուշակեցեր զծնող Բանին Տեառն Աստուծոյ
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Ուրախացիր եկեղեցի դուստր վերինն սիովնի քանզի ծնաւ ի յԱննայէ մաքուր ծնող քոյն փեսայի.
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Քահանայք և ժողովուրդք տօնախմբողք ծննդեան կուսին. ընդ Յովակիմայ և Աննայի ծնողաց սրբոյ ծնողի Բանին
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

 

ԽԱՉՎԵՐԱՑ

Խաչի քո, Քրիստոս
Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք եւ զսուրբ զմատնութիւնդ քո մեծացուցանեմք եւ զսուրբ զչարչարանսդ քո փառաւորեմք, եկայք հաւատացեալք երկրպագեսցուք Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, վասն զի եկն ի ձեռն խաչին իւրոյ շնորհեաց պարգեւս աշխարհի: Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ մատնեցար վասն մեր ողորմեա մեզ:

Փառք սուրբ խաչիդ
Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա. սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա. չարչարանացդ, ալէլուիա: Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց. ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա: Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա. սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա. չարչարանացդ, ալէլուիա: Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա. սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա. չարչարանացդ, ալէլուիա:

Խաչն կենարար
Խաչն կենարար որ եղեւ մեզ փրկութիւն, սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք: Որ ի Հօրէ լուսոյ լոյս ճառագայթեալ ի յերկրի եւ գաւազան զօրութեան հաւատացելոց, սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք: Որ լուսափայլ ծագմամբ հրաշափառապէս մեզ ցուցաւ ի յօգնութիւն ընդդէմ թշնամւոյն, սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք: Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: Որ յատենի կացեր անպարտդ կողին պատրանօք եւ արբուցեր մեզ ի կողահոս աղբերէդ, նորոգեա եւ զիս զապականեալս մեղօք:

Զօրութիւն սուրբ խաչի
Զօրութիւն սուրբ խաչի քո Քրիստոս. որ կանգնեցեր ի փրկութիւն աշխարհի. սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ: Քանզի ի սմա բարձրացար Աստուած. եւ ի սմա հեղեր զպատուական սուրբ զարիւնդ. սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ: Եւ զքո միւսանգամ զգալուստդ նշանաւ խաչի քո ցուցեր աշխարհի. սա պահեսցէ զմեզ յամենայն փորձութենէ:

 

ԽԱՉԻ

Շարական ԱԿ
Նշանաւ ամենահաղթ խաչիւըդ քո Քրիստոս պահպանեա զմեզ մարդասէր յաներեւութ թշնամւոյն. զի դու միայն ես թագաւոր փառաց օրհնեալ յաւիտեան:

Շարական ԴՁ
Զորութիւն Սուրբ Խաչի քո Քրիստոս որ կանգնեցեր ի փրկութիւն աշխարհի. սա պահեսցէ ըզմեզ յամենայն փորձութենէ:
Քանզի ի սմա բարձրացար Աստըւած, եւ ի սմա հեղեր ըզպատուական սուրբ զարիւնըդ. սա պահեսցէ …:
Եւ ըզքո միւսանգամ ըզգալուստդ նըշանաւ Խաչի քո ցուցեր աշխարհի. սա պահեսցէ ըզմեզ յամենայն փորձութենէ:

Շարական ԲՁ
Ապաւինեցաք ի Խաչ քո արարիչ յաւիտենից, որ ետուր մեզ պահապան յաղթող ընդդէմ թշնամւոյն. աղաչեմք սովաւ Փըրկիչ պահպանեա զանձինըս մեր:
Բարձրեալ թագաւոր որ վասըն մեր ելեր ի Խաչ, եւ բարձեր սովաւ զյանցանս նախաստեղծին Ադամայ. աղաչեմք…:

 

ԱՍՏՈԻԱԾԱԾՆԱ

Շարական ԴՁ
Նոր Սիոն ծընեալ մանկունք սուրբ աւազանաւն. շնորհազարդեալք Հոգւովն Աստուծոյ. օրհնեցէք զՀայրն երկնաւոր յաւուր ծնընդեան Սըրբուհւոյ Կուսին. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնւոյն:

 

ԱՌԱՔԵԼՈՑ

Աշակերտք Քրիստոսի
Աշակերտք Քրիստոսի, եւ առ ամենայն տիեզերս առաքեալք, բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մեր: Որք առիք զպատուէր քարոզել աներկիւղ զԲանն կենաց աշխարհի, բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մեր: Որք արժանի եղէք տեսանել մարմնով զՈրդին Աստուծոյ յայտնապէս, բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մեր:

Երանելի սուրբ առաքեալք
Երանելի սուրբ առաքեալք հրաւիրեալք ի սկզբանէ եւ ընտրեալք յորովայնէ. սպասաւորք եւ բարեկամք եւ վկայք Աստուածորդւոյն. բարեխօսեցէք առ Տէր վասն անձանց մերոց: Որք առիք իշխանութիւն ի վերայ ազգի մարդկան. կապել եւ արձակել ի յերկինս եւ ի յերկրի. արձակեցէք զմեզ ի կապանաց մեղաց մերոց: Խաչակցեալք ընդ Քրիստոսի եւ ընդ նմին թագաւորեալք. ի միւս անգամ գալստեան նորա նստելոց էք դատաւորք. թողութիւն շնորհեցէք եւ մեզ մեղաւորացս: Զորս առեալ ի ծովակէն արարեր որսորդս մարդկան. որսալ զամենեսեան յարքայական սեղանն. բարեխօսութեամբ սոցա, Քրիստոս, խնայեա ի մեզ:

 

ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ

Համբարձի ԱՁ
Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն: Սուրբ ես Տէր զօրութեանց որ բնակեալդ ես ի յերկինս եւ բարեբանիս ի սրբոց քոց: Երկնային զօրութիւնք սերովբէք եւ քերովբէք անդադար օրհնեն սուրբ զանունդ քո: Քահանայք ընդ նոսին պաշտօնեայք եւ ժողովուրդք երկրպագեսցուք Տէրութեանդ քո: Լոյսդ որ յառաջ քան զյաւիտեանս ի Հօրէ առաքեցար եւ լուսով իմանալեաւ լցեր զարարածս. օրհնեալ ես, Թագաւոր յաւիտենից: Որ զլոյսն ի սկզբանէ հաստատեցեր վերստին. եւ զխաւարն անգիտութեան յարութեամբդ քո հալածեցեր. օրհնեալ ես, Թագաւոր յաւիտենից: Ուստի եւ մեք` լուսաւորեալքս ընդ լուսեղէն զուարթնոցն, երգեսցուք ցնծութեամբ ի յարութեան երեկոյիս. օրհնեալ ես, Թագաւոր յաւիտենից: Երկնաքաղաքացին Յովհաննէս մեծն ի ծնունդս կանանց քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն. զծագումն լուսոյ արեգականն արդարութեան:

Շարական ԴԿ
Զողորմութեան քո զդուռըն բաց մեզ Տէր. եւ արժանի արա զմեզ լուսեղէն յարկաց քոց ընդ սուրբըս քո:
Ի պատրաստեալ քո յօթեւանս սըրբոց քոց ընկալ եւ ըզմեզ Փըրկիչ յորդեգրութիւն ի դպրութեան կենաց:
Ի նըստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ խնայեա յարարածըս քո, բարեխոսութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ ճըգնաւորացն:

 

ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԻ

Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապն տոնի
Որ կոչեցեր զհեռացեալքս ի հարսանիս քո Միածնին
ըմպել զբաժակն իմաստութեան ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:
Որ գերագոյ քան զբնութիւն չարչարանօք քո ընտրելոյն
դարձուցեր զմոլորեալքս ի գիտութիւն ճշմարտութեան
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:
Որ ի վիրապն անդնդային ջաղխեր նովաւ զգլուխ վիշապին
ի գբի ներքնումն իջմամբ նորին բարձրացուցեր զմեզ ի յերկինս
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապն տոնի ԴԿ
Որ ի Հօրէ առաքեալ արեգակն արդար, ծագեցեր ընդ տիեզերս զլոյս քո առաքելովքն.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.
Որ փոխանակ առաքելոցն առաքեալ և քարոզ, առաքեցեր հայաստանեայց զսուրբն Գրիգոր.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.
Որ զխաւարն անգիտութեան հիւսիսականացս, հալածեցեր լուսափայլ բանիւ սրբոյն Գրիգորի.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.
Ընդ Լուսաւորչին լուսաւորեալք նովաւ բարձր արարէք զլոյսն անըստուեր: Այսօր ժողովուրդք հայաստանեայց աշակերտեալք ճշմարտութեանն ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի.
Օրհնեցէք զլոյսն անըսկիզբն. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Այսօր նորածնեալք աւազանաւն, լուսաւորեալք իմաստութեամբի ձեռն սուրբ Լուսաւորչին.
Գովեցէք զլոյսն ի Հօրէ. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Այսօր երկնային պատարագին կատարող քահանայութիւն, ի ձեռն սուրբ քահանայապետին
Բարեբանեցէք զբաշխողն շնորհաց. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

Ի վերին Երուսաղէմ
Ի վերին Երուսաղէմ, ի բնակարանս հրեշտակաց, ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ աղաւնակերպ ի դրախտին Եդեմական պայծառացեալ արժանապէս. ողորմած Տէր, ողորմեա հոգւոցն մեր ննջեցելոց:

Շարական հանգստեան ԴՁ
Մերձեցայ ես ի դուռն գերեզմանի, եւ եհաս ինձ ժամանակ մտանել ի յարգանդ երկրի, յորմէ ստեղծեալ եմք ամենեքեան. բըժիշկ իմաստուն եւ ճարտարապետ, բըժըշկեա զհոգւոյ իմ զհիւանդութիւն. արարող եւ յոյս փըրկութեան մերոյ:
Եղիցի ձեռըն քո պահապան անձին իմոյ, եւ աջ քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յարդարութիւն, բժիշկ …:

Շարական հանգստեան ԲԿ
Ողորմած Աստուած քաւեա զանօրէնութիւնս իմ: Հաւատ ունելով հոգի խաղաղութեան, երթ առ արարիչն հայցելով, Աստըւած իմ հանգո:
Մերձեցաւ անձն իմ ի հող յորմէ ստեղծեր զիս, եւ հոգւոյս մեկնեալ յինէն. Տէր զապաւինեալս յիշեա ի քում գալըստեանն:
Ստեղծուած եմ անարատ ձեռաց, մի անտես առներ, այլ խնայեա յիս յահագին աւուրն. Տէր զապաւինեալս…:
Յորժամ գաս փառօք Հօր դատել ըզտիեզերս ամենայն, եւ հարկանի փող հընչման յարութեան. Տէր զապաւինեալս յիշեա ի քում գալըստեանն:

Շարական հանգստեան ԴԿ
Խնդրեմք ի քէն թագաւոր փառաց փառաւորեալդ ի զուարթնոց. ըզննջեցեալսըն մեր ընկալ մարդասէր Տէր, եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Յորժամ գաս փառօք Հօր դատել զերկիր արդարութեան արեգակն. ըզննջեցեալսըն …:
Ի նստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ Քրիստոս փըրկիչ մեր եւ յոյս. ըզննջեց …:
Հայր անըսկիզբն բարեխնամ մարդասէր. որ ստեղծիչդ ես հոգւոց եւ մարմնոց. յիշեա զննջեցեալսըն մեր եւ հանգո ընդ սուրբս քո …:
Որդիդ միածին որ գթածդ ես առ ամենեսեան. եւ խաչիւ արեամբ գնեցեր զքո ժողովուրդս. յիշեա զգինս արեան քո Տէր. եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Հոգիդ ճշմարիտ որ աղբիւրդ ես անըսպառելի. եւ լցուցիչ ամենայն բարութեանց. յիշեա զննջեցեալսն մեր եւ հանգո ընդ սուրբըս քո …:
Քրիստոս Աստըւած յոյս ապաշխարողոց. շնորհեա զթողութիւն բազում յանցանաց իմոց:
Առ քեզ բազմագութ ապաւինեալ կարդամք. մի մերժեր ըզմեզ յողորմութենէ քումմէ:
Որպէս զաւազակն աղաղակեմ առ քեզ. յիշեա եւ զիս Տէր ի քում յարքայութեանդ:

Շարական հանգստեան ԱՁ
Ձայն արկեալ կենարարին աստուածային բարբառովն, ասէ. եկայք օրհնեալք Հօր իմոյ ժառանգեցէք պատրաստեալ ձեզ ըզկեանսն ի հանդերձեալ երկրին:
Ընդ առաջ ելանել քեզ հաւատով ի յօդըս վերինս, աստուածազգեաց լուսով պայծառացեալ ի դասս անմարմնոցն, ի լսել ըզձայն երանաւէտ կոչմանն:
Ընդ աջմէ քումմէ կացո ընդ իմաստուն սուրբ կուսանսն. ի լուսեղէն առագաստին պայծառացեալ ի դասս անմարմնոցն, ի ժողովս անդրանկաց գրելոց ի յերկինս:
Քեզ վայելէ Աստուած օրհնութիւն. որ յարութիւնդ ես ձայնիւ յաւիտենից ննջեցելոցն. թագաւոր եւ իշխան վերօրհնեմք զքեզ:
Ի միւսանգամ գալըստեանն քո Քրիստոս փառաց թագաւոր ի ձայն փողոյ նորոգին հոգիք ննջեցելոց, եւ յառնեն ի մեռելոց անապական մարմնով:
Վասն որոյ եւ մեք ըզքեզ աղաչեմք Հայր երկնաւոր. դասաւորեա զննջեցեալսն մեր ի վերինդ քո Երուսաղէն, ի ժողովս անդրանկաց գրելոց ի յերկինս:
Հայր բազումողորմ խոստովանիմ առ քեզ որպէս զորդին. թող ինձ զմեղս իմ. եւ ողորմեա:
Տէր որ գթացար ի կինն Քանանացի, գթա եւ յիս ի մեղաւորս. եւ ողորմեա:
Տէր որ դարձուցեր ըզմաքսաւորն ի գիտութիւն ճըշմարտութեան, դարձո եւ զիս ըզմոլորեալս. եւ ողորմեա:

Շարական հանգստեան ԱՁ
Որ ստեղծմամբ ըստ պատկերի քո Տէր պատուեցեր ըզմեզ. ընկալ եւ այժմ ըզննջեցեալսն ի քեզ ուղիղ հաւատով, ըստ մեծի քում ողորմութեան:
Որ շնորհօք սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր, յիշատակի իւրեանց զհոգիս նոցա ընկալ մարդասէր, ըստ մեծի…:
Որք հաղորդեցան Մարմնոյ եւ Արեան քոյ Տէր. հանգո զհոգիս նոցա ընդ սուրբըս քո Քրիստոս Աստըւած, քանզի գինք սուրբ արեան քոյ են:
Զհոգիս ծառայից քոց Քրիստոս. ընկալ ի դասս անդրանկաց գրելոց ի յերկինս:
Ընկալ վասըն սոցա զբանաւոր պատարագս ի մէնջ. եւ շնորհեա նոցա զթողութիւն գտանել յաւուրն յետնում:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ: Այժմ եւ միշտ եւ:
Հաշտեա ի ձեռն սուրբ Մարմնոյ եւ Արեան քոյ Տէր. եւ պարգեւեա նոցա դասիլ յաջակողմեանըն քո:

Շարական հանգստեան ԴՁ
Մերձեցայ ես ի դուռըն գերեզմանի, եւ եհաս ինձ ժամանակ մտանել ի յարգանդ երկրի, յորմէ ստեղծեալ եմք ամենեքեան. բժիշկ իմաստուն եւ ճարտարապետ, բժըշկեա զհոգւոյ իմ զհիւանդութիւն. արարող եւ յոյս փրկութեան մերոյ:
Եղիցի ձեռն քո պահապան անձին իմոյ, եւ աջ քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յարդարութիւն. բժիշկ…:

Շարական հանգստեան ԴԿ
Որ յանէից ստեղծող գոյից արարչակից Հօր բանդ Աստւած. թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել զոր անարատ ձեռօք ստեղծեր:
Որ ի Հօրէ առաքեցար եւ մարմնացար ի սուրբ կուսէն. թողութիւն…:
Որ ի խաչին անշնչացար զմահու լուծեր զիշխանութիւն. թողութիւն…:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ:

 

ՏԱՐԲԵՐ

Եկեղեցւոյ ԳՁ
Ուրախ լեր սուրբ Եկեղեցի, քանզի Քրիստոս արքայն երկնից այսօր պըսակեաց ըզքեզ Խաչիւն իւրով. եւ զարդարեաց զամուրըս քո սքանչելի փառօքն իւրովք:
Խընդա յոյժ դուստր Սիոնի. քանզի երկիրս երկինք եղեն այսօր վերըստին քո նորոգմամբ եւ թագաւորն երկնաւոր հաճեցաւ բընակիլ ի քեզ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ …:
Ուրախ լեր բերկրեա հարսնացեալ սուրբ Եկեղեցի, պայծառացո զմանկունըս քո յօրհնաբանութիւն ծագողին ըզշող լուսոյ ի քեզ մայր Եկեղեցի:

Սուրբ Էջմիածնի տոնին
Էջ Միածինն ի Հօրէ եւ լոյս փառաց ընդ նմա,
ձայնք հնչեցին սանդարամետք անդնդոց:
Տեսեալ զլոյս մեծ հայրապետին Գրիգորի,
պատմէր ցնծութեամբ հաւատացեալ արքային:
Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ.
քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս ի Հայաստան աշխարհի

Այսօր հրեշտակաց դասքն
Ասյօր հրեշտակաց դասքն ի յերկնից ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոց:
Ասյօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն,
քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:

Հռիփսիմյանց  և Գայանյանց
Անձինք նուիրեալք սիրոյն Քրիստոսի.
երկնաւոր նահատակք եւ կուսանք իմաստունք.
ի պարծանս ձեր բարձրացեալ տօնէ
մայր Սիովն դստերօքն իւրովք:
Բարբառք երկնաւորք լցին զերկիր,
քանզի հոտ անուշից բուրեցայք ի Քրիստոս,
ողջակէզք բանաւորք եւ զոհք փրկութեան
եւ որոջք անարատք ընծայեալք Աստուծոյ:
Գեղեցկութիւնք մարմնաւոր պայծառութեան ձերոյ
յիմարեցոյց զթագաւորն, եւ պակեան հեթանոսք.
ի գեղ սքանչելի աստուածատուր կուսանացն
տարփացեալ զուարթունքն ընդ մարդկան տօնեցին:
Դարձեալ վերստին արարչագործ զօրութիւն
եւ դարձեալ եդեմ աստուածատունկ զարդարի,
քանզի ծառն կենաց տնկեցաւ ի դրախտին`
բերելով մեզ պտուղ զերանելին Հռիփսիմէ:

Ապաշխարության  ԴԿ
Տէր որ ի մէջ լերին աղբերացուցեր զջուրն ի վիմէն:
Տէր ի սրտէ իմմէ հան ինձ արտասուս ապաշխարության:
Զի կեցից եւ ապաշխարութեամբ ապրեցայց ի հանդերձեալ քոց դատաստանաց:

Ապաշխարության  ԱԿ
Լոյս փառաց Բանդ Աստուած որ ծագեցեր ի մեզ զլոյս գիտութեան,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:
Յանմարմնոց վերօրհնեալ ի մարդկանէ երկրպագեալ, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:
Երեքսրբեան Տէրութիւն, միասնական Աստուածութիւն,բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Պահոց օրերի «Ողորմեա» ԴՁ
Անկանիմ Առաջի Քո եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:
Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուս իմ առաջի Քո որպէս պոռնիկն.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:
Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ,
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Թարգմանչաց տոնի
Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին,
Հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի`
Հովուել զհօտ նոր Իսրայէլի,
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:
Որք զերկրաւոր մեծութիւն փառաց խաւար կոչեցին,
Ապաւինելով ի յոյս անմահ փեսային`
Անճառ բանին արժանի եղեն.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:
Որք զօրութեամբ հօր իմաստութեան էին Անեղի,
Հաստատեցին զաթոռ Սըրբոյն Գրիգորի`
Թարգմանութեամբ նշանագրութեան.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:
Որք նորափետուր բանիւ զարդարեալ պայծառզգեցան
Եկեղեցիք Հայաստանեայց`
Ի ձեռն Սըրբոյն Սահակայ.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:
Որք թագաւորաց ազգանց եւ ազանց,
Գերագոյն ցուպին արփիափայլ
Զերգս հոգեւորս ընտրեալ դասուց վերին Սիովնի.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Որ խորհրդեամբ ճշմարիտ լուսոյ փառաց Անեղին,
Նկարագրեցաւ մեզ գիր կենդանի`
Յարգանդ մաքուր Մեծին Մեսրոպայ.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Որ յօրինակ ճշմարիտ սիրոյ սուրբ առաքելոցն
աղբերաբար ի ձեզ էացաւ,
Հոգի շնորհաց բղխումն անսպառ.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Որ երկոքումբք սուրբ լուսաւորչօք տանս Թորգոմայ
Հաստատեցեր զեկեղեցիս Հայաստանեայց,
Զլոյս իմաստիս ի մեզ ծագելով.
Մաղթանօք սոցա, Քրիստոս, խնայեա՛ ի մեզ:

Նահատակաց շարական ԴԿ
Հրաշացա՜ն պակուցմամբ բազմութիւնք երկնայինք
և մեծաւ պըշուցմամբ զահի’ հարան ազինք,
տեսանելով զհին Եդեմ` ասպարէզ հանդիսի
դըժոխա բորբ հըրոյն Կայինական ախտին,
և զնոր պատարագ այս նորոյս Հաբելի,
որոյ գոչումն արեան յարաժամ խօսի.
Տէ՜ր սուրբ և ճշմարիտ, մինչև յե՞րբ ոչ դատիս
Եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:
Փառք Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ
Այժմ և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն.
Եդի՜ն զանձինըս ի վերայ հայրենեաց
և բընիկ օրինաց, կարգաց, աւանդութեանց,
ո’չ փոխանակեալ զադամանդեան միամըտութիւն հա-
ւատոց ընդ փափուկ վայելմանց անցաւոր այս կենաց.
և զօրէն ցորենոյ ի յերկիր բարի անկեալ`
աճեցին ընդ ﬕոյ հարիւրապատիկ.
Տէ՜ր սուրբ և ճշմարիտ, մինչև յե՞րբ ոչ դատիս
Եւ ոչ խնդրես զիրաւունս դատաստանի արեան մերոյ:

Շարական ԳԿ
Նայեա ի մեզ եւ ողորմեա մեզ Քրիստոս. որ ունիս բազում գըթութիւն:
Մայր եւ կոյս աղախին Քրիստոսի որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի. քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Յաղթող եւ զնոր օրհնութիւն միշտ ի բարձունս երգեսցուք թագաւորին Քրիստոսի հաւատացեալ ժողովուրդք:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ …:
Շարական ԳԿ.
Թագ պարծանաց արշակունեաց կազմեալ. առաքելական վարուք տէր Գրիգորիոս. յօրինեցար բազմագոյն ակամբք հանդիսից նահատակութեան. վայելուչ պսակ հիւսեալ սուրբ եկեղեցւոյ:

Շարական ԳԿ
Նայեա ի մեզ եւ ողորմեա մեզ Քրիստոս. որ ունիս բազում գըթութիւն:
Մայր եւ կոյս աղախին Քրիստոսի որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի. քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Յաղթող եւ զնոր օրհնութիւն միշտ ի բարձունս երգեսցուք թագաւորիս Քրիստոսի հաւատացեալ ժողովուրդք:
Փառք Հոր եւ Որդւոյ եւ …:
Այսօր եւ մեք տօնեսցուք զնաւակատիս սուրբ Խաչին. եւ փըրկողին մատուսցուք փառք եւ պատիւ յաւիտեան:

Շարական ԲԿ
Ով երանելիդ ամենեցուն տիեզերական իշխանութեամբ ընկալ ի Քրիստոսէ ըզթագ պարծանաց. ով Աբգար մեծ թագաւոր վասըն մեր բարեխօսեա առ թագաւորն երկնաւոր:
Ուստի եւ մեք հաւատացեալքս տօնեմք զքո յիշատակս, օրհնութիւն առաքելով ըզքեզ պըսակողին. ով Տրդատ …:

Շարական ԴԿ
Ի վերանալ յինէն աւուրց իմոց. Տէր օգնեա ինձ միայն մարդասէր:
Զչարչարանս Խաչի եւ մահու յանձն առեր. Տէր օգնեա …:
Բարեխոսութեամբ սուրբ Աստուածածնի եւ միշտ կուսի. Տէր օգնեա …:
Մեղուցեալ անձամբ կարդամ առ քեզ Հայր երկնաւոր, օգնեա ինձ ի նեղութեանս. որ մեղօքս եմ մեռեալ օգնեա ինձ: Վիրաւորեցայ ես յաներեւոյթ թշնամւոյն. բժիշկ հիւանդաց բժշկեա զիմ զհիւանդութիւնս. որ մեղօքս եմ …:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խընդրող գերելոց խնդրեա զիս ըզմոլորեալս. որ մեղօքս եմ մեռեալ …:
Զողորմութեան քո ըզդուռն բաց մեզ Տէր. եւ արժանի արա ըզմեզ լուսեղէն յարկաց քոց ընդ սուրբս քո:
Ի պատրաստեալ քո յօթեվանըս սրբոց քոց ընկալ եւ ըզմեզ Փրկիչ յորդեգրութիւն ի դպրութեան կենաց:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ …:
Ի նստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ խնայեա յարարածըս քո, բարեխոսութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ ճըգնաւորացն:

Շարական ԳԿ 
Բանդ Աստըւած որ ի ծոց Հօր, վասն մերոյ փըրկութեան ի յերկնից խոնարհեցար, զի զմեզ նորոգեսցես ի կեանս. Աստըւած հարցըն մերոց:
Որ հանդերձեալ ես գալ փառօք Հօր զարթուցանել ըզննջեցեալսն ի սուրբ անունըդ քո. նորոգեա եւ զմեր ննջեցեալսն, Աստըւած հարցըն մերոց:
Անմահութեանց տուող Քրիստոս եւ պարգեւիչ կենդանութեան, ի միւսանգամ գալստեանն եւ յաշխարհական ատենին թողութիւն շնորհեա մեր նընջեցելոցն. Աստըւած հարցն մերոց:
Ով պահապան որ ծագեցար յԵդեմայ, նշան յաղթութեան ընդդէմ աներեւոյթ թշնամւոյն:
Դու փակելոյ դրախտին բացող եւ առաջնորդ աւազակին, որ զբոցեղէն սուրըն կապտեաց անեղին հրամանաւ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ: Այժմ եւ միշտ եւ:
Քեւ ցընծան ըստորայինքս ամենայն ի միւսանգամ քո գալըստեանն. եւ յաւէժ զուարճանան դասք անմարմնոցն առ էիցս:

Շարական ԳԿ
Բանդ Աստուած որ ի ծոց Հօր, վասն մերոյ փրկութեան ի յերկնից խոնարհեցար, զի զմեզ նորոգեսցես ի կեանս. Աստըւած հարցն մերոց:
Որ հանդերձեալ ես գալ փառօք Հօր զարթուցանել զննջեցեալսն ի սուրբ անուանդ քո, նորոգեա եւ զմեզ ննջեցեալսն. Աստըւած հարցն մերոց:
Անմահութեանց տուող Քրիստոս եւ պարգեւիչ կենդանութեան, ի միւսանգամ գալստեանն եւ յաշխարհական ատենին թողութիւն շնորհեա մեր ննջեցելոցն. Աստուած հարցն մերոց:
Ով պահապան որ ծագեցար յԵդեմայ, նշան յաղթութեան ընդդէմ աներեւոյթ թշնամւոյն:
Դու փակելոյ դրախտին բացող եւ առաջնորդ աւազակին. որ զբոցեղէն սուրն կապեաց անեղին հրամանաւ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ: Այժմ եւ միշտ եւ:

Շարական ԴԿ
Յորժամ եկին ի գերեզմանն իւղաբեր կանայքն, եւ բերին զխունկսն խընկել զանապական մարմինն:
Յայնժամ հրեշտակն աւետարանէր յարեաւ Քրիստոս. պատմեցէք աշակերտացըն զյարութիւնն Տեառն:
Իսկ նոցա զարհուրեալ վասն ահագին տեսլեանն, պատմէին աշակերտացըն զահագին տեսիլն:
Որ արարիչդ ես արարածոց հանգուցեալդ ի հրեղէն կառս. յիշեա զհոգիս ննջեցելոց մերոց, եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան եւ ներող յանցանաց մերոց. յիշեա զհոգիս ննջեցելոց:
Որ միւսանգամ գալոց ես հայրենի փառօք նորոգել զնախաստեղծին ծնունդ. յիշեա զհոգիս ննջեցելոց մերոց, եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ: Այժմ եւ միշտ եւ:
Ընդ սուրբս քո դասեա եւ ընդ արդարսըն պսակեա ի տեղի անկելոց հրեշտակաց զնջեցեալսն մեր կարգաւորեա. որ ողորմածդ ես յամենայնի:

Շարական ԴԿ
Յորժամ եկին ի գերեզմանն իւղաբեր կանայքն, եւ բերին զխունկսն ի խընկել զանապական մարմինն:
Յայնժամ հրեշտակն աւետարանէր յարեաւ Քրիստոս. պատմեցէք աշակերտացըն զյարութիւնն Տեառն:
Իսկ նոցա զարհուրեալ վասն ահագին տեսլեանն. պատմէին աշակերտացն զահագին տեսիլն:
Որ արարիչդ ես արարածոց հանգուցեալդ ի հրեղէն կառս. յիշեա զհոգիս ննջեցելոց մերոց, եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան եւ ներող յանցանաց մերոց. յիշեա զհոգիս ննջեցելոց:
Որ միւսանգամ գալոց ես հայրենի փառօք նորոգել զնախաստեղծին ծնունդ. յիշեա զհոգիս մերոց, եւ հանգո ընդ սուրբս քո:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ: Այժմ եւ միշտ եւ:
Ընդ սուրբս քո դասեա եւ ընդ արդարսն պսակեա ի տեղի անկելոց հրեշտակաց զննջեցեալսն մեր կարգաւորեա. որ ողորմածդ ես յամենայնի:

Շարական ԴՁ
Մանկունք ըզՏէր օրհնեցէք, որոյ անունն որ էն, եւ միշտ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ:
Ծագմամբ լուսոյ զարդարեաց զազգըս մարդկան թագաւորըն Քրիստոս. եւ միշտ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ:
Որդիք լուսոյ տուք ըզփառըս Հօրըն լուսոյ, Որդւոյն միածնի եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս ամէն:

Սա է Բանն Աստուած
Սա է Բանն Աստուած,
Որ յառաջ քան զհաւիտեանս
Անճառելի գալստեամբ իւրով
Յայտնեցաւ տիեզերաց
Ծնեալ ի Կուսէն:
Օգնական ընդունելի եղև իմ Տէր,
Ինձ ի փրկութիւն,
Սա է իմ Աստուած
Եւ փառաւորեցից զսա:
Տէր զլուր քո լուա ես
Եւ զարհուրեալ դողացայ յույժ,
Նայեցա ի գործս Քո
Եւ փառաւորեցից զՔեզ, Քրիստոս,
Որպէս մարդասէր:
Զի ի Քէն ցնծութիւն ծնավ
Տիեզերաց նախայաւիտեանն
Բանն փառակից Հօր և Սուրբ Հոգւոյն.
Զնա անդադար աղաչեա՛ վասն անձանց մերոց: