Ժամագիրք — Առավոտյան ժամ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր որ յերկինս ես. սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն. այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԵՎ ՕՐՀՆՈՒԹՒԻՆ

Քահանայն.
Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քո, ցնծացաք եւ ուրախ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց:

Սարկաւագն.
Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն` յորս խոնարհ արարեր զմեզ եւ ամացն՝ յորս տեսաք զչարչարանս:
Հայեա, Տէր, ի ծառայս քո եւ ի գործս ձեռաց քոց, եւ առաջնորդեա որդւոց նոցա. եղիցի լոյս Տեառն Աստուծոյ ի վերայ մեր:
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա մեզ:

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՁԷ
Տէ՛ր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի Քո:  Մտցեն աղօթք իմ առաջի Քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն Քո ի խնդրուածս իմ, Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ, որք իջանեն ի գուբ: Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի եւ ի մեռեալս ազատ: Որպէս զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի: Զորս Դու ոչ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ Քումմէ մերժեցան: Եդին զիս ի գբի ներքնումն՝ ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու: Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն Քո, զամենայն զբօսանս Քո ածեր ի վերայ իմ: Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց: Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ: Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ: Մի՞թէ մեռելոց առնիցես զսքանչելիս Քո, կամ բժիշկք յարուցեալ խոստովան առնիցի՞ն առ Քեզ: Մի՞թէ պատմեսցէ ոք երբեք ի գերեզմանի զողորմութիւնս Քո կամ զճշմարտութիւնս Քո` ի կորստեան: Մի՞թէ ճանաչիցին ի խաւարի սքանչելիք Քո, կամ արդարութիւն Քո` յերկիր մոռացեալ: Ես առ Քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի. առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ Քեզ: Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ կամ դարձուցանես զերեսս Քո յինէն: Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ. ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ: Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն Քո, արհաւիրք Քո խռովեցուցին զիս, Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին: Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ վասն թշուառութեան իմոյ:

Դպիրքն.
Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն քո յաւիտեան:

Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ մեզ. արդար ես դու Տէր, եւ ամենայն գործք քո ճշմարիտ են:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Օրհնեցէք ամենայն արարածք զԱրարիչն արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն թագաւորաց, զԱստուածն աստուծոց: Օրհնեցէք, գովեցէք, բարեբանեցէք. զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա:

Դպիրքն.
Տէր յերկնից շարական:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Եկեալքս ամենեքեան ի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցի, աղաչեսցուք զմիածին Որդին Աստուծոյ, զՏէրն մեր եւ զՓրկիչն Յիսուս Քրիստոս: Որ էջ փառօք Հօր ի մէջ հնոցին, եւ փրկեաց զերիս մանկունսն ի Քաղդէացւոց անտի: Լուսաւոր եւ սուրբ պահեսցէ զմիտս մեր, զի մի՛ երբէք խաբիցուք մեք ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Այլ արժանի եղիցուք պահել զպատուիրանս նորա. առնուլ զպսակն լուսոյ եւ կենաց ի յանձինս մեր, զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր, կեցո եւ ողորմեա:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:
Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ մեծի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ

Դպիրքն.
Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով:
Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:

Սարկաւագն.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Վասն սուրբ տեղւոյս շինութեան, եւ բարեկարգութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Վասն ժողովրդեանս՝ որք մտանեն ընդ դրունս սրբոյ եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Վասն ընդունելոյ զպաղատանս սոցա ըստ մեծի ողորմութեան իւրում՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա.

Սարկաւագն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառնդ Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Դպիրքն աւագ.
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Դու ես թագաւոր յաւիտեանս յաւիտենից, Քրիստոս Աստուած մեր: Եւ քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ

Դպիրքն աւագ.
Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ. ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան:

Դպիրքն աշակերտ.
Օրհնեցէք, մանկունք, զՏէր. եւ օրհնեցէք զանուն Տեառն: Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան: Յարեւելից մինչ ի մուտս արեւու օրհնեալ է անուն Տեառն. ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան:

Դպիրքն աւագ.
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն. եւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն. ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան:

Դպիրքն աշակերտ.
Արի Տէր օգնեա մեզ, եւ փրկեա զմեզ վասն անուան քո:

Դպիրքն աւագ.
Արի եւ մի մերժեր զմեզ իսպառ. վասն անուան քոյ:

Դպիրքն աշակերտ.
Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան Աստուած քո Սիոն ազգէ յազգ:

Դպիրքն աւագ.
Օրհնեա անձն իմ զՏէր. օրհնեցից զՏէր ի կենդանութեան իմոյ:

Դպիրքն աշակերտ.
Օրթի:

Քահանայն.
Խաղաղութիւն ամենեցուն:

Դպիրքն աւագ.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում:

Դպիրքն աշակերտ.
Երկիւղածութեամբ լուարուք:

Քահանայն.
Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ (Մատթէոսի. Մարկոսի. Ղուկասու. Յովհաննու):

Դպիրքն աւագ.
Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր:

Դպիրքն աշակերտ.
Պռօսխումէ:

Դպիրքն աւագ.
Ասէ Աստուած:

ԵՐԳ
Զկնի Իւղաբերից Աւետարանին

Դպիրքն աւագ.
Փառք յարութեան քոյ, Տէր. ոչ դադարեցայց, Քրիստոս, օրհնել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ:

Դպիրքն աշակերտ.
Փառք յարութեան քոյ, Տէր. ոչ դադարեցայց, Յիսուս, գովել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ:

Դպիրքն աւագ.
Ես ոչ դադարեցայց, Փրկիչ, փառաւորել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ:

Դպիրքն աշակերտ.
Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբութիւն եւ օրհնեցէք զՏէր:

Դպիրքն աւագ.
Աստ օրհնեցէք ամենայն ծառայք Տեառն զՏէր ի սրբութիւն, եւ օրհնեցէք զՏէր:

ՔԱՐՈԶ
Զկնի Իւղաբերից Աւետարանին եւ երգոյն

Սարկաւագն.
Զուարճացեալքս մեծաւ ուրախութեամբ աւետեօք յարութեան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Որ եղեւ պտուղ եւ անդրանիկ ամենայն ննջեցելոց. խորտակեաց զդրունս դժոխոց. եւ ելոյծ զբռնութիւն մահու. եւ ետ յոյս հաստատութեան վերստին նորոգման կենդանութեան ամենայն մարդկան:

Խնդրեսցուք հաւատով ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, զի զմեզ արժանի արասցէ յարութեան իւրոյ՝ կերպարանակից առնել զմարմին խոնարհութեան մերոյ ըստ նմանութեան մարմնոյ փառաց իւրոց: Վասն զի զայս խոստացաւ, զմեծ եւ զանճառելի շնորհս պարգեւել սիրելեաց իւրոց՝ ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր. կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Ամենակեցոյց ճշմարիտ, սուրբ մեծի յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս

Դպիրքն.
Ողորմեա ինձ, Աստուած, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւել լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ, եւ ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս:

ՈՂՈՐՄԵԱ ՇԱՐԱԿԱՆ

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Երկրպագեմք քեզ, Տէր Աստուած մեր, անցեալքս ընդ երկարութիւն գիշերիս. եւ կանխեալքս ի տեղւոջ խոստովանութեան՝ մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս մեր: Զքեզ Տէր օրհնեմք եւ փառաւորեմք, եւ զքէն Տէր գոհանամք. որ արժանի արարեր զգիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ առաւօտուս: Արժանաւորեա զմեզ, Տէր, անճառ խոստմանց քոց. զոր խոստացար սիրելեաց քոց, ճշմարիտդ Աստուած՝ Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր. կեցո եւ ողորմեա:

Քահանայն.
Կեցո Տէր եւ ողորմեա:

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Ողորմած՝ գթած՝ ճշմարիտ սուրբ մեծի (ծննդեանն. յայտնութեանն. գալստեանն. պայծառակերպութեանն. տնօրէնութեանն. մատնութեանն. խաչելութեանն. թաղմանն. յարութեանն. համբարձմանն. գալստեանն Հոգւոյն Սրբոյ. Տէրութեանն) Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, վայելէ փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ

Դպիրքն.
Ալէլուիա. ալէլուիա.
Օրհնեցէք զՏէր յերկնից. օրհնեցէք զնա ի բարձանց:

Օրհնեցէք զնա ամենայն հրեշտակք նորա, օրհնեցէք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա:

ՏԵՐ ՅԵՐԿՆԻՑ ՇԱՐԱԿԱՆ

ՓԱՌՔ Ի ԲԱՐՁՈՒՆՍ

Դպիրքն աշակերտ.
Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն: Եւ օրհնութիւն քեզ ի բարձունս, օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր. օրհնեմք զքեզ եւ գովեմք զքեզ: Խոստովանիմք Տէր զքեզ եւ երկիր պագանեմք քեզ. փառաւորեմք զքեզ. գոհանամք Տէր զքէն վասն մեծի փառաց քոց: Տէր թագաւոր սուրբդ երկնային. Աստուած եւ Հայր ամենակալ: Տէր եւ Որդի Հօր միածին Յիսուս Քրիստոս եւ սուրբ Որդի: Տէր Աստուած Գառն Աստուծոյ եւ Որդի Հօր. որ առեր զմերս ի կուսէն: Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի. եւ արդ ընկալ զաղաչանս մեր: Սուրբդ որ նստիս ընդ աջմէ Հօր ողորմեաց մեզ: Զի դու միայն սուրբ՝ դու միայն բարձրեալ ես, դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Տէր եւ Հոգիդ Սուրբ՝ որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. ամէն:

Դպիրքն աւագ.
Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ, Տէր, եւ գովեմք զանուն սուրբ քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Արժանի արա Տէր զօրս զայս խաղաղութեամբ, եւ առանց մեղաց պահեա զմեզ: Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ քո յաւիտեանս ամէն:
Օրհնեալ Տէր՝ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո, (երիցս կրկնեա): Տէր ապաւէն եղեր մեր ազգէ յազգ: Ես աղաչեմ Տէր ողորմեա ինձ եւ բժշկեա զանձն իմ, ես մեղայ քեզ: Ցոյց մեզ Տէր զողորմութիւնս քո. եւ զփրկութիւնս քո տուր մեզ: Տէր ողորմութիւն քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ: Տէր իմ զքեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ: Ի քէն է Տէր աղբիւր կենդանութեան. եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս: Ծագեա զողորմութիւնս քո. որք ճանաչեն զքեզ Տէր:

Մաղթանք

Քահանայն.
Փառք պատիւ եւ երկրպագութիւն ի բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԵՐԳ

Դպիրքն աւագ.
Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք. զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:

Դպիրքն աշակերտ.
Որ համբերեաց խաչի եւ եդաւ ի նորափոր վիմի. եւ աստուածային յարութեամբն զմահացեալսն վերաբերեաց ի կեանս:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէ՜ր ողորմեա:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն հայրապետին մերոյ Տեառն Տեառն (այս անուն) կենաց, եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնամեաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց՝ որք ի գերութեան են եւ ի չար ծառայութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փութապէս առողջութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան եւ պտղոց առատութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ եկեղեցի Աստուծոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա:

Սարկաւագն.
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալք են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Ազատեա Տէր, եւ ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աշակերտ.
Յիշեա Տէր եւ ողորմեա:

Սարկաւագն.
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ՝ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. զՏէր աղաչեսցուք:
Դպիրքն աւագ.
Տէր ողորմեա:

Քահանայն.
Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն, զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյսն. սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն. սուրբ զՍտեփանոս նախավկայն. սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն. զարի եւ զյաղթող սուրբ զվկայսն. եւ զմեծ խոստովանողն Քրիստոսի զհայրապետն մեր զսուրբն Գրիգոր լուսաւորիչն Հայաստանեայցս աշխարհի:

Քահանայն.
Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ երեւելի լուսով քով զուարճացուցեր զամենայն արարածս քո. իսկ իմանալի լուսով պատուիրանաց քոց՝ զամենեսեան լուսաւորեցեր զհաւատացեալս ի քեզ: Զօրացո եւ զմեզ, Տէր, ի պահպանութիւն պատուիրանաց քոց՝ ի տուընջեանս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի: Որպէս զի լուսաւորեալ մտօք՝ միշտ զհաճոյս քո արասցուք, եւ հանդերձեալ բարեացդ հասցուք ընդ ամենայն սուրբս քո: Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառնդ մերոյ եւ Փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի, որում վայելէ փառք եւ իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Խաղաղութիւն ամենեցուն.

Դպիրքն.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Քահանայն.
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք.

Դպիրքն.
Առաջի քո Տէր.

Քահանայն.
Խաղաղութիւն մեր եւ կեանք՝ որ ի Հօրէ առաքեցար, Միածին Որդի Աստուծոյ՝ Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս: Տուր մեզ զխաղաղութիւն քո՝ զոր շնորհեցեր սրբոց քոց առաքելոց, փչմամբ քո ի նոսա զկենդանացուցիչ եւ զամենազօր Հոգիդ քո Սուրբ: Որպէս զի եւ մեք խաղաղացեալք յամենայն աշխարհական սահեցմանց՝ լիցուք տաճար եւ բնակարան աստուածային շնորհացդ. եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, Քրիստոս Աստուած մեր. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵՔՍՐԲԵԱՆ

Դպիրքն աւագ.
Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր. սուրբ եւ անմահ, որ յարեար ի մեռելոց. ողորմեա մեզ: (երիցս)

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս Աստուածածին, Մարիամ մայր Քրիստոսի. մատո զաղաչանս մեր՝ Որդւոյ քոյ եւ Աստուծոյ մերոյ:

Մաղթանք.

Քահանայն.
Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՃԽԲ
Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ Քով: Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ Քով եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի Քում, զի ոչ արդարանայ առաջի Քո ամենայն կենդանի: Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից: Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս: Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս Քո. յարարածս ձեռաց Քոց խորհեցայ եւ համբարձի առ Քեզ զձեռս իմ: Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ Քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեաց յինէն հոգի իմ: Մի՛ դարձուցաներ զերեսս Քո յինէն. նմանիցեմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ: Լսելի՛ արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս Քո, զի ես ի Քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ: Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ Քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ: Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զՔեզ ապաւէն ինձ արարի: Ուսո՛ ինձ առնել զկամս Քո, զի Դու ես Աստուած իմ: Հոգի Քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ: Վասն անուան Քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ Քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ: Ողորմութեամբ Քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ Քո եմ:

Դպիրքն աւագ.
Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Դպիրքն աշակերտ.
Օրհնեցէք մանկունք զՏէր, եւ օրհնեցէք զանուն Տեառն:
Դպիրքն աւագ.
Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Դպիրքն աշակերտ.
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու, օրհնեալ է անուն Տեառն:
Դպիրքն աւագ.
Բարձր է ի վերայ ամենայն ազգաց Տէր, եւ յերկինս են փառք նորա:
Դպիրքն աշակերտ.
Ո՞վ է որպէս Տէր Աստուած մեր, ի բարձունս բնակեալ, եւ զխոնարհս տեսանէ յերկինս եւ յերկրի:
Դպիրքն աւագ.
Յարուցանէ զաղքատս յերկրէ, եւ բարձր առնէ զտառապեալս յաղբեւաց:
Դպիրքն աշակերտ.
Նստուցանէ զնոսա իշխանս՝ ընդ իշխանս ժողովրդեան իւրոյ:
Դպիրքն աւագ.
Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որպէս մայր որդւովք բերկրեալ:
Դպիրքն աշակերտ.

Քահանայն.

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպիրքն աւագ.
Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Դպիրքն աշակերտ.
Երկիւղածութեամբ լուարուք:

Քահանայն.
Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Մարկոսի
Դպիրքն աւագ.
Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր:
Դպիրքն աշակերտ.
Պռօսխումէ:
Դպիրքն աւագ.
Ասէ Աստուած:
(Գլ. Է. 31-37):

Քահանայն.
Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.
Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի եւ Սիդոնի, եւ եկն ի ծովեզրն Գալիլեացւոց ի մէջ սահմանացն ի Դեկապոլիս: Եւ բերին առաջի նորա խուլ մի եւ համր, եւ աղաչէին՝ զի ձեռն դիցէ ի վերայ նորա: Եւ առեալ զնա մեկուսի յամբոխէ անտի՝ արկ զմատունս իւր ընդ ականջս նորա՝ եւ եթուք անդր. եւ կալաւ զլեզուէ նորա, հայեցաւ յերկինս՝ յոգւոց եհան եւ ասէ. Եփփաթայ, որ է՝ բացի՛ր: Եւ նոյն ժամայն բացան լսելիք նորա, եւ լուծան կապանք լեզուի նորա, եւ խօսէր ուղիղ. եւ պատուիրեաց նոցա՝ զի մի՛ ումեք ասիցեն: Եւ որչափ նա պատուիրէր նոցա, նոքա եւս առաւել քարոզէին, եւ եւս քան զեւս զարմանային եւ ասէին. Զամենայն ինչ բարւոք գործեաց սա, զի խլից լսել տայ՝ եւ համերց խօսիլ:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ՝ զի զողորմութեան զշնորհս իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Դպիրքն աւագ.
Կեցո Տէր:

Դպիրքն աշակերտ.
Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա. Տէր ողորմեա:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Քում ամենազօր եւ հրաշալի յարութեանդ, Քրիստոս Աստուած մեր, երկիրպագանեն զօրք հրեշտակաց. զի դու միայն ունիս զանմահութիւն բնակեալդ ի լոյս անմատոյց: Եւ մեք հողեղէն արարածքս խոնարհեալք երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս՝ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Քահանայն.
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր …