ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ

† Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։
Հա՛յր մեր…

Քահանայն.
Առաքեա Տէր զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո։

Սարկաւագն.
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ։ Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած Աստուած իմ։ Արդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա առ Աստուած, խոստովանեա նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց աստուած է։

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն։ Եւ եւս խաղաղութեան զտէր աղաչեսցուք, ընկալ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛։

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն։

ՍԱՂՄՈՍ ՃԺԸ

Սարկաւագն.
Եկեսցէ ի վրայ իմ ողորմութիւն քո, Տէր, եւ փրկութիւն քո ըստ բանի քում։ Տաց պատասխանի ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս քո յուսացայ։ Մի՛ ի բացեայ առներ ի բերանոյ իմմէ զբան ճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս քո յուսացայ։ Պահեցի զօրէնս քո յամենայն ժամ, յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո խնդրեցի։ Խօսէի զվկայութիւնս քո առաջի թագաւորաց, եւ ոչ ամաչէի։ Խորհէի ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի։ Համբարձի զձեռս իմ ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի, եւ խորհէի յարդարութեան քում։
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։ Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն։

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ ի սուրբ խաչ քո յուսացեալ եմ, թագաւոր երկնաւոր. զբազմութիւն սրբոց քոց բարեխօս ունիմ առ քեզ։ Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, մի՛ անտես առներ զապաւինեալս ի քեզ, այլ պահեա պատուական եւ սուրբ խաչիւ քով ի խաղաղութեան։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած, եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս, ի դիւական խռովութենէ՝ ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր՝ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի։

Քահանայն.
Կեցո՛ Տէր։

Սարկաւագն.
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէր։

Սարկաւագն.
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէր։

Սարկաւագն.
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէր։

Սարկաւագն.
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնութիւն անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք։

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէր։

Սարկաւագն.
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք։

Քահանայն.
Տէր ողորմեա՛։

Սարկաւագն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք։

Քահանայն.
Քեզ՝ Տեառնդ յա՛նձն եղիցուք ։

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ։

Քահանայն.
Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Տէր Աստուած մեր, դու պահեա զմեզ խաղաղութեամբ ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի։ Ընդ սուրբ երկիւղ քո բեւեռեալ պահեա զմիտս եւ զխորհուրդս մեր։ Որպէսզի յամենայն ժամ քեւ
պահպանեալ լիցուք յորոգայթից թշնամւոյն։ Եւ քեզ հանցուք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Խաղաղութիւն ամենեցուն
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք

Հրեշտակի խաղաղութեան յանձն արա զանձինս մեր, Տէր զօրութեանց, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում. զի դու ես արարիչ լուսոյ եւ հաստիչ գիշերի։ Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր, զհանգիստ գիշերիս շնորհեա խաղաղութեամբ անցուցանել, եւ հասանիլ ի պաշտօն առաւօտու յերկրպագութիւն եւ ի փառաբանութիւն ամենասուրբ Երրորդութեանդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ԵԿԵՍՑԷ ՏԷՐ……
տե՛ս ի Շարակնոցն

ՍԱՂՄՈՍ Դ.
ԴՊ. Ալէլուիա, ալէլուիա Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք. զի դու, տէր, միայն առանձին յուսով քով բնակեցուցեր զմեզ։ Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուած, ըստ արդարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր. ողորմեա ինձ եւ լուր աղօթից իմոց։ Որդիք մարդկան մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք. ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն, եւ խնդրէք զստութիւն։ Ծաներուք զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ իւրում. եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ նա։ Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր՝ յանկողինս ձեր զղջացարուք։ Մատուցէք պատարագս արդարութեան, եւ յուսացարուք ի Տէր։ Բազումք ասէին թէ ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն. Նշանացաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց, եւ ետուր ուրախութիւ սրտից մերոց. Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ լցուցեր զնոսա։

Սարկաւագն.
Ալէլուիա Օրթի։

Քահանայն.
Խաղաղութիւն ամենեցուն։
ԴՊ. Եւ ընդ հո՜գւոյդ քո՛ւմ։

Սարկաւագն.
Երկիւղածութեա՜մբ լուարո՜ւք։

Քահանայն.
Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու։
ԴՊ. Փա՜ռք քեզ Տէ՜ր Աստուած մե՜ր։

Սարկաւագն.
Պռօ՜սխումէ՜։
ԴՊ. Ասէ Ա՜ստուա՜ծ։

Քահանայն.
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ։ Ամէն ամէն ասեմ ձեզ. եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ։ Որ սիրէ զանձն իւր՝ արձակէ զնա, եւ որ ատեայ զանձն իւր յաշխարհիս յայսմիկ՝ ի կեանսն յաւիտենականս պահեսցէ զնա։ Եթէ ոք զիս պաշտիցէ, զկնի իմ եկեսցէ. եւ ուր եսն եմ, անդ եւ պաշտօնեայն իմ եղիցի. եթէ ոք զիս պաշտեսցէ, պատուեսցէ զնա Հայրն իմ։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։ Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Պահպանեա զմեզ, Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան, փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն։ Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։
Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սո՛ւրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս` եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Քահանայն.
Անկանիմք առաջի քոյ, սուրբ Աստուածածին, եւ աղաչեմք զանարատ զկոյսդ, բարեխօսեա վասն անձանց մերոց, եւ աղաչեա զՄիածին Որդիդ փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց։

Ն Ա Ր Ե Կ
ԲԱՆ ԺԲ. — հատ. Գ.
Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ ԸՆԴ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

Ընկալ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուած հզօր, զդառնացողիս զաղաչանս. մատիր գթութեամբ առ պատկառեալս դիմօք. փարատեա, ամենապարգեւ, զամօթական տխրութիւնս. բարձ յինէն, ողորմած, զանբերելի ծանրութիւնս. անջրպետեա, հնարաւոր, զմահացու կրթութիւնս. աւարեա, միշտ յաղթող, զխաբողին հաճութիւնս. բացադրեա, վերնային, զմոլելոյն մառախուղ. կնքեա, կեցուցիչ, զկորուսչին ընթացմունս. ցրուեա, ծածկատես, զըմբռնողին չար գտմունս. խորտակեա, անքննին, զմարտողին դիմեցմունս։ Տեառնագրեա քո անուամբդ զլուսանցոյց երդ յարկիս. պարփակեա քո ձեռամբդ զառաստաղ տաճարիս. գծագրեա քո արեամբդ զմուտ սեմոց սենեկիս. կերպացո զքո Նշանդ ի հետս ելից մաղթողիս. ամրացո քո աջովդ զհանգստեանս խշտի. մաքրեսցես ի հաղբից զծածկարան անկողնոյս. պահեսցես քո կամօքդ զտառապեալ անձն ոգւոյս, անխարդախ արասցես զքո շնորհեալ շունչ մարմնոյս. կացուսցես շրջափակ զպար զօրուդ երկնայնոյ. կարգեսցես ի դիմի ընդդէմ դիւացն դասու։ Տուր հանգիստ բերկրութեան մահահանգոյնս նիրհման ի խորութեան գիշերիս, բարեխօսութեամբ հայցուածոց Սրբուհւոյ Աստուածածնիդ` եւ ամենայն ընտրելոց։ Ամփոփեալ պարուրեա զպատուհան տեսութեանց զգայարանացս իմաստից, անզարհուրելի զետեղմամբ ի ծփական խռովութեանց, կենցաղական զբաղմանց, անրջական երազոց, խօլականաց ցնորից, յիշատակաւ քո յուսոյդ անվնասելի պաշտպանեալ։ Եւ սթափեալ վերստին ի ննջմանէ ծանրութեան ամենազգաստ արթնութեամբ, հոգենորոգ զուարթութեամբ ի քեզ արձանացեալ,
զայս ձայն մաղթանաց` բուրմամբ հաւատոց քեզ, ամենօրհնեալ թագաւոր փառաց անճառից, փառաբանողաց երկնագումար խմբից երգակցեալ, յերկինս առաքել։ Զի դու փառաւորեալ ես յամենայն արարածոց յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

Ա Ղ Օ Թ Ք Զ Օ Ր Ա Ւ Ո Ր
Նորին սրբոյն Գրիգորի
Բան ԽԱ.

Որդի Աստուծոյ կենդանւոյ օրհնեալդ յամենայնի, Հօրդ ահաւորի անքննին ծնունդ, որ տկարանայ առ ի քէն եւ ո՛չինչ։ Որ ի ծագել անստուեր նշուլից ողորմութեան քոյ փառաց՝ հալին մեղք. հալածին դեւք. ջնջին յանցանք. խզին կապանք. խորտակին շղթայք. կենդանածնին մահացեալք. բժշկին հարուածք. ողջանան վէրք. բառնին ապականութիւնք, տեղի տան տխրութիւնք. նահանջին հեծութիւնք. փախնու խաւարն. մեկնի մէգն. մերժի մառախուղն. փարատի մռայլն. սպառի աղջամուղջն. վերանայ մութն. գնայ գիշերն. տարագրի տագնապն. չքանան չարիքն. հալածին յուսահատութիւնք, եւ թագաւորէ՛ ձեռն քո ամենակար՝ քաւիչդ ամենայնի։ Որ ո՛չ եկիր կորուսանել զմարդկան ոգիս, այլ կեցուցանել. թո՛ղ ինձ զանթիւ չարիսն իմ բազում ողորմութեամբդ։ Զի դու միայն ես յերկնի անճառ եւ յերկրի անզնին, ի տարր գոյի եւ յեզր ծագաց աշխարհի. սկիզբն ամենայնի եւ յամենայնի. ամենայնի լրմամբ օրհնեալդ ի բարձունս. եւ քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ փառք յաւիտեանս. ամէն։

ԵՐԳ
Դպ.- Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա,
Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա։
Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն։
Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց Արքայութիւն։
(կամ) Ազգիս հայոց սէր միութիւն,
(եւ կամ) Ազգիս հայոց այցելութիւն։
Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապաւէնդ ես նեղելոց,
Հա՛ս օգնութիւն ծառայից քոց,
Լե՛ր օգնական ազգիս հայոց։
Ե՛կ, Տէր Յիսուս ողորմեաց մեզ,
Ողորմութեան դուռն բաց մեզ,
Ե՛կ, բարեխնամ այց արա մեզ,
Այցելութեան ժամ է արդ մեզ։
Տէ՛ր ողորմեա, Տէ՛ր ողորմեա,
Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա։
Յիշեա՛ Տէր եւ ողորմեա՛։

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Եւ վասն Սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեանն, Տէր, ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցո զմեզ։

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենայն սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս. զի կամեցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղաչանս մեր բարեխօսութեամբ Սրբուհւոյ Աստուածածնին անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քո եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց։ Լուր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր։ Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

Օրհնեալ տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։
Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սո՛ւրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս` եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Քահանայն.
Զհանդստեան զաղօթս եւ զաղաչանս ընկալ, մարդասեր Աստոուած, ի հաճոյս բարերար կամաց քոց. եւ մեր մեղաց եւ բազում յանցանացն թողութիւն շնորհեա. եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն։