Ժամագիրք — Երեկոյի ժամ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր որ յերկինս ես. սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն. այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԾԵ

Քահանայն.
Ես առ Աստուած կարդացի եւ նա լուաւ ինձ յերեկոյս` ի վաղորդայն եւ ի հասարակ աւուր:

Սարկաւագն.
Սպասէի Աստուծոյ իմոյ. եւ ակն ունէի կենարարին. որ փրկէ զծառայս իւր եւ կեցուցանէ:

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԵ
Խոնարհեցո՛, Տէ՛ր, զունկն Քո եւ լո՛ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես: Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ, Տէ՛ր. փրկեա՛ զծառայս Քո, Աստուա՛ծ իմ, որ ի Քեզ յուսացայ: Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի առ Քեզ աղաղակեցի զօրհանապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի Քո, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ. Զի Դու, Տէ՛ր, քաղցր եւ ուղիղ ես, բազումողորմ առ ամենեսեան, որ կարդան առ Քեզ: Ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, աղօթից իմոց եւ նայեա՛ց ի ձայն խնդրուածաց իմոց: Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ Քեզ, եւ լուար ինձ: Ոչ ոք է նման Քեզ յաստուածս, Տէ՛ր, եւ ոչ ոք է որպէս զգործս Քո: Զամենայն ազգս, զոր արարեր, եկեսցեն եւ երկիր պագցեն առաջի Քո եւ փառաւոր արասցեն զանուն Քո յաւիտեան: Մեծ ես Դու, Տէ՛ր, եւ առնես սքանչելիս եւ Դու միայն ես Աստուած: Առաջնորդեա՛ ինձ ի ճանապարհի Քում, եւ գնացից ի ճշմարտութեան Քում, եւ ուրախ եղիցի սիրտ իմ երկնչել յանուանէ Քումմէ: Խոստովան եղէց առ Քեզ, Տէ՛ր Աստուած իմ, բոլորով սրտիւ իմով, փառաւոր արարից զանուն Քո յաւիտեան: Մեծ եղեւ ի վերայ իմ ողորմութիւն Քո, Տէ՛ր, եւ փրկեցեր զանձն իմ ի դժոխոց ներքնոց: Աստուա՛ծ, անօրէնք յարեան ի վերայ իմ, եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ եւ ոչ համարեցան զՔեզ Աստուած առաջի իւրեանց: Այլ Դու, Տէ՛ր Աստուած իմ, գթած ես եւ ողորմած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ ճշմարիտ. նայեա՛ց առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ: Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի Քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ Քո եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան: Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի Դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Փառք քեզ, Աստուած, փառք քեզ. յաղագս ամենայնի Տէր, փառք քեզ:

Սարկաւագն.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. ընկալ կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԼԹ
Ապրեցո՛ զիս, Տէր, ի մարդոյ չարէ, յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս: Խորհեցան զանօրէնութիւն ի սիրտս իւրեանց, զօր ամենայն պատրաստեցան ի պատերազմ: Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձի, եւ թոյնք իժից ի ներքոյ շրթանց նոցա: Պահեա՛ զիս, Տէր, ի ձեռաց մեղաւորի, եւ ի մարդոյ չարէ փրկեա զիս: Խորհեցան խափանել զգնացս իմ, թաքուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ: Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ զգայթակղութիւն: Ասացի` Տէր Աստուած իմ ես դու, ունկն դիր, Տէր, ձայնի աղօթից իմոց: Տէր, Տէր զօրութիւն փրկութեան իմոյ. հովանի գլխոյ իմոյ յաւուր պատերազմի: Մի՛ մատներ զիս, Տէ՛ր, ի ցանկութիւն մեղաւորաց՝ ոյք խորհեցան վասն իմ, մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս:
Զի մի՛ երբէք բարձրասցին, եւ խորհուրդք նոցա մի՛ կատարեսցին. վախճան կատարածի նոցա` վաստակ շրթանց իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա: Արկցես ի վերայ նոցա զկայծակունս հրոյ, եւ կործանեսցես զնոսա. ի տառապանաց մի՛ կարասցեն կեալ: Մարդոյ լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ի վերայ երկրի, զայր մեղաւոր չարիք իւր որսասցեն ի կորուստ: Ծանեայ զի առնես, Տէր, դատաստան աղքատի եւ իրաւունս տնանկի: Արդարք գոհասցին զանուանէ քումմէ, բնակեսցեն ուղիղք առաջի երեսաց քոց: Տէր, կարդացի առ քեզ եւ լո՛ւր ինձ, նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց ի կարդալ իմում առ քեզ: Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո, Տէ՛ր, համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկոյի: Դի՛ր, Տէր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ դուռն ամուր շրթանց իմոց, զի մի՛ խոտորեսցի սիրտ իմ բանիւ չարութեան: Ի պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ մարդս, որ գործեն զանօրէնութիւն. եւ ո՛չ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա: Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ՝ եւ յանդիման արասցէ. իւղ մեղաւորի մի՛ օծցէ զգլուխ իմ, եւ աղօթք իմ ի կամս նորա: Արգելան մերձ առ վիմին դատաւորք նոցա. լուիցեն բանից իմոց՝ եւ քաղցրասցին: Որպէս թանձրութիւն հողոյ զի սփռեալ է ի վերայ երկրի. ցրուեսցին ոսկերք նորա մերձ ի դժոխս: Առ քեզ Տէր, Տէր, են աչք իմ, ի քեզ յուսացայ, Տէր, մի՛ հաներ զհոգի յինէն: Պահեա՛ զիս յորոգայթէ որ թաքուցաւ ինձ, ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն: Անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք, միայն եմ ես մինչեւ անցից: Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեցի: Սփռեցից առաջի Տեառն զաղօթս իմ, եւ զնեղութիւնս իմ առաջի նորա պատմեցից: Ի նուաղել յինէն հոգւոյ իմոյ, դու, Տէր, ծանեար զշաւիղս իմ, ի ճանապարհ յոր եւ գնայի` թաքուցաւ ինձ որոգայթ: Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ո՛չ ոք էր որ ճանաչէր զիս, կորեաւ յինէն փախուստ իմ եւ ո՛չ գտաւ խնդրող անձին իմոյ: Աղաղակեցի առ քեզ, Տէր, եւ ասացի, դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին կենդանեաց: Նայեա, Տէր, յաղօթս իմ, զի ես խոնարհ եղէ յոյժ. ապրեցո՛ զիս ի հալածչաց իմոց, զի հզօր եղեն քան զիս: Տէր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ, գոհանամ զանուանէ քումմէ: Եւ քեզ սպասեն արդարք, մինչեւ հատուսցես: Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԾԵ

Քահանայն.
Ես առ Աստուած կարդացի, եւ նա լուաւ ինձ յերեկոյս` ի վաղորդայն՝ եւ ի հասարակ աւուր:

Քահանայն.
Սպասէի Աստուծոյ իմոյ, եւ ակն ունէի կենարարին, որ փրկէ զծառայս իւր եւ կեցուցանէ:

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Քահանայն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Քահանայն.
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան համբառնալով զձեռս մեր փառաւորեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր. որ շնորհեցեր մեզ զտիւս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ երեկոյիս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէր, սուրբ սրտիւ, եւ հրեշտակային երգով գոհաբանութիւն մատուցանել Տեառն Աստուծոյ ամենակալիդ. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Կեցո՛ Տէր եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա՛. Տէր ողորմեա՛. Տէր ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ զՀոգիդ. այժմ եւ միշտ:

ՄԵՍԵԴԻ

Դպիրքն.
Եկայք եւ տեսէք զգործս Աստուծոյ, որ արար զնշանս եւ զարուեստս ի վերայ երկրի:

Աստուած մեր ապաւէն եւ զօրութիւն, օգնական ի վերայ նեղութեանց, որք գտին զմեզ յոյժ:

Դպիրքն.
Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ
որպէս խունկ առաջի քո, Տէր.
համբարձումն ձեռաց իմոց`
պատարագ երեկոյի:

ՔԱՐՈԶ

Քահանայն.
Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէր. ողորմեա:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն հայրապետին մերոյ Տեառն Տեառն (այս անուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնամեաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս հարց եւ եղբարցն մերոց, որք ի գերութեան են եւ ի չար ծառայութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փութապէս առողջութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան, եւ պտղոց առատութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ եկեղեցի Աստուծոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալք են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Ազատեա՛ Տէ՛ր. եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Յիշեա՛ Տէ՛ր եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն, զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյսն, սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն, զարի եւ զյաղթող սուրբ զվկայսն. եւ զմեծ խոստովանողն Քրիստոսի զհայրապետն մեր զսուրբն Գրիգոր լուսաւորիչն Հայաստանեայցս աշխարհի:

Քահանայն.
Յիշեսջիք եւ զամենայն սուրբս, եւ նոքօք զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Յիշեա՛ Տէ՛ր եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Զերեկս մերձեալ եւ զառաջակայ գիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Շնորհեա՛ Տէր:

Քահանայն.
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Շնորհեա՛ Տէր:

Քահանայն.
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Շնորհեա՛ Տէր:

Քահանայն.
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն յօգնութիւն անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Շնորհեա՛ Տէր:

Քահանայն.
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Քահանայն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:

Քահանայն.
Ողորմեա՛ց մեզ Տէր Աստուած մեր ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Դպիրքն աւագ.
Տէ՛ր ողորմեա՛. Տէ՛ր ողորմեա՛. Տէ՛ր ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Լուր ձայնից մերոց, Տէր Աստուած մեր. ընկալ զաղաչանս մեր, զհամբարձումն ձեռաց մերոց եւ զբանս աղօթից, սրբելով զերեկոյի պատարագս մեր ի հոտ անուշից` ի հաճոյս քեզ պատրաստել: Յաւել ի մեզ, Տէր ամենակալ, զհաւատ, զյոյս, զսէր, եւ զամենայն գործս առաքինութեան. որպէս զի ըստ կամաց քոց բարեսիրաց՝ միշտ կրօնաւորեալք բարեպաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի, արժանաւորք եղիցուք յաղագս անձանց մերոց փրկութեան, եւ վասն հոգեւոր կենացդ աղաչել զքեզ, Տէր, եւ գտանել ի քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն. եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն.

Դպիրքն աւագ.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Քահանայն.
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք.

Դպիրքն աւագ.
Առաջի քո Տէ՛ր.

Քահանայն.
Քեզ երկիրպագանելով, Տէր Աստուած մեր, գոհանամք զքէն յաղագս խաղաղութեամբ անցուցանելոյ ի մէնջ զերկարութիւն տուընջեանս: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զքեզ` զերեկս եւ զառաջիկայ գիշերս առանց մեղաց, եւ առանց գայթակղութեան անցուցանել. հաստատուն կալ եւ մնալ ի հաւատ, ի յոյս, ի սէր, եւ ի պատուիրանապահութեան քո: Խնդրելով զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ եկեղեցւոյ քում սրբոյ զհաստատութիւն, եւ անձանց մերոց զփրկութիւն: Որպէս զի ընդունելով ի քէն զհայցուածս մեր՝ եւ զմեծ վայելչական փառաբանութիւն միշտ ի բարձունս առաքեսցուք ամենազօր տէրութեանդ, Քրիստոս Աստուած մեր, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ

Դպիրքն աւագ.

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր. սուրբ եւ անմահ, որ յայտնեցար ի Թաբոր լերինն ողորմեա մեզ: (երիցս)
Փառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս Աստուածածին, Մարիամ մայր Քրիստոսի. մատո զաղաչանս մեր Որդւոյ քոյ եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՔԱՐՈԶ

Քահանայն.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց` բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԻԱ

Դպիրքն.
Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն:
Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:

ՀԱՄԲԱՐՁԻ ՇԱՐԱԿԱՆ

ՔԱՐՈԶ

Քահանայն.
Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Դպիրքն աւագ.
Կեցո՛ Տէր:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա՛. Տէր ողորմեա՛. Տէր ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Թագաւոր խաղաղութեան օգնական եւ փրկիչ անձանց մերոց, Քրիստոս Աստուած մեր. պարսպեալ պահեա զժողովուրդս քո ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան: Փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Քահանայն.
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր …