ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ

Ա
Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի, անեղ եւ անմահ բնութիւն, արարիչ հրեշտակաց եւ մարդկան եւ ամենայն եղելոց. ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Բ
Հաւատով խոստովանիմ եւ երկիրպագանեմ քեզ, անբաժանելի լոյս, միասնական Սուրբ Երրորդութիւն եւ մի Աստուածութիւն, Արարիչ լուսոյ եւ հալածիչ խաւարի. հալածեա ի հոգւոյ իմմէ զխաւար մեղաց եւ անգիտութեան, եւ լուսաւորեա զմիտս իմ ի ժամուս յայսմիկ աղօթել քեզ ի հաճոյս, եւ ընդունել ի քէն զխնդրուածս իմ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Գ
Հայր երկնաւոր Աստուած ճշմարիտ, որ առաքեցեր զորդիդ քո սիրելի ի խնդիր մոլորեալ ոչխարին, մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, ընկալ զիս որպես զանառակ որդին, եւ զգեցո ինձ զպատմուճանն զառաջին զոր մերկացայ մեղօք. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Դ
Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ խոնարհեցար ի հայրական ծոցոյ, եւ առեր մարմին ի սրբոյ կուսէն մարիամայ վասն մերոյ փրկութեան, խաչեցար, թաղեցար եւ յարեար ի մեռելոց, եւ համբարձար փառօք առ հայր. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, յիշեա զիս որպես զաւազակն յորժամ գաս արքայութեամբ քով. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ե
Հոգի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, որ իջեր ի Յորդանան եւ ի վերնատունն, եւ լուսաւորեցեր զիս մկրտութեամբ սուրբ աւազանին. մեղայ յերկինս եւ առաջի քո, մաքրեա զիս վերստին աստուածային հրով քո` որպես հրեղէն լեզուօք սուրբ զառաքեալսն. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Զ
Անեղ բնութիւն, մեղայ քեզ մտօք իմովք, հոգւով եւ մարմնով իմով. մի՛ յիշեր զմեղս իմ զառաջինս վասն անուանդ քում սրբոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Է
Տեսող ամենայնի, մեղայ քեզ խորհըրդով բանիւ եւ գործով. ջնջեա զձեռագիր յանցանաց իմոց, եւ գրեա զանուն իմ ի դպրութիւն կենաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ը
Քննող գաղտնեաց, մեղայ քեզ կամաւ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ, թողութիւն շնորհեա մեղաւորիս, զի ի ծննդենէ սուրբ աւազանին մինչեւ ցայսօր մեղուցեալ եմ առաջի աստուածութեանդ քո զգայարանօք իմովք, եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Թ
Ամենախնամ Տէր, դիր պահապան աչաց իմոց զերկիւղ քո սուրբ ո՛չ եւս հայիլ յայրատ, եւ ականջաց իմոց` ո՛չ ախորժել լսել զբանս չարութեան, եւ բերանոյ իմոյ` ո՛չ խօսել զսուտութիւն, եւ սրտի իմոյ` ո՛չ խորհել զչարութիւն, եւ ձեռաց իմոց` ո՛չ գործել զանիրաւութիւն, եւ ոտից իմոց` ո՛չ գնալ ի ճանապարհս անօրէնութեան, այլ ուղղեա զշարժումն սոցա լինել միշտ ըստ պատուիրանաց քոց յամենայնի. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ժ
Հուր կենդանի Քրիստոս, զհուր սիրոյ քո զոր արկեր յերկիր, բորբոքեա յանձն իմ, զի այրեսցէ զաղտ հոգւոյ իմոյ, եւ սրբեսցէ զխիղճ մտաց իմոց, եւ մաքրեսցէ զմեղս մարմնոյ իմոյ, եւ վարեսցէ լոյս գիտութեան քո ի սրտի իմում. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԱ
Իմաստութիւն հօր Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. Ի չար խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԲ
Կամեցող բարեաց Տէր կամարար, մի՛ թողուր զիս ի կամս անձին իմոյ գնալ, այլ առաջնորդեա ինձ լինել միշտ ըստ կամաց քոց բարեսիրաց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԳ
Արքայ երկնավոր, տուր ինձ զարքայութիւն քո զոր խոստացար սիրելեաց քոց, եւ զօրացո զսիրտ իմ ատել ըզմեղս, եւ սիրել զքեզ միայն, եւ առնել զկամս քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԴ
Խնամող արարածոց, պահեա նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց, եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ յամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԵ
Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ, ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան եւ ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել, զի մի երբեք սասանեցայց. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԶ
Աստուած իմ, որ բանաս զձեռն քո, եւ լնուս զամենայն արարածս ողորմութեամբ քով. քեզ յանձն առնեմ զանձն իմ. դու հոգա եւ պատրաստեա զպէտս հոգւոյ եւ մարմնոյ իմոյ յայսըմհետէ մինչեւ յաւիտեան. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԷ
Դարձուցիչ մոլորելոց, դարձո զիս ի չար սովորութեանց իմոց ի բարի սովորութիւն, եւ բեւեռեա ի հոգի իմ զսոսկալի օր մահուն, եւ զերկիւղ գեհենոյն, եւ զսէր արքայութեանն, զի զղջացայց ի մեղաց, եւ գործեցից զարդարութիւն. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԸ
Աղբիւր անմահութեան, աղբերացո ի սրտէ իմմէ զարտասուս ապաշխարութեան որպէս պոռնկին, զի լուացից զմեղս անձին իմոյ յառաջ քան զելանելն իմ յաշխարհէս. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԺԹ
Պարգեւիչ ողորմութեան, պարգեւեա ինձ ուղղափառ հաւատով, եւ բարի գործով, եւ սուրբ մարմնոյ եւ արեան քո հաղորդութեամբ գալ առ քեզ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

Ի
Բարերար Տէր, հրեշտակի բարւոյ յանձն արասցես զիս քաղցրութեամբ աւանդել զհոգի իմ, եւ անխռով անցուցանել ընդ չարութիւն այսոցն, որ են ի ներքոյ երկնից. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԱ
Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա զհոգի իմ ուրախութեամբ տեսանել զլոյս փառաց քոց ի կոչման աւուրն, եւ հանգչել յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց մինչեւ յօր մեծի գալստեան քո. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԲ
Դատաւոր արդար, յորժամ գաս փառօք հօր դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում, այլ փրկեա զիս ի յաւիտենական հրոյն, եւ լսելի արա ինձ զերանաւէտ կոչումն արդարոց յերկնից արքայութիւնդ. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԳ
Ամենողորմ Տէր, ողորմեա ամենայն հաւատացելոց ի քեզ, իմոց եւ օտարաց, ծանօթից եւ անծանօթից, կենդանեաց եւ մեռելոց. շնորհեա եւ թըշնամեաց իմոց եւ ատելեաց զթողութիւն որ առ իս յանցանացն, եւ դարձո զնոսա ի չարեացն զոր ունին վասն իմ, զի ողորմութեան քում արժանի եղիցին. եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս:

ԻԴ
Փառաւորեալ Տէր, ընկալ զաղաչանս ծառայիս քո, եւ կատարեա ի բարի զխնդրուածս իմ, բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու մկրտչին, եւ սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ լուսաւորչին, եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, վարդապետաց, մարտիրոսաց, հայրապետաց, ճգնաւորաց, կուսանաց, եւ ամենայն սրբոց քոց երկնաւորաց եւ երկրաւորաց: Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն անբաժանելի սուրբ երրորդութեանդ, յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՀԱՎԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒՄ

Ա (1)

Հավատով խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ` Հա՛յր և Որդի՛ և Սո՛ւրբ Հոգի, անստեղծ և անմա՛հ բնություն, հրեշտակների, մարդկանց և բոլոր եղածների՛ Արարիչ, ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ (2)
Հավատով խոստովանում և երկըրպագում եմ Քեզ, անբաժանելի լո՛ւյս, միասնական Սո՛ւրբ Երրորդություն և Մի Աստվածություն, արարի՛չ լոյսի և հալածի՛չ խավարի, հալածի՛ր իմ հոգուց մեղքերի և անգիտութեան խավարը և լուսաւորի՛ր միտքս` աղոթելու Քեզ այժմ հաճույքով ու ստանալու Քեզանից իմ խնդրածները. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Գ (3)
Հա՛յր երկնավոր, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ առաքեցիր Քո սիրելի Որդուն մոլորված ոչխարիս փնտրելու համար, մեղա՜ երկնքի ու Քո առաջ, ընդունի՛ր ինձ ինչպես անառակ որդուն և հագցրո՛ւ ինձ առաջին պատմուճանը, որից մերկացա մեղքով. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Դ (4)
Որդի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ իջար հայրական ծոցից և մարմին առար սուրբ Կույս Մարիամից մեր փրկութեան համար, խաչվեցիր, թաղվեցիր և հարություն առար մեռելներից ու փառքով համբարձվեցիր առ Հայրը, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ, հիշի՛ր ինձ, ինչպես ավազակին, երբ գաս Քո արքայությամբ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ե (5)
Հոգի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ իջար Հորդանան և Վերնատուն և լուսավորեցիր ինձ սուրբ Ավազանի մկրտությամբ, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ, մաքրի՛ր ինձ վերստին Քո աստվածային հրով, ինչպես հրեղեն լեզուներով՝ սուրբ առաքյալներին. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Զ (6)
Անե՛ղ բնություն, մեղա՜ Քեզ իմ մտքով, հոգով և մարմնով, հանուն Քո սուրբ անվան մի՛ հիշիր իմ նախկին մեղքերը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Է (7)
Ամեն ինչ տեսնող Աստված, մեղանչեցի Քո առջև խորհրդով, խոսքով և գործով, ջընջի՛ր իմ հանցանքների ձեռագիրը և գրի՛ր անունս Կեանքի Գրքում. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ը (8)
Գաղտնիքնե՛ր քննող, մեղա՜ Քեզ կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, թողությո՛ւն շնորհիր մեղավորիս, քանզի սուրբ Ավազանի ծնունդից մինչև այսօր մեղանչել եմ Աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով և մարմնիս բոլոր անդամներով. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Թ (9)
Ամենախնա՛մ Տեր, Քո սուրբ երկյուղը պահապան դի’ր աչքերիս` այլևս անպատկառ չնայելու, ականջներիս՝ չախորժելու լսել չար խոսքեր, բերանիս՝ սուտ չխոսելու, սրտիս՝ չարը չխորհելու, ձեռքերիս՝ անիրավություն չգործելու, և ոտքերիս՝ անորենության ճանապարհով չգնալու, այլ ուղղի՛ր սրանց ընթացքը` միշտ լինելու ըստ Քո պատվիրանների. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ժ (10)
Հուր կենդանի Քրիստո՛ս, Քո սիրո հուրը, որ գցեցիր երկրի վրա, բորբոքի՛ր իմ անձում, որպեսզի այրի իմ հոգու ախտերը և սրբի իմ մտքի խիղճը, մաքրի իմ մարմնի մեղքերը և վառի Քո գիտության լույսն իմ սրտում. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԱ (11)
Հոր իմաստություն Հիսո՛ւս, տո՛ւր ինձ իմաստություն՝ ամեն ժամ Քո առջև բարին խորհելու, խոսելու և գործելու: Փրկի՛ր ինձ չար խորհուրդներից, խոսքերից և գործերից. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԲ (12)
Բարիք կամեցող Տե՛ր կամարար, մի՛ թող ինձ իմ անձի կամքով գնալ, այլ առաջնորդի՛ր ինձ միշտ լինել ըստ Քո բարեսեր կամքի. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԳ (13)
Արքա՛ երկնավոր, տո՛ւր ինձ Քո արքայությունը, որ խոստացար Քո սիրելիներին, զորացրո՛ւ իմ սիրտը՝ ատելու մեղքը և միայն Քեզ սիրելու և Քո կամքը կատարելու. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԴ (14)
Խնամո՛ղ արարածների, պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և մարմինը մեղքերի պատրանքներից, դևերի փորձություններից, անիրավ մարդկանցից և հոգու ու մարմնի բոլոր վտանգներից. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԵ (15)
Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս, Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա գիշեր թե ցերեկ, թե՛ տանը նստելիս, թե՛ ճանապարհ գնալիս, ննջելիս և թե՛ արթնանալիս, որպեսզի երբեք չսասանվեմ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԶ (16)
Աստվա՛ծ իմ, որ բացում ես ձեռքերդ և լցնում բոլոր արարածներիդ Քո ողորմությամբ, Քեզ եմ հանձնում իմ անձը, Դո՛ւ հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները այսուհետև մինչև հավիտյանս. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԷ (17)
Մոլորյալներին դարձի՛ բերող, ե՛տ դարձրու ինձ իմ չար սովորություններից բարի սովորության և բևեռի՛ր իմ հոգում մահվան սոսկալի օրը և գեհենի երկյուղը և արքայության սերը, որպեսզի զղջամ մեղքերիս համար և գործեմ արդարություն. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԸ (18)
Անմահությա՛ն աղբյուր, բխեցրո՛ւ իմ սրտից ապաշխարության արտասուքներ, ինչպես պոռնիկին, որպեսզի լվանամ իմ հոգու մեղքերն աշխարհից ելնելուց առաջ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԹ (19)
Պարգևի՛չ ողորմության, պարգևի՛ր ինձ ուղղափառ հավատքով և բարի գործով և Քո սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությամբ գալ Քեզ մոտ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ի (20)
Բարերա՛ր Տեր, ինձ բարի հրեշտակի՛ հանձնիր՝ իմ հոգին քաղցրությամբ ավանդելու համար և անխռով անցկացնելու դևերի չարիքից, որոնք երկնքի ներքո են. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԱ (21)
Lո՛ւյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանավորի՛ր իմ հոգու կոչման օրը ուրախությամբ տեսնել Քո փառքի լույսը և բարիքների հույսով հանգչել արդարների օթևաններում մինչև Քո գալստյան մեծ Օրը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԲ (22)
Արդա՛ր Դատավոր, երբ գաս Հոր փառքով՝ դատելու կենդանիներին և մեռյալներին, մի՛ մտնիր դատաստանի մեջ Քո ծառայի հետ, այլ փրկի՛ր ինձ հավիտենական հրից և լսելի՛ արա ինձ արդարների երանավետ կանչը դեպի երկնքի արքայությունդ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԳ (23)
Ամենողո՛րմ Տեր, ողորմի՛ր Քեզ հավատացողներին` յուրայիններին ու օտարներին, ծանոթներին ու անծանոթներին, կենդանիներին ու մեռյալներին. թողությո՛ւն շնորհիր նաև իմ թշնամիներին ու ատողներին ինձ դեմ գործած հանցանքների համար և ետ դարձրու նրանց չարիքից, որ պահում են իմ դեմ, որպեսզի նրանք էլ արժանի լինեն Քո ողորմութեյանը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԴ (24)
Փառավորյա՛լ Տեր, ընդունի՛ր Քո ծառայի աղաչանքները և ի բարի՛ կատարիր իմ խնդրվածքները՝ բարեխոսությամբ սրբուհի Աստվածածնի և Հովհաննես Մկրտչի և սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի և մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և սուրբ առաքյալների, մարգարեների, վարդապետների, մարտիրոսների, հայրապետների, ճգնավորների, կույսերի, միանձանց և Քո բոլոր երկնավոր և երկրավոր սուրբերի. և Քեզ անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ, փա՜ռք և երկրպագություն հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

1
Հաւատքով կը խոստովանիմ,
Եւ կ’երկրպագեմ Քեզի,
Հայր եւ Որդի եւ Սուրբ Հոգի,
Անեղ եւ անմահ բնութիւն,
Արարիչ հրեշտակներու եւ մարդերու
Եւ բոլոր արարածներու:
Ողորմէ քու արարածներուդ:
2
Հաւատքով կը խոստովանիմ,
Եւ կ’երկրպագեմ Քեզի,
Անբաժանելի լոյս,
Միասնական Սուրբ Երրորդութիւն
Եւ մէկ Աստուածութիւն,
Արարիչ լոյսի եւ հալածիչ խաւարի,
Հալածէ իմ հոգիէս
Մեղք եւ անգիտութեան խաւարը,
Եւ լուսաւորէ իմ միտքս,
Որպէս զի այս պահուս
Քեզի հաճելի` աղօթեմ
Եւ ընդունիմ քեզմէ` խնդրանքներս իմ:
Եւ ողորմէ ինծի, բազմամեղիս:
3
Հայր երկնաւոր, Աստուած ճշմարիտ,
Որ սիրելի քու Որդիդ առաքեցիր,
Մոլորած ոչխարին ի խնդիր,
Մեղանչեցի երկինքին դէմ եւ քեզի դէմ,
Ընդունէ զիս`
Որպէս որդին անառակ,
Եւ զգեցուր ինծի պատմուճանն առաջին,
Որմէ մեղքով մերկացայ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
4
Որդի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ,
Որ հայրական ծոցէն խոնարհեցար,
Եւ մարմին առիր Սուրբ Կոյս Մարիամէն,
Մեր փրկութեան համար,
Խաչուեցար եւ թաղուեցար,
Յարութիւն առիր մեռելներէն
Եւ առ Հայրն համբարձար,
Մեղանչեցի երկինքի եւ քեզի դէմ.
Յիշէ զիս, որպէս աւազակն,
Երբոր գաս քու արքայութեամբդ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
5
Հոգի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ,
Որ Յորդանան իջար, եւ Վերնատունն իջար
Եւ զիս լուսաւորեցիր
Սուրբ աւազանին մկրտութեամբ,
Մեղանչեցի քեզի դէմ եւ երկինքի դէմ,
Մաքրէ զիս վերստին,
Աստուածային քու հուրով,
Որպէս հրեղէն լեզուով` Առաքեալները,
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
6
Անեղ բնութիւն,
Մեղանչեցի քեզի դէմ, իմ մտքովս,
հոգիովս եւ մարմնովս.
Մի՛ յիշեր իմ առաջին մեղքերս,
Քու սուրբ անուանդ սիրոյն.
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
7
Ո՜վ ամենատես,
Մեղանչեցի քեզի դէմ` խորհրդով,
խօսքով եւ գործով,
Ջնջէ յանցանքներուս ձեռագիրը,
Եւ գրէ անունս իմ` կենաց գրքին մէջ.
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
8
Քննող գաղտնիքներու,
Մեղանչեցի քեզի դէմ, կամայ եւ ակամայ,
Գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ,
Թողութիւն շնորհէ մեղաւորիս,
Որովհետեւ աւազանի ծնունդէս,
մինչեւ այսօր,
Մեղանչած եմ Աստուածութեանդ դէմ`
Զգայարանքներով եւ մարմնիս
բոլոր անդամներով:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
9
Ամենախնամ Տէր,
Դիր պահապան աչքերուս` քու սուրբ երկիւղդ,
Որպէս զի չնայիմ արատի, Եւ ականջներուս`
Որպէս զի չարութեան խօսքերէն չախորժիմ,
Եւ բերանիս` որպէս զի սուտ չխօսիմ,
Եւ սրտիս` որպէս զի չարութիւն չխորհիմ,
Եւ ձեռքերուս` որպէս զի անիրաւութիւն չգործեմ,
Եւ ոտքերուս` որպէս զի անօրէնութեան
ճանապարհէն չքալեմ,
Այլ ուղղէ՛ շարժումն ասոնց
Որպէս զի ընթանան ըստ պատուէրներուդ,
ամէն բանի մէջ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
10
Հուր կենսունակ Քրիստոս,
Հուրը քու սիրոյդ`
Զոր դուն դէպի երկիր արձակեցիր
Բորբոքէ՛ իմ անձիս մէջ,
Որպէս զի այրէ աղտը հոգւոյս,
Եւ սրբէ խղճմտանքս,
Մաքրէ մարմնիս մեղքերը,
Եւ քու գիտութեանդ լոյսը վառէ
Իմ սրտիս մէջ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
11
Հօր իմաստութիւն, Յիսուս,
Իմաստութիւնդ տուր ինծի,
Որպէս զի խորհիմ եւ խօսիմ
Բարւոյն մասին,
Ամէն ժամ գործեմ բարին,
Քեզի հանդէպ.
Չար խորհուրդներէ, խօսքերէ եւ գործերէ
Փրկէ զիս:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
12
Բարիքներու կամեցող, Տէ՛ր կամարար,
Մի՛ թողուր ինձ` որ ընթանամ ըստ կամքիս,
Այլ առաջնորդէ զիս
Որ ընթանամ ըստ քու բարեսէր կամքիդ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
13
Երկնաւոր արքայ,
Տուր ինծի արքայութիւնդ,
Զոր խոստացար քու սիրելիներուդ,
Զօրացուր սիրտս,
Որպէս զի ատեմ մեղքը,
Եւ քեզ միայն սիրեմ,
Եւ քու կամքդ կատարեմ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
14
Խնամող արարածներու,
Քու խաչիդ նշանով
Պահէ իմ հոգիս եւ մարմինս,
Մեղքի պատրանքներէն,
Դեւերու փորձութենէն,
Անիրաւ մարդերէն,
Եւ ամէն վտանգներէ` հոգիի եւ մարմնի:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
15
Պահապան ամենայնի, Քրիստոս,
Քու աջդ թող ըլլայ իմ վրաս հովանի,
Գիշեր-ցերեկ,
Տան մէջ եւ ճանապարհի վրայ,
Ի քուն եւ արթուն,
Որպէս զի երբեք չսասանիմ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
16
Աստուած իմ,
Դուն որ ձեռքդ կը բանաս,
Եւ ողորմութեամբ կը լիացնես
Բոլոր արարածներդ,
Քեզի կը յանձնեմ իմ անձս,
Դուն հոգա եւ պատրաստէ
Իմ հոգւոյս եւ մարմնիս կարիքները,
Այսուհետեւ մինչեւ յաւիտեան:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
17
Դարձուցիչ մոլորածներու,
Դարձուր զիս իմ չար սովորութիւններէս,
Դէպի բարի սովորութիւն,
Բեւեռէ հոգիիս մէջ`
Սոսկալի օրը մահուան,
Երկիւղը գեհենին,
Սէրը արքայութեանդ,
Որպէս զի զղջամ մեղքերուս համար,
Եւ գործեմ արդարութիւնը:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
18
Աղբիւր անմահութեան,
Հոսեցուր սրտէս արտասուքը,
ապաշխարութեան,
Ինչպէս պոռնիկին աչքերէն,
Որպէս զի լուամ իմ անձիս մեղքերը
Այս աշխարհէն մեկնելէս առաջ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
19
Պարգեւիչ ողորմութեան,
Պարգեւէ ինծի` ուղղափառ հաւատքով,
Եւ բարի գործով
Եւ սուրբ Մարմնոյդ եւ Արեանդ
հաղորդութեամբ`
Որ գամ առ Քեզ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
20
Բարերար Տէր,
Յանձնէ իմ անձս բարի հրեշտակի մը,
Որպէս զի քաղցրութեամբ աւանդեմ
իմ հոգիս,
Եւ զայն անխռով անցընեմ
Չարութեան մէջէն դեւերու,
Որոնք կը գտնուին երկինքի ներքեւ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
21
Լոյս ճշմարիտ, Քրիստոս,
Արժանացո՛ւր հոգիս`
ուրախութեամբ տեսնելու
Լո՜յսը փառքիդ, կոչման օրուանս մէջ
Եւ բարեաց յուսով հանգչելու
Օթեւանին մէջ արդարներու,
Մինչեւ օրը գալստեանդ մեծ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
22
Արդար դատաւոր,
Երբոր գաս Հօ՛րն փառքով,
Դատելու համար ողջերն ու մեռելները,
Դատաստան մի՛ մտներ ծառայիդ հետ,
Այլ փրկէ զիս կրակէն յաւիտենական,
Եւ լսելի ըրէ ինձ`
Երանաւէտ կոչումն արդարներու`
Դէպի երկինքի արքայութիւնդ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
23
Ամէնողորմ Տէր,
Ողորմէ բոլոր քեզի հաւատացողներուն,
Ազգականներուս եւ օտարներուն,
Ծանօթներուն եւ անծանօթներուն,
Ողջերուն եւ մեռելներուն,
Շնորհէ թողութիւն` նաեւ թշնամիներուս,
Զիս ատողներուն, որոնք յանցաւոր են
ինծի հանդէպ,
Դարձուր զանոնք չարիքէն,
Զոր իմ պատճառովս ունին,
Որպէս զի արժանի ըլլան ողորմութեանդ:
Եւ ողորմէ քու արարածներուդ
Եւ ինծի` բազմամեղիս:
24
Փառաւորուած Տէր,
Ընդունէ աղաչանքները ծառայիդ,
Եւ ի բարին կատարէ խնդրանքներս,
Բարեխօսութեամբ Սուրբ Աստուածածնին
Եւ Յովհաննէս Մկրտիչին,
Սուրբ Ստեփանոս Նախավկային,
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչին,
Եւ սուրբ Առաքեալներուն,
Մարգարէներուն ու վարդապետներուն,
Եւ մարտիրոսներուն,
Եւ սուրբ Հայրապետներուն,
Ճգնաւորներուն, Կոյսերուն,
Եւ բոլոր երկրաւոր եւ երկնաւոր սուրբերուն:
Եւ քեզ փառք եւ երկրպագութիւն,
Անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւն,
Յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

С ВЕРОЮ ИСПОВЕДУЮ

1. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Отец и Сын и Дух Святой, Сущность несотворенная и бессмертное Естество, Создатель ангелов и людей и всего сущего. Помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
2. С верою исповедую и поклоняюсь Тебе, Свет неделимый, единосущная Святая Троица и единое Божество, Создатель света и гонитель тьмы, изгони из души моей мрак грехов и неведения, и просвети в этот час мой разум, чтоб радостно помолиться Тебе, и принять от Тебя просимое мною. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
3. Отец небесный, Бог истинный, пославший возлюбленного Сына Своего искать заблудшую овцу! Согрешил я против неба и пред Тобою; прими меня как блудного сына, и облачи в ризу изначальную, совлеченную с меня грехом. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
4. Сын Божий, Бог истинный, нисшедший из недра Отчего, воплотился от Святой Девы Марии, ради нашего спасения, был распят, погребен и воскрес из мертвых и вознесся во славе к Отцу! Согрешил я против неба и пред Тобою. Помяни меня как разбойника в пришествии Царствия Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
5. Дух Божий, Бог истинный, нисшедший на Иордан и в Горницу, и просветивший меня крещением в Святой Купели! Согрешил я против неба и пред Тобою. Очисти меня вновь Божественным огнем Твоим, как святых апостолов – огненными языками. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
6. Несотворенное Естество! Согрешил я пред Тобою и мыслями моими, и душою моею и телом моим, не поминай грехов моих первых, ради имени Твоего Святого. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
7. Всевидящий Боже! Согрешил я пред Тобою помыслом, словом и делом. Вычеркни рукопись преступлений моих, и впиши имя мое в Книгу Жизни. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
8. О Тайновидец! Согрешил я пред Тобою волею и неволею, ведая и неведая. Даруй отпущение мне грешному, ибо от рождения в Святой Купели по сей день грешил пред Божеством Твоим, своими чувствами и всеми членами тела моего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
9. Всезаботливый Господь! Приставь стражем глаз моих страх Твой Святой, чтоб отныне не взирали вожделенно, и к ушам моим – дабы не желали слушать речи злые, и к устам моим – дабы не произносили лжи, и сердцу моему – дабы не помышляло злое, и к рукам моим – дабы не творили неправедное, и к ногам моим – дабы не ходили путем беззакония, но направь их движения всегда быть в соответствии с заповедями Твоими. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
10. Огонь живой – Христос! Огонь любви Твоей, посланный Тобой на землю, воспламени во мне, да сожжет он пороки души моей, и освятит совесть помышлений моих, и очистит прегрешения тела моего, и зажжет свет познания Твоего в сердце моем. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
11. Премудрость Отца – Иисус! Дай мне мудрости мыслить, говорить и творить добро пред Тобою всякий час, упаси меня от злых помыслов, речей и деяний. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
12. Благожелатель, Господь угодливый! Не допусти меня следовать воле своей, а веди меня путем богоугодной воли Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
13. Царь небесный! Дай мне Царство Твое, обещанное возлюбленным Твоим, и укрепи сердце мое дабы ненавидеть грехи, и любить лишь Тебя, и исполнять волю Твою. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
14. Попечитель творений! Храни знамением Креста Твоего душу и тело мое от греховных соблазнов, от дьявольских искушений, от людей неправедных, и от опасности души и тела. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
15. Хранитель всех – Христос! Да будет Десница Твоя осенять меня днем и ночью, находясь ли дома, идя ли в дорогу, спящего и бодрствующего, дабы никогда не содрогаться. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
16. Боже мой, отверзающий руку Твою и наполняющий все творения милостью Своею, Тебе вручаю душу мою, Ты позаботься и подготовь потребности души и тела моего, отныне и вовеки. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
17. Обращающий заблудших! Отврати меня от дурных привычек моих к благонравию, и запечатлей в душе моей день смерти и страх геенны, и любовь Царствия небесного, дабы я раскаялся в грехах и творил праведное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
18. Источник Бессмертия! Источи из сердца моего слезы раскаяния, как у блудницы, дабы омыть грехи души моей прежде ухода из мира сего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
19. Даритель милости! Одари меня праведной верой, добрыми делами, и Святым причастием Плоти и Крови Твоей придти к Тебе. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
20. Благодетельный Господь! Поручи меня доброму ангелу, дабы с миром отдать мою душу, и безмятежно перейти через козни демонов поднебесных. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
21. Свет Истинный – Христос! Удостой душу мою с радостью узреть сияние Славы Твоей в день призыва моего, и упокоиться в благостной надежде в пристанище праведников до дня Великого пришествия Твоего. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
22. Судья Праведный! Когда грядешь во славе отца судить живых и мертвых, не призывай к суду раба Твоего, но избавь меня от вечного огня, и дай мне услышать блаженный призыв праведных в Царство Твое небесное. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
23. Всемилостивейший Господь! Помилуй всех верующих в Тебя – сродников моих и чужих, знакомых и незнакомых, живых и мертвых. Прости также врагам моим и ненавидящим меня грехи, совершенные против меня, и отврати их от зла, питаемого ко мне, дабы удостоились милости Твоей. И помилуй Твои создания и меня многогрешного.
~~~~
24. Прославленный Господь! Внемли мольбам раба Твоего и во благо исполни прошения мои, заступничеством Святой Богородицы, и Иоанна Крестителя, и святого Первомученика Стефана, и святого Григория Просветителя нашего, и святых апостолов, пророков, наставников, мучеников, патриархов, подвижников, святых дев, отшельников, и всех Твоих святых небесных и земных.
И Тебе, Нераздельной Святой Троице, слава и поклонение во веки веков. Аминь.

I CONFESS WITH FAITH

1 – I confess with, adore You, o Father, Son and Holy Spirit, uncreated and immortal Essence, Creator of angels, of men, and of all that exists. Have mercy on Your creatures.
~~~~
2 – I confess with faith and worship You, invisible Light, simultaneously both Holy Trinity and One Lord: Creator of Light and dispeller of darkness, dispel from my soul the darkness of sin and ignorance, and enlighten my mind at this moment that I may pray to you according to Your will, and receive from you all that I ask. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
3 – heavenly Father and true God, who sent Your beloved Son to seek the lost sheep, I have sinned against Heaven and before You, receive me as the Prodigal Son, and clothe me with the garment of which I was deprived by sin. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
4 – Son of God, and true God, who came down from the bosom of the Father, and was incarnate by the Holy Virgin Mary for our redemption; was crucified, and buried, and raised from the dead, and ascended to the Father, I have sinned against Heaven, and before You, remember me like the penitent thief, when You come into Your Kingdom. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
5 – Spirit of God, and true God, who descended on the river Jordan, and into the upper-room; who enlightened me by the baptism of the Holy Fountain, I have sinned against Heaven and before you, purify me again with your divine fire, as you did the Apostles with fiery tongues. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
6 – Uncreated essence, i have sinned against You with my mind, with my soul, and my body, do not remember my former sins, for the sake of Your Holy Name. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
7 – Beholder of all, I have sinned against You, in thought, word, and deed; blot out the handwriting of my offenses and write my name in the Book of Life. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
8 – Searcher of secret things, I have sinned against You, willfully and inadvertently, knowingly and unknowingly. Grant forgiveness to me a sinner; for from the birth of the Fountain until this day, I have sinned before You Lord, will all my senses, and in all the members of my body. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
9 – O Lord, protector of all, instill Your Holy fear in me that my eyes may no more look lustfully, that my ears may no more delight in hearing evil, that my mouth may no more speak lies, that my heart may no more think evil, that my hands may no more do injustice, that my feet may no more walk in paths of iniquity. but direct all my actions such that i do Your will in everything. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
10 – O Christ, who is a growing fire, inflame my soul with the fire of Your love, which You have shed on the earth, that it may consume the stains of my soul, clear my conscience, purify my body from sin, and kindle in my heart the Light of Your knowledge. Have mercy on your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
11 – Jesus, wisdom of the Father, give me the wisdom to think, to speak and to do what is good in Your eyes; keep me away from evil thoughts, words and deeds. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
12 – O Lord, who has willed all that is good, and who is the director of the will, allow me not to follow the inclinations of my heart; but lead me to always walk according to your good pleasure. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
13 – Heavenly King, grant me your Kingdom, which You have promised to Your beloved; and strengthen my heart to hate sin, to love You alone, and to do Your will. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
14 – Upholder of all creatures, preserve by the sign of Your Cross my soul and body, from the allurements of sin, from the temptations of the devil, from evil men, and from all dangers physical and spiritual.
Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
15 – O Christ, who is the keeper of all. Let Your right hand guard and shelter me day and night; when i walk on the road, when i lie down, and when i wake up, that i may never fall. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
16 – O my God, who has opened your hand, and filled all creatures with Your bounty, unto You I commit my being; take charge of me, and provide all things needful for my soul and body, from this time forth for evermore. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
17 – You that bring back the wandering, convert me from me from my evil thoughts to good ones; and imprint on my soul the dreadful day of death, the fear of hell, and the love of Your Kingdom, that I may repent my sins, and do righteousness. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
18 – Fountain of immortality, cause the tears of repentance to flow from my heart, as from Mary Magdalene, that I may wash away the sins of my soul, before I depart this world. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
19 – Grantor of mercy, grant me to come to You in Orthodox faith, through good works and the communion of Your Holy Body and Blood. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
20 – Bounteous Lord, commit me to a good angel, who may deliver up my soul in peace, and convey it undisturbed through the malice of wicked Spirits to heavenly places. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
21 – O Christ, who is the true Light, make my soul worthy to behold the Light of Your Glory with joy, in that day when You call me; and also to rest in the hope of good men, in the mansion of the Just, until the Great Day of Your Coming. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
22 – O rightful Judge, when You come with the glory of the Father to judge the living and the dead, do not sit in the judgment of me, Your servant; but save me from the eternal fire, and make me also hear Your Blessed Voice when You call Your righteous ones to enter into Your heavenly Kingdom. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
23 – All merciful Lord, have mercy on all believers in You, those who are close to me and those whom I know, those whom I don’t know, those who are living and whose who are dead. Forgive my enemies and those who hate me the offenses they have committed against me, and turn them away from the malice they hold toward me, that they too may be worthy of Your mercy. Have mercy on Your creatures and especially on me, a great sinner.
~~~~
24 – O Glorious Lord, receive the prayers of Your servant, and fulfill my petitions for my good, through the intercession of the Holy Mother of God, and John the Baptist, and the first martyr St. Stephen, and St. Gregory our Illuminator, and the Holy Apostles, Prophets, Martyrs, Patriarchs, Hermits, Virgins, and all Your Saints in Heaven and on Earth. Unto You, o indivisible Holy Trinity, be Glory and worship for ever and ever. AMEN.

FIDE CONFITEOR

I — Fide confiteor et adoro te, Pater et Fili et Spiritus Sancte; increata et immortalis natura, Angelorum hominumque et omnium entium creatrix. Tuarum miserere creaturarum.
~
II — Fide confiteor et adoro te, indivisibilis Lux, Sancta consubstantialis Trinitas unaque Deitas, lucis creatrix ac tenebrarum dissipatrix; expelle a spiritu meo peccatorum et ignorantiae tenebras, atque illumina in istâ horâ mentem meam, ut orem te in beneplacito tuo, atque a te mea postulata percipiam. Porro miserere mei omnimode peccatoris.
~
III — Pater caelestis, Deus vere, qui Filium, tuum dilectum misisti ad ovem perditam quaerendam: peccavi in caelum et coram te; suscipe me sicut prodigum filium, meque indue stolâ primâ, quam per peccatum exui. Atque tuarum miserere creaturarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
IV — Fili Dei, Deus vere, qui te de sinu paterno humiliasti et propter nostram salutem corpus de Sanctâ Virgine Mariâ sumpsisti, crucifixus fuisti ac sepultus, et surrexisti a mortuis, et ascendisti ad Patrem: peccavi in caelum et coram te; memento mei sicut Latronis, quum veneris in regnum tuum. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
V — Spiritus Dei, Deus vere, qui descendisti in Jordanem, et in Caenaculum, meque per Sancti Fontis lotionem illuminasti: peccavi in caelum. et coram te; munda me rursus igne tuo divino, quemadmodum igneis linguis Apostolos. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
VI — Increata Natura: peccavi in te mente meâ, spiritu et corpore meo; ne memineris iniquitatum mearum antiquarum propter Nomen Sanctum tuum. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
VII — Speculator omnium rerum: peccavi in te cogitatione verbo et opere: dele chirographum delictorum meorum, et scribe nomen meum in catalogo vitae. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
VIII — Scrutator occultarum cogitationum: peccavi in te ultro et invite, scienter et ignoranter: veniam largire mihi peccatori, ex quo enim per lavacrum renatus fui, usque in hodiernum diem, peccavi coram tuâ Divinitate sensibus meis cunctisque corporis membris. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
IX — Provisor omnium, Domine: pone timorem sanctum tuum custodem oculis meis, ne turpia aspiciant; atque auribus meis, ne libenter audiant sermones malos; et labiis meis, ne loquantur mendacium; et cordi meo, ne cogitet malum; et manibus meis, ne operentur injustitiam; et pedibus meis, ne pergant in viam iniquitatis; sed dirige motus eorum, ut sint in omnibus secundum praecepta tua. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
X — Ignis ardens, Christe: ignem amoris tui, quem effudisti in terram, accende in animâ meâ; ut spiritûs mei sordes absumat, et purificet conscientiam meam, atque corporis mei peccata detergat et in corde meo accendat lumen sapientiae tuae. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XI — Jesu, sapientia Patris: da mihi sapientiam cogitandi et loquendi et agendi bonitatem in conspectu tuo semper: a pravis cogitationibus verbis et operibus libera me. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XII — Domine volens bonum, ac voluntatem movens: ne permittas me incedere secundum desideria mea; sed perduc me ad tuam voluntatem, quae rectum diligit, adimplendam. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XIII — Rex caelestis: da mihi regnum tuum, quod diligentibus te promisisti; et corrobora cor meum ad peccata abhorrenda, ac diligendum te solum, et voluntatem tuam perficiendam. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XIV — Creaturarum Provisor: per signum Crucis tuae custodi spiritum et corpus meum a peccati illecebris, a daemonum tentationibus, ab hominibus iniquis, et ab omnibus animae et corporis periculis. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XV — Omnium Custos, Christe: dextera tua protegat me die ac nocte, domi commorantem et iter facientem, dormientem et surgentem; ne quando fluctuem. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XVI — Deus mi: qui aperis manum tuam et imples omnem creaturam misericordiâ tuâ, tibi commendo animam meam: tu curam habe et para necessaria spiritui et corpori meo ex hoc nunc et usque in saeculum. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XVII — Errantium reductor: reduc me ex pravis consuetudinibus meis ad bonos habitus; et infige spiritui meo formidabilem mortis diem, atque inferni metum, ac Regni tui amorem; ut peccatorum me poeniteat, ac justitiam operer. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XVIII — Fons immortalitatis: effluere fac de corde meo, quemadmodum ex peccatrice, lacrymas poenitentiae; ut abluam peccata mea priusquam egrediar de hoc mundo. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XIX — Largitor misericordiae: largire, me ad Te venire per orthodoxam fidem, per bona opera et per sanctam corporis et sanguinis tui communionem. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XX — Benefice Domine: committe me Angelo bono, ut suaviter animam meam reddam, atque incolumis per malitiam daemonum, qui sub caelo sunt, transeam. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XXI — Lux vera, Christe; dignum redde spiritum meum, qui in die eccitûs videat laetanter gloriae tuae lumen, et usque ad diem adventûs tui magni requiescat in spe bonorum, in mansione justorum. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XXII — Juste Judex: quando veneris cum gloriâ Patris judicare vivos et mortuos, non intres in judicium cum servo tuo; sed libera me ab igno aeterno, et auditum fac mihi beatum justorum accitum ad caeleste regnum tuum. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XXIII — Misericors Domine: miserere cunctorum in te credentium, meorum et alienorum, notorum et ignotorum, vivorum et mortuorum: meis quoque inimicis et adversariis veniam concede injuriarum, quas in me operati sunt, eosque ab improbitate, qua in me afficiuntur, converte, ut fiant et ipsi misericordiâ tuâ digni. Atque miserere creaturarum tuarum, nec non mei peccatoris maximi.
~
XXIV — Gloriosissime Domine: istas suscipe deprecationes famuli tui, benigneque petitiones meas imple. Per intercessionem Sanctae Deiparae et Sancti Johannis Baptistae et Sancti Stephani protomartyris et Sancti Gregorii nostri Illuminatoris et sanctorum Apostolorum et Prophetarum et Doctorum et Martyrum et sanctorum Patriarcharum et Eremitarum et Virginum et omnium Sanctorum tuorum caelestium et terrestrium.
Tibique, sancta et individua Trinitas, gloria et adoratio in saecula saeculorum. Amen.

ΟΜΟΛΟΓΏ ΜΕ ΠΊΣΤΗ

1 — Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
Πατέρα, Υιέ και Άγιο Πνεύμα, άκτιστη και αθάνατη φύση,
δημιουργέ των αγγέλων, των ανθρώπων και της κάθε ύπαρξης.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
2 — Ομολογώ με πίστη και Σε προσκυνώ
αδιαίρετο Φώς, αχώριστη Τριάδα Αγία, ένας και μοναδικός Θεός,
δημιουργός του φωτός και αποδιώκτης του σκότους.
Αποδίωξε από την ψυχή μου το σκότος της αμαρτίας και της αγνοίας,
και φώτισε μου τον νου την ώρα αυτή,
ώστε να προσεύχομαι σε Σένα σύμφωνα με το θέλημα Σου,
και οι δεήσεις μου να γίνουν από Εσένα δεκτές.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
3 — Πατέρα επουράνιε, Θεός αληθινός,
Εσύ που έστειλες τον αγαπημένο Σου Υιό
να αναζητήσει το απολωλός πρόβατο.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Δέξου με όπως τον άσωτο υιό, και ντύσε με,
με το ένδυμα εκείνο που στερήθηκα εξαιτίας των αμαρτιών μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
4 — Υιέ Θεού, Θεός αληθινός, εκ του Πατρός γεννηθείς,
σαρκωθείς από την Παναγία Παρθένο Μαρία για την σωτηρία μας,
σταυρώθηκες, ετάφης, αναστήθηκες εκ νεκρών,
αναλήφθηκες μετά δόξης προς τον Πατέρα.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Θυμήσου με, όπως τον ληστή, όταν έλθεις στη βασιλεία Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
5 — Πνεύμα Άγιο, Θεός αληθινός,
κατέβηκες στον Ιορδάνη ποταμό και στο Υπερώο,
μου χάρισες τη φώτιση μέσω της βαπτίσεως στο ιερό βαπτιστήριο.
Αμάρτησα εμπρός στον ουρανό και ενώπιον Σου.
Καθάρισε με σύσσωμο από τις αμαρτίες μου
δια μέσου του Θείου πυρός,
ως οι πύρινες γλώσσες τους αγίους Αποστόλους.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
6 — Άκτιστη Φύση, αμάρτησα ενώπιον Σου,
με τη σκέψη, την ψυχή και το σώμα μου.
Μην καταλογίσεις τις πρότερες αμαρτίες μου.
Κύριε επικαλούμαι το άγιο όνομα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
7 — Εσύ που τα πάντα βλέπεις, αμάρτησα ενώπιον Σου,
με τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου.
Εξάλειψε το χειρόγραφο με το πλήθος των ανομιών μου,
και κατέγραψε το όνομα μου σε όσους θα αξιωθούν της αιωνίου ζωής.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
8 — Εσύ που εξετάζεις κάθε μυστικό, αμάρτησα ενώπιον Σου,
άλλοτε ηθελημένα, κι άλλοτε παρά τη θέληση μου,
άλλοτε με επίγνωση, κι άλλοτε από άγνοια.
Δώσε άφεση στην αμαρτωλότητα μου,
διότι από της βαπτίσεως μου εντός του ιερού βαπτιστηρίου,
ως την ημέρα αυτή, έχω αμαρτήσει ενώπιον Σου Κύριε,
με τις αισθήσεις και με όλα τα μέλη του σώματος μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
9 — Φιλεύσπλαχνε Κύριε, διαφύλαξε τους οφθαλμούς μου με το δέος της αγίας δόξης Σου,
για να μη στρέφω το βλέμμα μου σε ότι ακάθαρτο,
και τα αυτιά μου, για να μην ευφραίνονται στο άκουσμα κάθε ασχήμιας,
τα χείλη μου, για να μην λαλούν τα ψεύδη,
την καρδιά μου, για να μην επιθυμεί την κακία,
τα χέρια μου, για να μην γίνουν όργανα αδικίας,
και τα πόδια μου, για να μην πορευτούν σε οδούς ανομίας.
Αλλά κατεύθυνε πάντα τις πράξεις μου σύμφωνα με τις εντολές Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
10 — Κύριε, ο Χριστός, το φώς του κόσμου.
Φώτισε στην ψυχή μου την φλόγα της αγάπης Σου,
αυτήν που απλόχερα προσέφερες στον κόσμο μας,
για να εξαφανίσει ότι ακάθαρτο κουβαλώ στην ψυχή μου.
Καθάρισε την συνείδηση και το μυαλό μου,
εξάλειψε τα αμαρτήματα του σώματος μου,
ώστε να λάμψει η σοφία του Θεού στην καρδιά μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
11 — Κύριε Ιησού Χριστέ, σοφία του Πατρός,
δώρισε μου σώφρονα νου, ώστε ενώπιον Σου, την κάθε στιγμή,
να σκέφτομαι, να ομιλώ και να πράττω ότι είναι καλό.
Διάσωσε με από κάθε λογής αισχρούς λογισμούς, λόγους ή πράξεις.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
12 — Μακρόθυμε, φιλάγαθε Κύριε, ας γίνει το θέλημα Σου.
Μην με αφήσεις να παρασυρθώ από τις δικές μου επιθυμίες,
αλλά καθοδήγησε τα βήματα μου,
ώστε να πορεύομαι πάντα σύμφωνα με το άγιο θέλημα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
13 — Βασιλέα των Ουρανών,
κατέστησε με κληρονόμο της βασιλείας Σου,
ως υποσχέθηκες στους εκλεκτούς Σου.
Κι όπλισε με πίστη την καρδιά μου,
ώστε να μισεί την αμαρτία, να αγαπάει Εσένα Κύριε,
και να ποιεί το θέλημα Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
14 — Εσύ που φροντίζεις για όλα τα πλάσματα,
διαφύλαξε με το σημείο του Σταυρού Σου
την ψυχή και το σώμα μου από τα πάθη της αμαρτίας,
από τους πειρασμούς του πονηρού και της ανθρώπινης αδικίας,
κι από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
15 — Φύλακα των πάντων Χριστέ, η δεξιά Σου χείρα ας γίνει σκέπη μου,
νύχτα και μέρα, στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου,
όπου κι αν διαμένω, όπου κι αν ταξιδεύω,
ώστε να μην λυγίσω ποτέ.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
16 — Κύριε και Θεέ μου, στο άνοιγμα της χειρός Σου,
γεμίζει πλήρης η πλάση από το έλεος Σου.
Παραδίδω σε Σένα όλο μου το είναι.
Μερίμνησε για τις ανάγκες της ψυχής και του σώματος μου,
από τη στιγμή αυτή και παντοτινά.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
17 — Λυτρωτή όσων χάθηκαν στις οδούς της απώλειας,
μετέτρεψε τις κακές μου συνήθειες σε αρετές,
και χάραξε στην ψυχή μου
την θύμηση της φοβερής ημέρας της τελειώσεως μου,
τον φόβο της επικειμένης κολάσεως,
και την αγάπη προς την ουράνια βασιλεία Σου.
Ώστε να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου,
και με δικαιοσύνη να πορευτώ στην ζωή μου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
18 — Πηγή αθανασίας,
ας αναβλύσουν δάκρυα μετανοίας από την καρδιά μου,
όπως τα δάκρυα της μοιχαλίδας,
ώστε προτού εξέλθω από αυτόν τον κόσμο,
να αξιωθώ τις αμαρτίες μου να ξεπλύνω.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
19 — Χορηγέ του ελέους, καταξίωσε με όπως έρθω κοντά Σου,
μέσω της ορθής πίστης και των καλών μου πράξεων,
δια μέσου της Θείας Μεταλήψεως
του άχραντου Σώματος και του τιμίου Αίματος Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
20 — Κύριε ευεργέτη μου,
στείλε στο πλευρό μου έναν καλό άγγελο Σου,
να γεμίσει την ψυχή μου με γλυκύτητα και γαλήνη,
ώστε να ξεφύγω αλώβητος από τους πονηρούς πειρασμούς,
αυτούς που δεν έχουν θέση ψηλά στον ουρανό.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό
~~~~
21 — Χριστέ το φώς το αληθινό, καταξίωσε την ψυχή μου
να αντικρύσει με ευτυχία το φως της δόξας Σου,
όταν έρθει η ημέρα που θα κληθώ κοντά Σου,
και να αναπαυθεί ειρηνικά σε σκηνές δικαίων,
προσμένοντας κάθε τι αγαθό,
ως την ημέρα της ένδοξης ελεύσεως Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
22 — Δίκαιε Κριτή, όταν έλθεις με την δόξα του επουράνιου Πατέρα
για να κρίνεις ζώντες και νεκρούς, μην καταδικάσεις τον δούλο Σου,
αλλά λύτρωσε με από την αιώνια πυρά,
και καταξίωσε με να ακούσω κι εγώ,
το χαρμόσυνο κάλεσμα προς τους δίκαιους,
προς όσους θα εισέλθουν στην βασιλεία των Ουρανών.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
23 — Πολυέλεε Κύριε, δείξε το έλεος Σου
σε όλους όσους πιστεύουν σε Εσένα,
στους οικείους μου, και στους ξένους,
στους γνωστούς μου, και στους αγνώστους,
σε ζώντες και σε όσους δεν βρίσκονται εν ζωή.
Συγχώρεσε και τους εχθρούς μου, και όσους με μισούν,
δώσε άφεση στα παραπτώματα τους.
και απομάκρυνε κάθε κακία που νιώθουν για μένα.
Ας γίνουν άξιοι του ελέους Σου.
Ελέησε τα πλάσματα Σου, κι εμένα τον αμαρτωλό.
~~~~
24 — Ένδοξε Κύριε, πρόσδεξαι τις δεήσεις του δούλου Σου,
και εκπλήρωσε τις ικεσίες μου κατά την κρίση Σου.
Με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου,
του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,
του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου,
του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή,
των Αγίων Αποστόλων, των προφητών, επισκόπων,
μαρτύρων, πατριαρχών, αναχωρητών, παρθένων,
και πάντων Σου των Αγίων, ως στον ουρανό και επί της γης.
Ότι δική σου είναι η δόξα και η προσκύνηση,
Ω αχώριστη και αδιαίρετη Αγία Τριάδα,
στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

CONFIESO CON FE

1. Creo firmemente en Ti y te adoro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro, Naturaleza increada e inmortal, Creador de los ángeles y de los hombres y de todo lo que ha sido creado. ¡Ten piedad de tus creaturas!
~~~~
2. Creo firmemente en Ti y te adoro, Luz indivisible, santa Trinidad, una Sustancia y una Divinidad, que creaste la luz y disipaste las tinieblas. aleja de mi alma las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Ilumíname Señor, ilumina mi espíritu, para que te sea grata mi plegaria y alcance, por ella mis peticiones. Ten piedad de mi que soy un gran
~~~~
3. Padre Celestial, Dios verdadero, que enviaste a tu Hijo bienamado a buscar en la tierra a la oveja perdida: pequé contra el cielo y contra Ti. Recíbeme en tu infinita bondad, como al hijo pródigo. Revísteme con la primigenia túnica de la que, por mi culpa, fui despojado. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
4. Hijo de Dios, Dios verdadero, que bajaste del seno de tu Padre y te hiciste Hombre en el seno de la santa Virgen María, y para nuestra redención, fuiste crucificado y sepultado, y resucitaste de entre los muertos y ascendiste a tu Padre: pequé contra el Cielo y contra Ti. Acuérdate de mí cuando vengas en tu Gloria, así como te acordaste del buen ladrón. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
5. Espíritu de Dios, Dios verdadero, que bajaste en el Jordán y en el Cenáculo, y me iluminaste por el Bautismo en la sagrada Fuente: pequé contra el Cielo y contra ti. Purifícame de nuevo con tu fuego divino, como purificaste tus Apóstoles con lenguas de fuego. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
6. Dios mío, he pecado contra Ti, con mi mente, mi espíritu y mi cuerpo, perdona mis pecados pasados por la gracia de tu Santo Nombre. Ten piedad de tus creaturas y de mi que soy un gran pecador.
~~~~
7. Señor, Tú que todo lo ves, pequé contra Ti, de pensamiento, palabra y obra. Anula el escrito de mis culpas y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
8. Tú que escrutas los secretos, pequé contra Ti, voluntaria e involuntariamente, a sabiendas y por ignorancia. Perdóname a mi, pecador, que desde el día de mi Bautismo hasta hoy, he pecado ante tu Divinidad, con mis sentidos y con todos los miembros de mi cuerpo. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
9. Oh Señor, que cuidas de todas tus creaturas, pon tu Santo Temor como centinela: delante de mis ojos para que no mire más lo impuro, delante de mis oídos para que no me complazca en escuchar palabras de maldad. delante de mi boca para que no diga mentiras, delante de mi mente para que no piense en hacer el mal, delante de mis manos, para que no cometa injusticias, delante de mis pies, para que no vaya por el camino del pecado, sino que rectifique mis pasos. Señor, guía con tu divina voluntad mis sentidos, mi cuerpo, mi alma, para que todo en mí, camine conforme a tus santos mandamientos. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
10. Oh Cristo, fuego viviente, inflama en mí el fuego del Amor que derramaste sobre tierra; para que queme las impurezas de alma, purifique mi conciencia, limpie los pecados de mi cuerpo y encienda en mi corazón la luz de tu conocimiento. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
11. Oh Jesús, sabiduría del Padre, Dame la sabiduría para pensar, decir y hacer el bien en tu presencia a toda hora. Líbrame de pensamientos, palabras y obras malas. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
12. Señor que deseas y haces el bien, no permitas que yo viva según mi voluntad; guíame para que siempre viva conforme a tu santa Voluntad. Ten piedad de tus creaturas Y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
13. Oh Rey Celestial, dame el Reino que prometiste a tus bienamados. Fortalece mi mente para que aborrezca el pecado, te ame sólo a Ti y cumpla tu voluntad. Ten piedad de tus creaturas y de mi que soy un gran pecador.
~~~~
14. Tú que cuidas a tus creaturas, protege mi alma y mi cuerpo, por la señal de la santa Cruz, del engaño del pecado, de las tentaciones del demonio, de los hombres inicuos, y de los peligros del alma y del cuerpo. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
15. Oh Cristo, amparo y protector nuestro, que tu diestra me proteja de día y de noche, dentro de mi casa y fuera de ella, mientras duerma o esté despierto, para que nunca caiga en la tentación. Ten piedad de tus creaturas Y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
16. Oh Dios mío, Tú que eres generoso y colmas de misericordia a todas tus creaturas, te entrego todo mi ser. Cuídame y provee las necesidades de mi alma y de mi cuerpo, desde ahora y para siempre. Ten piedad de tus creaturas Y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
17. Oh Señor, que haces volver a los extraviados, transforma mis malos hábitos en buenos, graba en mi alma el día de mi muerte, el temor al infierno y el amor al Paraíso, para que me arrepienta de mis pecados y viva en santidad. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
18. Fuente de inmortalidad, haz brotar en mi corazón, lágrimas de arrepentimiento como las que derramó la pecadora, para que lave mis pecados antes de partir de este mundo. Ten piedad de tus creaturas Y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
19. Tú que concedes misericordia, concédeme la gracia de acercarme a Ti con fe verdadera, buenas obras y la Comunión de tu santo Cuerpo y Sangre. Ten piedad de tus creaturas Y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
20. Señor bondadoso confíame a un buen ángel, para que serenamente te entregue mi alma y atraviese firme ante la maldad de los demonios. Ten piedad de tus creaturas y de mi que soy un gran pecador.
~~~~
21. Oh Cristo, Luz verdadera, haz que el día que me llames, sea digno de contemplar con alegría la luz de tu gloria. Que pueda descansar en la morada de los justos, esperando los bienes futuros, hasta el día de tu gran Venida, Ten piedad de tus creaturas y de mi que soy un gran pecador.
~~~~
22. Oh Juez Justo, cuando vengas con la Gloria de tu Padre a juzgar a los vivos y a los muertos, no juzgues a tu servidor, sino sálvame del fuego eterno. Hazme oír la voz que anuncia la bienaventuranza llamando a los justos a gozar del Reino de los Cielos. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
23. Señor misericordioso, ten piedad de todos los que creen en Ti, parientes y extraños, conocidos y desconocidos, vivos y muertos. Ten piedad de mis enemigos y de los que me aborrecen. A los que me ofendieron apártalos de sus maldades, para que sean dignos de tu misericordia. Ten piedad de tus creaturas y de mí que soy un gran pecador.
~~~~
24. Oh Señor Glorificado, recibe las súplicas de tu servidor, y que mis peticiones sean para mi bien, por la intercesión de la Santa Madre de Dios, de San Juan Bautista, San Esteban el protomártir, San Gregorio el Iluminador, de los santos Apóstoles y Profetas, Doctores y mártires, de los Santos Patriarcas y anacoretas, vírgenes y de todos tus santos, que están en el cielo y en la tierra.
A ti, gloria y adoración, oh Santa e indivisible Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén.

IN FEDE CONFESSO

1 – In fede confesso e adoro te, Padre e Figlio e Spirito Santo; increata e immortale natura, creatrice degli Angeli e degli uomini e di tutti gli esseri. Abbi misericordia delle tue creature.
~~~~
2 – In fede confesso e adoro te, indivisibile Luce, Santa consustanziale Trinità e unica Deità, creatrice della luce e dissipatrice delle tenebre; espelli dal mio spirito le tenebre dei peccati e dell’ignoranza, e illumina in quest’ora la mia mente, affinché ti preghi secondo il tuo beneplacito, e da te riceva le cose da me richieste. Abbi inoltre misericordia di me sommo peccatore.
~~~~
3 – Padre celeste, Dio vero, che il tuo Figlio diletto hai mandato a cercare la pecora smarrita: ho peccato verso il cielo e al tuo cospetto; sollevami come il figliuol prodigo, e rivestimi di quella prima veste che persi attraverso il peccato. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
4 – Figlio di Dio, Dio vero, che dal seno paterno ti umiliasti e per la nostra salvezza prendesti corpo dalla Santa Vergine Maria, fosti crocifisso e sepolto, e sorgesti dai morti, e ascendesti al Padre: ho peccato verso il cielo e al tuo cospetto; ricordati di me così come del Ladrone, quando verrai nel tuo regno. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
5 – Spirito di Dio, Dio vero, che scendesti nel Giordano, e nel Cenacolo, e m’illuminasti con il lavacro del Battesimo: ho peccato verso il cielo e al tuo cospetto; purificami nuovamente col tuo fuoco divino, così come con le lingue di fuoco gli Apostoli. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
6 – Increata Natura: ho peccato contro di te con la mia mente, lo spirito e il mio corpo; per il tuo Santo Nome non ricordarti delle mie antiche iniquità. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
7 – Osservatore di tutte le cose: ho peccato contro di te col pensiero la parola e l’opera: cancella il resoconto dei miei delitti, e scrivi il mio nome nel registro della vita. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
8 – Scrutatore dei pensieri segreti: ho peccato contro di te volontariamente e involontariamente, consciamente e inconsciamente: accorda il perdono a me peccatore, infatti dacché rinacqui a mezzo del lavacro fino al giorno d’oggi ho peccato al cospetto della tua Divinità con i miei sensi e con tutte le membra del corpo. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
9 – O provveditore di tutto, Signore: poni il santo timore di te come custodia ai miei occhi, che non vedano cose sconvenienti; e alle mie orecchie, che non ascoltino discorsi cattivi; e alle mie labbra, perché non proferiscano menzogne; e al mio cuore, perché non mediti il male; e alle mie mani, che non operino l’ingiustizia; e ai miei piedi, che non percorrano la strada dell’iniquità; ma dirigi il loro moto affinché siano in ogni cosa conformi ai tuoi precetti. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
10 – Fuoco ardente, Cristo: accendi nella mia anima il fuoco del tuo amore che riversasti sulla terra; affinché consumi le scorie del mio spirito, e purifichi la mia coscienza, e cancelli i peccati del mio corpo e accenda nel mio cuore la luce della tua sapienza. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
11 – Gesù, sapienza del Padre: dammi sapienza di pensiero e di parola e bontà d’azione al tuo cospetto, sempre: liberami dai cattivi pensieri, parole e opere. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
12 – O Signore che vuoi il bene, e dirigi la volontà: non permettere che io proceda secondo i miei desideri; ma guidami ad adempiere la tua volontà, che ama il giusto. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
13 – Re celeste: dammi il tuo regno, giacché ai diligenti ti sei promesso; e rafforza il mio cuore perché aborra dai peccati, e ami te solo, ed esegua la tua volontà. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
14 – O provveditore delle creature: tramite il segno della tua Croce custodisci lo spirito e il mio corpo dal fascino del peccato, dalle tentazioni dei demoni, dagli uomini iniqui, e da tutti i pericoli dell’anima e del corpo. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
15 – Custode di tutte le cose, Cristo: la tua destra mi protegga dì e notte, mentre dimoro in casa e mentre sono in cammino, quando dormo e quando m’alzo; perché io non vacilli. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
16 – Mio Dio: che apri la tua mano e riempi ogni creatura della tua misericordia, ti raccomando l’anima mia: abbi tu cura e prepara il necessario per lo spirito e per il mio corpo a partire da adesso e fino al secolo futuro. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
17 – Tu che riconduci gli erranti: riconducimi dalle mie cattive consuetudini alle buone abitudini; e imprimi nel mio spirito il tremendo giorno della morte, e il timore dell’inferno, e l’amore per il tuo Regno; affinché io faccia penitenza dei peccati, e operi la giustizia. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
18 – Fonte immortale: fa’ fluire dal mio cuore, come dalla peccatrice, lacrime di penitenza; per lavare i miei peccati prima di andarmene da questo mondo. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
19 – Largitore di misericordia: concedimi che io venga a te attraverso la fede ortodossa, attraverso le buone opere e per la santa comunione del tuo corpo e del tuo sangue. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
20 – Signore benefico: affidami al buon Angelo, perché io renda l’anima mia soavemente, e passi incolume attraverso la malizia dei demoni che stanno sotto il cielo. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
21 – Luce vera, Cristo; rendi il mio spirito degno, che nel giorno della chiamata esso veda festante la luce della tua gloria, e fino al gran giorno del tuo avvento riposi nella speranza dei buoni, nella dimora dei giusti. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
22 – O giusto Giudice: quando sarai venuto con la gloria del Padre a giudicare i vivi e i morti, non entrare in giudizio col tuo servo; ma liberami dal fuoco eterno, e fa’ che io oda la beata chiamata dei giusti al tuo regno celeste. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
23 – Signore misericordioso: abbi misericordia di tutti coloro che credono in te, dei miei e degli estranei, dei noti e degli ignoti, dei vivi e dei morti: concedi anche ai miei nemici ed avversari il perdono per i torti che mi hanno fatto, e convertili dall’ingiustizia che mostrano verso di me, affinché siano anch’essi degni della tua misericordia. Ed abbi misericordia delle tue creature, e di me grandissimo peccatore.
~~~~
24 – Signore gloriosissimo: accogli queste preghiere del tuo servo, e benignamente corrispondi alle mie richieste per l’intercessione della Santa Deipara e di Giovanni Battista e di Santo Stefano protomartire e del nostro San Gregorio l’Illuminatore e dei santi Apostoli e Profeti e Dottori e Martiri e santi Patriarchi ed Eremiti e Vergini e di tutti i tuoi Santi del cielo e della terra.
E a te, santa e indivisibile Trinità, gloria e adorazione nei secoli dei secoli. Amen.

AVEC FOI JE VOUS CONFESSE

1 – Je vous confesse avec foi et je vous adore,
o Père, o Fils o Saint-Esprit,
nature incréée et immortelle,
Créateur des Anges, des hommes
et de tout ce qui existe.
Ayez pitié de vos créatures.
~~~~
2 – Je vous confesse avec foi et je vous adore,
Lumière indivisible,
Sainte-Trinité consubstantielle et Divinité une:
Vous qui ayez créé la lumière et dissipé des ténèbres;
chassez de mon âme les ténèbres du péché et de l’ignorance;
éclairez mon esprit dès ce moment même,
afin que ma prière soit conforme à votre volonté
et que vous exauciez mes vœux.
Ayez pitié de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
3 – Père céleste, vrai Dieu,
qui avez envoyé votre fils bien-aimé
pour chercher la brebis égarée,
j’ai péché contre le Ciel et contre vous;
recevez-moi comme l’Enfant prodigue,
et revêtez-moi de la robe d’innocence,
dont je me suis dépouillé par le péché.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
4 – Fils de Dieu, vrai Dieu,
qui êtes descendu du sein du Père,
qui avez pris le corps de la Sainte Vierge Marie
pour notre rédemption;
qui avez été crucifié et enseveli,
qui êtes ressuscité des morts,
et qui êtes monté vers le Père;
j’ai péché contre le Ciel et contre vous,
souvenez-vous de moi, comme du larron,
lorsque vous viendrez dans votre royaume.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
5 – Esprit de Dieu, vrai Dieu,
qui êtes descendu sur le Jourdain, et dans le Cénacle,
qui m’avez lavé par l’eau sainte du Baptême:
j’ai péché contre le Ciel et contre vous,
purifiez-moi de nouveau par votre flamme divine,
comme autrefois vos Apôtres par les langues de feu.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
6 – Nature incréée, j’ai péché contre Vous,
par mon esprit, par mon âme et par mon corps;
ne vous souvenez point de mes anciens péchés
à cause de votre Saint Nom.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
7 – Vous qui voyez toutes choses,
j’ai péché contre Vous,
par pensées, par paroles et par actions;
effacez la liste de mes crimes
et écrivez mon nom dans le Livre de vie.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
8 – Scrutateur des pensées les plus secrètes,
j’ai péché contre Vous,
volontairement et par omission,
sciemment et par ignorance,
accordez le pardon à moi, qui suis pécheur;
car depuis ma régénération par le baptême
jusqu’à ce jour, j’ai offensé votre Divinité
par mes sens et par tous les membres de mon corps.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
9 – Dieu, conservateur de toutes choses,
posez pour garde, à mes yeux votre sainte Crainte,
afin qu’ils ne regardent point avec concupiscence;
à mes oreilles, afin qu’elles ne prennent point plaisir
à écouter des paroles de perversité;
à ma bouche, afin qu’elle ne profère aucun mensonge;
à mon cœur, afin qu’il ne médite point le mal;
à mes mains, afin qu’elles ne commettent point l’iniquité,
et à mes pieds,
afin qu’ils ne marchent point dans la voie de l’injustice;
mais dirigez leurs mouvements, afin qu’ils soient en tout
selon la règle de vos commandements.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
10 – O Christ, feu vivifiant,
excitez en moi la flamme de votre amour,
que vous avez répandue sur la terre.
afin qu’elle consume les impuretés de mon âme,
qu’elle sanctifie le remords de ma conscience;
purifie les péchés de mon corps
et allume dans mon cœur le flambeau de votre science.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
11 – O Jésus, sagesse du Père, accordez-moi la sagesse.
afin qu’à toute heure je pense au bien,
en parle et le pratique devant vous;
préservez-moi des pensées,
des paroles et des actions mauvaises.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
12 – O Seigneur, qui n’aimez que le bien,
et qui dirigez les volontés,
ne me laissez point aller à mes inspirations,
mais guidez-moi toujours selon votre bénigne volonté.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
13 – O Roi du Ciel, donnez-moi votre royaume
que vous avez promis à vos bien-aimés;
fortifiez mon cœur dans la haine contre le péché,
pour vous aimer uniquement et exécuter votre volonté.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
14 – O vous qui êtes la Providence des créatures,
préservez par le signe de la Croix
mon esprit et mon corps de la séduction du péché,
des attaques du mal, de la perversité des hommes,
et de tous les périls de l’âme et du corps.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
15 – O Christ, gardien de tous les êtres,
que votre main droite me protège,
pendant le jour et pendant la nuit,
assis dans ma maison, marchant dans les chemins,
dans le repos ou dans la veille,
pour que je ne chancelle jamais.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
16 – O mon Dieu, qui en ouvrant votre main
comblez toutes les créatures de vos miséricordes,
je me recommande à vous;
veillez, et prévenez les besoins de mon âme et de mon corps,
dans cette vie et dans l’éternité.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
17 – O Vous, qui ramenez les esprits égarés,
détournez-moi de mes mauvaises habitudes,
pour m’en inspirer de meilleures;
fixez dans mon âme le jour terrible de la mort,
la crainte de la Géhenne et l’amour de votre royaume,
afin que je me repente de mes péchés
et que je pratique la justice.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
18 – O Source d’immortalité,
faites jaillir de mon cœur des larmes pleines de repentir,
comme celles de la Pécheresse,
afin que je lave mes péchés, avant de sortir de ce monde.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
19 – Seigneur, distributeur des miséricordes,
accordez-moi d’aller vers vous
avec une foi orthodoxe, avec de bonnes œuvres
et en communion avec votre saint Corps et votre Sang.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
20 – O Seigneur bienfaisant,
confiez-moi à un bon ange, pour mourir en paix,
et pour qu’il me fasse passer sain et sauf
à travers les pièges du mal qui infeste les airs.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
21 – O Christ, vraie Lumière,
rendez mon âme digne
de contempler avec joie l’éclat de votre gloire,
au jour de votre appel,
et de reposer avec l’espérance des biens éternels
dans les tabernacles des Justes,
au jour de votre grand avènement.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
22 – Juge équitable,
quand vous viendrez dans la gloire du Père,
juger les vivants et les morts,
n’entrez point en jugement avec votre serviteur,
mais délivrez-moi du feu éternel,
et faites-moi entendre
la bienheureuse invitation des Justes
aux royaumes célestes.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
23 – O Dieu, très miséricordieux,
ayez pitié de tous vos fidèles,
des miens et des étrangers, des vivants et des morts,
de ceux que je connais et de ceux que je ne connais pas;
pardonnez à mes ennemis et à ceux qui me haïssent,
toutes les injures qu’ils m’ont faites,
et détournez-les des iniquités qu’ils méditent conte moi,
afin qu’ils deviennent dignes de votre miséricorde.
Ayez pitié de vos créatures
et de moi, qui suis un grand pécheur.
~~~~
24 – Seigneur, resplendissant de gloire,
recevez les prières de votre serviteur
et dans votre bonté, exaucez mes demandes.
Par l’intercession de la Sainte Vierge, Mère de Dieu,
de S. Jean-Baptiste, de S. Étienne, premier martyr,
de S. Grégoire, notre Illuminateur, des Saints Apôtres,
des Prophètes, des Docteurs et des Martyrs,
des saints Patriarches et des Anachorètes, des Vierges,
et de tous vos Saints qui sont dans le ciel et sur la terre.
Gloire et adoration à Vous, Trinité sainte et indivisible,
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il!
Amen.

ICH BEKENNE MIT DEM GLAUBEN

1. Ich bekenne und bete an im lebendigen Glauben dich,Vater, Sohn und heiligen Geist, ungeschaffenes und unsterbliches Wesen, der Engel, Menschen und aller Creaturen Schöpfer. Erbarme dich über die Werke deiner Hände.
~~~~
2. Ich bekenne und bete an im lebendigen Glauben dich, untheilbares Licht, ungetrennte, allerheiligste Dreieinigkeit und einigen Gott, Schöpfer des Lichts und Zerstreuer der Finsterniss. Verjage aus meiner Seele die Finsternisse der Sünde und der Unwissenheit, und erleuchte in diesem Augenblicke meine Seele, dass ich möge beten können nach deinem Wohlgefallen, und von dir empfahen möge die Erhörung meiner Gebete.
Und erbarme dich über mich armen Sünder.
~~~~
3. Himmlischer Vater, wahrer Gott, der du deinen geliebten Sohn sandtest, zu suchen das verirrte Schaaf; ich habe gesündiget gegen den Himmel und vor dir; nimm mich auf, wie du den verlornen Sohn aufnahmst, und bekleide mich mit meinem ersten Schmucke, von dem ich entkleidet worden bin meiner Sünden wegen.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
4. Gottes Sohn, wahrer Gott, der du herniederstiegest aus des Vaters Schoosse, und dich in unsere Gestald kleidetest im Mutterleibe der heiligen Jungfrau Maria, zu unserer Seligkeit; der du gekreuziget und begraben wurdest, und auferstandest vom Tode und zum Vater auffuhrest: ich habe gesündiget gegen den Himmel und vor dir. Gedenke an mich, wie an den bussfertigen Schächer, wenn du kommst mit deinem Reiche.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
5. Geist Gottes, wahrer Gott, der du herniederkamst zur Fluth des Jordans und in den Speisesaal, und mich erleuchtetest mit der Taufe des heiligen Borns: ich habe gesündiget gegen den Himmel und vor dir. Reinige mich aufs Neue mit deinem göttlichen Feuer, wie du mit feurigen Zungen die Apostel reinigtest.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
6. Ungeschaffnes Wesen, ich habe gesündiget gegen dich mit Geist, Seele und Leib. Gedenke nicht meiner begangenen Sünden um deines heiligen Namens willen.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
7. Erforscher aller Dinge, ich habe gesündiget gegen dich mit Gedanken, Worten und Werken. Lösche die Schrift meiner Sünden, und schreibe meinen Namen ins Buch des Lebens.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
8. Erspäher aller verborgenen Gedanken, ich habe mich vergangen gegen dich freiwillig und unfreiwillig, wissentlich und unwissentlich. Vergieb mir, dem Sünder, der ich seit meiner Wiedergeburt in der Taufe bis zu diesem Augenblick gesündiget habe vor dir mit allen meinen Sinnen.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
9. Beschirmer Aller, stelle deine Furcht als Wächter mir vor die Augen, damit sie nichts Verbrecherisches sehen; und mir vor die Ohren, damit sie sich nicht freuen, böse Worte zu hören; und vor meinen Mund, damit er nichts Falsches rede; und vor mein Herz, damit es nichts Arges denke; und vor meine Hände, damit sie nichts Unrechtes thun; und vor meine Füsse, damit sie nicht gehen den Weg der Gottlosigkeit. Leite alle ihre Bewegungen, damit sie folgen deinen Geboten.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
10. Jesu Christe, belebendes Feuer, zünde an in meiner Seele die Gluth der Liebe, welche du ausgebreitest hast über die Erde, damit sie verzehre die Unreinheit meines Herzens, und mein Gewissen reinige, die Sünden meines Leibes abwasche, und in meinem Verstande das Licht deiner Erkenntniss entzünde.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
11. Vater der Weisheit, gebenedeieter Jesu, gieb mir die Weisheit, damit ich vor deinem Angesichte stets möge können das Gute denken, reden und thun; und bewahre mich vor bösen Gedanken, Worten und Thaten.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
12. Du, o Herr, der du das Gute willst und den Willen lenkst, lass mich nicht wandeln nach meinen Lüsten, sondern leite mich, dass ich ausführen möge deinen Willen, der stets auf das Gute gerichtet ist.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
13. König des Himmels, gieb mir das Reich, das du deinen Freunden gelobet hast, und stärke mein Herz, dass ich verabscheuen möge die Sünde und dich allein lieben und deinen Willen thun.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
14. Du, der du Sorge trägst für alle geschaffene Dinge, bewahre mit deinem heiligen Kreuzzeichen meine Seele und meinen Leib vor dem Betruge der Sünde, vor den Versuchungen der bösen Geister, vor ungerechten Menschen und vor allen Gefahren der Seele und des Leibes.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
15. Wächter über Alle, Jesu Christe, deine rechte Hand beschirme mich bei Tage und bei Nacht, wenn ich wohne in meinem Hause, wenn ich wandle auf der Reise, wenn ich schlafe und wenn ich aufstehe, damit ich nicht möge schwanken.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
16. Mein Gott, du, der du deine milde Hand aufthuest und alle Creaturen mit deiner Barmherzigkeit erfüllest, dir übergebe ich mich ganz und gar. Wache über mich und gieb mir, was ich an Seele und Leib bedarf bis an mein Lebensende.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
17. O du, der du die Verirrten zurückführst, rufe mich von den bösen Gewöhnungen zurück zu den guten, und drücke meiner Seele den schreckenswerthen Tag des Todes, Erbebens vor der Hölle und Liebe zum Paradiese ein, dass ich meine Sünden bereuen und Gerechtigkeit üben möge.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
18. Quelle der Unsterblichkeit, lass aus meinem Herzen Thränen der Reue fliessen, so wie sie flossen aus dem Herzen der Sündern, dass ich meine Sünden abwaschen möge, bevor ich heimgehe aus dieser Welt.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
19. Austheiler der Barmherzigkeit, gieb, dass ich komme zu dir mit dem wahren Glauben, mit guten Thaten und mit der Theilnahme an deinem heiligen Leibe und Blute.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
20. Herr aller Wohlthat, übergieb mich dem guten Engel, dass er mich meinen Geist möge aufgeben lassen in Friede, und ohne Schaden mich durch die Schaar der bösen Geister, die unter dem Himmel sind, geleit.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
21. Jesu Christe, wahres Licht, mache würdig meinen Geist, in der Stunde des Todes mit Freude das Licht deiner Ehre zu schauen, und mit der Hoffnung der Frommen zu ruhen in den Wohnungen der Gerechten bis zu dem grossen Tage, da du kommst.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
22. Gerechter Richter! Wann du kommst mit der Herrlichkeit deines Vaters, um zu richten die Lebendigen und die Todten, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, sondern errette mich vom ewigen Feuer, und mache mich würdig, den freudigen Ruf der Heiligen zum himmlischen Reiche zu vernehmen.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
23. Du, der du Sorge trägst für Alle, habe Barmherzigkeit mit allen Treuen, mit meinen Anverwandten, mit Fremden, mit meinen Bekannten oder Unbekannten, mit den Lebenden und mit den Todten. Vergieb meinen Feinden, was sie gegen mich gesündiget haben; bringe sie wieder zur Besserung von dem Bösen, und von dem Hasse, den sie gegen mich tragen, damit sie würdig werden mögen der Gnade deiner Barmherzigkeit.
Und erbarme dich über deine Werke und über mich armen Sünder.
~~~~
24. Herrlicher Herr, höre die Appelle deines Knechtes, Und erfülle meine Wünsche, die als gut gelten.
Durch die Fürsprache der Heiligen Mutter Gottes, St. Johannes der Täufer, Heiliger Stephan der erste Märtyrer, St. Gregory der Illuminator und die Heiligen Apostel, Propheten, Ärzte der Kirche, Märtyrer, Patriarchen, Einsiedler, Jungfrauen, Und alle deine Heiligen im Himmel und auf Erden.
Zu dir, o unteilbare Heilige Dreifaltigkeit, sei Ruhm und Anbetung, Für immer und ewig, Amen.

IK BEKEN MET GELOOF

1. Ik belijde met geloof, en aanbid U, Vader, Zoon, en heilige Geest, ongeschapen en onsterfelijk Wezen, Schepper der Engelen, en der Mensen, en van al dat bestaat. Ontferm U over Uwe schepselen.
~
2. Ik belijde met geloof, en aanbid U, ondeelbaar Licht, wezenlijke Heilige Drie-eenheid, en een Godheid, Schepper des lichts, en Verdrijver der duisternis, verdrijf uit mijne ziel de duisternis der zonde en der onwetendheid, en verlicht mijne gedachte voor dit uur, op dat ik U bidde naar Il w welbehagen, en Gij mijne bede verhoort.
En ontferm U over mij, grooten zondaar.
~
3. Hemelsche Vader! waaracbtig God, die Uwen geliefden Zoon, gr ezondenhebt, om bet verloren Schaap te zoeken, Ik heb gezondigd tegen den Hemel, en tegen U, neem mij aan gelijk den verloren Zoon, en bekleed mij met liet kleed der eerste onschuld, van hetwelk ik door de zond beroofd ben.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
4. Zoon Gods, waarachtig God! die uitging uit den boezem des Vaders, en Uw lichaam aangenomen hebt bij de heilige Maagd Maria ter onzer behoudenisse, die gekruissigd, begraven, en van de dooden verrezen zijt, en tot den Vader zijt opgevaren. Ik heb gezondigd tegen den Hemel, en tegen U, gedenk mijner gelijk den berouwvolle dief ten tijde dat Gij in Uw Koningrijk komen zult.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
5. Geest Gods! waarachtig God! die nedergedaald zijt aan de Jordaan, en in de Apostelzaal, en die mij verlicht hebt door den mijn doop in de Heilige doopvont, Ik heb gezondigd tegen den Hemel, en tegen U, zuiver mij op nieuw, door Uw Godlijk vuui gelijk gij Uwe Apostelen gezuiverd hebt door vurige tongen.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
6. Ongeschapen Wezen! tegen U heb ik gezondigd, met mijne gedachten, met mijne ziel em mijn ijnligchaam, gedenk niet aan mijne vorige zonden om Uwr heiligen naams wille.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
7. Aanschouwer van alles! tegen U heb ik gezondigd met gedachten, woorden, en daden, wis mijn misleidingen ner wandaden uit, en schrijf mijnen naam in het Boek des Levens.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
8. Onderzoeker der verbosgenheden! tegen U heb ik gezondigd, willens en onwillens, wetende en onwetende, schenk mij zondaar vergiffenis, alzoo ik van mijne geboorte en doopvont af, tot heden toe gezondigd heb, tegen U Godheid, met mijne zinnen, en met alie deelen mijns ligchaams.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
9. Heere! Albehoeder, stel Uwen Heilige Geest, ais een wachter voor mijne oogen, op dat zij geene ondeugden mogen aanschouwen; voor mijne ooren, op dat zij geen vermaak mogen scheppen naar kwade redenen te hooren; voor mijnen mond op dat hij geen logentaal moge spreken, en voor mijn hart, op dat het geenkwaad moge bedenken; voor mijne handen op dat zij geen ongerechtigheden mogen plegen, en voor mijne voeten, op dat zij niet mogen bewandelen bet pad der ondeugd, doch bestier hunne bewegingen, op dat zij mogen overeenstemmen met alie Uwe geboden.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
10. Christus! levendig Vuur, ontvlam mijne ziel, met het your Uwer liefde, die gij uitgestort hebt over de aarde, op dat de gebreken mijner ziele mogen verteeren, zuiver mijn geweten, en reinig mijn ligcbaam van de zonde, en doe bet licbt Uwer wetensehap in mijn hart ontbranden.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
11. Jesus! Wijsheid des Vaders, verleen mij wijsheid, op dat ik mag denke en spreke het dat goed is in Uw aanschijn, en bevrijd mij van slechte gedacbten zoo in woorden ais in werken.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
12. Heer! die bemint al het dat goed is, en bestierder zijt van den wil, gedoog niet dat ik de inspraak mij nes harten volge, maar geleid mij zoo dat ik altijd Uw welbehagen doen moge.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
13. Hemelsche Koning! verleen mij Uw koningrijk, dat gij aan Uwe geliefden beloofd hebt, en versterk mijn hart tot baat der zonde, om U alleen lief te hebben, en Uwen wil te volbrengen.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
14. Verzorger aller schepselen! behoed door het teeken van Uw kruis mijne ziel en mijn ligchaam, van de verleidingen der zonde, van de verzoekingen des Duivels, van alie booze menschen, en van alie ziels en ligchaam s gevaren.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
15. Christus! behoeder van alles, dat Uwe rechte hand mij behoede, en beware mij bij den dag en bij den nacht, te huis of op weg, wanneer ik slap en wanneer ik ontwaak, op dat ik nooit moge bevreesd zijn.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
16. Mijn God! die Uwe hand opent, en alie schepselen met Uwe goedheid vervult, aan U beveel ik mijn aanwezen, verzorg mij, en voorzie in alie behoeften van mijne ziel en mijn ligcbaam nu en in der eeuwigheijd.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
17. Gij! die de verdwaalden te regt brengt, bekeer mij van mijne kwade gewoonten tot het goede, en prent in mijne ziel den vreeslijken dag des doods, de scrikken der heilen, en de liefde tot Uw koningrijk; dat ik berouw moge hebben over mijne zonden, en gerechtigheid oefene.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
18. Bron der onsterflijkeyd! doe de tranen des berouws uit mijn harte vloeijen, gelijk ais der zondaresse, op dat ik de zonde raijner ziel moge afwasschen eer ik deze wereld verlate.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
19. Gever van alle barmhartigheid! vergun mij tot U te naderen met een segtzinnig geloof door goede werkeu, en door de gemeenschap van Uw heilig Lichaam en Bloed.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
20. Weldadige Heere! beveel mij aan eenen goeden Engel, op dat hij mijne ziel zachtelijk doe over gaan, en gerustelijk overbrenge, door en tusschen de boosheden der duivelen, die zich onder de hemelen bevinden.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
21. Christus! waarachtig Licht, maak mijne ziel waardig om het licht van Uwe glorie met vreugde te aanschouwen, ten dage ais gij mij zult roepen, eu alzoo te rusten in de hoop der goede menschen in de verblijfplaats der rechtvaardigen. tot den grooten dag Uwcr komst.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
22. Rechtvaardige Rechter! wanneer gij komen zult met de glorie Uwes Vaders, om de levenden en de dooden te oordeelen, treed niet in het oordeel met Uwen dienaar, maar, verlos mij van het eeuwige vuur, en doe mij die gezegende oproeping der reehtvaardigen hooren in Uw hemelsch koningrijk.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
23. Allerbarmhartigste Heere! ontferm U over alie de gensen die in U gelooven, over de gensen die mij toebehooren, en over die mij vreemd zijn, bekenden, en onbekenden, over de levenden, en over de dooden, vergeef ook mijne vijanden, en de gensen die mij haten, de beleedigingen die zij mij aangedaan hebben, en bekeer hun van de boosbeid die zij tegen mij voeden, op dat zij Uwe genade waardig mogen zijn.
En ontferm U over Uwe schepselen, en over mij, grooten zondaar.
~
24. Heere! vol van glorie! ontvang de gebeden van Uwen dienaar, en vervul mijne smeekingen ten mijnen beste, door de voorspraak van de ‘ Heilige Moeder Gods, en Johannes den Dooper, en den Heilige Stephanus, eerste Martelaar, en den Heilige Gregorius, onzen Verlichter, en de Heiligen Apostelen, Profeten, Leeraars, Martelaren, de Heiligen Patriarchen, en Kluizenaars, en Maagden, en alie de Heiligen in den Hemel en op de aarde.
En U! onverdeelbaar Heilige Drie-eenheid! zy glorie en aanbidding in alie eeuwigheid. Amen.

Z WIARĄ WYZNAJĘ

I — Z wiarą wyznaję i kłaniam się Tobie, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Naturo niestworzona i nieśmiertelna, Stwórco aniołów i ludzi i wszystkiego bytu. Zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
II — Z wiarą wyznaję i kłaniam się Tobie, światło nierozdzielne, Jedyna Trójco Święta i Jedyne Bóstwo, Stworzycielu świata, Który pokonujesz ciemność, wypędzaj z mojej duszy wszelki grzech i niewiedzę, uświęć w tym czasie mój umysł, żebym z radością modlił się do Ciebie i przyjął od Ciebie to, o co proszę. I zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
III — Ojcze niebieski, prawdziwy Boże, który posłałeś swego umiłowanego Syna szukać owcy zabłąkanej, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą, przyjmij mnie jak syna i ubierz mnie w szatę pierwotną, którą odebrał mi grzech i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
IV — Synu Boży, prawdziwy Boże, Któryj zszedł od Ojca, stał się człowiekiem od świętej Dziewicy Maryi dla naszego zbawienia, ukrzyżowany i pogrzebany, zmartwychstał z martwych, wstąpił na niebiosa w sławie Ojca! Zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie, wspomnij mnie jako łotra kiedy przyjdzie Twoje królestwo. I zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
V — Duchu Boży, prawdziwy Boże, Który zszedłeś na Jordan i w dniu pięćdziesiątnicy i oświeciłeś mnie chrztem w świętej kąpieli! Zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie, oczyść mnie po raz kolejny boskim ogniem Twoim, jak świętych apostołów językami ognistymi i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
VI — Niestworzona naturo, zgrzeszyłem przeciw Tobie myślami moimi, duszą moją i ciałem, nie wspominaj moich pierwszych grzechów wobec Twego imienia świętego i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
VII — Wszechwiedzący Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie myslą, słowem i uczynkiem, skreślij rękopis moich przestępstw i wpisz imię moje do księgi życia i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
VIII — O wiedzący tajemnice! Zgrzeszyłem przeciw Tobie dobrowolnie i niedobrowolnie, świadomie i nieświadomie, daruj mi odpuszczenie moich grzechów, bo od narodzenia w świętej kąpieli po dzień dzisiejszy grzeszyłem przed Bóstwem Twoim swymi uczuciami i wszystkimi członkami mego ciała i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
IX — O wszechtroskliwy Panie! Postaw strach Twój Święty stróżem dla moich oczu, żeby od dziś nie spoglądały z pożądaniem, i do uszu moich żeby nie chciały słuchać złych rozmów, i do ust moich, żeby nie wypowiadały kłamstwa, i do serca mego żeby nie zamyślało zła, i do rąk moich żeby nie czyniły niesprawiedliwości, i do nóg moich żeby nie chodziły drogą bezprawia, ale kieruj ich poruszeniami, aby zawsze były zgodne z Twoimi przykazaniami i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
X — Ogniu żywy Chryste! Ogień miłości Twojej, zesłany przez Ciebie na ziemię, zapal we mnie, żeby on spalił choroby duszy mojej i oświecił sumienie myśli moich, i oczyścił grzechy ciała mego, i zapalił światło poznania Twego w moim sercu i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XI — O mądrości Ojca Jezu! Dodaj mi mądrość myślenia, mówienia i czynienia dobra przed Tobą na wszelki czas, zachowaj od złych myśli, słów i czynów i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XII — Życzliwy i troskliwy Panie! Nie dopuść, żebym poszedł za swoją wolą, ale prowadź mnie drogą Twojej woli i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XIII — Królu niebieski! Daj mi królestwo Twoje obiecane umiłowanym Twoim, i wzmocnij serce moje, żeby znienawidzić grzechy, miłować tylko Ciebie, i spełniać Twoją wolę i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XIV — Stróżu stworzeń! Zachowaj znakiem Twego krzyża duszę i ciało moje od grzesznych pokus, od szatana, od ludzi niegodziwych i od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciała i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XV — Bezpieczeństwo wszelkich Chryste! Niech strzeże mnie Prawica Twoja dniem i nocą, czy jestem w domu czy w drodze, podczas snu czy podczas pracy, żebym się nigdy nie trwożył i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XVI — Mój Boże, który otwierasz swoją dłoń i napełniasz stworzenie Twoje pokojem, Tobie oddaję moją duszę, Ty zatroszcz się i zabezpiecz potrzeby duszy i ciała mego od teraz i na wieki i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XVII — Nawrócenie zbłąkanych! Odwróć mnie od moich złych nałogów i zachowaj w pamięci duszy mojej straszny dzień śmierci i strach piekła i miłość Królestwa Niebieskiego, żebym żałował za grzechy i czynił dobro i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XVIII — Źródło nieśmiertelności! Wydobądź łzy nawrócenia z serca mego, jak jawnogrzesznicy, żeby zmyć grzech duszy mojej, zanim odejdę z tego świata i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XIX — Dawco litości! Udziel mi łaski, abym przez sprawiedliwą wiarę, dobre uczynki oraz Świętą Komunię Ciała i Krwi Twojej przyszedł ku Tobie i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XX — Miłościwy Panie! Powierz mnie dobremu aniołowi, żebym z pokojem oddał duszę moją i bez troski przeszedł przez podstępy demonów poniebieskich i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XXI — Światłości Prawdziwa Chryste! Daj duszy mojej z radością zobaczyć chwałę Twoją i w dzień zawołania jej i z nadzieją wejść w obecności zbawionych aż do dnia wielkiego przyjścia Twego i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XXII — Sędzio sprawiedliwy! Kiedy przyjdziesz w chwale Ojca sądzić żywych i umarłych, nie wołaj na sąd sługę Twego, ale zachowaj od ognia wiecznego, i daj mi usłyszeć wołanie błogosławionych do Twego Królestwa niebieskiego i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XXIII — Zawsze litościwy Panie, zmiłuj się nad wierzącymi w Ciebie bliźnimi moimi i obcymi, znanymi i nieznanymi, żywymi i umarłymi. Przebacz także moim wrogom i tym, którzy nienawidzą mnie za ich przestępstwa przeciw mnie, i odwróć mnie od zła, które oni mają wobec mnie, żeby dostąpili miłosierdzia Twego i zmiłuj się nad Twoim stworzeniem i nade mną, bardzo grzesznym.
~~~~
XXIV — Uwielbiony Panie! Przyjmij modlitwy sługi Twego i na dobro spełnij prośby moje przez wstawiennictwo Bogurodzicy, i Jana Chrzciciela, i Świętego Szczepana, i Świętego Grzegorza Oświeciela naszego, i świętych apostołów, proroków, nauczycieli, męczenników, patriarchów i świętych dziewic, pustelników, i wszystkich Twoich świętych niebieskich i ziemskich. I Tobie, Nierozdzielnej Trójcy Świętej, niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.

MĂRTURISESC CREZÂND

1. Mărturisesc crezând și mă închin Ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt, natură nefăcută și fără moarte, Creator al îngerilor, oamenilor și a tuturor celor ce sunt; miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
2. Mărturisesc și mă închin Ție, lumină neîmpărțită, Sfântă Treime Unită și O Dumnezeire, creator al luminii și asupritor al întunericului, alungă păcatele din sufetul meu și întunericul necunoașterii și luminează-mi mintea pentru a mă ruga Ție cu plăcere și a primi de la Tine cele cerute; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
3. Tată ceresc, Dumnezeu adevărat, care ai trimis pe Fiul Tău iubit ca să caute oaia cea pierdută, am păcătuit în fața cerului și în fața Ta, primește-mă ca și pe fiul risipitor și dă-mi mie haina de cinste de care m-am dezbrăcat prin păcat; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
4. Fiule, Dumnezeu adevărat, care pentru a noastră mântuire ai coborât de la sânul părintesc și ai luat trup de la Fecioara Maria, Te-ai ridicat pe cruce, te-ai intrat în mormânt și ai înviat din morți și cu slavă Te-ai înălțat la Tatăl, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, amintește-ți de mine când vei veni cu împărăția Ta așa cum Ți-ai adus aminte de tâlhar; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
5. Duh al lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care ai coborât în Iordan și în casa de sus și m-ai luminat prin botezul din Sfânta Cristelniță, am păcătuit în fața cerului și în fața ta, curăță-mă din nou cu focul Tău dumnezeiesc, așa cum ai făcut-o prin limbi de foc cu apostolii; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
6. Cel ce ești nefăcut,ți-am greșit cu mintea, sufletul și trupul meu; în numele Tău Preasfânt, nu-ți aminti de păcatele mele vechi; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
7. A Toate Văzător, Dumnezeule, am greșit în fața ta cu sfatul, vorba și fapta, șterge răbojul greșelilor mele și scrie-mi numele în Cartea Vieții; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
8. Acela ce cercetezi cele tainice, ți-am păcătuit cu voie și fără voie, știind și neștiind, dezleagă-mă pe mine păcătosul, căci de la nașterea mea din Sfânta Cristelniță până astăzi am greșit dumnezeirii Tale prin simțurile mele și cu toate mădularele trupului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
9. A Toate Grijitor, Doamne, frica de Tine pune-o ca strajă ochilor mei, pentru a nu mai privi nepotrivit; urechilor mele, pentru a nu mai asculta cuvinte rele; gurii mele, pentru a nu minți; mâinilor mele, pentru a nu face nedreptate și picioarelor mele, pentru a nu merge pe drumul nedreptății, ci păstrează dreaptă lucrarea acestora pentru a fi după poruncile Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
10. Foc Viu, Hristoase, focul iubirii Tale, în care te-ai îmbrăcat pe pământ, aprinde-l în mine, pentru a-mi arde murdăria din suflet și a-mi curăța conștiința, pentru a-mi curăța păcatele trupului și a-mi aprinde lumina cunoașterii în inimă; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
11. Înțelepciune a Tatălui, Iisus, dă-mi mie înțelepciune pentru a gândi, vorbi și lucra bine în fața Ta în tot ceasul. Mântuiește-mă pe mine de sfaturile, vorbele și faptele rele; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
12. Cel ce Vrei Bine, Doamne Binevoitor, nu mă lăsa să umblu după voia mea, ci mă călăuzește a fi după voința Ta cea iubitoare de bine; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
13. Împărate, dă-mi mie împărăția Ta, pe care ai promis-o celor ce îi iubești, întărește-mi inima pentru a urî păcatul și a te iubi doare pe Tine și pentru a urma voia Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
14. Cel ce grijești creaturile Tale, apără cu semnul Crucii Tale sufletul și trupul meu de înșelăciunea păcatelor, de încercările diavolilor, de oamenii ce umblă în neadevăr, și de toate încercările trupului și sufletului; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
15. Apărător al Tuturor, Hristos, mâna Ta să fie asupra mea în noapte și zi, când sunt acasă sau merg pe drum, în somn sau în trezie, pentru a nu mă zdruncina vreodată; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
16. Dumnezeul meu, care-ți deschizi brațele umplând cu binecuvântare toate creaturile Tale, Ție mă dau, Tu grijește de cele trebuincioase sufletului și trupului meu de acum până în vecie; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
17. Cel Ce-i Întorci pe Cei Pierduți, întoarce-mă și pe mine din obiceiurile mele rele înspre obiceiul bun și țintuiește în sufletul meu frica de ziua morții și teama de gheenă și iubirea de împărăție, pentru a mă căi de păcatele mele și pentru a lucra în dreptate; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
18. Izvor al Nemuririi, izvorăște din inima mea lacrimile căinței, ca femeia pierdută, pentru a-mi spăla păcatele sufletului înaintea plecării din lume; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
19. Miluitorule, dăruiește-mi să vin la Tine prin credință dreaptă și lucrare bună și împărtășire din sfântul tău Trup și Sânge; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
20. Făcător de Bine, Doamne, îngerului cel bun dă-i lin sufletul meu pentru a trece neîncercat de relele diavolilor ce se află sub cer; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
21. Lumină Adevărată, Hristos, fă vrednic sufletul meu de a vedea cu bucurie în ziua chemării lumina slavei Tale și de a se odihni cu speranța celor bune în cetele drepților până în mare Zi a venirii Tale; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
22. Judecător Drept, când vei veni cu slava Tatălui pentru a-i judeca pe morți și pe vii, nu intra la judecată cu robul Tău, ci mă mântuiește de focul veșnic și fă-mă să aud chemarea fericită a celor drepți către împărăția cerească; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
23. A Tot Milostive, Doamne, miluiește-i pe credincioșii Tăi, pe ai mei și pe străini, pe cei cunoscuți și pe cei necunoscuți, pe vii și pe morți, dă iertare de păcate și dușmanilor mei și celor ce mă urăsc, pentru cele ce au făcut împotriva mea, și-i întoarce de la cele rele, care le au împotriva mea, pentru ca și ei să se facă vrednici de mila Ta; și miluiește cele făcute de Tine și pe mine, cel plin de păcate.
~~~~
24. Slăvite Doamne, primește rugăciunile robului Tău și împlinește în bine cele cerute prin binecuvântarea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a lui Ioan Botezătorul și a lui Primului Mucenic Ștefan și a Luminătorului nostru Grigore și a sfinților apostoli, profeți, învățători, martiri, părinți, pustnici, fecioare, călugări și a tuturor sfinților Tăi cerești și pământești și Ție, Neîmpărțitei Sfinte Treimi, slavă și închinăciune în vecii vecilor, amin!

ПРИЗНАЈЕМ У ВЕРИ

1 – Признајем у вери и благословим, Оца, Сина и Светог Духа, неистражене и бесмртне природе. Створили сте анђеле, људе и све што постоји. Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
2 –Признајем у вери и благословим, недељива Светлост, недељива Света Тројица, једином и једином Богу, створили сте светлост и завршили мрак, празни грех и незнање моје душе. Просветите мој ум, тако да могу да се молим према вашој вољи и mоји захтеви могу бити прихваћени од стране вас.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
3 – Отац са неба, Бог истински, ви сте послали свог вољеног Господа, да потражимо изгубљене овце. Грешио сам на небесима и испред Тебе. Прихвати ме као погубног сина и обучеш ме са одећом коју сам био лишен због мојих греха.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
4 – Син Божији, прави Бог, долази од Оца, рођени сте из наше Госпе Марије за наше спасење, Ти си био крижан, покопан, васкрснут од мртвих, уздигнут си с славо Очету. Грешио сам на небесима и испред Тебе. Запамтите ме као лопова који се покајао, када сте дошли у своје краљевство.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
5 – Свети Дух, истински Бога, отишли сте до ријеке Јордана и до Хиперона, дала си ми просветљење кад сам се крштио у светог језера крштења. Грешио сам на небесима и испред Тебе. Очистите све моје грехе, кроз божански пламен, као што сте урадили на Светим Апостолима.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
6 – Природа која није створена, грешио сам на небесима и испред Тебе. Кроз мој ум, моја душа и моје тело. не узимајте моје претходне грехе у обзир. Господе, позивам Твоје Свето Име.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
7 – Ви који видите све, грешио сам против вас, с мојим мислима, мојим ријечима и дјелима. Уништи рукописни папир у коме су написани сви моји грехови, и написати моје име у Књигу живота.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
8 – Ви који знате сваку тајну, грешио сам против вас. Понекад сам то желео, а понекад нисам то желео, понекад сам знао шта радим, а понекад нисам знао шта радим. Опростите ми грешником. Од дана мог крштења до светог језера крштења, до данашњег дана, грешио сам против вас, Господе, са мога чулима и са свим члановима мога тела.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
9 – Доброхотан Господин, сачувај ми очи са страхопоштовањем Ваше Светог Славе, тако да не гледам одвратне ствари, и моје уши, да не чујем ружноћу, моје усне, да не кажем лажи, моје срце, тако да не желим зле ствари, моје руке, да можда не постану инструменти неправде, и моје ноге, да не би требало да ходају по улицама греха. Покажите ми на прави начин, тако да увек радим према вашој вољи.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
10 – Господару, Христу, свјетлост свијета. Просветите у мојој души пламен твоје љубави, љубав коју нудите свим људима, да нестанем што је ружно у мојој души. Очистите моју свесност и ум, и уклонити гријехе мог тела, тако да Божја мудрост осветљава моје срце.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
11 – Господе Исуса Христа, мудрости Оца, учините да размишљам с мудрошћу, разговарам и радим оно што је добро у сваком тренутку испред вас. Спасите ме од свих лоших мисли, речи или дела.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
12 – Доброхотан Господ, ваша воља обухвата све оно што је добро. Ви сте директор воље. Не дозволите ми да следим наклоност мог срца. Уместо тога, доведи ме да увек ходам до вашег доброг задовољства.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
13 – Небески краљ, дај ми своје краљевство, коме је обећана твоја вољена, и ојачајте моје срце да мрзе гријех, и волети само тебе и извршити своју вољу.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
14 – Ви који бринете за сва створења, заштите ме за знаком вашег крста. Моја душа и тело, од мрављења греха, из искушења зла, од неправедних људи, и из свих опасности физички и духовни.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
15 – О Христ, чувар свих, нека ме твоја десна рука заштити, дан и ноћ, када сам код куће и када путујем, када спавам и кад будем будан, тако да никад не паднем.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
16 – Мој Боже, у вашим отвореним рукама, цео свет је испуњен вашом милошћу. Посвећујем ти целог живота. Водите рачуна о мени и дајте ми све што је добро за моју душу и тело, од сада и заувек.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
17 – Ви који проналазите оне који су изгубљени, претварају моје лоше навике на врлину, тако да сматрам дан када више нећу живети, и страх од казне и љубави према небеском краљевству, да се покаје од мојих грехова и да живим са праведношћу.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
18 – Извор бесмртности, изазивају сузе покајања да трче из мог срца, као што су сузе Марије Магдалене, тако да док год живим, очистите се од мојих грехова.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
19 – Милосрдни Господине, помозите ми да се приближим теби, са истинском вјером, са добрим делима, и са Светом заједницом Светог Тела и Свете Крваве.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
20 – Доброхотан Господ, пошаљи ми доброг анђела, да испуним душу миром, да побегне од лоших искушења, они који немају место на небу.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
21 – Христос светлост истина, нека моја душа буде вредна да испуни твоју славу, на дан кад ме азовете, и да се опустите у добром наду, у кући праведника, до великог дана вашег доласка.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
22 – Праведни судија, када дођеш с славо Оца, да процени живог и мртвог, не судите своје слуге. Спаси ме од вечне ватре, како би осетили ајлепши позив праведника у небеско царство.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
23 – Откупитељ, молите свима који верују у вас, o мојим драгим и онима који су моји странци, оне које знам и оне које не знам, o живим и мртвим. Чак и опрости мог непријатеља и оних који ме мрзе. Извините грешке које су направили, и ослободите их од зла, тако да постану достојни милости.
Покажите милост у својим створењима, а мени, јер сам веома грешник.
~~~~
24 – О славног Господа, примите молитве свог слуге. Испуните моје захтјеве који се сматрају добрим.
Кроз посредовање Пресвете Богородице, и Свети Јован Крститељ, и Свети Степхен први мученик, Свети Григориј наш илуминатор, и Свети Апостоли, Пророци, Доктори Цркве, Мученицима, Патријархови, Хермити, Дјевице, и сви ваши Светитељи на небу и на земљи.
У вас, О недјељива Света Тројица, Будите слава и обожавање, заувек и заувек. Амен.

CONFESSO-ME COM FÉ

1 — Com a mais viva fé eu vos adoro meu Deus, essência inereada, e imortal, Padre, Filho, e Espirito Santo: e confesso que vos sois o Creador dos Anjos, dos homens, e de todas as cousas. Tende compaixão Senhor de vossas criaturas.
~~~~
2 — Eu vos adoro meu Deus com a mais viva fé, e confesso que vos sois a Luz indivisível, e consubstancial, que sois a Trindade santissima e uma sô Divindade; que sois criador das luzes, e dissipador das trevas, dissipai vos rogo, de minha alma as trevas de ignorância, e do pecado: dignai vos de iluminar o meu entendimento a fim que vos possa pedir tudo o que for de vosso divino agrado, e obter o favorável despacão de meus rogos. Tende compaixão Senhor de mim grande pecador.
~~~~
3 — O’ Pai celestial, Deus verdadeiro, vos que mandastes vosso amado Filho em busca da ovelha perdida; pequei contra o Ceu e na vossa presença, recebei-me como o filho pródigo foi por vos recebido; e dignai vos restituir-rae a inocência que perdi pelos meu pecados. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
4 — Filho de Deus, Deus verdadeiro, que descestesdo seio de Eterno Pai, e omastes nossa natureza no ventre puríssimo da Virgem Maria, para nos salvar, vos que fostes crucifica do, e sepultado; e ressuscitastes da morte e subistes ao Paí, eu pequei contra os Ceus, e na vossa presença, lembrai vos de mim como do bom Ladra quando vierdes com vosso reinos. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
5 — Espirito de Deus, Deus verdadeiro, que deseestes ao Jordão, e no Cenáculo; vos que por meio do santo Batismo me iluminastes, pequei contra o Ceu e na vossa presença; purificai-me novamente com o vosso divino fogo, como fizestes aos Apóstolos quando sobre eles desestes em forma de linguás de fogo. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
6 — O’ Essência incriada, pequei contra vos com o meu espirito sempre rebelde a vos, com o meu coração obeio de mãos pensamentos, e com aminha carne insubordinada; dignai vos esquecer dos meus pecados possados para gloria de vosso santo nome. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
7 — Meu Deus, aquem tudo he, presente e nada occulto, pequei contra vos por pensamentos, palavras, e obras; riscai os meus pecados do vosso livro, e escrevei o meu nome no da vida. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
8 — Meu Deus, vos que penatrais os niais occoltos pensamentos dos homens, contra vos eu pequei voluntaria, e involuntariamente, por ignorância, e com pela deliberaçao de minha vontade; dignai vos pordoar os pecados que commetti contra a vossa Divina Majestade, com todos os membros e sentidos do meu corpo, desde que renasci pelo santo Batismo ate ao presente. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
9 — Meu Deus, vos que sois o Protetor de todos, cobri os meus olhos com o veo de vosso santo temor, a fim que evite as vistas pecaminosas; fazei-me surdo as palavras desonestas; não permiti que meus lábios provirão discursos falsos, e dolosos; inflamai o meu coração no vosso amor, para que não se entregue a perversos pensamentos; não deixeis que as minhas mãos se manchem com a iniquidade, e fazei também que os meus passos não sigão o caminho da perda; dirija finalmente Senhor, os movimentos do meu corpo segundo os vossos santos preceitos. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
10 — Jesus Cristo, vos que sois o fogo vivo, dignai vos acender na minha alma a chama daquele amor que espalhastes sobre a terra, para que ele destrua a impureza do meu corão, e purifique a minha conciencia e meu corpo de todas as manehas do pecado; e dignai vos acender no meu coração a luz de vossa sciencia. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
11 — Jesus, vos que sois a sabedoria do Pai, concedei-me o dom de sabedoria, para que em vossa santissima presença eu possa sempre pensar, falar, e obrar segundo os vossos preceitos, e livrai-me dos maus pensamentos, palavras, e obras. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
12 — Senhor, vos que amais o bem, e dirigis a vontade de todos; não me deixeis caminhar segundo os meus desejos, mas concedei-me que eu dirija os meus passos segunde a vossa santa vontade, que tem sempre por objecto o bem. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
13 — O’ Rei dos Ceus, eu vos suplico que me concedais o Reino prometido aos vossos servos, que fortifiqueis o meu coragao para detestar o pecado, amar somente a vos o fã zer a vossa santissima vontade. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
14 — Senhor, cuja Providência se estende sobre todas as criaturas, pelo sinal de vossa Santa Cruz preservai a minha alma e o meu corpo dos atrativos do pecado, das tentações do demônio, dos homens impios, e de todos os perigos de alma, e do corpo. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
15 — Jesu Cristo, vos que sois o conservador de todos; dignai-vos proteger-me sempre, de dia e de noite, em casa, e estando fora dela, ou dormindo ou acordado que eu esteja, para que jã nunca mais me aparte de vos. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
16 — Meu Deus, vos que enriqueceis todas as criaturas com a vossa divina misericordia, eu me entrego todo a vos, protegei-me, provendo todos las necessidades de minha alma e do meu corpo durante, a minha vida. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
17
Meu Deus, vos que reconduzis ao apriso as ovelhas errantes, me deixam digno de afastar do caminho de perdicão, gravai no raeu eoragac a tremenda memoria da morte, o salutar temor do inferno, e o ardente desejo do Paraíso; a fim de pue fazendo penitencia dos meus pecados, pratique ajustiça. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
18 — Meu Deus, vos que sois a fonte de imortalidade, fazei com que eu chore amargamente os meus pecados, como a Maria Magdalena penitente, a fim de que os meus delitos sejão purgados antes da minha morte. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
19 — Deus de misericordias, coneedeime a graça de conservar-me firme na fé catholica, de perseverar constante na pratica doas obras, e de participar da communhao de yosso adorável Corpo e Sangue. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
20 — Meu Senhor, que entendeis vossas benéficas mãos sobre todas as criaturas, dignai vos confiar a minha pessoa ao Santo Anjo de guarda, para que conserve a minha alma em santa paz, e me livre dos perigos, e de todas as insidias dos demônios que estas debaixo do Ceu. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
21 — O’ Jesu Cristo, Luz verdadeira, fazei-me digno de ver cora alegria na hora de minha morte o luz de vossa gloria, e de descangar em paz na companhia dos Santos, esperando vossa gloriosa vinda. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
22 — Justo Juiz, quando você vem com a gloria de vosso Pai, a julgar os vivos e os mortos, não entreis em juízo com o vosso servo, mas livrai-me do fogo eterno, e fazei que eu seja de numero dos vossos escolhidos. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
23 — Misericordiosissimo Senhor, compadecei-vos de mim, e de todos os fieis, dos meus, e dos estranhos; dos conhecidos e desconhecidos; dos vivos e dos mortos, e finalmente perdoai os delitos com que os meus inimigos me ofenderão, convencendo os da maldade que meditão contra mim, a fim que sejão dignos de vossa misericordia. E tende compaixão Senhor de vossas criaturas, e de mim grande pecador.
~~~~
24 — Glorioso Senhor, recebei os rogos de yosso servo, e annui benigno las minhas suplicas, pela poderosa intercessão de’ Bemaventurada sempre Virgem Maria vossa Santissima Mai, de Santo João Batista, do Protomartyr Santo Estevão, de Santo Gregorio nosso iluminador, dos santos Apostolos, dos Prophetas, Doutores, Martyres, Confessores, Eremitas, Virgens, e de todos os Santos do Ceu, e da terra.
Seja sempre louvada e adorada, a santissima e indiviso vel Trindade, por todos os seculos dos seculos. Ámen.