Ժամագիրք — Գիշերային ժամ

† Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր որ յերկինս ես. սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն. այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Ծ
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ: Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ, եւ ի մեղաց իմոց սուրբ արա՛ զիս: Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ: Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի քո արարի:
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս քո, եւ յաղթող ի դատել քեզ: Անօրէնութեամբ յղացաւ, եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ: Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ: Ցօղեա՛ յիս մշտկաւ եւ սուրբ եղէց, լուա՛ եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց: Լսելի արա՛ ինձ, Տէ՛ր, զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք: Դարձո՛ զերեսս քո ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն: Սիրտ սուրբ հաստատեա յիս Աստուած, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա՛ ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց եւ զհոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն: Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան քոյ, եւ հոգւով պետութեան քոյ հաստատեա զիս: Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո, եւ ամպարիշտք առ քեզ դարձցին: Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուած փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան քում: Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո: Թէ կամեցեալ էիր պատարագս մատուցանէաք, բայց դու ընդ ողջակէզս իսկ ո՛չ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ո՛չ արհամարհէ: Բարի արա, Տէ՛ր, կամօք քովք Սիոնի եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի: Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, յորժամ ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան քո զուարակս:

Քահանայն.
Տէր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:

Սարկաւագն.
Օրհնեալ է Աստուած:

Քահանայն.
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւնն` Հայր եւ Որդի եւ Հոգի Սուրբ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ Գ
Տէր, զի՞ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ: Բազումք ասէին զանձնէ իմմէ, թէ չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր: Այլ դու, Տէր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ: Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ իւրմէ: Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունելի իմ է: Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ, պաշարեալ պահէին զիս: Արի, Տէր, եւ փրկեա զիս, Աստուած իմ. զի դու հարեր զամենեսեան ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան քո օրհնութիւն քո:

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քնոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում: Եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի նորա: Եւ գոհացարուք զնմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան նորա: Որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն իւրով. եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց. համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց: Խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ. որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց: Շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց նորա յայսմ աշխարհիս. եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն. զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած՝ Յիսուս Քրիստոս. Տէ՛ր մեր կեցո՛ եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Կեցո՛ Տէ՛ր:

Սարկաւագն.
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէ՛ր:

Սարկաւագն.
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց. ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէ՛ր:

Սարկաւագն.
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց. ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէ՛ր:

Սարկաւագն.
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնութիւն անձանց մերոց. ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա՛ Տէ՛ր:

Սարկաւագն.
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ` զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէ՛ր ողորմեա՛:

Սարկաւագն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Քահանայն.
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Քահանայն.
Տէ՛ր ողորմեա՛. Տէ՛ր ողորմեա՛. Տէ՛ր ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Զքէն գոհանամք, Տէր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ: Եւ զարթուցեալ ժամանեցուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Տուր մեզ, Տէր, աղաչեմք զքեզ, զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել. եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ, երկիւղիւդ քո ամրացո եւ պահեա: Որպէս զի զգուշութեամբ՝ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս, ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ: Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ընդ որում քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն.

Դպիրքն.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Քահանայն.
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք.
Դպիրքն.
Առաջի քո, Տէր.

Քահանայն.
Նայեաց, Տէր բարերար, ողորմութեամբ քով յերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ քում սրբոյ: Տէր զօրութեանց, խաղաղացո զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց: Զհրեշտակ խաղաղութեան քո առաքեա առ մեզ. որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում: Որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս քեզ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ, ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան քո. զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Ալէլուիա. ալէլուիա:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Վասն ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու խօսիլ մեզ զբան Տեառն՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն չանկանելոյ մեզ ի փորձութիւն, որում ոչ կարեմք հանդուրժել՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Վասն անբիծ եւ անդատապարտ կալոյ մեզ առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Վասն առաջնորդելոյ մեզ ի նաւահանգիստն կենաց անվախճանից՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Վասն արժանի լինելոյ մեզ վերին կոչմանն եւ երկնից արքայութեանն՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Յիշեա՛ Տէր. եւ ողորմե՛ա.

Սարկաւագն.
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ. զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Քահանայն.
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք.

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու զքեզ աղաչեմք, եւ ի քէն խնդրեմք, մարդասէր Տէ՛ր: Լո՛ւր մեզ, Աստուած փրկիչ մեր. խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս մեր. զի մի՛ ունայն լիցին վաստակք ծառայից քոց. այլ համարեա՛ զաշխատութիւնս մեր ի գործ արդարութեան եւ ի պտուղ աստուածպաշտութեան: Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղօթս եւ զերկրպագութիւնս մեր, եւ հատո՛ մեզ զողորմութիւն քո առատապէս. ծածկեա՛ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր աջոյ քո. զօրացո՛ զմեզ, Տէ՛ր, զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ. պահեա՛ զմեզ որպէս բիբ ական, եւ արա՛ առ մեզ նշան բարի ի գովեստ եւ ի փառաբանութիւն անուանդ քում սրբոյ: Զի ի քոյ փառս կատարի ամենայն արարածոց մշտնջենաւոր փառաբանութիւն ի բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ:
Խաղաղութիւն ամենեցուն.

Դպիրքն.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Քահանայն.
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք.
Դպիրքն.
Առաջի քո, Տէ՛ր.

Քահանայն.
Հովիւ քաջ, հովիւ բարի եւ յաւիտենական. նայեա՛ց եւ ա՛յց արա բանաւոր հօտի քո. զոր ժողովեցեր առ քեզ գթութեամբ քով: Զի քո առաջի կամք, Տէ՛ր, եւ առ ի քէն ողորմութեանցդ եւ գթութեանցդ ակն ունիմք: Զամենեսեան օրհնեա՛. զամենեսեան իմաստնացո՛. զամենեսեան լուսաւորեա՛, եւ ամենեցուն պարգեւեա՛ զերկնից արքայութիւնդ: Վասն զի դու ես Տէր կենաց եւ Աստուած ողորմութեան, եւ քեզ վայելէ փառք. իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱԼԷԼՈՒՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
Դպիրքն աւագ.
Ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:
Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն զգեցաւ: Զգեցաւ Տէր զօրութիւն ընդ մէջ իւր էած:

Դպիրքն աշակերտ.
Ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:
Գովեա, Երուսաղէմ, զՏէր. եւ օրհնեա զԱստուած քո, Սիոն: Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց. եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:

Դպիրքն աւագ.
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ալէլուիա. ալէլուիա. ալէլուիա:

Քահանայն.
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր …