ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ

† Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։
Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես…

Քահանայն.
Տէր Աստոուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քո։

Սարկաւագն.
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ։

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, Ամէն։

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, Ամէն։

ՍԱՂՄՈՍ Դ

Սարկաւագն.
Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուած, ըստ արդարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր, ողորմեա ինձ եւ լուր աղօթից իմոց։ Որդիք մարդկան մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք. ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն, եւ խնդրէք զստութիւն։

ԵՐԳ
Շնորհեա մեզ Տէր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն քո. Եւ պահեա զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն՝ ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի քո։ Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ՝ ի տուէ կարդացի եւ գիշերի առաջի քո։ Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո Տէր. խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ։ Եկեսցէ առ մեզ Տէր պահապան ի քէն, եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ։ Առաքեա ի մեզ Տէր զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ։ Արժանի արա, Տէ՛ր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ, եւ առանց մեղաց անցո զմեօք։ Արժանաւորեա, Տէ՛ր, զգիշերս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ։ Ընդ մեզ Տէր Աստուած, գիտասջիք հեթանոսք եւ պարտեցարուք, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ լուարուք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարուք, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ զի թէպէտեւ դարձեալ զօրանայք՝ դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ զխորհուրդն զոր խորհիք՝ խափանէ՛ Տէր, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ զբանն զոր խօսիք՝ մի մնասցէ առ ձեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ մեք ո՛չ երկիցուք, եւ ո՛չ խռովիցուք, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ զՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք, եւ նա եղիցի մեզ
յերկիւղ, զի Աստուած ընդ մեզ է։ Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն, զի Աստուած ընդ մեզ է։

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Ի մերձենալ երեկոյիս՝ համբառնամք զձեռս մեր ի սրբութիւն. զոր ինչ մեղաք այսօր խորհրդով բանիւ` կամ գործով՝ ի յանկողինս մեր զղջանալով. խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտիդ Աստուծոյ, յուսալով յողորմութիւն քո։ Եւ մեք միաբան գոչեսցուք. յիշեա զմեզ, Տէր, յորժամ գաս արքայութեամբ քով, եւ ողորմեա մեզ։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Գոհացարուք զՏեառնէ, որ իւրով ողորմութեամբն առաջնորդեաց մեզ ի գործս տուընջեան, եւ շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ գիշերիս։ Եւ մեք յամենայն ժամ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած, լինել պահապան անձանց մերոց, եւ նա իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ զմեզ, եւ առաջնորդեալ հասուսցէ յիւր բարութեան հանգիստն, զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Տէր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն. եւ կոչեցեր առ քեզ քաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք, հանգիստ նոցա խոստանալով։ Շնորհեա եւ մեզ, Տէր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել. եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս` ապահովեա ողորմութեամբ քով. եւ արժանաւորեա մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս քո։ Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք

Պարգեւատու բարեաց, եւ աղբիւր խաղաղութեան, Տէր Աստուած մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո զմիտս մեր եւ զխորհուրդս՝ ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի։ Որպէս զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան քո. զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց։ Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

«ՆԱՅԵԱՑ ՍԻՐՈՎ»
Նայեաց սիրով Հայրդ գթած
Ի Քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարաց.
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Էին անեղ անսկզբան
Ծնունդ անճառ Որդի եւ Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել աչաց մարմնոյ
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Րաբուն հոգւոց բանաւորաց
Աղբիւր լուսոյ բաշխող շնորհաց.
Ի փակել դրանց բնութեանց մարմնոց
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն
Զմեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչել ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
Զփոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Երեւելի լոյս ստեղծեր
Զտիւ եւ զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ Տէր ի գիշերի`
Զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի`
Զպահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր՝
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
Զխորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ
Զլոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ
Զմիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Ի քեզ նայիմք լոյսդ անմատոյց
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան եւ գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի։
Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկոյին՝
Երեւեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ գոչեմք
Տէր եւ Աստուած զքեզ դաւանեմք,
Էջ եւ առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս։
Րամեալքս զքեզ Տէր աղաչեմք
Մեզ յօգնութիւն նայեա հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեաեա՛ առ մեզ խաղաղարար
Եւ ննջեսցուք անխռովաբար.
Զի ընդ առաւօտս կանխեսցուք
Օրհնել զքեզ ընդ Հօր հոգւով։
Գոչման փողոյն Գաբրիէլի՝
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ աջակողմն օդեաց դասի.
Անշէջ վառեալ լոյս լապտերաց
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս։
Հալածեա ի մէնջ, Տէր,
Նշանաւ խաչի քո
Զընդդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն.
Եւ մի տար յապականութիւն
Զքո ժառանգութիւնս։
Բարեխօսեա վասն մեր,
Աստուածածին Մարիամ,
Որ ծնար զՏէր Աստուած՝
Որ հովուէրն զԻսրայէլ
Ամենազօր եւ սքանչելի փառօքն իւրովք։

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Տէր, մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն. Տէր բարերար՝ աղաչեմ զքեզ, օգնական իմ լեր։ Տէր՝ մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս Աստուած Փրկիչ իմ։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած, եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս ի դիւական խռովութենէ, ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր՝ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Շնորհատու բարեաց՝ ամենայնի առատ անմահ Տէր, աղաչեմք զքեզ, փարատեա յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս։ Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա զմեզ. եւ շնորհեա մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ, ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի Սուրբ Հոգիդ. այժմ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԸ
ԴՊ. Երանեալ են ամբիծք ի ճանապարհի, եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն։ Երանի ոյք քննեն զվկայութիւն նորա, բոլորով սրտիւ իւրեանց խնդրեսցեն զնա։

ԵՐԳ
«Ի ՔԷՆ ՀԱՅՑԵՄՔ»
Ի քէն հայցեմք, Հայր Գթութեանց
Եւ Աստուած մխիթարութեանց
Ի տխրական գիշերային մերձեալ ժամուս,
Մխիթարեա զմեզ ի տրտմութեանց մեղաց,
Եւ շնորհեա զուրախութիւն
Գործովք արդարութեան.
Աղաչանօք Սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց։
Ըստ քաղցրագոյն աստուածային
Քո հրամանի կոչման, Որդի Աստուծոյ.
Եկեալ եմք, առաջի քո յերեկոյիս
Աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք.
Թեթեւացո ի ծանրութեանց մեղաց զանձինս,
Եւ զօրացո բառնալ կամաւ զքաղցր լուծ քոց պատուիրանաց.
Աղաչանօք Սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց։
Պաղատիմք առ քեզ հոգւով
Ի հանգստեան հասեալ ժամուս,
Մարդասէր Հոգի Աստուծոյ.
Յորժամ նորոգես զերեսս երկրի
Եւ վերստին ստանաս զոգիս մարդկան,
Նորափետուր զարդարեա
Զննջեցեալսն մեր զծնեալսն
Ի քէն սուրբ աւազանաւն.
Աղաչանօք Սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց։
Զկենդանագիր անարատ ծնողի քո,
Արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանդ քո.
Յորժամ գաս փառօք Հօր դատել զթշնամին խաչի քո.
Ներեա՛ յանցանաց մերոց
Բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի.
Աղաչեմք զքեզ Տէր պահպանեա զմեզ
Ընդ հովանեաւ խաչի քո սուրբ։
Հաղորդս արա՛ եւ զմեզ Տէր,
Ընդ սրբոց քոց Առաքելոցն,
Որք արժանի եղեն տեսանել զքեզ
Ի յարութեան քո.
Արժանաւորեա Տէր տեսանել զքեզ
Ի միւսանգամ քո գալստեանն.
Օրհնութիւն առաքողին ի բարձունս։
Ի նստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ.
Աղաչանօք Սուրբ Աստուածածնին
Յիշեա զննջեցեալսն մեր,
Յորժամ գայցես անճառ փառօք.
Քանզի քո են փառք յաւիտեանս. ամէն։

Քահանայն.
Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Աստուած, արա հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա զթողութիւն յանցանաց։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Եւ եւս խաղաղութեան զտէր աղաչեսցուք։ Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զփրկիչն մեր Քրիստոս՝ զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ. եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ տէր աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։
Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛…..։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Քրիստոս Որդի Աստուծոյ անոխակալ եւ բարեգութ, գթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց։ Յիշեա յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քոյ։ Արա արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց։ Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն։ Զի դու ես տէր եւ արարիչ ամենեցուն. դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց։ Եւ քեզ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Հա՛յր մեր…