ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ

† Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սո՛ւրբ եղիցի անուն Քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն Քո: Եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս` եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

ՔԱՀԱՆԱՅ — Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յաւիտեան, զի յառաջ քան
զարեւ է անուն նորա:

ՍԱՐԿԱՒԱԳ — Ի նա օրհնեսցին ամենայն ազգք երկրի, եւ ամենայն ազինք երանիցեն նմա: Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ առնէ սքանչելիս միայն. եւ օրհնեալ է անունսուրբ փառաց նորա յաւիտեան. լցցի փառօք նորա ամենայն երկիր. եղիցի եղիցի:

Քահանայն.
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Սարկաւագն.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկալ կեցո՛յ եւ ողորմեա՛:

Քահանայն.
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ԵՐԳ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԴԿ
Յարեւելից մինչ ի մուտս. ի հիւսիսոյ եւ ի հարաւոյ ամենա’յն ազգ եւ ազինք, յօրհնութիւն նոր օրհնեցէ’ք զԱրարիչն արարածոց, որ ծագեաց զլոյս արեգականն այսօր յաշխարհս: Եկեղեցի’ք արդարոց, փառաբանի’չք Ամենասուրբ Երրորդութեանն. յառաւօտս լուսոյ զառաւօտ խաղաղութեան Քրիստոս գովեցէք ընդ Հօր եւ Հոգւոյն, որ ծագեաց զլոյս գիտութեանն իւրոյ ի մեզ

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
Յարեւելից յարեւմուտս մանկո’ւնք Սիոնի, օրհնեցէ’ք միշտ անդադար զծագողն լուսոյ:
Եկեղեցի’ք արդարոց եւ փառաբանի’չք. բարեբանեցէ’ք որ ետ զիմաստս լուսոյ:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու ընդ ամենայն տեղիս քրիստոնէութեան, ուր եւ կարդան զանուն Տեառն սրբութեամբ, Տէր աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբն մեզ ողորմեսցի: Ուխտիւք զԱստուած աղաչեսցուք, զի նա փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Ընկալցի զուխտս եւ զխնդրուածս սրտից մերոց. եւ արժանի արասցէ զմեզ հաւատոց եւ պատուիրանաց իւրոց ընդ ամենայն սուրբս իւր: Ամենակա’լ Տէր Աստուած մեր, կեցո’ եւ ողորմեա’:

Քահանայն.
Կեցո’ Տէր։

Սարկաւագն.
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա’ Տէր։

Սարկաւագն.
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց, ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա’ Տէր։

Սարկաւագն.
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց, ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա’ Տէր։

Սարկաւագն.
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն անձանց մերոց, ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Քահանայն.
Շնորհեա’ Տէր։

Սարկաւագն.
Եւ եւս` միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ, զՏէր աղաչեսցուք:

Քահանայն.
Տէր Ողորմեա՛։

Սարկաւագն.
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:

Քահանայն.
Քեզ՝ Տեառնդ յանձն եղիցուք ։

Սարկաւագն.
Ողորմեաց մեզ, Տէ’ր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Քահանայն.
Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ ես, Տէ’ր, վասնզի թագաւոր քաղցր ես,եւ անուն քո ահեղ է ընդ ամենայն տիեզերս: Քաղցրասցին սաղմոսերգութիւնք մեր առաջի քոյ, ելցեն իրաւունք յարդարութենէ քումմէ ի տկարութիւնս մեր, եւ փառաւորեսցի ամենասուրբ անուն քո: Եւ մեք արժանի եղիցուք կալ ի պատուիրանի քում եւ քեզ երգել զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւի:

Խաղաղութիւն ամենեցուն
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք

Աստուած մշտնջենաւոր, Աստուած յաւիտենական, որ ի ստորին աշխարհս լոյս ծագեցար եւ լուսաւորեցեր զմեզ ի խաւարային մեղաց մերոց: Որ վասն մեր ի չափաւորութիւն եկիր, անչա’փդ Աստուած, եւ հեղեալ ծաւալեցեր զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ յարարածս քո: Այժմ եւ յաւիտեանս ժամանակաց բարեբանեալ ես, ամենամե’ծդ Աստուած, ընդ Հօր եւ Ամենասուրբ Հոգւոյդ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ՂԹ (99)
Աղաղակեցէ’ք առ Տէր, ամենա’յն երկիր, ծառայեցէ’ք Տեառն ուրախութեամբ: Մտէ’ք առաջի նորա ցնծութեամբ, ծաներուք, զի նա է Տէր Աստուած մեր:

ԵՐԳ ԴԿ
Ճգնաւո’րք Աստուծոյ եւ ժառանգո’րդք երկնից արքայութեանն,
որք փոխանակեալք զանցաւորս` առիք զանանցն բարութիւնսն,
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Նահատա’կք պանծալիք եւ սիրեցեա’լք ի յերկնաւոր Հօրէն, որք
մկրտեցայք ընդ Քրիսոտոսի արեամբ ձերով ի մահ խաչին,
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Մարտիրո՜սք ցանկալիք եւ օթեւա’նք Հոգւոյն ճմրատութեանն,
որք յաղթեցիք հոգւով կարեաց եւ ցանկութեան. բարեխօսեցէք
առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Գովելի’ք աշխարհի եւ բաղձալի’ք վերնոցն պետութեանց, որք
երանութեան մասին հասիք քան զամենայն որդիս մարդկան,
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Կամաւոր պատարա’գք, մանկո’ւնք տիօք եւ կատարեա’լք
իմաստութեամբ, որք փոխանակ կաթին արբիք զգինին
զմայլեցուցիչ, բարեխօսեցեք առ Տեր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
Ճգնաւորք ճշմարիտք վկայք Քրիստոսի,
Բարեխօսեցէ’ք առ Տէր վասն անձանց մերոց:
Նահատակք կենդանիք սիրողք Քրիստոսի,
Որք չարչարեցայք մարմնով վասն անուանն Տեառն:
Մարիտրոսք ցանկալիք մարդկան ըղձալիք,
Հայցեցէ’ք ի Սուրբ Հոգւոյն տալ մեզ զբարիս:
Գովելիք վերնոց դասուց, պարծանք աշխարհի,
Խնդրեցէ’ք զխաղաղութիւն տալ եկեղեցւոյ:
Կամաւոր սուրբ պատարագք հասակաւ մանկուք,
Հայցեցէ’ք լինիլ եւ մեզ` ձեզ պսակակից:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Աղաչեմք ողորմեա’ց, Տէ’ր բարերար, աղաչեմք ողորմեա’ց. վասն աղօթից սրբոց ճգնաւորացն` աղաչեմք ողորմեա’ց:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն, աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի: Ամենակա’լ Տէր Աստուած մեր, կեցո’ եւ ողորմեա’:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Սուրբ ես, Տէ’ր, եւ ի սուրբս հանգուցեալ. եւ մեք սուրբ վկայիւքս աղաչեմք զքեզ. բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց մի’ մերժեր զմեզ յողորմութենէ քումմէ, այլ կեցո’ զմեզ աղօթիւք սոցին, զի դու ես բազումողորմ Աստուած, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Յիշեա’, Տէ’ր, զպաշտօնեայս քո. զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբայրս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով։

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Յիշեա Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛: Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ, եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ փորձութեանց։ Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։

ՍԱՂՄՈՍ ԿԲ (62)

Սարկաւագն.
Աստուա’ծ, Աստուա’ծ իմ, ես առ քեզ առաւօտ առնեմ. ծարաւեաց առ քեզ հոգի իմ, քանիպատիկ եւս եւ մարմին իմ։

ԵՐԳ
Լոյս, Արարիչ լուսոյ, առաջին լոյս. բնակեալդ ի լոյս յանմատոյց, Հա’յր երկնաւոր, ի դասուց լուսեղինացն օրհնեալ, ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա’ ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի: Լոյս, ի լուսոյ ծագումն, արեգա’կն արդար, անճառ ծնունդ Հօր Որդի’, յառաջ քան զարեւ անուն քո գովեալ ընդ Հօր. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա’ ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի: Լոյս, ի Հօրէ բղխումն, աղբի’ւր բարութեան, Հոգիդ Սուրբ Աստուծոյ մանկունք եկեղեցւոյ ընդ հրեշտակս զքեզ բարեբանեն. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս ծագեա’ ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի: Լոյս, Երրեակ եւ Մի անբաժանելի Սո’ւրբ Երրորդութիւն, զքեզ ընդ երկնայնոցն երկրածինքս միշտ փառաւորեմք. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս ծագեա’ ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
Անեղանելի’դ Աստուած, Հա’յր ամենակալ. ընկա’լ զաղաչանս մեր քոց պաշտօնէից:
Ի Հօրէ ծագո’ւմն անճառ, արեգա’կն արդար. ծագեա’ ի յանձինս մեր զլոյսդ ողորմութեան:
Ի Հօրէ բղխեալ Հոգի, աղբի’ւր բարութեան. լուսով քով լցո’ զմեզ յայսմ առաւօտուս:
Երեք անձինք եւ մի բնութիւն, մի Աստուածութի’ւն. զքեզ խոստովանիմք յաւէտ Սուրբ Երրորդութիւն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Լուսովդ քո, Քրիստո’ս, ամենեքեան լուսաւորեցաք, եւ ի սուրբ խաչ քո, Փրկի’չ,հաւատացեալքս ապաւինեցաք: Լո’ւր մեզ, Աստուած Փրկի’չ մեր. տո’ւր մեզ զխաղաղութիւն քո. եւ արա’ առ մեզ զողորմութիւն քո, մարդասէ’ր Տէր:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած, որ ծագեաց զլոյս առաւօտու յարարածս իւր, ծագեսցէ եւ այժմ զառատ ողորմութիւն իւր ի վերայ փառաբանչաց անուան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո’ եւ ողորմեա’:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Զառաւօտու աղօթս եւ զբանաւոր պաշտօնս’ ընկալ ամենակա’լ ամենամե’ծդ Աստուած, ի քո անապական եւ յերկնային խորանսդ: Ծագեա’ առ մեզ զարդարութեան եւ զիմաստութեան զլոյս քո. արա’ զմեզ որդիս լուսոյ եւ որդիս տուընջեան. որպէս զի ի գալ աւուրս երկիւղածութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր, եւ առանց գայթակղութեան կատարեսցուք: Զի դու ես օգնական եւ փրկիչ մեր. եւ քեզ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՍԱՂՄՈՍ ԻԲ (22)
Տէր հովուեսցէ զիս, եւ ինձ ինչ ոչ պակասեսցի: Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս:

ԵՐԳ ԴԿ
Ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն եւ կեանք Քրիստոս. Առաջնորդեա’ հոգւոց մերոց յերկրէ ելանել յերկինս: Դուռն կենաց մտից Յիսուս. Մո’յծ եւ զմեզ առ Հայր քո եւ Հոգի` Երգել միշտ զփառս:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ
Ճանապարհ բարի Քրիստոս եւ ճշմարտութիւն. առաջնորդ հոգւոց մերոց յերկրէ ի յերկինս: Դուռն կենաց մտից Յիսուս. Աստուած ճշմարիտ. մո’յծ եւ զմեզ առ Հայրդ քո. Հոգւովդ Սրբով:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահանայն.
Տէ’ր, ուղղեա’ զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան. Տէ’ր, ուղղեա’ եւ առաջնորդեա’ հոգւոց մերոց եւ ամենայն հաւատացելոց, գնալ յարդարութեան ճանապարհս եւ ի կեանսն յաւիտենից:

ՔԱՐՈԶ

Սարկաւագն.
Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած` զի յաջողեալ ուղղեսցէ զճանապարհս ծառայից իւրոց ի բարի եւ խաղաղութիւն: Ամենակա’լ Տէր Աստուած մեր, կեցո’ եւ ողորմեա’:

ԱՂՕԹՔ

Քահանայն.
Օրհնեալ ես, Տէ’ր Աստուած Փրկիչ մեր, որ յամենայն ժամ ընդ մեզ ես, եւ ոչ երբեք թողուս ի ձեռանէ քումմէ զայնոսիկ` որք հաւատով եւ ճշմարտութեամբ կարդան առ քեզ: Աղաչեմք եւ խնդրեմք ի քէն, Տէ’ր, ճանապարհորդակի’ց լեր ծառայից քոց` քոյին վերակացութեամբ` պահելով ի խաղաղութեան. եւ առաջնորդեա’ մեզ միւսանգամ խաղաղութեամբ եւ խնդութեամբ հասանիլ յիւրաքանչիւր ի բնակութիւնս ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր: Որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր…