ՓԱԿԵԼ

Menu

+

 

 

ՄԵՐ ԺԱՄԱԳԻՐՔԸ

Ժամագրքով առաջնորդուելու համար առաջին հերթին պէտք է իմանալ, թէ տուեալ օրը ի՞նչ օր է՝ տէրունի, սրբոց, թէ՝ պահոց: Այնուհետեւ եկեղեցու ամենամեայ հրատարակուող օրացոյցով պէտք է գտնել տուեալ օրուայ ձայնը:

Տէրունի են համարւում այն օրերը, որոնք կապ ունեն մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի անձի, տնօրինութիւնների, աւետարաններում նկարագրուած դրուագների հետ: Տէրունի են համարւում տարուայ բոլոր  կիրակի օրերը, սբ. Ծնունդը, Անուանակոչութիւնը՝ Ծննդեան ութերորդ օրը, Քառասուներորդ օրը՝ Տեառնընդառաջը, Ծաղկազարդը, Վերջին ընթրիքը, Մատնութիւնը, Խաչելութիւնը, Թաղումը, Յարութիւնը՝ Զատիկը, Համբարձումը, Հոգեգալուստը, Պայծառակերպութիւնը՝ Վարդավառը, սբ. Խաչին, եկեղեցուն եւ սբ. Աստուածածնին նուիրուած տօները:

Սրբոց օրեր են համարւում Յովհաննէս Մկրտչի, Աստուածամօր ծնողների՝ Յովակիմի եւ Աննայի, սբ. Ստեփաննոսի, առաքեալների, մարգարէների, հայրապետերի եւ այլ սուրբերի յիշատակներին նուիրուած օրերը:

Պահոց են համարւում է Առաջաւորաց պահքի, Մեծ պահքի, Եղիական պահքի օրերը, ինչպէս նաեւ սբ. Գրիգոր Լուսաւորչի, Վարդավառի, սբ. Աստուածածնի, Խաչվերացի, Վարագայ սբ.  Խաչի, Յիսնակաց, սբ. Յակոբի եւ սբ. Ծննդեան տօներին նախորդող հինգ օրերը: Պահոց են համարւում նաեւ չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը. չորեքշաբթին՝ սբ. Աստուա ծածնին, իսկ  ուրբաթը՝ սբ. Խաչին  նուիրուած:  Այս հաշուարկով տարուայ մէջ միջին հաշուով 158­160 օր պահոց օրեր են լինում:

Շարականները, որպէս կանոն, երգւում են համաձայն ութ ձայնի կամ եղանակի, որոնք ունեն իրենց յատուկ անունները.

1. ԱՁ.՝ այբ ձա կամ առաջին ձայն, 2. ԱԿ.՝ այբ կէն կամ երկրորդ ձայն, 3. ԲՁ.՝ բէն ձա կամ երրորդ ձայն, 4. ԲԿ.՝ բէն  կէն  կամ  չորրորդ ձայն, 5. ԳՁ.՝ գիմ  ձա կամ հինգերորդ ձայն, 6. ԳԿ.՝ գիմ կէն կամ վեցերորդ ձայն, 7. ԴՁ.՝ դա ձա կամ եօթերորդ ձայն, 8. ԴԿ.՝ դա կէն կամ ութերորդ ձայն:

Օրուայ ձայները փոխւում են յաջորդաբար՝ ԱՁ.­ ից սկսուած մինչեւ ԴԿ. եւ այդպէս շարունակ: Բացառութիւն է Մեծ պահքի առաջին կիրակին՝ Բուն բարեկենդանը, որի ձայնը, անկախ նախորդ օրուայ ձայնից, ընդունւում է ԴԿ.: Այդպէս է արւում, որպէսզի Յարութեան օրուայ՝ Զատկի ձայնը միշտ լինի առաջին ձայն՝ ԱՁ.:

Մաղթանքը ժամօրհնող հոգեւորականի կարճ աղօթքմաղթանքն է: Քարոզ բառը նշանակում է մունետիկ, բարձրաձայն յայտարարուող խօսք: Քարոզները ընթերցում է սարկաւագը: Այն ժողովրդին ուղղուած զգաստութեան կոչ է: Քարոզները նախապատրաստում են հաւատացեալներին  աղօթքի եւ հիմականում գրուած են յորդորական ոճով: Քարոզներին, որպէս կանոն, յաջորդում են աղօթքները:

Ժամերգութիւնները, որպէս կանոն, սկսւում են Հայր մեր Տէրունական աղօթքով, որն արտասանում է ժամօրհնողը՝ դասի աւագ հոգեւորականը, որին յաջորդում են մաղթանքները, սաղմոսասացութիւնները, քարոզները, աղօթքները, աւետարանական ընթերցումերը եւ այլն: Սաղմոսասացութիւնները եւ քարոզները սարկաւագների դասի պարտականութիւնն է, աղօթքները, աւետարանական ընթերցումերը՝ քահանայի, մաղթանքները՝ ժամօրհնող հոգեւորականի: Մեր եկեղեցում ընդունուած կարգի համաձայն «Հայր մեր»­ի, քահանայի աղօթքների եւ աւետարանի ընթերցանութեան ժամանակ ժամերգութեանը ներկայ ժողովուրդը պէտք է ոտքի կանգնի:

Հայ եկեղեցու ծիսակարգում ժամերգութիւնների թիւը ինն է. 1. գիշերային ժամերգութիւն, 2. առաւօտեան ժամերգութիւն, 3. արեւագալի ժամերգութիւն, 4. ճաշու երրորդ ժամի ժամերգութիւն, 5. ճաշու վեցերորդ ժամերգութիւն, 6. ճաշու իններորդ ժամերգութիւն, 7. երեկոյեան ժամերգութիւն, 8. խաղաղական ժամերգութիւն, 9. հանգստեան ժամերգութիւն: Վերոյիշյալ 9 ժամերգութիւնները հնում կատարւում էին ամէն օր: Այժմ ամէն օր կատարւում են գիշերային եւ առաւօտեան ժամերգութիւնները միասին՝ առաւօտեան, եւ երեկոյեան ժամերգութիւնը՝ երեկոյեան: Մեծ պահոց օրերին, բացի շաբաթ­կիրակի օրերից, կատարւում են նաեւ միւս ժամերգութիւնները, ըստ հետեւեալ կարգի. գիշերային, առաւօտեան, արեւագալի ժամերգութիւնները՝ առաւօտեան, ճաշու երրորդ, վեցերորդ, իններորդ եւ երեկոյեան ժամերգութիւնները՝ կէսօրին, խաղաղականը՝ երեկոյեան (երկուշաբթի, երեքշաբթի եւ հինգշաբթի), հանգստեանը՝ երեկոյեան (չորեքշաբթի եւ ուրբաթ):

 1. ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է ի դէմս Հայր Աստուծոյ: Հնում այն կատարւում էր կէս գիշերին: Քունը Աստծու կողմից մեզ շնորհուած բարիք է եւ մենք շնորհակալութիւն եւ գոհութիւն ենք յայտնում Աստծուն՝ այդ շնորհած բարիքի  համար եւ խնդրում, որ գիշերուայ շարունակութիւնը անցնի խաղաղ, իսկ յաջորդ օրը՝ առաքինի եւ անարատ: Այսօր գիշերային ժամերգութիւնը կատարւում է առաւօտեան:

 2. ԱՌԱՒ0ՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Եկեղեցու հնագոյն ծիսական ամենօրեայ արարողութիւններից է: Կատարւում է ի դէմս Որդի Աստծու: Այն կատարւում է արշալոյսին  եւ խորհրդանշում է Քրիստոսի երեւալը իւղաբեր կանանց, հռչակում Քրիստոսի յարութեան աւետիսը եւ փրկագործութեան խորհուրդը:

 3. ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Նախկինում եղել է առաւօտեան ժամերգութեան մի մասը: Արեւագալի ժամերգութիւնը կատարւում է  արեւածագին՝ «Արեւագալի ժամին», «ի դէմս Հոգւոյն  Աստուծոյ»: Տնօրինական խորհուրդն է Քրիստոսի յարութիւնը եւ երեւումը աշակերտներին: Ժամերգութեան ընթացքում Քրիստոսի յարութիւնը նոյնացւում է արեւի ծագմանը: Հաստատուել է Եզր կաթողիկոսի (630-­641 թթ.) կողմից եւ ճոխացուել ԺԲ դարում՝ սբ. Ներսէս Շնորհալու գրած երգերով:

 4. ՃԱՇՈՒ ԵՐՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է ի դէմս Սուրբ Հոգու իջման, խորհր­ դանշում է Եւայի ճաշակումը արգելուած պտուղից եւ Քրիստոսով դատապարտութիւնից ազատագրումը, ինչպէս ասում ժամագրքի խրատը՝ «ի դէմս իջման Հոգւոյն Սրբոյ եւ ի դէմս նախամօրն ճաշակման, եւ ազատութեանն Քրիստոսի»: Կատարման ժամանակը առաւօտեան ժամը 9-­ն է: Ժամերգութիւնը նաեւ ապաշխարութեան խորհուրդ պարունակող մի արարողութիւն է:
  Այս ժամերգութիւնը հնում կատարւում  էր  ամէն օր: Ինչպէս այս, այնպէս էլ յաջորդող վեցերորդ եւ իններորդ ժամի ժամերգութիւնները ապաշխարութեան յատուկ իմաստներով լի արարողութիւններ են, որոնց հիմական գաղափարը ամփոփուած է «Ողորմեա ինձ Աստուած» սաղմոսի մէջ: Դրա համար էլ յաճախ այս երեք ժամերգութիւնները կոչւում են «երեք ողորմեա»­ներ անունով:

 5. ՃԱՇՈՒ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է ի դէմս Հայր Աստծու եւ խորհրդանշում է յիշատակը Քրիստոսի խաչելութեան եւ չարչարանքների, ինչպէս ասում է ժամագրքի խրատը՝ «ի դէմս Հօր Աստուծոյ եւ ի դէմս չարչարանաց եւ խաչելութեան Որդւոյն Աստուծոյ»: Կատարման ժամանակը ցերեկուայ ժամը 12­-ն է: Այս ժամերգութեամբ հաւատացեալը Աստծուց խնդրում է օգնութիւն իր մարդկային տկար բնութեան համար:

 6. ՃԱՇՈՒ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԺԱՄԻ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է ի դէմս Որդի Աստծու եւ խորհր­ դանշում է Քրիստոսի մահը, որով եւ մարդկութեան ազատագրումը դժոխքի իշխանութիւնից, ինչպէս ասում է ժամագրքի խրատը՝ «ի դէմս Որդւոյն Աստուծոյ, այլ եւ ի դէմս մահուանն եւ բանական հոգւոյն աւանդմանն»: Այն կատարւում է ժամը 15-­ին:
  Ճաշու այս երեք ժամերգութիւնները այսօր կատարւում են միասին, Հայաստանում՝ Մեծ պահոց օրերին, իսկ Սփիւռքի որոշ գաղութներում՝ կիրակի օրերին, ս. պատարագից առաջ:

 7. ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է մայրամուտից առաջ, իններորդ ժամի ժամերգութիւնից յետոյ ընկած ժամանակամիջոցին, երեկոյի ժամին՝ ըստ Ժամագրքի բացատրութեան: Ուղղուած ի դէմս Որդի Աստծու: Տնօրինական յիշատակն է Քրիստոսի խաչից իջեցուելը եւ պատանքով գերեզման դրուելը, այսինքն՝ թաղումը: Այս հարուստ բովանդակութեան եւ մանաւանդ սքանչելի կարգաւորութեան պատճառով երեկոյեան ժամերգութիւնը իր մէջ ունի պարզ եւ հակիրճ, գրաւիչ եւ առինքնող մի զօրութիւն, որին ենթարկւում է գիտակից իւրաքանչիւր  հաւատացեալ:

 8. ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: Կատարւում է ի դէմս Սուրբ Հոգու՝ մայրամուտից յետոյ՝ քնելուց առաջ: Խորհրդանշում է Քրիստոսի գերեզման դնելը, դժոխքի աւերումը եւ արդարների հոգիներին խաղաղութիւն տալը: Նպատակն է անդորրութիւն եւ խաղաղութիւն բերել ամենօրեայ մեղքերով ծանրաբեռնուած մարդու հոգուն:

 9. ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ: «Հասարակաց աղօթից ժամեգութեանց» շարքից վերջինն է հանգստեան ժամերգութիւնը՝ ուղղուած ի դէմս Հօր Աստուծոյ: Իբրեւ տնօրինական խորհուրդ գտնում ենք հետեւեալ բացատրութիւնը. «Զի պահպանողական աջով Միածնի պահեսցի զմեզ ի խաւարային գիշերիս»:

 

 

ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆ

Հրաժարիմք ի սատանայէ եւ յամենայն խաբէութենէ նորա` ի պատրանաց նորա, ի խորհրդոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց նորա, ի չար հրեշտակաց նորա, ի չար պաշտօնէից նորա, ի չար կամարարաց նորա եւ յամենայն չար զօրութենէ նորա հրաժարելով հրաժարի′մք:

Զայս երիցս կրկնէ` երես ի յարեւմուտս եւ ձեռս ի կոր ունելով, եւ ապա դառնայ յարեւելս եւ սկսանի զդաւանութիւն ուղղափառ հաւատոյ բացագլուխ եւ ձեռնամած կերպիւ եւ ասէ.

Խոստովանիմք եւ հաւատամք ամենակատար սրտիւ զՀայրն Աստուած անեղ, անծին եւ անսկիզբն, այլեւ ծնող Որդւոյ եւ բղխող Հոգւոյն Սրբոյ:

Հաւատամք զԲանն Աստուած անեղ, ծնեալ եւ սկսեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս, ոչ յետոյ եւ ո՛չ կրտսեր, այլ որքան Հայրն Հայր, ընդ նմին եւ Որդին Որդի:

Հաւատամք զՍուրբ Հոգին Աստուած անեղ, անժամանակ, ոչ ծնեալ, այլ բղխեալ ի Հօրէ, էակից Հօր եւ փառակից Որդւոյ:

Հաւատամք զԵրրորդութիւնն Սուրբ մի բնութիւն, մի Աստուածութիւն. ոչ երեք Աստուածք, այլ մի Աստուած, մի կամք, մի թագաւորութիւն, մի իշխանութիւն, Արարիչ երեւելեաց եւ աներեւութից:

Հաւատամք յԵկեղեցի սուրբ, զթողութիւն մեղաց, հաղորդութեամբ սրբոց:

Հաւատամք զՄինն յԵրից Անձանց զԲանն Աստուած ծնեալ ի Հօրէ նախ քան զյաւիտեանս, ի ժամանակի իջեալ յԱստուածածին կոյսն Մարիամ, առեալ յարենէ նորա` միաւորեաց ընդ իւրում Աստուածութեանն, իննամսեայ ժուժկալեալ յարգանդի անարատ Կուսին, եւ եղեւ Աստուածն կատարեալ մարդ կատարեալ հոգւով եւ մտօք եւ մարմնով, մի անձն, մի դէմ եւ միաւորեալ մի բնութիւն: Աստուածն մարդացեալ առանց փոփոխման եւ առանց այլայլութեան, անսերմն յղութիւն եւ անապական ծնունդ. որպէս ոչ է սկիզբն Աստուածութեան նորա, եւ ոչ վախճան մարդկութեան նորա (զի Յիսուս Քրիստոս երէկ եւ այսօր, նոյն եւ յաւիտեան):

Հաւատամք զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս շրջեալ ի վերայ երկրի, յետ երեսուն ամաց եկեալ ի մկրտութիւն: Հայր ի վերուստ վկայեալ. Դա՛ է Որդի իմ սիրելի, եւ Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ իջեալ ի վերայ նորա: Փորձեալ ի սատանայէ եւ յաղթեալ նմա, քարոզեալ մարդկան զփրկութիւն, աշխատեալ մարմնով, վաստակեալ, քաղցեալ եւ ծարաւեալ, յետոյ եկեալ կամաւ ի չարչարանս, խաչեալ եւ մեռեալ մարմնովն եւ կենդանի Աստուածութեամբն: Մարմինն եդեալ ի գերեզմանի միաւորեալ Աստուածութեամբն, եւ Հոգւովն իջեալ ի դժոխս անբաժանելի Աստուածութեամբն, քարոզեալ հոգւոցն` աւերեալ զդժոխս եւ ազատեալ զհոգիս: Յետ երից աւուրց յարուցեալ ի մեռելոց եւ երեւեալ աշակերտացն:

Հաւատամք զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս նովին մարմնովն համբարձեալ յերկինս եւ նստեալ ընդ աջմէ Հօր: Այլեւ գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր` ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս: Որ եւ յարութիւն ամենայն մարդկան: Հաւատամք եւ զհատուցումն գործոց. արդարոցն` կեանք յաւիտենական, եւ մեղաւորացն` տանջանք յաւիտենական:

ԶՂՋՈՒՄՆ

Մեղա՜յ ամենասուրբ Երրորդութեանն` Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Մեղուցեա՜լ եմ Աստուծոյ: Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ առաջի քո, հա՛յր սուրբ, զամենայն մեղս, զոր գործեալ եմ: Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, կամայ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ, մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ հոգւովս եւ զօրութեամբ սորա, մտօքս եւ շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայութեամբ սորա: Մեղայ զօրութեամբ հոգւոյս` խորամանկութեամբ, անզգամութեամբ, յանդգնութեամբ եւ երկչոտութեամբ, շռայլութեամբ եւ ժլատութեամբ, զեղխութեամբ եւ անիրաւութեամբ, չարահաւանութեամբ, յուսահատութեամբ եւ թերամտութեամբ. մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ չար խորհրդով մտացս` նենգութեամբ, ատելութեամբ, խեթիւ, մախանօք, յաչաղանօք, թուլութեամբ, պոռնկական խորհրդով, արուական, իգական, անասնական, գրաստական, գազանական, ի գիշերի եւ ի տուընջեան. երազական գիջութեամբ եւ անրջական գարշ աղտեղութեամբ. մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ ցանկութեամբ մարմնոյս` հեշտութեամբ, պղերգութեամբ, յօրանջմամբ քնոյ, շարժութեամբ մարմնոյս եւ զազրագործութեամբ ի պէս-պէս ախտս. հեշտալրութեամբ լսելեացս, արատութեամբ աչացս, ցանկութեամբ սրտիս, իգութեամբ ռնգացս, պագշոտութեամբ բերանոյս, անժուժկալութեամբ, շուայտութեամբ եւ արբեցութեամբ. մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ չարաբանութեամբ լեզուիս` ստախօսութեամբ, սուտ երդմամբ, երդմնազանցութեամբ, հակառակութեամբ, վիճաբանութեամբ, բանսարկութեամբ, շոգմոգութեամբ, քսու, դատարկաբանութեամբ եւ ծաղու, զրախօսութեամբ, հերձախօսութեամբ եւ անիծաբանութեամբ, տրտնջելով, դժգոհելով, բամբասելով եւ հայհոյելով. մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ գողութեամբ ձեռացս` ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով եւ ընդ քարշս ածելով, մեղա՜յ Աստուծոյ:

Մեղա՜յ ամենայն յօդուածովք շինուածոյս եւ ամենայն անդամօք մարմնոյս. հնգեակ զգայարանօքս եւ վեցեկի շարժմամբս. վերամբարձ ոտնահարութեամբ եւ վայրաքարշ մեղկութեամբ, յաջ եւ յահեակ խոտորելով, զառաջնոցն մեղանչելով եւ վերջնոցն չար նշաւակ գոլով, մեղայ Աստուծոյ:

Այլ եւ մեղա՜յ եօթնիցս յանցանօք մահացու մեղօք` հպարտութեամբ եւ մասամբք նորին, նախանձու եւ մասամբք նորին, բարկութեամբ եւ մասամբք նորին, ծուլութեամբ եւ մասամբք նորին, ագահութեամբ եւ մասամբք նորին, որկրամոլութեամբ եւ մասամբք նորին, բղջախոհութեամբ եւ մասամբք նորին. մեղա՜յ Աստուծոյ: Այլ եւ մեղա՜յ ամենայն պատուիրանացն Աստուծոյ` յանձնառելեացն եւ հրաժարելեացն. զի ոչ զյանձնառականսն կատարեցի եւ ոչ ի հրաժարելեացն հեռացայ, զօրէնս առի եւ յօրինացն հեղգացայ, ի կարգս քրիստոնէութեան հրաւիրեցայ եւ գործովս անարժան գտայ, գիտելով զչարն` կամաւ կորացայ եւ ի բարեաց գործոց ես ինձէն հեռացայ. վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ: Զո՞րն ասեմ, կամ զո՞րն խոստովանիմ, զի անթիւ են յանցանք իմ, անասելի են անօրէնութիւնք իմ, աններելի են ցաւք իմ, եւ անբժշկելի են վէրք իմ. մեղա՜յ Աստուծոյ:

Հա՛յր սուրբ, զքեզ ունիմ միջնորդ հաշտութեան եւ բարեխօս առ Միածին Որդին Աստուծոյ, զի իշխանութեամբդ, որ տուեալ է քեզ, արձակեսցես զիս ի կապից մեղաց իմոց, աղաչե՜մ զքեզ:

ԱՐՁԱԿՈՒՄՆ

Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողութիւն շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց` խոստովանացելոցն եւ մոռացելոցն: Եւ ես կարգաւս քահանայական իշխանութեան եւ հրամանաւն աստուածային, թէ` Զոր արձակիցէք յերկրի, եղիցի արձակեալ յերկինս, նովին բանիւն արձակեմ զքեզ յամենայն մասնակցութենէ մեղաց քոց` ի խորհրդոց, ի բանից եւ ի գործոց յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Եւ դարձեալ տամ զքեզ ի խորհուրդս սուրբ եկեղեցւոյ, զի զոր ինչ գործիցես բարիս, եղիցի քեզ ի բարեգործութիւն եւ ի փառս հանդերձեալ կենացն. ամէն:

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ Ս. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ՄԷՋ ԳԻՇԵՐԻ
Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

 

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո՝ որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ՛ զօրհնութիւնս քո:
Օրհնեալ համագոյ եւ միասնական անբաժանելի սուրբ Երրորդութիւնն՝ Հայր եւ Որդի եւ Հոգի սուրբ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս Գ.

Տէ՛ր, զի՞ բազում եղեն նեղիչք իմ, եւ բազումք յարեան ի վերայ իմ:
Բազումք ասէին զանձն իմմէ՝ թէ չիք փրկութիւն սորա առ Աստուած իւր:
Այլ դու, Տէ՛ր, օգնական իմ ես, փառք իմ եւ բարձրացուցիչ գլխոյ իմոյ:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ ի լեռնէ սրբոյ իւրմէ:
Ես ննջեցի եւ ի քուն եղէ, զարթեայ, եւ Տէր ընդունող իմ է:
Ոչ երկեայց ես ի բիւրաւոր զօրաց նոցա, ոյք շուրջանակի պատեալ պաշարեալ պահէին զիս:
Արի՛, Տէր, եւ փրկեա՛ զիս, Աստուած իմ, զի դու հարեր զամենեսեան՝ ոյք էին ընդ իս թշնամութեամբ ի տարապարտուց, եւ զատամունս մեղաւորաց փշրեսցես:
Տեառնդ է փրկութիւն, ի վերայ ժողովրդեան քո՝ օրհնութիւն քո:

Սաղմոս ՁԷ.

Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէկարդացի եւ ի գիշերի առաջի քո:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Զի լցաւ չարչարանօք անձն իմ, եւ կեանք իմ ի 
դժոխս մերձեցան, եւ համարեցայ ես ընդ այնոսիկ՝ որք իջանեն ի գուբ:
Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի, եւ ի մեռեալս ազատ,
Որպես զվիրաւորս, որք ննջեն ի գերեզմանի.
Զորս դու ո՛չ յիշեցեր, նոքա ի ձեռանէ քումմէ մերժեցան:
Եդին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն քո, զամենայն զբօսանս քո ածեր ի վերայ իմ:
Հեռի արարեր յինէն զծանօթս իմ, եւ եդին զիս նշաւակ իւրեանց:
Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ:
Միթէ մեռելոց առնիցե՞ս զսքանչելիս քո, կամ բժիշկք յարուցեալ՝ խոստովան առնիցի՞ն առ քեզ:
Միթէ պատմեսցէ՞ ոք երբէք ի գերեզմանի զողորմութիւնս քո, կամ զճշմարտութիւնս քո ի կորստեան:
Միթէ ճանաչիցի՞ն ի խաւարի սքանչելիք քո, կամ արդարութիւն քո յերկիր մոռացեալ:
Ես առ քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի, առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ, կամ դարձուցանես զերեսս քո յինէն:
Տնանկ եւ վաստակաւոր եմ ես ի մանկութենէ իմմէ, ի բարձրութենէ խոնարհեցայ եւ ապշեցայ:
Յիս հաստատեցաւ բարկութիւն քո, արհաւիրք քո խռովեցուցին զիս:
Շրջեցան զինեւ որպէս ջուր, զօր ամենայն պաշարեցին զիս ի միասին:
Հեռի արարեր յինէն զբարեկամս իմ եւ զծանօթս իմ, վասն թշուառութեան իմոյ:

Սաղմոս ՃԲ.

Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, եւ ամենայն ոսկերք իմ, զանուն սուրբ նորա:
Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, եւ մի՛ մոռանար զամենայն տուրս նորա:
Ո քաւէ զմեղս քո, բժշկէ զամենայն հիւանդութիւնս քո:
Ո փրկէ յապականութենէ զկեանս քո, պսակէ զքեզ ողորմութեամբ եւ գթութեամբ:
Ո լնու ի բարութենէ զցանկութիւն քո, նորոգեսցի որպէս արծուոյ մանկութիւն քո:
Առնէ ողորմութիւնս Տէր, եւ իրաւունս ամենայն զրկելոց:
Եցոյց Տէր զճանապարհս իւր Մովսիսի, եւ որդւոցն Իսրայելի զկամս իւր:
Գթած, ողորմած է Տէր, երկայնամիտ եւ բազումողորմ:
Ո՛չ իսպառ բարկանայ մեզ Տէր, եւ ո՛չ յաւիտեա ն պահէ ոխս:
Ո՛չ ըստ մեղաց մերոց արար մեզ Տէր, եւ ո՛չ ըստ անօրէնութեան մերում հատոյց մեզ:
Այլ որպէս բարձր են երկինք յերկրէ, այնպէս զօրացոյց Տէր զողորմութիւն իւր ի վերայ երկիւղածաց իւրոց:
Որչափ հեռի են արեւելք յարեւմտից, այնչափ հեռի արար ի մէնջ զանօրէնութիւնս մեր:
Որպէս գթայ հայր ի վերայ որդւոց իւրոց, այնպէս գթասցի Տէր յերկիւղածս իւր:
Զի նա գիտաց զստեղծուածս մեր, եւ յիշեաց թէ հող եմք:
Մարդոյ որպէս խոտոյ են աւուրք իւր, որպէս ծաղիկ վայրի՝ այնպէս ծաղկէ:
Շնչէ ի նմա հողմ, եւ ո՛չ է, եւ ո՛չ եւս երեւի տեղի նորա:
Բայց ողորմութիւն Տեառն մնայ յաւիտեանս յաւիտենից ի վերայ երկիւղածաց իւրոց եւ արդարութիւն նորա յորդւոց մինչեւ յորդիս:
Ոյք պահեն զուխտս նորա, յիշեն զպատուիրա նս նորա եւ առնեն զնա:
Տէր յերկինս պատրաստեաց զաթոռ իւր, արքայութիւն նորա ամենեցուն տիրէ:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն հրեշտակք նորա՝ հզօրք զօրութեամբ, ոյք առնէք զբան նորա, ի լսել ձայնի պատգամաց նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն զօրութիւնք նորա, պաշտօնեայք եւ արարողք կամաց նորա:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր, ամենայն գործք նորա, զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն նորա. օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր:

Սաղմոս ՃԽԲ.

Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ քով, եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում, զի ո՛չ արդարանայ առաջի քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի, որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն գործս քո. յարարածս ձեռաց քոց խորհեցայ, եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ քեզ, վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեցաւ յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, նմանիցիմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի արա ինձ առաւօտու զողորմութիւնս քո, զի ես ի քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ՝ յոր եւ գնացից, զի առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ:
Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ: Վասն անուան քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ քո եմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանըս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ
Տեառն Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի ասացեալ ի պաշտաման գիշերոյ.

(Աւագ) Յիշեսցուք ի գիշերի զանուն քո, Տէ՛ր:
Բըղխեսցեն սիրտք մեր զբան բարի, եւ լեզուք մեր պատմեսցեն զգործս երկնաւոր թագաւորիդ:
Ի մէջ գիշերի յարուցեալ խոստովանեսցուք ըզքեզ, Տէ՛ր:
Զաղօթս մեր տացուք քեզ, Տէ՛ր, ի գաւիթըս քո ի մէջ նոր Երուսաղէմի:
Ի գիշերի համբարձցուք ըզձեռըս մեր սրբութեամբ առ քեզ, Տէ՛ր:
Ի ձայն գոհութեան, ամենայն հոգիք, օրհնեցէք ըզՏէր:

Փոխ. Զարթի՛ք, փառք իմ, զարթի՛ք, եւ ես զարթեայց առաւօտուց. ալէլուիա:
Զարթի՛ք ընդ զըւարթունս, մանկունք վերինըն Սիոնի. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, որդիք լուսոյ, ի յօրհնութիւն Հօրըն լուսոյ. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, փըրկեալք արեամբ, եւ տուք ըզփառըս փրկողին. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, նոր ժողովուրդք, նոր երգս առեալ նոոգողին. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, հարսունք հոգւով սպասեալք գալոյ սուրբ փեսային. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, վառեալք լուսով ըստ իմաստուն սուրբ կուսանացն. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, պատրաստեցէք իւղ լապտերաց զջերմ արտասուս. ալէլուիա:
Զարթի՛ք եւ մի՛ նընջէք, նման յիմար կուսից նիրհէք. ալէլուիա:
Զարթի՛ք, երկիրպագցուք եւ արտասուօք զայս ասասցուք. ալէլուիա:

Փոխ. Զարթի՛ր, ընդէ՞ր նընջես, Տէ՛ր, մի՛ մերժեր ըզմեզ իսպառ:
Արի՛, Տէ՛ր, օգնեա՛ մեզ, տացուք անուանըդ քում ըզփառս:
Այժմ եւ յաւէտ. Հօր եւ Որդւոյ, եւ Սուրբ Հոգւոյն. ամէն:

Փոխ. Զարթուցեալքս ի զբաղմանէ գիշերային հանգստենէ:
Շնորհեսցէ մեզ մարդասէր Տէր մըխիթարութիւն եւ ի սփոփանս եկեղեցւոյ:
Ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք ի յաղօթս: Եկեալ խոստովանեսցուք ըզյանցանս:
Եւ գըտցուք ի Քրիստոսէ զքաւութիւն եւ զմեծ զողորմութիւն:
Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

կց. Անբաժանելի եւ համագոյ Երրորդութեանդ, համաձայնեալք ընդ զօրս երկնից, փառս մատուցանեմք:
Փա՜ռք Քեզ, որ յանարուեստ յաթոռ բարձրացեալ՝ հանգչիս, սո՛ւրբ Աստուած՝ հզօր եւ սքանչելագործ:
Փա՜ռք Քեզ, որ յանէից գոյացուցեր զամենայն արարածս, սո՛ւրբ Աստուած՝ անճառ Հօր անեղ Որդի:
Փա՜ռք Քեզ, որ տեսչութեամբ խնամես զամենայն արարածս, սո՛ւրբ Աստուած՝ Բղխումն անսպառ աղբեր:
Տէ՛ր, ժողովրդապետք Եկեղեցւոյ ի Քէն հայցեն՝ ասելով. «Հովի՛ւ բարի, ողորմեա՛ բանաւոր հօտի»:

Ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ՔԱՐՈԶ

(Աշկ.) Զարթուցեալքս ամենեքեան ի հանգստենէ քընոյ, զոր շնորհեաց մեզ մարդասէրն Աստուած ի մխիթարութիւն եւ ի սփոփանս տկարութեան մերում, եւ եկեալքս միաբան հոգեւոր երգով ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ անուան Տեառն մերոյ եւ փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Ահիւ եւ դողութեամբ կացցուք յաղօթս առաջի նորա, եւ գոհացարուք զնմանէ ի գիշերային ժամուս յայսմիկ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան նորա: Որ ընտրեաց զմեզ ողորմութեամբն իւրով. եւ շնորհեաց մեզ բերել զնմանութիւն երկնային հրեշտակացն ի փառաբանիչս Տեառն Աստուծոյ ամենեցուն եւ մեզ լինիլ: Եւ մեք այսուհետեւ սրբելով զանձինս մեր ի խղճէ եւ ի չար գործոց, համբարձցուք զձեռս մեր ի սրբութիւն՝ առանց բարկութեան եւ երկմտութեան: Հաւատով խնդրեսցուք ի նմանէ զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց, խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտին Աստուծոյ, որպէս զի ընդունելով զպաղատանս մեր աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ եւ անարատ վարուք ըստ կամաց նորա յայսմ աշխարհիս: Եւ արժանաւոր լինելով յաւիտենական եւ երկնային խորանացն, զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած, Յիսուս Քրիստոս. Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա:
Կեցո՛, Տէ՛ր:
Զմնացուած գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն անձանց մերոց՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ.
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

Եւ ասի Տէր ողորմեա՝ ըստ պատշաճի աւուրն: Ի կիւրակէս և ի տօնս տէրունականս՝ երեք Տէր ողորմեա. իսկ ի տօնս սրբոց՝ յիսուն Տէր ողորմեա. եւ յաւուրս պահոց՝ հարիւր Տէր ողորմեա:


ԵՐԳ

Տեառն Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի՝ ողբերգութիւն անձին զղջացելոյ, եւ բողոք իւրաքանչիւրոյ դիմի խոստովանաբար:

Աշխարհ ամենայն, առ իս նայեցեալ` ախտակից լերուք։ 
Բանամ զշրթունս, բարբառիմ լեզուաւս, բողոքեմ զանձնէս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Գող եղէ մեղաց, գտող կորստեան, գուբ ինձ փորեցի։ 
Դաւեցի զանձն իմ, դաւաճանեցի, դարան գործեցի։ 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Երբեմն էի լոյս եւ այժմ եմ խաւար եւ ստուեր մահու։ 
Զիա՞րդ պատմեցից զթիւ մեղաց իմոց, զի բազում են յոյժ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Էրկինք եւ երկիր, էկայք ողբացէք էղկելի զանձն իմ։ 
Ընտրեցի զչարն, ընկալայ կամաւ զհոյլս մեղաց. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Թաթաւիմ տղմով, թաւալիմ ի մեղս, թօթափիլ չկարեմ։ 
Ժանտ ախտիւ լցեալ` ժահահոտ եղէ ժամանակս բազումս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Ի բաց մեկնեցայ ի սուրբ խորհրդոց, ի բարեաց գործոց։ 
Լաւ վարկաւ անձն իմ լուսոյն հեռանալ, լինել ընդ խաւար. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Խորհուրդք չարին խաբեն զհոգիս, խորասոյզ առնեն, 
Ծածկեն անդնդօք, ծիծաղին գլորմամբս, ծանակ զիս առնեն. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Կամաւ կորացայ, կարկամեալ անձամբս կանգնիլ ոչ կարեմ։ 
Հուր մեղաց կիզող հրդեհեաց որ յիս հոգեւոր բարիս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Ձաղկեցայ մեղօք, ձաղեցին տեսողք, ձանձրացաւ հոգիս։ 
Ղեղի դառնութեան ղօղեալ ի սիրտ իմ, ղամբար իմ շիջաւ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Ճաշակմամբ մեղաց ճաշեցի զմահ, ճոխս աղքատացայ։ 
Մեռեալ եմ հոգւովս, մոլորեալ` մտօքս, միայն կամ մարմնովս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Յորոգայթ մահու յորսողին անկայ, յաղթեցայ յախտից։ 
Նետից թշնամւոյն նշաւակ եղէ, նոր միշտ խոցոտիմ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Շուրջ պատեալ զինեւ շունք բազումք եղեն, շաղախին արեամբս։ 
Որս եղէ չարին. ուռկանաւ մեղաց որսացաւ զանձն իմ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Չարաչար վշտօք չարչարի անձն իմ, չունիմ դադարումն։ 
Պարտապան գտայ պարտուց յանցանաց պարտեալս ի մեղաց. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Ջանամ զղջանալ, ջեռանիմ դարձեալ, ջեռնում հրով մեղաց։ 
Ռաբբի կոչեցայ, ռակայ անուանիմ ռամկական վարուքս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Սիրով ցանկութեան սաստիկ բարկութեան սիրտ իմ խոցեալ է։ 
Վիրօք յանցանաց վշտանայ հոգիս, վարանեալ շրջիմ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Տիրեցին ինձ չարք, տարագիր հանին տիրական գրկացն։ 
Րաբունւոյն բարւոյ րախճական ձայնին րոտինս ոչ լուայ. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Ցանկութիւն չարեաց ցանկալի դիմօք ցաւեցոյց զաչս իմ։ 
Իւրաքանչիւրոց ւիւսմամբ խուռն ախտից ւիւծեալ է հոգիս. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Փութացիր, անձն իմ, փախչիլ ի չարեաց, փափագիլ բարեաց։ 
Քեզ միշտ մերձ ծանիր քուն մահու եկեալ քննող դատաւոր. 
Տէր, ողորմեա՜, Տէր, ողորմեա՜, Տէ՜ր, ողորմեա՜։

Աստուածածնին բարեխօսութեամբ յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա։

 


ԵՐԳ ԱՂՕԹԱԿԱՆ

Նորին տեառն Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի՝ երգ աղօթականի դէմս սրբոյ Երրորդութեանն, նաեւ իւրաքանչիւրոյ դիմի Երրորդութեանն առանձնակի.

Առաւօտ լուսոյ,
Արեգակն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա՛:

Բըղխումն ի Հօրէ,
Բըղխեա՛ ի հոգւոյս,
Բան քեզ ի հաճոյս:

Գանձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գըտող զիս արա՛:

Դուռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բա՛ց,
Դասեցո՛ վերնոցն:

Երրեակ միութիւն,
Եղելոց խնամող,
Եւ ինձ ողորմեա՛:

Զարթիր, Տէր, յօգնել,
Զարթո՛ ըզթմրեալս,
Զուարթնոց նըմանիլ:

Էդ Հայր անըսկիզբն,
Էակից Որդի,
Է միշտ Սուրբ Հոգի:

Ընկա՛լ զիս, գըթած,
Ընկա՛լ, ողորմած,
Ընկա՛լ, մարդասէր:

Թագաւո՛ր փառաց,
Թողութեանց տուող,
Թո՛ղ ինձ զյանցանս:

Ժողովող բարեաց,
Ժողովեա՛ եւ զիս
Ժողովս անդրանկաց:

Ի քէն, Տէր, հայցեմ,
Ի մարդասիրէդ,
Ինձ բըժշկութիւն:

Լե՛ր կեանք մեռելոյս,
Լոյս խաւարելոյս,
Լուծանող ցաւոյս:

Խորհրըդոց գիտող,
Խաւարիս շնորհեա՛
Խորհուրդ լուսաւոր:

Ծընունդ Հօր ծոցոյ,
Ծածկելոյս ստուերաւ
Ծագեա՛ զլոյս փառաց:

Կենարա՛ր փրկիչ,
Կեցո՛ ըզմեռեալս,
Կանգնեա՛ զգըլորեալս:

Հաստեա՛ հաւատով,
Հաստատեա՛ յուսով,
Հիմնեցո՛ սիրով:

Ձայնիւս աղաչեմ,
Ձեռօքս պաղատիմ,
Ձիր բարեաց շնորհեա՛:

Ղամբարամբ լուսոյ,
Ղեկավար ճարտար,
Ղօղեալս ամրացո՛:

Ճառագայթ փառաց,
Ճանապարհ ինձ ցո՛յց,
Ճեպել ի յերկինս:

Միածինըդ Հօր,
Մոյծ զիս յառագաստ
Մաքուր հարսանեացդ:

Յորժամ գաս փառօք
Յահագին աւուրն,
Յիշեա՛ զիս, Քրիստոս:

Նորոգող հնութեանց,
Նորոգեա՛ եւ զիս,
Նորոգ զարդարեա՛:

Շնորհատու բարեաց,
Շնորհեա՛ զքաւութիւն,
Շնորհեա՛ զթողութիւն:

Ուրախացո՛, Տէր,
Ոգւոյս փրկութեամբ,
Ոյր վասն եմ ի սուգ:

Չար մշակողին,
Չար սերմանց նորին
Չորացո՛ զպըտուղն:

Պարգեւիչ բարեաց,
Պարգեւեա՛ իմոց
Պարտեացս թողութիւն:

Ջուր շնորհեա՛ աչացս,
Ջերմ հեղուլ արտօսր,
Ջընջել ըզյանցանս:

Ռետինըդ քաղցու,
Ռամ հոգւոյս արբո՛,
Ռա՛հ ցոյց ինձ լուսոյ:

Սէր անուն Յիսուս,
Սիրով քով ճըմլեա՛,
Սիրտ իմ քարեղէն:

Վասըն գըթութեան,
Վասն ողորմութեան,
Վերըստին կեցո՛:

Տենչալւոյդ տեսլեամբ
Տո՛ւր ինձ յագենալ,
Տէր Յիսուս Քրիստոս:

Րաբունդ երկնաւոր,
Րոտեա՛ զաշակերտս
Րամից երկնայնոց:

Ցօղ արեան քո, Տէր,
Ցօղեա՛ ի հոգիս,
Ցընծասցէ անձն իմ:

Իիւծեալըս մեղօք,
Իիւծեալ աղաչեմ,
Իիւսեալ ինձ բարիս:

Փրկիչ բոլորից,
Փութա՛ զիս փրկել
Փորձութեանց մեղաց:

Քաւիչ յանցանաց,
Քաւեա՛ զօրհնաբանս,
Քեզ երգել զփառս:

Սուրբ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ. Յիշեա՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:


ԱՂՕԹՔ

Զքէն գոհանամք, Տէ՛ր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ հանգիստ քնոյ խաղաղութեամբ եւ զարթուցեալ ժամացուցեր զմեզ կանխել յերկրպագութ իւ ն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զքեզ, զմնացուածս գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել, եւ զամենայն ժամանակս կենաց պանդխտութեան մերոյ երկիւղիւ դ քով ամրացո՛ եւ պահեա՛, որպէս զի զգուշութեամբ եւ անարատ վարուք կրօնաւորեալք յայսմ աշխարհիս, ժամանեսցուք յանքոյթ եւ ի խաղաղ նաւահանգիստ յաւիտենական ի կեանսդ, շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, ընդ որում քեզ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Նայեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, ողորմութեամբ քովյերկրպագուս եւ ի փառաբանիչս անուանդ քում սրբոյ: Տէ՛ր զօրութեանց, խաղաղացո՛ զանձինս մեր յամենայն սատանայական խռովութեանց եւ յաշխարհական զբօսանաց. զհրեշտակ խաղաղութեան քո առաքեա՛ առ մեզ, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ անխռովս ի տուէ եւ ի գիշերի, յարթնութեան եւ ի հանգստեան մերում, որպէս զի բարեպաշտութեամբ եւ արժանաւորապէս քեզ՝ Տեառնդ ծառայելով ի կեանս յայսոսիկ, ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Ալէլուիա, ալէլուիա.


Աստ ասի սաղմոս ըստ ձայնին, եւ զկնիսաղմոսին ասի ըստ ձայնին կանոնագլուխ:

ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽՔ

Կարգաւ ըստ ութ ձայնիցն

ԱՁ. - Սաղմոս ԼԴ.

Դատեա, Տէր, զայնոսիկ, ոյք դատեն զիս. ալէլուիա:
Մարտի՛ր ընդ այնոսիկ՝ ոյք մարտընչին ընդ իս. ալէլուիա:
Ա՛ռ ըզզէն եւ զասպար քո, եւ արի՛ յօգնել ինձ. հան ըզսուր քո ընդդէմ հալածչաց իմոց, արգե՛լ ըզնոսա. եւ ասա՛ դու ցանձն իմ, թէ փրկութիւն քո ես եմ:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին՝ ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Եղիցին նոքա որպէս փոշի առաջի հողմոյ, եւ հրեշտակ Տեառն նեղեսցէ զնոսա:
Եղիցին ճանապարհք նոցա ի խաւար եւ ի գայթակղութիւն, եւ հրեշտակ Աստուծոյ հալածեսցէ զնոսա:
Ի նանիր թագուցին ինձ որոգայթ յապականութեան իւրեանց, եւ ի նանիր նախատեցին զանձն իմ:

Սաղմոս ԼԵ.

Փոխ. Տէ՛ր, յերկինս է ողորմութիւն քո. ճշմարտութիւ քո մինչեւ յամպս. ալէլուիա, ալէլուիա: Արդարութիւն քո որպէս լերինք, Աստուած. իրաւունք քո որպէս խորք բազումք. զմարդիկ եւ զանասունս կեցուցանես դու, Տէ՛ր:
Որպէս զի բազում արարեր զողորմութիւն քո, Աստուած, այլ որդիք մարդկան ի հովանի թեւոց քոց յուսասցին:
Արբեսցին նոքա ի պարարտութենէ տան քո, եւ զուղխս փափկութեան քո տացես ըմպել նոցա:
Ի քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենաց, եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս:
Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո՝ ոյք ճանաչեն զքեզ, զարդարութիւնս քո՝ ոյք ուղիղ եւ սրտիւք:
Մի՛ եկեսցեն ի վերայ մեր ոտք ամբարտաւանից, եւ ձեռք մեղաւորաց մի՛ դողացուսցեն զմեզ:
Անդ անկցին ամենեքեան՝ ոյք գործեն զանօրէնութիւն. մերժեսցին եւ այլ մի՛ կարասցեն հաստատիլ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԿ. - Սաղմոս ԺԳ.

Ասաց անզգամն ի սրտի իւրում՝ թէ ոչ գոյ Աստուած. ալէլուիա:
Ապականեցան եւ պըղծեցան յանօրէնութեան իւրեանց, եւ ո՛չ ոք է որ առնէ զքաղցրութիւն. ալէլուիա:
Աստուած յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս մարդկան՝ տեսանել թէ իցէ՞ իմաստուն, որ խնդրիցէ զԱստուած:
Ամենեքեան խոտորեցան ի միասին եւ անպիտանացան:
Ոչ ո՛ք է, որ առնէ զբարի, եւ չէ՛ ոք մինչեւ ի մի: Որպէս ո՛չ ծանիցեն ամենեքեան ոյք գործեն զանօրէնութիւն:

Ոյք ուտէին զժողովուրդ իմ որպէս կերակուր հացի, եւ առ Աստուած ո՛չ կարդացին:

Սաղմոս ԾԴ.

Փոխ. Զի ոչ գոյր նոցա փոխանակ, եւ ո՛չ երկեան
յԱստուծոյ. ալէլուիա, ալէլուիա:

Ձգեաց զձեռն իւր ի հատուցանել նոցա, եւ նոքա պղծեցին զօրէնս նորա:
Բաժանեցան ի սրտմտութենէ երեսաց նորա, եւ եհաս ի սիրտս նոցա:
Կակուղ էին բանք նոցա քան զձէթ, եւ ինքեանք որպէս սլաք:
Ընկեա՛ ի Տէր զհոգս քո, եւ նա կերակրէ զքեզ, եւ ո՛չ տայ յաւիտեան սասանութիւն արդարոյ:
Դու, Աստուած, իջուսցես զնոսա ի գուբս ապականութեան. արք արիւնահեղք եւ նենգաւորք մի՛ հասարակեսցեն զաւուրս իւրեանց. այլ ես ի քեզ, Տէր, յուսացայ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ. - Սաղմոս Հ.

Իքեզ, Տէր, յուսացայ, մի՛ ամաչեցից յաւիեան. ալէլուիա:
Յարդարութեան քում փրկեա զիս եւ ապրեցո՛ զիս. ալէլուիա:
Խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո, եւ կեցո՛ զիս:
Լե՛ր իմ, Աստուած, ապաւէն եւ տեղի ամուր կեցուցանել զիս, զի հաստատութիւն եւ ապաւէն իմ դու ես:
Աստուած իմ, փրկեա՛ զիս ի ձեռաց մեղաւորի, ի ձեռաց անօրինի եւ անիրաւի:
Դու ես համբերութիւն իմ, Տէր, Տէր, յոյս իմ ի մանկութենէ իմմէ:
Ի քեզ հաստատեցայ ես յարգանդէ, յորովայնէ մօր իմոյ դու ես ապաւէն իմ, առ ի քէն է օգնութիւն իմ յամենայն ժամ:

Սաղմոս ՀԱ.

Փոխ. Երկիրպագցեն նըմա ամենայն թագաւորք
երկրի, եւ ամենայն ազգք ծառայեսցեն նմա. ալէլուիա, ալէլուիա:

Զի փրկեաց զաղքատն ի ձեռաց հզօրի, զաղքատն եւ զտնանկն որոյ ո՛չ է իւր օգնական:
Անխայեսցէ նա յաղքատն եւ ի տնանկն եւ զանձինս տնանկաց կեցուսցէ. ի վաշխից չարաց փրկեսցէ զանձինս նոցա:
Պատուական է անուն նորա առաջի նոցա. կեցցէ եւ տացի նմա յոսկւոյն Արաբացւոց:
Յաղօթս կացցեն առ նա յամենայն ժամ, եւ զօրհնապազ օրհնեսցեն զնա:
Եղիցի հաստատութիւն ընդ ամենայն երկիր, եւ ի վերայ գլխոց լերանց:
Բարձրասցի քան զԼիբանան պտուղ նորա, ծաղկեսցեն ի քաղաքի Տեառն որպէս խոտ երկրի:
Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յաւիտեան, զի յառաջ քան զարեւ է անուն նորա:
Ի նա օրհնեսցին ամենայն ազգք երկրի, եւ ամենայն ազինք երանիցեն նմա:
Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ առնէ զսքանչելիս միայն, եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց նորա յաւիտեան. լցցի փառօք նորա ամենայն երկիր. եղիցի, եղիցի:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ. - Սաղմոս ՁԸ.

Զողորմութիւնսըս քո, Տէր, յաւիտեան օրհնեցից. ալէլուիա.
Յազգէ յազգ պատմեցից զճշմարտութիւնս քո բերանով իմով. ալէլուիա:
Ասացեր թէ՝ աշխարհս ողորմութեամբ շինեսցի,
յերկինս պատրաստ եղիցի ճշմարտութիւն քո: Եդի ուխտ ընտրելոց իմոց, երդուայ Դաւթի ծառայի իմոյ.
Յաւիտեան հաստատեցից զզաւակքո, եւ շինեցից յազգէ յազգ զաթոռ քո:
Խոստովան եղիցին երկինք սքանչելեաց քոց, Տէր,
եւ ճշմարտութիւն քո յեկեղեցիս սրբոց:
Ո՞վ է յամպս, որ հաւասարի քեզ, կամ ո՞վ նմանիցի Տեառն յՈրդիս Աստուծոյ:

Սաղմոս ՃԵ.

Փոխ. Դարձուցեր զօգնութիւն ի սրոյ նորա, եւ ո՛չ ընկալար զնա ի պատերազմի. ալէլուիա, ալէլուիա:
Անարգեցեր զսրբութիւն նորա, եւ զաթոռ նորա յերկիր կործանեցեր:
Նուազ արարեր զաւուրս ժամանակաց նորա, եւ հեղեր զնովաւ զամօթ:
Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո իսպառ, բորբոքեսցի՞ որպէս հուր բարկութիւն քո:
Իսկ արդ յիշեա՛ եւ տե՛ս՝ թէ ո՛վ է իմ հանգիստ. միթէ ի զո՞ւր ինչ ստեղծեր զամենայն որդիս մարդկան:

Ո՞վ է մարդ որ կեցցէ եւ ո՛չ տեսցէ զմահ, կամ փրկեսցէ զանձն իւր ի ձեռաց դժոխոց:
Ո՞ւր են ողորմութիւնք քո, Տէր, առաջինք, զոր երդուար Դաւթի ճշմարտութեամբ քով:
Յիշեա՛ զնախատինս ծառայի քո, զոր ընկալայ ի ծոց իմ յազգաց բազմաց:
Զոր նախատեցին թշնամիք քո, Տէ՛ր, նախատեցին փոխանակ օծելոյ քո:
Օրհնեալ Տէ՛ր Աստուած յաւիտեանս յաւիտենից. եղիցի, եղիցի:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա. ալէլուիա:


ԳՁ. - Սաղմոս ՃԵ.

Խոստովան եղերուք Տեառն՝ զի քաղցր է.
Զի յաւիտեան է ողորմութիւ նորա. ալէլուիա:

Ո՞ խօսեսցի ըզզօրութիւնս Տեառն, լսելի արասցէ զամենայն օրհնութիւնս նորա:
Երանի՝ ոյք պահեն զիրաւունս, եւ առնեն զարդարութիւն յամենայն ժամ:
Յիշեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ընդ հաճոյս ժողովրդեան քո, եւ ա՛յց արա մեզ ի փրկութեան քում:
Տեսցուք մեք զքաղցրութիւն ընտրելոց քոց, ուրախ եղիցուք մեք յուրախութիւն ազգի քո, եւ գովեսցուք մեք ի ժառանգութեան քում:
Մեղաք մեք ընդ հարսն մեր, անօրինեցաք եւ յանցեաք:

Փոխ. Մատնեաց զնոսա ի ձեռս հեթանոսաց, տիրեցին նոցա ատելիք իւրեանց, եւ թշնամիք իւրեանց նեղեցին զնոսա, եւ խոնարհ եղեն ի ներքոյ ձեռաց նոցա. ալէլուիա, ալէլուիա:
Բազում անգամ փրկեաց զնոսա, եւ նոքա դառնացուցին զնա ի խորհուրդս իւրեանց, եւ կորացան յանօրէնութեան իւրեանց:
Հայեցաւ Տէր ի նեղութիւնս նոցա, ի լսել ձայնի աղօթից նոցա:
Յիշեաց զուխտ իւր եւ զղջացաւ ըստ բազում ողորմութեան իւրում. ետ զնոսա ի գթութիւնս առաջի ամենայն գերչաց նոցա:
Փրկեա՛ զմեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, եւ ժողովեա՛ զմեզ ի հեթանոսաց:
Խոստովան եղիցուք անուան քում սրբոյ, եւ պարծեսցուք յօրհնութիւնս քո:
Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի յաւիտեանս յաւիտենից:
Եւ ասասցէ ամենայն ժողովուրդն. եղիցի, եղիցի:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.- Սաղմոս ՃԺԸ.

Արարի իրաւունս եւ արդարութիւն. ալէլուիա:
Մի՛ մատներ զիս ի ձեռըս նեղչաց իմոց. ալէլուիա: Ընկա՛լ ըզծառայս քո ի բարի, զի մի ամբարտաւանք զզուեսցեն զիս:
Սպասեցին աչք իմ փրկութեան քում, Տէր, եւ բանից արդարութեան քո:
Արա՛ ընդ ծառայի քում, Տէ՛ր, ըստ ողորմութեան քում. զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ:
Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծանեայց զվկայութիւնս քո:
Ժամ է պաշտել զՏէր. խափանեցին զօրէնս քո:

Փոխ. Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո Տէ՛ր. ըստ բանի քում իմաստուն արա զիս. ալէլուիա, ալէլուիա:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէ՛ր, եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէ՛ր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քոօգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ո՛չ մոռացայ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ. - Սաղմոս ՃԽԵ.

Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, օրհնեցից զՏէր ի կեանս իմ. ալէլուիա:
Սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ՝ մինչեւ եմ ես. ալէլուիա:
Մի՛ յուսայք յիշխանս՝ յորդիս մարդկան, զի ո՛չ գոյ փրկութիւն ի նոսա:
Ելցէ հոգի ի նոցանէ, եւ դարձցին անդրէն ի հող. եւ յայնմ աւուր կորիցեն ամենայն խորհուրդք նոցա:
Երանի ազգի՝ որոյ Տէր Աստուած Յակովբայ օգնական է նմա, եւ յոյս նորա ի Տէր Աստուած է:
Ո արար զերկինս եւ զերկիր, զծով, եւ զամենայն որ է ի նոսա:
Ո պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, եւ առնէ իրաւունս զրկելոց:

Փոխ. Գովեա, Երուսաղէմ, ըզՏէր. ալէլուիա: Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիոն:
Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց, եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, պարարտութեամբ ցորենոյ լըցոյց զքեզ:
Առաքէ զԲան իւր յերկիր. վաղվաղ ընթանան պատգամք նորա:
Դնէ զձիւն որպէս զասր, եւ զմէգ որպէս փոշի ցանեցաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ նորա ո՞ կարէ կեալ:
Առաքէ զԲան իւր եւ հալէ զնոսա. շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք:
Պատմէ զբան իւր Յակովբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս Իսրայելի:
Ո՛չ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր, եւ զդատաստանս իւր ո՛չ յայտնեաց նոցա:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ. - Սաղմոս ԺԷ.

Սիրեցից ըզքեզ, Տէր, զօրութիւն իմ. ալէլուիա: Տէր հաստատիչ իմ, ապաւէն իմ եւ փրկիչ իմ. ալէլուիա:
Աստուած օգնական իմ, եւ ես յուսամ ի նա. ապաւէն իմ եղջիւր փրկութեան իմոյ ընդունելի իմ է:
Օրհնելով կարդացից առ Տէր, եւ ի թշնամեաց իմոց ապրեցայց:
Շուրջ եղեն զինեւ երկունք մահու, եւ ուղխք անօրէնութեան խռովեցուցին զիս:
Վիշտք դժոխոց պաշարեցին զիս, ժամանեցինինձ որոգայթք մահու:
Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ առ Աստուած իմ աղաղակեցի:

Փոխ. Զգեցուցեր ինձ զօրութիւն ի պատերազմ ի, եւ զյարուցեալսն ի վերայ իմ ներքոյ իմ արարեր. ալէլուիա, ալէլուիա:
Զթշնամիս իմ հալածականս արարեր, եւ զատելիս իմ սատակեցեր:
Աղաղակեցին, եւ ոչ ոք էր, որ փրկէր զնոսա, կարդացին առ Տէր, եւ ոչ լուաւ նոցա:
Մանրեցից զնոսա որպէս փոշի առաջի հողմոյ. եւ որպէս կաւ գռեհաց կոխեցից զնոսա:
Փրկեսցէ զիս Տէր ի հակառակութենէ ժողովրդոց, եւ կացուսցէ զիս գլուխ հեթանոսաց:
Ժողովուրդ զոր ո՛չ գիտէի, ծառայեաց ինձ եւ ի լուր ականջաց լուաւ ինձ:
Որդիք օտարաց ստեցին ինձ. որդիք օտարաց մաշեցան եւ կաղացան ի շաւղաց իւրեանց:
Կենդանի է Տէր եւ օրհնեալ է Աստուած. եւ բարձր եղիցի Աստուած փրկութեան իմոյ:
Աստուած է, որ խնդրէ զվրէժ իմ եւ հնազանդ առնէ զժողովուրդս ընդ ինեւ:
Փրկիչ իմ ի թշնամեաց իմոց բարկացողաց, յայնցանէ որք յարուցեալ են ի վերայ իմ՝ բարձր արարեր զիս եւ յառնէ անիրաւէ փրկեցեր զիս:
Վասն այսորիկ խոստովան եղէց քեզ ի հեթանոսս եւ անուան քում սաղմոս ասացից:
Մեծ արարեր զփրկութիւն թագաւորի նորա, առնել ողորմութիւն ընդ օծելոյ նորա Դաւթի, եւ ընդ զաւակի նորա յազգէ մինչեւ յազգ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


Բայց թէ կանոնագլուխն ընդ սաղմոսին ասի՝ յետին գոբղայն որ է այլոց մարգարէից՝ եւս ասի: Իսկ եթէ ոչ ասի ընդ սաղմոսին, որպէս է սովորութիւն ոմանց, զկնի կանոնագլխոյն ասի. Եւ ևս խաղաղութեան: Օրհնութիւն և փառք: Եւ ապա պաշտօն առնի ըստ ձայնին, եւ զկնի հանգստեան աւետարան ընթերցեալ լինի: Իսկ եթէ հանդիսի օր լինի կամ խաչի տօն՝ Այսօր անճառ ասի, և խաչելության աւետարան ընթերցեալ լինի: Զկնի աւետարանին՝ Նորոգող տիեզերաց, ապա՝ Հոգւոցն հանգուցելոց:
Իսկ ոմանք ընդ օրհնութեանն կցորդեն զպաշտօնն, եւ զկնի օրհնութեանն զաւետարան ընթեռնուն. եւ զկնի՝ Հոգւոցն հանգուցելոց եւ Քրիստոս Որդի Աստուծոյ:


ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ

Բուն Բարեկենդանին եւ Նոր Կիւրակէին

Սաղմոս ՃԽԵ.

Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէր, օրհնեցից զՏէր ի կեանս իմ, սաղմոս ասացից Աստուծոյ իմոյ՝ մինչեւ եմ ես:
Մի՛ յուսայք յիշխանս՝ յորդիս մարդկան, զի ո՛չ գոյ փրկութիւն ի նոսա:
Ելցէ հոգի ի նոցանէ՝ եւ դարձցին անդրէն ի հող, եւ յայնմ աւուր կորիցեն ամենայն խորհուրդք նոցա:
Երանի ազգի՝ որոյ Տէր Աստուած Յակովբայ օգնական է նմա, եւ յոյս նորա ի Տէր Աստուած է:
Ո արար զերկինս եւ զերկիր, զծով, եւ զամենայն որ ի նոսա:
Ո պահէ զճշմարտութիւն յաւիտեան, եւ առնէ իրաւունս զրկելոց:
Տայ հաց քաղցելոց, եւ արձակէ զկապեալս Տէր: Տէր բանայ զաչս կուրաց, եւ կանգնէ զգլորեալս Տէր:
Տէր սիրէ զարդարս, Տէր պահէ զպանդուխտս. զորբս եւ զայրիս ընդունի Տէր, եւ զճանապարհս ամբարշտաց կորուսանէ:
Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան. Աստուած քո, Սիոն, յազգէ մինչեւ յազգ:

Փոխ. Օրհնեցից ըզքեզ գոհութեամբ ի կեանս իմ. սաղմոս ասացից քեզ, Քրիստոս թագաւոր, յաղթական նոր երգով օրհնութեամբ:

Սաղմոս ՃԽԶ.

Օրհնեցէ՛ք զՏէր, զի բարի են սաղմոսք. Աստուծոյ մերում քաղցր եղիցի օրհնութիւն:
Շինէ զԵրուսաղէմ Տէր, եւ զցրուեալսն Իսրայելի ժողովէ:
Բժշկէ զբեկեալ սիրտս, եւ պատէ զամենայն վէրս նոցա:
Ո թուէ զբազմութիւն աստեղաց, եւ զամենեսեան զնոսա յանուանէ կոչէ:
Մեծ է Տէր մեր, եւ մեծ է զօրութիւն նորա. իմաստութեան նորա ո՛չ գոյ բաւ:
Ընդունիր զհեզս Տէր, եւ խոնարհ առնէ զամբարտաւանս մինչեւ յերկիր:
Օրհնեցէ՛ք զԱստուած խոստովանութեամբ. սաղմոս ասացէ՛ք նմա օրհնութեամբ:
Ո զգեցոյց զերկինս ամպովք, եւ պատրաստ արար զանձրեւ իւր յերկիր:
Բուսոյց զխոտ ի լերինս, եւ զդալարի ի ծառայութիւն մարդկան:
Ո տայ անասնոց կերակուր, ձագուց ագռաւուց, ոյք կարդան առ նա:
Ո՛չ թէ ընդ զօրութիւնս ձիոյ կամեցաւ Տէր, եւ ո՛չ ընդ իրանս առն հսկայի հաճեցաւ:
Այլ հաճեցաւ Տէր ընդ երկիւղածս իւր, եւ ընդ այնոսիկ՝ ոյք յուսան յողորմութիւն նորա:

Փոխ. Քաղցրասցին Քեզ, Քրիստո՛ս, գոհութիւնք երկիւղածաց անուան Քո, զոր յուսացուցեր ողորմութեամբ Քով ի խորհուրդս կենսաբեր գալստեանդ Քո:

Սաղմոս ՃԽԷ.

Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, զՏէր:
Եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն:
Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Ո եդ զսահմանս քո ի խաղաղութիւն, պարարտութեամբ ցորենոյ լցոյց զքեզ:
Առաքէ զբան Իւր յերկիր, վաղվաղ ընթանան պատգամք Նորա:
Դնէ զձիւն որպէս զասր եւ զմէգ որպէս փոշի ցանեաց:
Արկանէ զսառն որպէս պատառս. առաջի ցրտոյ Նորա ո՞ կարէ կալ:
Առաքէ զբան Իւր եւ հալէ զնոսա. շնչեսցեն հողմք, եւ գնասցեն ջուրք:
Պատմէ զբան Իւր Յակոբայ, զարդարութիւն եւ զիրաւունս՝ Իսրայելի:
Ոչ այսպէս արար ամենայն ազգաց Տէր եւ զդատաստանս Իւր ոչ յայտնեաց նոցա:

Փոխ. Զքեզ, Քրիստոս, գովէ Եկեղեցի փըրկեալ քո սուրբ. ցընծալով տեսանէ ըզքեզ ըզփրկողդ եկեալ հայրական իշխանութեամբ ի պըսակել ըզսուրբըս քո:


ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ Մեծի Ուրբաթու

Սաղմոս ՃԽԵ.

Իշխանք հալածեցին զիս նանիր. ալէլուիա: Եւ ի բանից քոց երկեաւ սիրտ իմ. ալէլուիա: 
Ցնծացայ ես ի բանս քո, որպէս այն՝ որ գտանէ աւար բազում. ալէլուիա:
Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Եօթն անգամ յաւուր օրհնեցից զքեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո:
Խաղաղութիւն բազում է այնոցիկ՝ ոյք սիրեն զօրէնս քո, եւ ո՛չ գոյ ի նոսա գայթակղութիւն:
Սպասեցի փրկութեան քում, Տէ՛ր, եւ զպատուիրանս քո սիրեցի:
Պահեաց անձն իմ զվկայութիւնս քո, եւ սիրեաց զնոսա յոյժ:
Պահեցից զպատուիրանս եւ զվկայութիւնս քո, զի ամենայն ճանապարհք իմ առաջի քո են:

Փոխ. Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէ՛ր, ըստ բանի քում իմաստուն արա՛ զիս. ալէլուիա, ալէլուիա:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէ՛ր, եւ բանիւ քով փրկեա զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:

Խօսեսցի լեզու իմ բանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէ՛ր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ոչ մոռացայ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն. ալէլուիա, ալէլուիա:


Եւ դնեն զգրակալն, եւ զսուրբ աւետարանն ի վերայ, եւ զսաղմոսարանն, եւ ասեն երկու քահանայք զսաղմոսն՝ ͞գ,

͞գ (երեք­երեք), փոխս: Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք... Տէր, զի բազում եղեն... Ի կարդալ իմում լուար...Եւ այլքն եղանակեն ձայնիւ կցորդ. Իշխանքժողովեցան ի միասին վասն Տեառն եւ վասն օծելոյ նորա: Երիցս անգամ ասասցեն, եւ զյետինն բարձր:


ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ ՄԵԾԻ ՇԱԲԱԹՈՒՆ

Դատեա՛ Տէր զայնոսիկ: Տե՛ս ի թիւն 32: Բայց թէ կանոնագլուխն ընդ սաղմոսի ասի՝ յետին գուբղայն, որ է այլոց մարգարէից, եւս ասի: Իսկ եթէ ոչ ասի ընդ սաղմոսին, որպէս է սովորութիւն ոմանց, զկնի կանոնագլխոյն ասի: Եւ եւս խաղաղութեա ն: Օրհնու թիւ ն եւ փառք: Եւ ապա պաշտօն առնի ըստ ձայնին, եւ զկնի հանգստեան աւետարան ընթերցեալ լինի: Իսկ եթէ հանգս. օր լինի, կամ խաչի տօն լինի՝ Այսօր անճառ ասի, եւ խաչելութեան աւետարան ընթերցեալ լինի: Զկնի աւետարանին՝ Նորոգողտիեզերաց. Ապա Հոգւոցն հանգուցելոց: Իսկ ոմանք ընդ օրհնութեան կցորդեն զպաշտօնն, եւ զկնի օրհնութեանն զաւետարանն ընթեռնուն եւ զկնի Հոգւոցն հանգուցելոց, եւ Քրիստոս որդի Աստուծոյ:


ԵՐԳ

Տեառն Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի, ասացեալ յաղագս մեծի Ուրբաթու գիշերին աւետարանացն: 

ԴԿ.

Առաջին սաղմոս
Սաղմոս՝ Գլ. Բ

Ընդէր խռովեցան: Տէ՛ր, զի բազում:
Ի կարդալ իմում: Իշխանք ժողովրդոց ժողովեցան ի միասին վասն Տեառն եւ վասն օծելոյ նորա:
Այսօր անճառ լուսոյն ծագումն Ի փրկութեան մեր կատարումըն, Խոնարհի ի վերնատունն՝
Ի ստուերական տօնից լըրումն: Նախ քան զընթրիսըն խորհըրդոյ, Սփածաւ ղենջակ արկողն լուսոյ,
Եւ ջուր առեալ ծառայաբար Զոտըս լուանայր զաշակերտացն:
Բանին Հօր փառաց լուսոյ՝ Պետրոս մերձիլ յոտս ոչ ներէր Այնըմ ձեռաց, որոյ են գործք Երկնից երկինք եւ երկրաւորք.
Որով կուրաց աչըք բացան Խուլք եւ համերք արձակեցան, Որ վերածեաց զինքն ի ծովէն Սաստեաց ալեացն, եւ լըռեցին:
Գըլխոյն ընտրեալ հօտին փոքու Սաստէր զխորհուրդն ոչ գիտելոյ. Որով դառնայր եւ հնազանդէր Զոտս եւ զգըլուխս մաքրել մաղթէր:
Գըլխոյդ ասէ, չէ ինչ պիտոյ Լուացումըն ջրոյ, զի լուացեալ է, Ոտիցըն պէտք են մաքրութեան, Յօդիլ ի զլուխըս սրբութեամբ:
Դասուց իւրոց աշակերտաց, Զոր նախ բանիւ վարդապետաց, Այսօր գործով ըզծայրագոյնն Եցոյց յինքեան զխոնարհութիւն. Սպասաւորեալ հողեղինաց
Այն, որ անտեսն է հրեղինաց, Տարեալ պաշտօն իւր ծառայիցն Այն, որ պաշտին ի սրովբէից:
Եթէ Տէրս, ասէ, էիցԵւ վարդապետըս բոլորից,Զաշակերտացդ եւ զծառայից Զոտըս լուացի ի հնոյ աղտից, Միմեանց եւ դուք համաբնութեամբ Ցուցէք ըզնոյն խոնարհութիւն.Բարձրացելոյն ի կործանումնԵւ անկելոյ բնութեանդ կանգնումն:
Զոր մաքրեցեր յաւազանին Մաքուր ձեռօք զոտըս նոցին Եւ ուսուցեր խոնարհութեամբ Յաղթող լինել չար հըպարտին. Եւ զիմ լըւա՛ զտիղմըն մեղաց, Աղաչանօք սրբոյ գընդին.
Եւ ըզգընացս ուղղեա՛ զոտին Խոնարհութեամբ ելիւք յերկինս:

Օրթի. Աւետարան Յովհ. ԺԴ. 16: Ամէն ամէն: Վերջ ԺԸ.
1. եւ աշակերտքն իւր:


Երկրորդ Սաղմոս Սաղմոս՝ ԽԵրանի որ խորհի:

ԽԱՈրպէս փափագի: ԽԲԴատ արա՛:
Բան անօրէնութեան եդին ի վերայ, Տէր, Տէր, մի՛ թողուր զիս:

Էլից զօրէնսըն Մովսիսի, Զոր խօսեցաւ ի Սինայի. Եկեր ըզգառն օրինակին՝
Եւ ըզբաղարջն ընդ եղեգին, Ըզհինն ի նորըս փոխելով,
Զստուերն ի լոյս ճշմարտելով. Փոխան գառինն ինքըն գոլով, Գառն Աստուծոյ նըւիրելով:
Ընդ բաղարջին հաց անխմոր՝ Ետ զմարմին իւր զերկնաւոր, Ըզկուսածինն, անսերմնաւոր, Զանապականն եւ զհոգեւոր. Ընդ ոչխարին արեան ուխտին՝
Ետ մեզ զարիւնն իւր ուխտ կրկին, Եւ եղեգան դառնագունին՝ Փոխան ըզվարս աստուածային:
Թագաւորն արարածոց Զհացն կենաց ետ քաղցելոց, Եւ ըզբաժակն ուրախարար, Որք յԱդամայ տըրտմեցելոց. Այս նոր ուխտ է իմոյ արեան,
Փոխան հընոյ ուխտին արեանց. Զոր յիշատակ իմ առնիցէք, Մինչեւ եկից ես միւսանգամ:

Ժողովեալքս ի քէն հայցեմք, Ընդ ժողովեալ մետասանին, Որ զկենարարըդ քո մարմին Բաշխեալ ետուր ընդ բաժակին.
Շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէ՛ր, ընդ նոսին, Հաղորդ լինել քում սեղանին, Կենաց հացիդ, յոր փափագիմք, Եւ ըմպելւոյդ՝ ում ծարաւիմք:
Իյընտրելոց աշակերտացն,
Յուդաս մեկնեալ ի սուրբ գառանցն, Զբարձող մեղաց զգառն Աստուծոյ՝ Մատնէր ի մահ ընդ արծաթոյ.
Ի յընթրիսըն հոգեւոր,
Մերձի ժպիրհն եւ նենգաւորըն, Ուտելով ընդ վարդապետըն Յաճախէ զխաբեութիւն:
Լոյսըն խօսէր աղերսալի, Խաւարելոյն վասըն դարձի. Մի ոմն ի ձէնջ, ասէ, եղբա՛րք, Զիս մատնելոց է առ ի մահ:
Պետրոս լուեալ զայն զարհուրէր, Եւ ակնարկէր առ Յովհաննէս, Հարցանել թէ ո՞վ իցէ՝ Դաւաճանող վարդապետին:

Օրթի. Աւետարան Ղուկ. ԻԲ. 1: Մերձեցաւ տօն բաղ. Վերջ
65. հայհոյութեամբ խօսէին ի նա:


Երրորդ սաղմոս

Սաղմոս ԾԸՓրկեա զիս ի: Աստուած մերժեցեր: Լուր Աստուած աղօթից:
Փրկեա զիս ի թշնամեաց իմոց, Աստուած, եւ ի հալածչաց իմոց ապրեցո՛ զիս:

Խնամով սիրոյն յիւր սիրելեացն, Ըզտըրտմութիւնն փարատեաց. Թացեալ պատառ տայ Յուդայի,
Նշաւակեալ զգողըն մատնիչ. Զոր առեալ եւ մերկացաւ,
Յաստուածային հոգւոյն շնորհաց, Մատնեցաւ նախաչարին,
Ընդ մատնութեան վարդապետին:
Ծայրագոյն լուսոյն զըրկեալ, Խաւարասէրն արտաքս ելեալ, Տէրըն յայտնէր լոյս եղելոցն, Ըզգայթակղիլն ի գիշերի.
Պետրոս խօսէր խրախուսելի, Եւ կըշտամբիւր հաւախօսի.
Զիւրն յաշխարհէ զփոխիլն ասէր, Եւ ըզգալուստ Հոգւոյն պատմէր:
Կեդրոնեան յայնկոյս ձորոյ, Ի վերնատունն ել խորհրդոյ,
Եմուտ պարտէզ ընդ պարտիզի,
Եմոյծ զԱդամ յադին դրախտին. Մուծցես եւ զմեզ, Տէ՛ր, ընդ նըմին, Ուստի հաներ նախ զառաջինն.
Զի ժառանգել ըզհայրենին Արժանասցուք մեք վերըստին:
Հոգայր ըզկրիցըն տրտմաբար, Երիւքն եղեալ առանձնաբար. Փըրկել զաշխարհս հոգիս յօժար, Բայց է բնութին մարմնոյս տըկար. Ո՛չ ոմն ուժեղ եւ զօրաւոր,
Եւ ոմն անզօր, վըտանգաւոր, Այլ մի եւ նոյն գոլ միաւոր, Կըրէր ըզկիրսըն կամաւոր:
Ձայնիւ մաղթէր աղօթական՝ Վասն իմ առ Հայր իւր էական. Ծունըր դնէր խոնարհական, Որում կըրկնի ծունր ամենայն. Եթէ փըրկիլ մարդկան հնար է՝ Առանց մահու իմ, որ գրեալ է՝ Բաժակ մահուս յինէն անցցէ՝ Ո՛չ իմ կամաւ, այլ քոյդ եսցէ:
Ղօղեալ յերկիւղ քըրտանց հոսման Ոլոռնաձեւ կայլակ վիժման.
Ի զօրանալ հրեշտակ մերձեալ՝
Զօրինական գիրըն լըցեալ,
Զի կատարեալ էառ զբնութիւն, Աստուածըն Բան ըզմարդկութեան. Պարտ էր զերկիւղ եւ զտըրտմութիւն Յիւրումըն կրել տնօրէնութիւն:

Օրթի. Աւետարան Մարկ. ԺԴ. 27: Եւ ասէ ցնա Յիսուս.
Վերջ 72. եւ սկսաւ լալ:


Չորրորդ Սաղմոս Սաղմոս ՀԸ.: Աստուած, մտին հե.:

ՀԵ. Որ հովուեսդ իս.: Ցնծացէք առ Աստ.:
Նոքա ի ձեռանէ քումմէ մերժեցան. մեք ժողո­վուրդք եւ խաշն արօտի քո:

Ճառագայթ փառաց էին Որ ըստ բութեանըս մարդկային, 
Տագնապեցար ի գիշերին, Աղօթեցեր առ Հայր յերկինս.
Ծագեա՛ ի մեզ զլոյսդ երկնային Եւ փարատեա՛ զերկիւղ չարին.
Մասունք հոգւոց մեր եւ մարմին, Յերկիւղ քո սուրբ բեւեռեսցին:
Մերձեալ Յուդաս, որ մատնելոց Հանդերձ դասուն փարիսեցւոց,
Անկան նըման ստորանկելոցն, Որք յաւիտեան չեն կանգնելոց.
Յուդաս նենգաւ համբուրելով, Առիթ մահու նըշան տալով,
Փոխան սիրո, զնա մատնելով, Չար ընդ բարւոյ վըճարելով:
Յայնժամ առ գութ սիրոյն Պետրոս Ըզծառային, անուն Մաղքոս,
Եհատ սուսերբ զականջնաջոյ, Որ ոչ լըւաւ Տեառն իւրոյ.
Իսկ Տէրն մեր արագապէս Յունկըն մերձեալ բըժըշկապէս,
Առողջացոյց աստուածապէս, Զոր ո՛չ տեսին կուրացն հանդէս: 
Նոր հօտին փոքու ցըրուեալ, Քանզի զհովիւըն քաջ հարեալ.
Պետրոս միայն ըզհետ երթեալ. Ի յաղջկանէ վիմին շարժեալ.
Նըշանակեալ հաւըն խօսէր. Առ ի Պետրոս Տէրն ակնարկէր,
Զբանըն յիշէր դառն արտասուէր, Ի գլորմանէն դարձեալ կանգնէր:
Շնորհեալ վիմին եկեղեցւոյ, Զոր պահեցեր ի հոսելոյ,
Եւ կանգնեցեր ի գլորելոյ Վասըն սըրտիւն արտասուելոյ.
Կանգնեա եւ զիս, Տէր, ընդ նըմին Ի գլորմանէ սայթաքողին,
Տալով աչաց յորդ արտասուս Եւ ջուր նըման ծովու գըլխոյս:
Ո՜վ, կամաւ զանկապելին, Կապեալ ըզձեռսն արձակողին,
Ի յապարանսըն տանէին Կայիափայ եւ Աննային.
Ծառայն զերեսն այն ապտակէր, Յորմէ սրովբէն թեւասքօղէր.
Թուք արձակեալ պիղծ բերանով Յայն որ կուրին լոյս ծագեաց թքովն:

Օրթի. Աւետարան Մատթ. ԻԶ. 31: Յայնժամ ասէ ցնոսա.

Վերջ 56. եւ փախեան:


Հինգերորդ Սաղմոս

Սաղմոս ՃԸ.: Աստուած օրհնութեան: Ասաց Տէր ցՏէր իմ: Խոստովան եղերուք:
Խօսեցան զինէն լեզուաւ նենգաւորաւ եւ բանիւ ատելութեան զիս պաշարեցին:

Չար կապանաց մարդկան լուծիչ,
Որ կապեցար ընդ կապելոյն,
Զիս արձակեա՛ յինքնակապէս,
Մեղաց կապից դըժոխայնոյն.
Որ ընդ մեղօք պարտաւորին
Կացեր, անմեղդ ի յատենին,
Յորժամ փառօք գաս հայրենի,
Մի՛ դատեսցես զիս ընդ նոսին:
Պատկառանօք հինն Ադամայ,
Որ ձաղեցար վասըն նորա,
Ջընջեա՛ զամօթ մեղաց լըրբին,
Որով զերեսս իմ ծածկեցին.
Որ ներեցեր չար ծառային,
Ածել ձեռօք քեզ ապտակին,
Հար ուժգնակի ըզդէմս չարին,
Որպէս եւ զիս եհար ուժգին:
Ջահըն լուսոյ յառաւօտին,
Ի յուրբաթուն հընոյ զատկին,
Կայր առաջի դատաւորին,
Ծառայն նըստէր ի յատենին.
Ի հարցանել Պիղատոսի
Տէրն ո՛չ առնէր պատասխանի,
Զի կանխասաց գիրըն լըցցի՝
Եղէ ես մարդ, որ ոչ խօսի:
Ռամկական դասք զինուորացն
Արկին հանդերձ նախատանաց,
Այնմ, որոյ զգեստըն է լոյս փառաց՝
Իբրեւ զօթոց զինքեամբ արկած.
Ի ծունր իջեալ կատակէին,
Զգլուխն եղեգամբ հարկանէին.
Պըսակ ի փշոց բոլորէին
Ըզփուշ մեղացըն բարձողին:
Սոսկալին քերովբէից
Բառնայր ինքեամբ ըզփայտ խաչին.
Մինչ ի տեղի Գողգոթային,
Յորում եդեալ մարդն առաջին.
Ետուն ըմպել գինի զմըռսեալ
Եւ կերակուր լեղեաւ խառնեալ.
Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ
Փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ:
Վերնականքըն զարհուրեալ
Տեսին ըզՏէրըն մերկացեալ,
Եւ ըզհանդերձսըն բաժանեալ,
Պատմուճանին վիճակ արկեալ.
Ըզձեռսն եւ զոտսըն ծակեցին,
Ըստ յայտնապէս դաւթեան ձայնին.
Ընդ փայտ խաչին բեւեռեցին
Զմատունսն, որ գրեաց ի տախտակին:

Օրթի. Աւետարան Մատթ. ԻԶ 57: Իսկ նոցա կալեալ:
Վերջ 75. ելաց դառնապէս:


Վեցերորդ Սաղմոս

Սաղմոս ՃԺԷ. Խոստովան եղերուք Տեառն զի

բա. մինչեւ ցայն տունն որ ասէ՝ Բացէք ինձ զդրունս արդարութեան:
Խոստովան եղերուք Տեառն, զի բարի է, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա:

Տարածեալ ձեռք ընդ ձեռաց, Ոտք ընդ ոտից ընթանալեաց, Փայտ ընդ փայտի, դառըն պըտղոյ
Կեանք ընդ մահու փոխարկելով. Ի մէջ երկուց անօրինաց
Կայր մերկացեալ տուողն օրինաց, Զոր ոչ տեսին ազգըն կուրաց, Բայց ի միոյն յաւազակաց:
Րոպէից արեգականն
Ըզտիւն արար գիշերանման, Զըստուերըն քօղ արկ մերկութեան Զի մի՛ տեսցէ ակն անարժան.
Ի մէջօրեայն նըսեմացաւ. Յորժամ Ադամ մեղօք մեռաւ, Ի յիններորդն ի լոյս դարձաւ.
Յորժամ մահուամբ մահըն լուծաւ:
Ցօղէր արտօսըր ցաւագին
Մայր Տեառն, որ կայր մերձ առ խաչին. Յորժամ լըսէր ըզծարաւին, Բարբառելոյ իւր Միածնին.
Ետուն քացախ, խառնեալ լեղի Այնմ, որ բղխեաց գետ յադենի. Եւ ի վիմէն վըտակ բարի, Արբոյց տոհմին դառնացողի:
Ւիւծեալ յերրորդ ժամու օձին Ըզմիտս նախնւոյ մօրն Եւայի, Ի վեցն անկեալ մարդն առաջին Հաւանական բանիւ նորին,
Ի սոյն ժամու Տէրն ի խաչին, Զի քաւեսցէ զմեղըս նոցին. Եւ յորժամ ել Ադամըն հին,
Եդ զաւազակն ի մէջ դրախտին:
Փարելի բարբառ ընդ իմ՝ Էլի Էլի առ Հայր գոչէր.
Զհոգին կամաւ Հօրն աւանդէր, Զհոգիս մարդկան նոյն ընծայէր. Երկիր հիմամբք սասանեցաւ,
Եւ վարագոյրն ընդ մէջ հերձաւ. Վէմք ի յինքեանց պատառեցան, Եւ գերեզմանք մահու բացան:
Քարոզի ի սքանչելեացս,
Աստուած մարմնով վասն իմ խաչեալ. Մերով բնութեամբըս մեռանի, Աստուած անմահ խոստովանի.
Կըրկնավըտակ կողին աղբերք Եկեղեցի իւր հաստատի, Ջրովըն մաքրի, զարիւնն ըմպէ, ԶՈրդի ընդ Հօրփառաւորէ:

Օրթի. Աւետարան Յովհ. ԺԸ. 2: Գիտէր եւ Յուդա. Վերջ
27. հաւ խօսեցաւ:


ԿԱՆՈՆԱԳԼՈՒԽ

Մեծի շաբաթուն

Դատեա Տէր զայնոսիկ ոյք դատեն. (տե՛ս յերեսն 32). զմահու Դատեան ասա:


ԵՐԳ

Նորին Ներսիսի Հայոց Կաթողիկոսի՝ ասացեալ յաղագս մեծի Ուրբաթու ցերեկին:

ԲԿ. ԴԿ.

Նորոգող տիեզերաց,
Որ զգեցուցեր մեզ լոյս փառաց,
Արկար ըզքեւ ի զինուորաց
Քղամիդ կարմիր նախատանաց.
Մերկեա՛ յինէն ըզքուրձ մեղաց,
Ըզտըրտմագին արեամբ ներկած,
Եւ ըզգեցո՛ զուրախալին՝
Ըզպատմուճանն իմ զառաջին:
Երկնաւոր թագաւորիդ
Ի ծունր իջեալ խաղ առնէին.
Ծածկեալ ըզգլուխըդ կռփէին,
Եւ եղեգամբ հարկանէին.
Եւ զիմ անկեալ մինչ ի գետին՝
Ի հնազանդել կամաց չարին,
Մի՛ թողուցուս խաղալ սովին,
Այլ կանգնեսցես զիս վերըստին:
Րամեալ բոլորըդ քո մարմին,
Յետ վըճըռոյ դատաւորին,
Սաստիկ էառ զհարուած գանին
Վասըն գանից նախաստեղծին.
Զիս, որ յոտից մինչեւ ցըգլուխ
Ցաւօք նեղիմ անհնարին,
Առողջացո դարձեալ կըրկին
Որպէս շնորհօք յաւազանին:
Սըրբափայլ պըճնեալ զարդուն,
Զոր զզեցուցեր Ահարօնին,
Փոխան պըսակ ի փշոց եդին՝
Մըշակք այգւոյն Իսրայելին.
Ըզփուշ մեղաց հանցես յինէն,
Զոր յիս եհար իմ թըշնամին,
Եւ ողջացո՛ զխայթուած վիրին
Զի սպիք մեղացըն ջընջեսցին:

Օրթի. Աւետարան Մատթ. ԻԷ. 1: Իբրեւ այգ եղեւ. Վերջ
56. եւ մայր որդւոցն Զեբեդեայ:


ԲՁ. ԴՁ.

Ետուն ըմպել քեզ ըզլեղին
Եւ ըզքացախն ի ծարաւին.
Արբեր կամաւ, զի քաղցրասցին
Ճաշակք պտղոյն դառնագունին.
Ըզդառնութիւն թունաւորին,
Զոր ի մասունս հոգւոյս արկին,
Հերքեա՛ ի բաց հանդերձ սովին,
Եւ քաղցրասցի սէր քո ի սմին
:
Ստեղնեալ ծառոյ մահաբերին՝
Այնմ որ բուսաւ ի մէջ դրախտին,
Փոխան բարձեր ըզփայտ խաչին՝
Ի Գողգոթա հաներ տեղին.
Զիմ առ ի մեղս անկեալ զոգի,
Եւ ծանրագոյն բարձող բեռին,
Բա՛րձ ի յուսոյդ ըստ ոչխարին,
Հան ի յերկինս յուխտեալ տեղին:
Ի յուրբաթու ժամ երրորդին Բեւեռեցար,
Տէ՛ր, ի խաչին, Եւ կապեցեր ըզթշնամին.
Լուծեր զկապանս նախաստեղծին
Եւ կապեցեր ըզթըշնամին.
Զիս ամրացո՛ ընդ հովանեաւ
Կենդանարար քո նըշանին.
Եւ ի ծագելն յարեւելից
Լուսաւորեա լուսով նորին:
Էրանեալ աւազակին
Բացեր ըզդուռն ադին դրախտին,
Ըստ հաւատոյ սըրտի նորին
Կատարեցեր ըզխընդրելին.
Տուր եւ ինձ, Տէ՛ր, ընդ նըմին
Լըսել ըզնոյն պատասխանին.
Այսօր ընդ իս իցես յադին,
Ի հայրենիս քո առաջին:

Օրթի. Աւետարան Մարկ. ԺԵ. 1: Եւ վաղվաղակի. Վերջ
41. եկեալ էին յԵրուսաղէմ:


ԱԿ. ԳԿ.

Բարբառելով զԷլի Էլին
Հիմունք երկրի տատանէին.
Եւ վարագոյր հին օրինին
Վերուստ ի վայր պատառէին.
Արդ ընդ վիմացն, որ շարժէին,

Շարժեա՛ զանշարժ սիրտս ի բարին.
Ընդ պատառել վարագուրին,

Զիմ պատառեա՛ ըզգիր պարտին:
Արեգական լոյս քօղ արկեալ՝
Խաւարանայր միջօրէին,

Եւ գերեզմանըք բանային,
Մարմինք սրբոցըն յառնէին.
Ընդ խաւարիլ լուսաւորացն,

Մաքրեա՛ յինէն զգործ խաւարին.
Ընդ մեռելոցն, որք յառնէին,
Կանգնեա զմեղօք մեռեալ հոգիս:

Նոր սիրոյ պատուիրանին
Գործով լըցող եղեր բանին.
Աղօթելովն առ Հայր յերկինս՝
Թողուլ զմեղս, որ ի խաչին,
Ինձ որ հոգւովս հաւատացեալ
Երկըրպագեմք քեզ, Միածին,
Թո՛ղ ըզլուծումըն հրամանին,
Մի՛ յիշեսցին մեղքն առաջին:

Սարսեցին սանդարամետք
Ի յաւանդել առ Հայր զհոգիդ.
Որ ի դժոխս իջեր ներքին,

Ի բանտ մահու եւ խաւարին,
Կապեալ զիշխանըն մահածին՝
Հաներ ըզհոգիսն, որ ի բանտին,
Եւ զիս հանցես, Տէ՛ր, ընդ նոսին
Բանտէ մեղաց աղջամըղջին:

Օրթի. Աւետարան Ղուկ. ԻԲ. 69: Եւ իբրեւ այգ եղեւ: Վերջ ԻԳ. 49. տեսանէին զայն:


ԱՁ. ԳՁ.

Աղբերացն անապական,
Որ յետ մահուն անմահարար՝
Բըղխեալ ի քէն վտակ կըրկին
Ի նորոգումըն կողածնին.

Բա՛ց ըզբերան իմ յարբուցումըն
Քո արեան կենարարին.

Լըւա՛ դարձեալ յաւազանին,
Թէ ո՛չ շնորհօք, այլ արտասուօք:
Յանմահիդ մեռանելոյ
Զմեռեալ հոգիս կենդանացո՛.
Թաղմամբ ի նոր գերեզմանի՝
Զթաղեալս ի մեղըս վերածեա՛,
Ի գբի ներքնումն իջանելով՝

Ի գբոյն մեղաց վերաբերեա՛.
Ի ստուեր մահու քո բնակելով,
Լուսաւորեա եւ զիս հոգւով:

Սիրտ իմ առ քեզ աղաղակէ,
Բանդ որ ընդ Հօր ի սկզբանէ,
Որ կամաւոր վասըն մարդկան
Կրեցեր մարմնով զայս ամենայն.
Ինձ լըսելի արա ըզձայն
Յարքայութեանըդ քո կոչման,

Ընդ ժողովոցն անդ անդրանկացն
Օրհնել ըզքեզ միշտ յաւիտեան:

Օրթի. Աւետարան Յովհ. ԺԹ. 17: Եւ նոքա առեալ. Վերջ
37. յոր խոցեցինն:


Ի հանդիսի տէրունիս կամ ի տօնս խաչի, զկնի Այսօր անճառին ասի սաղմոս կցորդ. Նշանեցաւ. Փոխ. Ի կարդալ իմում: Եւ ապա ընթերցեալ լինի աւետարան խաչելութեան ըստ ձայնին, եւ զկնի ասի շարական՝ Նորոգող: Իսկ ոմանք զաւետարանի շարականն միայն ասեն, եւ ոմանք զնորոգողն համայն ասեն. կամք քո է: Բայց յորժամ զպաշտաման շարականսն հանգստեան ասես՝ զկնի շարականացն ասի սաղմոս ըստ ձայնին, եւ ընթերցեալ լինի աւետարան ըստ ձայնին եւ զկնի աւետարանին ասի յԱստուած անեղէն փոխ մի. զկնի Աստուած անեղին Հոգւոցն հանգուցելոց: Եւ ոմանք ընդ Աստուած անեղին, երբեմ, երբեմ կցորդեն Արարիչ և մարդասէրի զմի տունն, եւ կամ Ես ասացիէն զմի տուն. կամք քո է: Եւ ապա՝ Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Որդի Աստուծոյ, Հայր մեր որ յերկինս:


ՍԱՂՄՈՍՔ

Ըստ ութ ձայնից նախ քան զաւետարանն.

ԱՁ. - Սաղմոս Զ.

(Աւագ) Տէ՛ր, մի սրտմտութեամբ քով յանդիմաներ զիս, եւ մի բարկութեամբ քով խրատեր զիս:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկորք իմ:
Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ եւ դու, Տէ՛ր, մինչեւ յե՞րբ:
Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զանձն իմ. կեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ըստ ողորմութեան քում:
Զի ո՛չ ոք է, որ ի մահու յիշէ զքեզ կամ ի դժոխս խոստովան առնիցի առ քեզ:

Վաստակեցայ ես ի հեծութեան իմում, լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի:
Խռովեցաւ ի սրտմտութենէ ակն իմ եւ մաշեցայ ես ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց:
Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն:
Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ, լուաւ Տէր աղօթից իմոց, եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ:
Ամաչեսցեն եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնամիք իմ, դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին:

Ի Տէրունի աւուրսեթէ ԱՁ. է, ասա զայս սաղմոսս.

ԱՁ. - Սաղմոս ԺԴ.

Տէ՛ր, ո՞վ կացցէ ի խորանի քում, կամ ո՞վ բնակեսցէ ի լեառն սուրբ քո:
Որ գնայ անբիծ, գործէ զարդարութիւն, խօսի զճշմարտութիւն ի սրտի իւրում:
Որ ո՛չ նենգաւորեաց լեզուաւ իւրով, եւ չար ընկերի իւրում ո՛չ արար:
Նախատինս ի մերձաւորաց նա ո՛չ առնու, արհամարհեալ է առաջի նորա չարագործն:
Զերկիւղածս Տեառն փառաւոր առնէ, որ երդնու ընդ ընկերի իւրում եւ ո՛չ ստէ:
Զարծաթ իւր ի վարձու ոչ տայ, եւ կաշառս իրաւանց ո՛չ առնու, որ զայս արասցէ՝ նա մի՛ սասանեսցի յաւիտեան:


ԱԿ. - Սաղմոս ԻԹ.

Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար զիս, եւ ո՛չ ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս:
Տէր Աստուած իմ, կարդացի առ քեզ, եւ բժշկեցեր զիս. Տէր՛, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ եւ փրկեցեր զիս յայնցանէ՝ ոյք իջանեն ի գուբ:
Սաղմոս ասացէ՛ք Տեառն, սուրբք նորա, եւ խոստովան եղերո՛ւք յիշատակի սրբութեան նորա:
Սրտմտութիւն է ի բարկութեան նորա, եւ կեանք են ի կամաց նորա:
Ընդ երեկոյս հանգիցեն լալիք. առաւօտու եղիցի ուրախութիւն:
Ես ասացի ի բարեկենդանութեան իմում, թէ ո՛չ սասանեցայց յաւիտեան:
Տէ՛ր, ի կամս քո ետուր գեղոյ իմոյ զօրութիւն. դարձուցեր զերեսս քո յինէն՝ եւ ես եղէ խռովեալ:
Առ քեզ, Տէ՛ր, կարդացի, եւ առ Աստուած իմ աղաղակեցի, զի՞նչ օգուտ է քեզ յարենէ իմմէ, թէ իջանեմ ես յապականութիւն:
Մի՞թէ հող խոստովան առնիցի առ քեզ կամ պատմեսցէ զճշմարտութիւնս քո:
Լուաւ ինձ Տէր եւ ողորմեցաւ, եւ Տէր եղեւ ինձ օգնական:
Դարձոյց զսուգ իմ յուրախութիւն. զերծ յինէն զքուրձ եւ ինձ զգեցոյց զուրախութիւն:
Որպէս սաղմող ասասցեն քեզ փառք իմ եւ այլ մի՛ եւս զղջացայց. Տէր Աստուած իմ, յաւիտեան խոստովան եղէց քեզ:


ԲՁ. - Սաղմոս ԾԳ.

Աստուած, յանուան քում կեցո՛ զիս եւ ի զօրութեան քում իրաւ արա՛ ինձ:
Աստուած, լո՛ւր աղօթից իմոց, ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա՛ Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունող հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ, ճշմարտութեամբ քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ եւ
խոստովան եղէց անուան քում, Տէ՛ր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:

ԲԿ. - Սաղմոս ԿԶ.

Աստուա՛ծ, ողորմեա՛ մեզ եւ օրհնեա՛ զմեզ, երեւեցո՛ զերես քո ի մեզ եւ ողորմեա՛ մեզ:
Ճանաչել յերկրի զճանապարհս քո, յազինս ամենայն զփրկութիւնս քո:
Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք, Աստուած, խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք ամենայն:
Ուրախ եղիցին եւ ցնծասցեն ազինք, զի դու դատես զժողովուրդս ուղղութեամբ եւ ազգաց երկրի դու առաջնորդես:
Խոստովան եղիցին առ քեզ ժողովուրդք, Աստուած, գոհասցին զքէն ժողովուրդք ամենայն:
Երկիր ետ զպտուղ իւր եւ օրհնեաց զմեզ Աստուած՝ Աստուած մեր:
Աստուած մեր օրհնեսցէ զմեզ եւ ի նմանէ երկիցեն ամենայն ծագք երկրի:


ԳՁ. - Սաղմոս ՁԴ.

Հաճեցար, Տէ՛ր, ընդ երկիր քո, եւ դարձուցիր զգերութիւն Յակոբայ:
Թողեր զանիրաւութիւն ժողովրդեան քո եւ ծածկեցեր զամենայն մեղս նոցա:
Լռեցուցեր զամենայն սրտմտութիւնս քո եւ դարձար ի բարկութենէ սրտմտութեան քո:
Դա՛րձ առ մեզ, Աստուած փրկիչ մեր, եւ դարձո՛ զսրտմտութիւնս քո ի մէնջ:
Մի՛ յաւիտեան բարկանար մեզ, Տէ՛ր, եւ մի՛ ձգեր զբարկութիւն քո յազգէ մինչեւ յազգ:
Աստուած, դու դարձեալ կեցուսցես զմեզ, եւ ժողովուրդ քո ուրախ եղիցի ի քեզ:
Ցո՛յց մեզ, Տէ՛ր զողորմութիւնս քո եւ զփրկութիւնս քո տո՛ւր մեզ:
Լուա՛ք զինչ խօսի Տէր Աստուած մեր. խօսեսցի զխաղաղութիւն ժողովրդեան իւրոյ առ սուրբս իւր, եւ ասէ այնոսիկ ոյք դարձեալ են առ նա սրտիւք:
Սակայն մերձ է առ երկիւղածս իւր փրկութիւն նորա. բնակիլ փառաց նորա յերկրի մերում:
Ողորմութիւն եւ ճշմարտութիւն պատահեսցին. արդարութիւն եւ խաղաղութիւն համբուրեսցին:
Ճշմարտութիւն յերկրէ բուսաւ. արդարութիւն յերկնից երեւեցաւ:
Տէր տացէ զքաղցրութիւն, եւ երկիր մեր տացէ զպտուղ իւր. արդարութիւն նորա առաջին նորա գնասցէ, դիցէ ի ճանապարհի զգնացս իւր:


ԳԿ. - Սաղմոս ՃԱ.

Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց. աղաղակ իմ առ քեզ եկեսցէ, եւ մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն:
Յաւուր նեղութեան իմոյ խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո. յորում աւուր կարդամ առ քեզ՝ վաղվաղակի լո՛ւր ինձ:
Սպառեցան որպէս ծուխ աւուրք իմ եւ ոսկերք իմ որպէս խռիւ չորացան:
Հարայ ես որպէս խոտ եւ ցամաքեցաւ սիրտ իմ. մոռացայ ուտել զհաց իմ ի ձայնէ հեծութեան իմոյ:
Կցեցաւ ոսկր իմ ի մարմին իմ. նմանեցայ ես հաւալսան անապատի:
Եղէ ես որպէս բու յաւերակի. տքնեցայ եւ եղէ ես որպէս ճնճղուկ միայն ի տանիս:
Նախատեցին զիս թշնամիք իմ զօրհնապազ, եւ գովիչք իմ ինեւ երդնուին:
Զմոխիր որպէս զհաց կերի եւ զըմպելին իմ արտասուօք խառնեցի:
Յերեսաց բարկութեան սրտմտութեան քո, զի դու բարձրացուցեր եւ խոնարհեցուցեր զիս:
Աւուրք իմ որպէս հովանի անցին, եւ ես որպէս խոտ ցամաքեցայ:
Դու, Տէ՛ր, յաւիտեան կաս, եւ յիշատակ քո յազգէ մինչեւ յազգ:
Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ Սիոնի, ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ է ժամ:

ԴՁ. - Սաղմոս ՃԺԸ.

Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէր. ըստ բանի քում իմաստուն արա՛ զիս:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո Տէ՛ր եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն զշրթունք իմ օրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէ՛ր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձ իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛
զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ոչ մոռացայ:


ԴԿ. - Սաղմոս ՃԽԲ.

Տէ՛ր, լո՛ւր աղօթից իմոց, ունկն դիր խնդրուածաց իմոց ճշմարտութեամբ քով:
Լո՛ւր ինձ արդարութեամբ քով, եւ մի՛ մտաներ ի դատաստան ընդ ծառայի քում, զի ո՛չ արդարանայ առաջի քո ամենայն կենդանի:
Հալածեաց թշնամին զանձն իմ, խոնարհ արար յերկիր զկեանս իմ եւ նստոյց զիս ի խաւարի որպէս մեռեալ յաւիտենից:
Ձանձրացաւ յիս հոգի իմ, եւ սիրտ իմ խռովեցաւ յիս:
Յիշեցի զաւուրսն զառաջինս, խորհեցայ յամենայն ի գործս քո. յարարածս ձեռաց քոց խորհեցայ, եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ:
Անձն իմ որպէս զերկիր ծարաւի է առ քեզ. վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր, զի նուաղեցաւ յինէն հոգի իմ:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, նմանիցիմ այնոցիկ, ոյք իջանեն ի գուբ:
Լսելի արա՛ ինձ առաւօտուց զօղորմութիւնս քո, զի ես ի քեզ, Տէ՛ր, յուսացայ:
Ցո՛յց ինձ ճանապարհ՝ յոր եւ գնացից. զի առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէր, զի զքեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դո՛ւ ես Աստուած իմ:
Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ: Վասն անուան քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛, Աստուած, զթշնամիս իմ, եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ քո եմ:

Ի Տէրունի աւուրս եթէ ձայնն ԴԿ.իցէ՝ ասա՛ զսաղմոսս զայս.

Սաղմոս ՃԻԹ.

Ի խորոց կարդացի առ քեզ, Տէ՛ր, Տէ՛ր, լո՛ւր ձայնի իմում:
Եղիցին ականջք քո ի լսել զձայն աղօթից իմոց:
Թէ զանօրէնութիւնս իմ քննես, Տէ՛ր, Տէ՛ր, իսկ ո՞ կարէ կալ առաջի քո, զի ի քէն է քաւութիւն:
Վասն անուան քո համբերի, Տէ՛ր, համբեր անձն իմ բանի քում, յուսացաւ անձն իմ ի Տէր:
Ի պահէ առաւօտու մինչեւ յերեկոյ, ի պահէ առաւօտու յուսացաւ Իսրայէլ ի Տէր:
Ի Տեառնէ է ողորմութիւն բազում, եւ ի նմանէ է փրկութիւն. եւ նա փրկեաց զԻսրայէլ յամենայն նեղութեանց նորա:

Զկնի սաղմոսացս՝ ընթերցեալ լինի աւետարան ըստ ձայնին, եւ ըստ պատշաճի աւուրց, այսինքն է՝ Հանգստեան, Տաճարի եւ Խաչելութեան:


ԱՒԵՏԱՐԱՆՔ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ

Ըստ ութ ձայնից

ԲԿ. ԴԿ.
Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի (ԺԳ. 36-52):

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի.

(Աւագ) Յայնժամ թողեալ Յիսուսի զժողովուր դսն, եկն ի տուն. մատեան առ նա աշակերտքն նորա եւ ասեն. մեկնեա՛ մեզ զառակորոմանցն ագարակի: Նա պատասխանի ետ եւ ասէ ցնոսա. որ սերմանէ զսերմն բարի՝ է Որդի մարդոյ. եւ ագարակն աշխարհս է. սերմն բարի նոքա են, որ որդիքն արքայութեան են, իսկ որոմն որդիք չարին են. եւ թշնամին, որ վարեաց զայն՝ սատանայ է, եւ հունձքն` կատարած աշխարհիս է, եւ հնձողքն` հրեշտակք են: Որպէս ժողովողի որոմնն եւ ի հուր այրի, այնպէս եղիցի ի կատարածի աշխարհիս: Առաքեսցէ Որդի մարդոյ զհրեշտակս իւր, եւ ժողովեսցեն յարքայութենէ նորա զամենայն գայթակղութիւնս՝ եւ զայնոսիկ ոյք գործեն զանօրէնութիւն, եւ արկցեն զնոսա ի հնոց հրոյ. անդ եղիցի լալ եւ կրճտել ատամանց: Յայնժամ արդարքն ծագեսցին իբրեւ զարեգակն յարքայութեան երկնից. որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ: Դարձեալ՝ նման է արքայութիւն երկնից գանձի ծածկելոյ յագարակի, զոր գտեալ մարդոյ՝ թաքոյց. եւ ի խնդութենէ անտի երթայ վաճառէ զամենայն ինչ զոր ունի եւ գնէ զագարակն զայն: Դարձեալ՝ նման էարքայութիւն երկնից առն վաճառականի, որ խնդրիցէ մարգարիտս գեղեցիկս: Եւ գտեալ մի պատուական մարգարիտ, երթեալ վաճառեաց զամենայն զոր ինչ ունէր եւ գնեաց զայն մարգարիտ: Դարձեալ` նման է արքայութիւն երկնից ուռկանի արկելոյ ի ծով եւ յամենայն ազգաց ժողովելոյ. զոր իբրեւ լցաւ, հանեալ ի ցամաք եւ նստեալ՝ ժողովեցին զբարի բարին յամանս, եւ զխոտանն ի բաց ընկեցին: Այնպէս եղիցի ի կատարածի աշխարհիս. ելցեն հրեշտակք եւ մեկնեսցեն զչարս ի միջոյ արդարոց, եւ արկցեն զնոսա ի հնոց հրոյն. անդ եղիցի լալ եւ կրճտել ատամանց: Ասէ ցնոսա Յիսուս. իմացարո՞ւք զայս ամենայն. ասեն ցնա. այո, Տէր: Եւ նա ասէ ցնոսա. Վասն այսորիկ ամենայն դպիր աշակերտեալ արքայութեան երկնից նման է առն տանուտեառն, որ հանէ ի գանձէ իւրմէ զնոր եւ զհին:


ԲՁ. ԴՁ.

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոսի (Դ. 26-34):

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.

Եւ ասէր. այսպէս է արքայութիւն Աստուծոյ, որպէս զի այր մի արկանիցէ զսերմանիս յերկիր, եւ ննջիցէ եւ յառնիցէ զցայգ եւ զցերեկ, եւ սերմանիքն բուսանիցին եւ աճիցին. եւ նա ո՛չ գիտէ թէ երկիրն ինքնին բերէ զպտուղ. նախ զխոտն եւ ապա զհասկն, ապա զցորեանն ատոք ի հասկին: Այլ յորժամ տայցէ զպտուղն, վաղվաղակի առաքի մանգաղ, զի հասեալ են հունձք: Եւ ասէր. ո՞ւմ նմանեցու սցուք զարքայութիւնն Աստուծոյ, կամ որո՞վ առակաւ առակեսցուք զնա: Որպէս հատն մանանխոյ, որ յորժամ սերմանիցի յերկրի փոքրագոյն է քան զամենայն սերմանիս որք են յերկրի, եւ յորժամ սերմանիցի, բուսանի եւ լինի մեծ քան զամենայն բանջար, եւ արձակէ ոստս մեծամեծս, մինչեւ բաւական լինել ընդ հովանեաւ նորա թռչնոց երկնից բնակել: Եւ այնպիսի առակօք խօսէր ընդ նոսա զբանն, որպէս կարող լինէին լսել. եւ առանց առակի ոչինչ խօսէր ընդ նոսա, բայց առանձինն աշակերտացն իւրոց մեկնէր զամենայն:


ԱԿ. ԴԿ.

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Ղուկասու (ԺԲ. 32-48):

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ.

Մի՛ երկնչիր, հօտ փոքրիկ, զի հաճեցաւ Հայր ձեր տալ ձեզ զարքայութիւն: Վաճառեցէ՛ք զինչս ձեր, եւ տո՛ւք զողորմութիւն, եւ արարէ՛ք ձեզ քսակս առանց հնանալոյ, գանձ անպակաս յերկինս, ուր ո՛չ գող մերձենայ, եւ ո՛չ ցեց ապականէ: Զի ուր գանձն ձեր է, անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին: Եղիցին գօտիք ձեր պնդեալ ընդ մէջս եւ ճրագունք լուցեալք: Եւ դուք նմանողք մարդկան, որք ակն ունիցին տեառն իւրեանց՝ թէ ե՞րբ դառնայցէ ի հարսանեայց. զի յորժամ գայցէ եւ բաղխիցէ, վաղվաղակի բանայցեն նմա: Երանի իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն գտցէ արթունս. ամէն ասեմ ձեզ, զի գօտի ընդ մէջ ածցէ եւ բազմեցուսցէ զնոսա եւ անցեալ պաշտեսցէ զնոսա: Եւ եթէ յերկրորդ կամ յերրորդ պահու եկեսցէ եւ գտցէ այնպէս, երանելի են ծառայքն այնոքիկ: Բայց զայն գիտասջիք՝ եթէ գիտէր տանուտէրն յորում ժամու գող գայ՝ հսկէր եւ չտար թոյլ ական հատանել ի տան իւրում: Եւ դուք եղերուք պատրաստք, զի յորում ժամու ո՛չ կարծիցէք՝ գայ Որդի մարդոյ: Ասէ Պետրոս. Տէ՛ր, առ մե՞զ ասացեր զառակդ զայդ՝ թէ առ ամենեսեան: Եւ ասէ Տէր. ո՞վ իցէ հաւատարիմ տնտես եւ իմաստուն, զոր կացոյց տէր իւր ի վերայ գերդաստանի իւրոյ տալ ի ժամու զկերակուրս: Երանի իցէ ծառային այնմիկ, զոր եկեալ տէր իւր գտանիցէ արարեալ այնպէս:
Արդարեւ ասեմ ձեզ, զի ի վերայ ամենայն ընչից իւրոց կացուսցէ զնա: Ապա եթէ ասիցէ ծառայն այն ի սրտի իւրում՝ յամէ տէր իմ ի գալ, եւ սկսանիցի հարկանել զծառայսն եւ զաղախնայսն, ուտել եւ ըմպել եւ արբենալ, եկեսցէ տէր ծառային այնորիկ յաւուր յորում ակն ոչ ունիցի եւ ի ժամու յորում ոչ գիտիցէ, ընդ մէջ կտրեսցէ զնա, և զմասն նորա ընդ անհաւատս դիցէ: Եւ ծառայ, որ գիտիցէ զկամս տեառն իւրոյ եւ ոչ պատրաստեսցէ ըստ կամաց նորա, արբցէ գան բազում: Եւ որ ոչն գիտիցէ, եւ արժանի գանի ինչ գործիցէ, արբցէ գան սակաւ: Ամենայնի որում շատ տուաւ՝ շատ խնդրեսցի ի նմանէ, եւ որում բազում աւանդեցաւ, առաւել եւս պահանջեսցեն ի նմանէ:


ԱՁ. ԳՁ.

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու (Ե. 19-30):

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս.

Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա. Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, ո՛չ կարէ Որդի մարդոյ առնել յանձնէ եւ ոչինչ, եթէ ոչ տեսանիցէ զՀայրն զիառնէ. զի զոր նայն առնէ, զնոյն եւ Որդի նմին նման գործէ: Զի Հայր սիրէ զՈրդի, եւ զամենայն ինչ ցուցանէ նմա՝ զոր ինքն առնէ, եւ մեծամեծս եւս քան զսոյնս ցուցանէ նմա զգործս, ընդ որ դուքդ զարմանայք:
Զի որպէս Հայր յարուցանէ զմեռեալս եւ կենդանի առնէ, նոյնպէս եւ Որդի զորս կամի կենդանի առնէ: Եւ ո՛չ եթէ Հայր դատի զոք, այլ զամենայն դատաստանն ետ Որդւոյ իւրոյ. զի ամենեքեան պատուեսցեն զՈրդի, որպէս պատուեն զՀայրն. որ ո՛չ պատուէ զՈրդին, ո՛չ պատուէ զՀայր՝ զառաքիչն նորա: Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, զի որ զբանն իմ լսէ եւ հաւատայ այնմ, որ առաքեացն զիս, ընդունի զկեանսն յաւիտենականս, եւ ի դատաստան ո՛չ մտանէ, այլ փոխեցաւ ի մահուանէ ի կեանս: Ամէն, ամէն ասեմ ձեզ, զի գայ ժամանակ, եւ արդէն իսկ է, յորժամ մեռեալք լսիցեն ձայնի Որդւոյն Աստուծոյ, եւ որք լսիցենն, կեցցեն: Զի որպէս Հայր ունի կեանս յանձին իւրում, նոյնպէս ետ եւ Որդւոյ ունել կեանս յանձին իւրում, եւ իշխանութիւն ետ նմա դատաստան առնել, եւ զի Որդի մարդոյ է. ընդ այն զի՞ զարմանայք զի եկեսցէ ժանամակ, յորում ամենեքին, որք ի գերեզմանս կայցեն, լուիցեն ձայնի նորա եւ եկեսցեն արտաքս. որոց զբարիս գործեալ իցէ՝ ի յարութիւն կենաց, եւ որոց զչար արարեալ ի յարութիւն դատաստանաց: Ոչ կարեմ ես յանձնէ առնել եւ ոչինչ, այլ որպէս լսեմ՝ դատիմ, եւ դատաստան իմ արդար է. զի ո՛չ խնդրեմ զկամս իմ, այլ զկամս այնորիկ, որ առաքեացն զիս:


ԵՐԳ

Տեառն Ներսիսի ասացեալ վասն առ ի Քրիստոս ննջեցելոց

ԲԿ. ԴԿ.

(Աւագ) Աստուած անեղ անժամանակ,
Հայր անըսկիզբն եւ անքանակ,
Որդւոյ պատճառ ծնընդեամբ անճառ.
Հոգւոյն բըղխմամբ անքըննաբար.
Աղաչեմք զքեզ, գըթած,
Երկայնամիտ եւ ողորմած,
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Բանդ որ ի ծոց Հօր Միածին
Եւ կերպարան սկըզբնատպին,
Որով երկինըք գոյացան.
Աշխարհ լըրիւ հաստատեցաւ.
Հայցեմք ի քէն, Տէր եւ Փըրկիչ,
Ամենողորմ եւ կեցուցիչ.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Գերագոյն շնորհաց բաշխող
Երկնաւորաց եւ երկրայնոց.
Կեանք եւ կենաց տըւող Հոգի՝
Հօր եւ Որդւոյ արարչակից,
Խընդրեմք ի քէն, աղբիւր բարեաց,
Արբուցանողըդ ծարաւեաց.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Դաւանիմք ընդ սրովբէից
Զկենդանարարըդ համայնից.
Երեքսրբեան մի տէրութիւն՝
ԶՀայր եւ զՈրդի եւ Սուրբ զՀոգիդ,
Յոր հանգուցեալըս մըկըրտեալ
Եւ հաւատով խոստովանեալ.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Երրակի թիւ կատարեալ
Յերիս անձինըս բաժանեալ.
Երրորդութեամբ միաւորեալ,
Միով բնութեամբ հաւասարեալ.
Յորմէ կապեալք եւ արձակիմք
Եւ վերըստին անլոյծ կապիմք.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Զէակիցըդ Հօր զՈրդի
Փառաւորեմք անլըռելի,
Որ իջեր յարգանդ կուսին,
ԶԱդամայինն առեր մարմին,
Աղաչանօք Աստուածածնին
Անապական քում ծընողին.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Էրեւեցար մարմնով յերկրի,
Որ ի Հօրէ անմեկնելի.
Ընդ հողեղէնըս բնակեցար,
Ի հրեղինաց երկըրպագեալդ,
Պաղատանօք երկնաւորաց,
Փառաբանչաց քոց հրեշտակաց.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Ըստ օրինացըն Մովսիսի
Ընծայեցար ի տաճարին,
Զի զբնութիւնըս մարդկային
Ընծայեսցես Հօրն ի յերկին,
Խնըդրուածովք սուրբ ծերունւոյն,
Քեւ ի կապից արձակելոյն.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:
Թագաւորըդ հրեղինաց,
Որ ընդ մարդկան հողեղինաց
Շըրջեցար տնօրինաբար,
Կրեցեր ըզկիրըս մարդկաբար,
Որ վասըն մեր զայս ամենայն
Ի յանձն առեր խոնարհութեամբ.
Ողորմեա՛ քո ստեղծուածոյս՝
Յուսով ի քեզ նընջեցելոյս:


ԲՁ. ԴՁ.
Ժողովեալքս ի հրաժարումըն

Ծառայի քո յաշխարհէ,
Հայցեմք ի քէն արտասուելով
Եւ պաղատիմք զայս ասելով.
Ճանապարհ ընդ քեզ ելից
Նընջեցելոյս լեր ուղեկից,
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Ի փրկութեան մերոյ սկըզբան
Մըկըրտեցար ի Յորդանան,
Զոր շնորհեցեր նոր աւազանԻ
մաքրութիւն մեղաց մարդկան.
Հայցմամբ կըրկին Կարապետին
Մեծին ի ծնունդըս Մկըրտչին.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Լուսաւոր ձայնիւ յերկնից
Զքեզ դաւանեաց Հայր էակից.
Աղաւնակերպ Հոգին իջեալ 
Առ համագոյդ իւր հանգուցեալ.
Զմկըրտեալս նովին հոգւով
Յորդեգրութիւն Հօր հաւատով.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Խաւար մեղաց հալածեցաւ.
Լոյս գիտութեան քեւ ծագեցաւ.
Խայթուած օձին բժըշկեցաւ,
Հիւանդութիւն մեր ողջացաւ,
Կենդանարարըդ մեռելոց.
Եւ լուսատուդ խաւարելոց.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Ծագումն անուն առ ի Հօրէ,
Որ ընտրեցեր ի յաշխարհէ
Լուսաւորիչ տիեզերաց
Զդասս ընտրեալ աշակերտացն,
Աղաչանօք առաքելոցն
Փող յարութեան մեր եղելոց.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Կեանք ի կենաց, լոյս ի լուսոյ,
Որ ըստեղծեր զմեզ ի հողոյ,
Նորոգեցեր դարձեալ կըրկին
Ծննդեամբ սրբոյ աւազանին,
Զոր կեցուցեր շնորհիվ քոյին
Ի մահուանէ այն առաջին.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Հոգւով լըցեր զմարդն առաջին,
Զոր կորուսեալ խաբմամբ չարին,
Ըզնոյն հոգի բանիւ քոյին
Հեղեր յոգիս մեր վերըստին.
Նովին հոգւով սուրբ եւ բարի
Առաջնորդեա հոգւոյ սորին.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Ձայնեցեր առ Ղազարոս,
Որով ետուր մեռելոց յոյս.
Կենդանութեամբ չորեքօրեայն
Կենդանացան, որք յԱդամայն.
Կենաց ձայնիւ վերջին փողոյ
Կոչեա՛ ըզսա յայսըմ հողոյ.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:
Ղօղեալ սարսեաց պահակ մահու
Ի կենարար ձայնին լըրոյ.
Արագապէս զոյգ ընդ բանին
Ետ ըզմեռեալն ըստ հրամանին.
Իշխանք օդոյս այս սարսեսցեն
Զհոգի սորա մի՛ արգելցեն.
Ի յօթեւանս Հօր քո լուսոյ
Ըզնընջեցեալս մեր հանգո՛:


ԱԿ. ԳԿ.

Դպիրքն աւագ.
Ճանապարհ մոլորելոց
Եւ ճառագայթ խաւարելոց.
Հրաւիրեցեր զորդիս լուսոյ
Ի յերկնային հարսանիս քո.
Ընդ զուարճալից անդ ժողովոց
Արժանացո զսա դասուց.
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աշակերտ.
Մերով բնութեամբ զոր զգեցար
Ի փայտ խաչին բեւեռեցար.
Լուծանելով զմեզ ի մեղաց
Ի նախահօրն կապանաց.
Լոյծ եւ զսա ի կապանաց
Վասն քո սուրբ չարչարանաց. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աւագ.
Յետ կամաւոր մահու խաչի
Եդար ի նոր գերեզմանի.
Երեքօրեայ թաղմամբ յերկրի
Նոր ստեղծեր զմեզ կենդանի.
Զիջեալս ընդ քեզ ի հող մահու
Վերակոչեա ձայնիւ փողոյ.
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աշակերտ.
Նստեալ կանանցն իւղաբերից
Եւ ողբային արտասուալից.
Իբր զմեռեալ անյուսալից
Զկենդանիդ յաւիտենից.
Վասն նոցին սուրբ արտասուաց
Մաքրեա զսա ի յանցանաց.
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աւագ.
Շարժեալ հիմանցն դժոխոց
Ի տեսանել զքեզ ներքնոց.
Հաներ զհոգիսն որք ի բանտին
Կապեալ զիշխանն մահածին.
Ընդ հանգուցեալ հոգիս սրբոց
Հանգո զհոգիս ննջեցելոց. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աշակերտ.
Ուրախութեամբ զօրք երկնային
Յերկնից յերկիր իջանէին.
Յորժամ յարեար ի մեռելոց
Լոյս ծագեցար արարածոց.
Սուրբ յարութեամբ քո կենարար
Յարո զսա ի կեանս անմահ. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աւագ.
Չհանդուրժեալ պահապանացն
Ի յերկիւղէ երկնաւորացն.
Որք աւետիս տային կանանց
Թէ մահ լուծաւ մահկանացուաց.
Սա որ մահու քո տնկակից
Լիցի կենացդ հաղորդակից. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աշակերտ.
Պարակցեալ անմարմնականքն
Առ կենսատու սուրբ գերեզմանն.
Տան աւետիս ազգի մարդկան
Վասն կենացն յաւերժական.
Դասաւորեա պարուց նոցին
Զննջեցեալս յօրն վերջին. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն:

Դպիրքն աւագ.
Ջահաւորեալ նշան խաչին
Յարեւելից փայլեալ ծագին.
Հաւատացեալքն ի քեզ բերկրին
Եւ ուրացողքն կոծեսցին.
Զերկրպագուս սրբոյ խաչին
Պայծառացո լուսով նորին. 
Լի լապտերօք մոյծ յառագաստ
Ընդ իմաստուն սուրբ կուսանացն: 


ԱՁ. ԴՁ.

Ռահ գործեալ երկնաւորաց՝
Գան առաջի Քո նախընթաց,
Զընտրեալս Քո ժողովելով՝
Քեզ ընդ առաջ բերեն ամպով.
Ընդ աղաւնեաց օդապարից
Խառնեա՛ զսա սուրբ երամից.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Սարսափին տարերք երկրի,
Յորժամ փառօք գաս հայրենի.
Արեգական լոյս խաւարի,
Լուսինն աստեղբքն նուաղի.
Զսա յաւուրն աներեկի
Լուսաւորեա՛ լուսով Քոյին.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Վերնական զօրացն պետ
Փողէ բարբառ աւետաբեր.
«Արի՛ք, մեռեա՛լք, որք յԱդամայ,
Քանզի ահա եկն Փեսայ».
Ընդ հարսնացեալ մաքուր հոգւոց
Կարգեա՛ զսա ի թիւ սրբոց.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Տիրական յաթոռ նստիս,
Յարարածոց երկրպագիս,
Արդարութեամբ զաշխարհ դատես,
Վարձս ըստ գործոց հատուցանես.
Յայնժամ շնորհեա՛ ողորմութիւն,
Ննջեցելոյս մեր թողութիւն.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Րամեալ մարդկան ազգ ժողովին,
Որք յԱդամայ ծնեալք լինին,
Եւ հրեղինաց դասք երկնային
Համանգամայն վայրաբերին.
Ի յայնմ ահեղ հրապարակին
Յիշեա՛ զսա յօրն ահագին.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Ցուցանին գաղտնիք մարդկան
Իւրաքանչիւր, որ գործեցան.
Բարեաց գործողքն պսակին,
Չարեացն ի հուրն անշէջ մատնին.
Յայնժամ յիշեա՛ զսորա բարին,
Գործք մեղացն ջնջեսցին.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Ւիւսին պսակք զանազանեալք
Եւ պատմուճանք լուսափայլեալք՝
Սուրբ վկայիցն ի գլուխ եդեալ
Եւ արդարոցն զարդարեալ.
Հաղո՛րդս արա հայցմամբ նոցին
Զսա լուսոյ փառաց նոցին.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Փառաց ի փառս բարձրանան,
Աջակողմեանքն վերանան,
Յորժամ լսեն զերանական
Ձայն օրհնութեան ի Քէն կոչման.
Ննջեցելոյս մեր լսեցո՛
Զաստուածային բարբառդ Քո.
Դասաւորեա՛ զսա վերնոցն՝
Երգել զփառս ընդ զուարթնոցն:

Քահանայք եւ ժողովուրդք՝
Հայցեմք ի Քէն, Տէ՛ր բարեգութ,
Ընդ ննջեցեալսն հաւատով
Ընկա՛լ զմեզ նովին յուսով
ՅԵրուսաղէմ քաղաք վերին,
Յորում արդարքն ժողովին,
Փառս վերերգել միշտ ընդ նոսին
Երրորդութեանդ երրեակ Անձին:


ԵՐԳ

ԴՁ. - Ի տօնին Ս. Առաքելոց.

Արարիչ եւ մարդասէր,
Անոխակալ եւ բարեգութ,
Որ գովիսդ ի սրովբէից,
Տէր, դատաւոր արդարութեան.
Ընդ սրբոց առաքելոց,
Տէր, պսակեա՛ զմեր նընջեցեալսն.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ի տօնին Ս. Մարգարէից.

Յորժամ գրեալքըն կատարին,
Որ զայնմ աւուր մեզ պատմեցին.
Մարգարէից բանքըն յարգին,
Առաքելոցըն վըճարին.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ի տօնի Վարդավառի եւ վասն ննջեցելոց.

Ի վերին Երուսաղէմ
Ի բնակարանըս հրեշտակաց.
Ուր Ենովք եւ Եղիաս
Կան ծերացեալք աղաւնակերպ,
Ի դրախտին եդեմական
Պայծառացեալ արժանապէս.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ի տօնի Ծաղկազարդի եւ Համբարձմանն Քրիստոսի.

Թագաւոր փառաց Քրիստոս,
Որ ժամանեալ գաս ի յերկնից.
Ի վերայ թեւոց հողմոց
Քո հայրենի կերպարանօք
Եւ առնես հրափորձութեամբ
Զքննութիւն որդւոց մարդկան.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Վասն ննջեցելոց.

Ի դնել բեմին բազմի փեսայն
Եւ առագաստըն զարդարի.
Գաբրիէլեան փողըն գոչէ,
Սուրբք ամենայն անդր հաւաքին.
Արդարոց դասքըն բերկրին,
Իսկ մեղսասէրքըն թախանձին.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Յորժամ հընչիւն փողոյն լինի
Եւ Ղեւտական գիրն յայտնի,
Ճառագայթք սրբոյ խաչին
Յարեւելից փայլեալ ծագին,
Հրեշտակաց գունդք ծաւալին,
Հրեշտակապետք պարունակին.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ահեղ խորհուրդ քահանային
Բազկատարած կայ ի բեմին,
Առաջի սուրբ սեղանոյն.
Հուր շիջանի, խաւար մերժի,
Տըրտմեալ հոգիքն ուրախանան,
Զի թողութիւն մեղաց լինի.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:
Մովսէս աստուածախօս
Եւ Ահարօն ղեւտացին,
Մարգարէքն Իսրայելի
Եւ քահանայք հին օրինին,
Յառաջագոյն մեզ ծանուցին
Եւ ըզգալուստ սուրբ Միածնիդ.
Ի փըրկութիւն մեզ յայտնեցին
Յանապատի կերակրէին.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Սուրբ Խաչի

Տըրտամահաղորդ չարչարանօք,
Ի յանձն առեր զմահ խաչին.
Եւ փայտին բարձող եղեր
Վասն Ադամայ նախաստեղծին.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:
Զարհուրեցան զօրք երկնային,
Յորժամ տեսին զՏէրդ ի խաչին.
Արեգական լոյս քօղ արկեալ
Եւ լոյս լուսնին նըւաղեցաւ.
Յահեղ փառաց Աստուածորդւոյդ
Խաւար եղեւ ընդ տիեզերս.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ս. Յարութեան.

Ուրախացան ազգըք մարդկան,
Յորժամ լըւան զքո յարութիւնդ.
Նորափետուր զարդարեցան
Ի յարութեան սուրբ Միածնիդ.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

Ի տօնի Հայրապետաց եւ համօրէն Մարտիրոսաց.

Աղաչանօք սրբոյ խաչին
Եւ անբարբառ բարեխօսին.
Եւ սրբոյ Աստուածածնին
Եւ Յովհաննու Կարապետին
Եւ սրբոյն Ստեփանոսին
Եւ առաջին մարտիրոսին.
Եւ սրբոյ Լուսաւորչին
Հայաստանեայց հայրապետին.
Եւ սրբոց առաքելոց.
Եւ համօրէն մարտիրոսաց.
Ողորմած Տէր, ողորմեա՛
Հոգւոցըն մեր նընջեցելոց:

† Ես ասացի ի վերանալ յինէն աւուրց իմոց. յով երթայցեմ եւ ես այսօր. յառաջին օթեւանին, զոր ո՛չ գիտէի՝ օգնեա՛ եւ ինձ Քրիստոս այսօր. յառաջին ճանապարհին եւ ի միւսանգամ գալստեանըն քոօգնեա՛ ինձ:
Եկն եհաս օր վախճանին իմոյ, լալումն, ողբումն եւ աշխարումն. սիրտ իմ խռովեցաւ յիս, եւ ոսկերք իմ ցամաքեցան. օգնեա՛ ինձ:
Ի մահիճս իմ զարթուցին զիս, պահանջողք հոգւոյ իմոյ. տանէին զիս ճանապարհ հեռաւոր, զոր ո՛չ գիտէի. օգնեա՛ ինձ:
Նայեցայ, եւ ո՛չ ոք էր որ օգնէր ինձ. ապաւինեցայ յԱստուած փըրկութեան իմոյ. ցընծասցէ հոգի իմ յարքայութեան քում. օգնեա՛ ինձ:
Գրեցայ ես ի գիր կենդանութեան. եւ մեկնեցայ երթալ առ Արարիչն երկնի եւ երկրի. օգնեա՛ ինձ:
Յանըստուէր եւ յանեղ լուսոյն հեռացայ խաբմամբ խաւարային, ճաշակեցի ըզմահառիթ պըտուղն. հողանայ պատկեր բարերար ստեղծողիդ. օգնեա՛ ինձ:
Յանջատման հոգւոյս ի մարմնոյս, ի քակտիլ գեղեցիկ շինուածոյս, զարհուրիմ ի սպառնալեաց թագաւորին, թէ պահանջէ յինէն զտաղանդ պատուիրանին. օգնեա՛ ինձ:

Ի տօնին
Ս. Ծննդեանն Քրիստոսի

Կուսածին մարդացեալ Աստուած իմ Յիսուս, յայնմ աւուր ահեղ ատենին, զգինս արեան քո մի՛ դատապարտեր. օգնեա՛ ինձ:
Սոսկալի է օր վախճանին եւ ահեղ օր դատաստանին. յայնմ աւուր ատենին, զգինս արեան քո մի՛ անտես առներ, զի պատկեր եմ բարերար ստեղծողիդ. օգնեա՛ ինձ:
Զահաւոր դատաստան դատաւորիդ տեսի եւ զարհուրեցայ, զի անպատրաստ եգիտ զիս ի հրամանաց քոց, թագաւոր յաւիտենից. օգնեա՛ ինձ:

Ի տօնի Վերափոխման Ս. Աստուածածնի.

Աստուածածին անարատ մայր Տեառն եւ կոյս սուրբ, բարեխօսեա՛ առ Որդին քո Միածին, զի փըրկեսցէ զմեզ ի սպառնալեաց գեհենոյն եւ պարգեւեսցէ մեզ զերկնից զարքայութիւննեւ հանգուսցէ զհոգիս մեր նընջեցելոցն. օգնեա՛ ինձ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Հոգւոցն հանգուցելոց Քրիստո՛ս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զփրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛: Քրիստոս, Որդի Աստուծոյ, անոխակալ եւ բարեգութ, գթա՛ քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քո: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս քո յաջակողման դասուն, զի դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ ապա ասեն «Հայր մեր», զկնի մաղթանք:

Տէ՛ր, Յիսուս Քրիստոս քո սուրբ հրաշափառ Յարութեանդ (կամ Տէրութեանդշնորհիւ լուսաւորեալ պայծառացո՛ զհոգիս համօրէնհաւատացելոց յուսով ի քեզ ննջեցելոց, եւ այնոցիկ, որք ընդ հովանեաւ սրբոյ Տաճարիս են հանգուցեալ:

Եւ ապա ասի Օրհնութիւն ըստ պատշաճի աւուրն կամ ի ձայնէն: Եւ զկնի Մաղթանքն, Քարոզն եւ Աղօթքն սոքա են.

ՄԱՂԹԱՆՔ ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏՕՆԻՑ

Փառք հրաշափառ Ծննդեան քո, Տէ՛ր. զօրհնեալ եւ զփառաւորեալ զհրաշալի եւ զյաղթող զծնունդ քո սուրբ օրհնեմք եւ փառաւորեմք:
Մարդասէր Տէր, վասն սրբուհւոյ անարատի մօր քո եւ կուսի, եւ վասն խաչի քո պատուականի, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

Սոյնպ է ս ասա եւ յամենայն տօնս տէրունականս ըստ պատշաճի աւուրն. թէ Յայտնութեան, թէ Գալստեան, թէ Տնօրէնութեան, թէ Մատնութեան, թէ Խաչելութեան, թէ Թաղման, թէ Յարութեան, թէ Համբարձման, թէ Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ եւ թէ Պայծառակերպութեան, իսկ ի տօնս Սրբոյ Խաչի եւ Եկեղոցւոյ ասա. Փառք Տէրութեան քո: Բայց ի Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ՝ զՄարդասէր Տէրն այսպէս ասա՛. Մարդասէր Տէր, վասն սրբուհւոյ անարատի մօրն եւ կուսի, եւ վասն խաչին պատուականի՝ ընկալ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ.: Զի սխալին, որք ասեն առ Հոգին Սուրբ՝ թէ մօր քո կամ խաչի քո: Եւ ի տօնս եկեղեցւոյ ասա. Փառք տէրութեան քո Տէր. եւ այլն որպէս ի վերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ Ի ՏՕՆՍ ՍՐԲՈՑ

Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու Մկրտչին, սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին: Յիշատակաւ եւ աղօթիւք սրբոց (այս անունորոց այսօր է յիշատակ: Եւ վասն խաչի քո պատուականի, Տէ՛ր, ընկա՛լ զաղաչանս մեր եւ կեցո՛ զմեզ:

Մաղթանք պահոց

Երանեալ կանոնի.

ԴԿ.

Քրիստոս է իմ Աստուած, եւ փառաւոր առնեմ զսա. Աստուած Հօր իմոյ, եւ բարձր արարից զսա:
Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Երկինք պատմեն կանոնի.

ԱՁ.

Տո՛ւք փառս Աստուծոյ, տո՛ւք զօրհնութիւն մարդասիրին թագաւորին յաւիտենից, որ փրկէ զծառայս իւր եւ կեցուցանէ: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Մի նախանձիր կանոնի.

ԱԿ.

Դո՛ւ ես Տէր մեր, դո՛ւ ես Քրիստոս փրկիչ մեր. զքեզ օրհնեն անձինք մեր: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Ողորմեա կանոնի.

ԲՁ.

Բարձրացրու եղջիւր իմ, յԱստուած փրկիչ իմ. հաստատեցաւ սիրտ իմ ի Տէր, Տերամբ եւ հաւատով: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Իբրեւ կանոնի.

ԲԿ.

Խաղաղութեանց տուող Քրիստոս, զխաղաղութիւն եւ զերկնային ողորմութիւն քո պարգեւեա՛ յարարածս քո: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Տէր ապաւէն կանոնի.

ԳՁ.

Յոյս կենդանութեան, յոյս եւ ապաւէն փրկութեան, Տէ՛ր, Յիսուս Փրկիչ. փրկեա՛ եւ փարատեցո՛ զցաւս անձին իմոյ: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Խոստովան կանոնի.

ԳԿ.

Եկեսցեն աղօթք մեր ի տաճար սուրբ քո. խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս մեր: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Ի նեղութեան կանոնի.

ԴՁ.

Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, լո՛ւր մեզ. աստուածային ողորմութեամբ եւ գթութեամբդ քո խնայեա՛ յարարածս քո: Մարդասէ՛ր Տէր, վասն սրբուհ.:

Քարոզ եւ աղօթք՝ Երանեալ եւ Իբրեւ կանոնաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. Ա. եւ Գլ. ՀԲ.)

ԲԿ. ԴԿ.

Վասն ի վերուստ խաղաղութեան եւ փրկութեան
անձանց մերոց՝ զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղա­
չանաց մերոց՝ զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն քաւիչ եւ ներող լինելոյ Աստուծոյ ի վերայ մեղաց մերոց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն թողլոյ մեզ զամենայն յանցանացս մեր՝ զկամայ եւ զակամայ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն զի մի՛ ընդ խոտանս գտանիցիմք յաւուրն պատասխանատուութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչ.:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

ԲԿ. ԴԿ.

Տէր տուընջեան եւ գոյացուցիչ գիշերոյ, որ արա­րեր զտիւ ի զբոսանս բարեգործութեան ի փրկութիւն անձանց մերոց, եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ՝ տկարացեալ բնութեանս մերոյ: Իսկ այժմ զարթուցեալ բացեր զբերանս մեր յօրհնաբանութիւն ահաւոր եւ փառաւորեալ անուանդ քում սրբոյ: Ընկա՛լ եւ այժմ զաղաչանս մեր, եւ յաջողեա՛ մեզ ուղիղ հաւատով եւ առաքինասէր վարուք ի նոյն պաշտօն քո կանխել միշտ, եւ նովին կանոնիւս անդադար փառավորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Զքեզ, որ յամենայնի գթած եւ մարդասէր Տէրդ ես, աղաչեմք հանապազ, զի զօրացուսցես զմեզ օր ըստ օրէ կալ ի կարգի կրօնաւորութեան մերում: Թեթեւացո՛, Տէ՛ր, զքաղցր լուծ քո, զոր եդեր ի վերայ մեր, զի կարասցուք կալ ի պատուիրանի քում եւ զհաճոյսն առնել առաջի քո յամենայն ժամ՝ ի տուէ եւ ի գիշերի: Հրեշտակային երգակցութեամբ զքեզ օրհնել, զքեզ գովել եւ քեզ գոհութիւն եւ փառս մատուցանել ամենազօր Տէրութեանդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

ԲԿ. ԴԿ.

Սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ եւ երգօք հոգեւորօք անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկ.:


Քարոզ եւ աղօթք՝ Երկինք պատմեն եւ Տէր ապաւէն

կանոնաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԺԸ. եւԳլ. ՁԹ.)

ԱՁ. ԳՁ.

Վասն ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու խօսիլ մեզ զբան Տեառն՝ զՏէր աղաչեսցուք:
    Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն չանկանելոյ մեզ ի ի փորձութիւն, որում ոչ կարեմք հանդուրժել՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն անբիծ եւ անարատ կալ մեզ առաջի ահեղ ատենին Քրիստոսի՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն առաջնորդելոյ մեզ ի նաւահանգիստն կենաց անվախճանից՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն արժանի լինելոյ մեզ վերին կոչմանն եւ երկնից արքայութեանն՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին` զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ` զՏէր աղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

ԱՁ. ԳՁ.

Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու զքեզ աղաչեմք եւ ի քէն խնդրեմք, մարդասէր Տէ՛ր, լո՛ւր մեզ, Աստուած փրկիչ մեր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խընդրուածս մեր, զի մի՛ ունայնլիցին վաստակք ծառայից քոց, այլ համարեա՛ զաշխատութիւնս մեր ի գործ արդարութեան եւ ի պտուղ աստուածպաշտութեան: Ընկա՛լ, Տէ՛ր, զաղօթս եւ զերկրպագութիւնս մեր, եւ հատո՛ մեզ զողորմութիւն քո առատապէս. ծածկեա՛ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր աջոյ քո, զօրացո՛ զմեզ, Տէ՛ր, զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյդ. պահեա՛ զմեզ որպէս բիբ ական, եւ արա՛ առ մեզ նշան բարի ի գովեստ եւ ի փառաբանութիւն անուանդ քում սրբոյ: Զի ի քոյ փառս կատարի ամենայն արարածոց մշտնջենաւոր փառաբանութիւն ի բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Հովիւ քաջ, հովիւ բարի եւ յաւիտենական, նա­յեա՛ց եւ ա՛յց արա բանաւոր հօտի քո, զոր ժողովեցեր առ քեզ գթութեամբ քով: Զի քոյ առաջի կամք, Տէ՛ր, եւ առ ի քէն ողորմութեանցդ եւ գթութեանցդ ակն ունիմք: Զամենեսեան օրհնեա՛, զամենեսեան իմաստնացո՛, զամենեսեան լուսաւորեա՛, եւ ամենեցուն պարգեւեա՛ զերկնից արքայութիւնդ: Վասն զի դու ես Տէր կենաց եւ Աստուած ողորմութեանց, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

ԱՁ. ԳՁ.

Ի գիշերի եւ ի տուընջեան եւ յամենայն ժամու անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Քարոզ եւ աղօթք՝ Մի նախանձիր եւ Խոստովան

կանոնաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԼԶ. եւԳլ. ՃԶ.)

ԱԿ. ԳԿ.

Վասն ուղղելոյ զգնացս մեր ի ճանապարհս խա­ղաղութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
     Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն ցրելոյ ի մէնջ զամենայն խորհուրդս չարին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն պարգեւելոյ մեզ առողջ խորհուրդս եւ առաքինի վարս՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն պահելոյ զմեզ ընդ հովանեաւ ամենազօր աջոյն իւրոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն խորտակելոյ զհակառակորդն վաղվաղակի ընդ ոտիւք մերովք՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի
ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

ԱԿ. ԳԿ.

Տէր երկնի եւ երկրի, Արարիչ ամենայն արարածոց, երեւելեաց եւ աներեւութից: Առ քեզ կարդամք յամենայն ժամ, զի ընդ ամենայն տեղիս է տէրութիւն քո, եւ արքայութիւն քո ամենեցուն տիրէ: Շնորհեա՛ մեզ երկիւղիւ ի պաշտօն քո կանխել հանապազ. սիրել զքեզ ի բոլոր սրտէ եւ ի բովանդակ մտաց եւ յամենայն զօրութենէ մերմէ պահել զպատուիրանս քո: Համբառնալ առ քեզ զձեռս մեր ի սրբութիւն առանց բարկութեան եւ երկմտութեան եւ գտանել ի քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն, եւ զառաքինասէր գործոցն յաջողութիւն: Վասն զի դու ես Տէր կենաց եւ Աստուած ողորմութեանց եւ քեզ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Քում ամենազօր եւ յաղթող տէրութեանդ կրկնի ամենայն ծունր յերկրպագութիւն, եւ փառաւորի յամենեցունց թագաւորութիւն քո: Նայեա յերկրպագութիւնս մեր, եւ ուսո մեզ առնել զարդարութիւն ճշմարտութեան: Վասն զի դու ես Աստուած խաղաղութեան, որ բարձեր զթշնամութիւն ի միջոյ, եւ արարեր զխաղաղութիւն յերկինս եւ յերկրի: Հեռաւորաց եւ մերձաւորաց աւետարանեցեր զնոր պարգեւս քոյին բարեացդ: Որում եւ զմեզ մեծի շնորհացդ արժանաւորս արասցես՝ դասելով ընդ ճշմարիտ երկրպագուս քո, Աստուած մեր եւ Տէր մեր եւ փրկիչ Յիսուս Քրիստոս: Որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

ԱԿ. ԳԿ.

Յերգս օրհնութեան եւ ի ձայն սաղմոսաց անդա­դար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Քարոզ եւ աղօթք՝ Ողորմեա եւ Ի նեղութեան կանոնաց. (տե՛ս ի սաղմոսին Գլ. ԾԵ. եւ Գլ. ՃԺԹ.)

ԲՁ. ԴՁ.

Վասն գտանելոյ մեզ զշնորհս եւ զողորմութիւն ի բարերար Տեառնէ մերմէ՝ զՏէր աղաչեսցուք: Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Վասն փրկելոյ զմեզ ի զրպարտութենէ մարդկան եւ յորոգայթից սատանայի՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն ամենայն անձանց քրիստոնէից եւ տանց հաւատացելոց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն որք ի լերինս, յայրս եւ ի փապարս բնակեալք են սուրբ հարքն մեր՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն որք սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ կատարեն զամենայն ժամանակս կենաց իւրեանց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւատոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

ԲՁ. ԴՁ.

Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: Զարթո՛ զմիտս մեր արդարութեամբ առ քեզ, Տէր Աստուած մեր, զի տեսցեն աչք մեր զփրկութիւն քո: Եկեսցէ եւ բնակեսցէ առ մեզ Աստուածութիւն քո, եւ ողորմութիւն քո հովանի եւ պահապան լիցի ի վերայ պաշտօնէից քոց: Եւ զմեզ՝ զծառայքս քո, արժանի արա՛ ի տուէ եւ ի գիշերի եւ յամենայնժամու միշտ խորհիլ ի սէր պատուիրանաց քոց, եւ գոհանալով փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Կենդանարար զօրութիւն եւ աղբիւր անմահութեան, դու ես Քրիստոս Աստուած փրկիչ մեր, որ շնորհեցեր մեզ ի մէջ գիշերի յառնել եւ խոստովան լինել առ քեզ վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո: Եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր, արա՛ զմեզ արթունս եւ պատրաստս ի ժամ առաւօտու ընդ սուրբս քո: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

ԲՁ. ԴՁ.

Գոհութեամբ եւ ճշմարիտ խոստովանութեամբ անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԹԱԳԱՒՈՐՔ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹԵԱՆ

Երկուշաբթի

Թագաւոր յաւիտեան:
Լուր մեզ Աստուած փըրկիչ մեր եւ կեցո՛ ըզմեզ, որ յամենայնի կարողդ ես:

ՍաղԼուր մեզ Աստուած փըրկիչ մեր. յոյս ամենայն ծագաց երկրի եւ որ ի ծով հեռի:

Ո՞ պատրաստէ ըզլերինըս զօրութեամբ իւրով. եւ ըզգեցեալ է զօրութիւն. եւ կեցո՛ ըզմեզ, որ յամենայնի կարողդ ես:

Փոխ. Լո՛ւր աղաչանաց մերոց, Տէ՛ր մարդասէր եւ գըթա՛ ի մեզ:

ԹագՄի զիս անտես առներ, այլ օգնեա՛ ինձ մարդասէր:

ՍաղՄի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց ե՛ւ զՀոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Այլ տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան եւ հոգւով պետութեան քո հաստատեա՛ զիս. այլ օգնեա ինձ մարդասէր:

Փոխ. Մի՛ անտես առներ զիս, Տէր Աստուած փըրկիչ իմ, այլ շնորհեա՛ ինձ թողութիւն, բազմագութ մարդասէր, եւ կեցո՛:

ԹագԵրկինք եւ երկիր գոհանան ըզքէն, Տէր. արարածք ամենայնքեզ երկիր պագանեն, եւ հրեշտակք ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն. ողորմեա՛, դու ստեղծեր, մի՛կորուսաներ:

ՍաղԵրկինք երկնից, ջուրք, որ ի վերոյ քան զերկինս, օրհնեցէ՛ք զանունըն Տեառն:
Զի նա ասաց, եւ եղեն, հրամայեաց եւ հաստատեցան. եւ հրեշտակք ի բար.:

Փոխ. Երկինք եւ երկիր հանապազ ըզքեզ գովեն, թագաւոր փառաց. սերովբէք եւ քերովբէք ի խոնարհ ունելով ըզդէմս իւրեանց. եւ միաձայն բարբառովն աղաղակեն եւ ասեն. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէ՛ր զօրութեանց:


Երեքշաբթի

Երկայնամիտ ես, Տէ՛ր, առ ամենեսեան. եւ գըթա Տէր ի վերայ մեր, որպէս եւ յաւազակին, փրկիչ, եւ կեցո:

ՍաղԵրկայնամիտ, բազումողորմ եւ ճշմարիտ, նայեաց առ իս եւ ողորմեա՛ց ինձ:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո եւ արա՛ առ իս զնըշան բարութեան. եւ գըթա՛, Տէր, ի վերայ մեր:

Փոխ. Տէ՛ր, որ գըթացար յաւազակն խաչակից լինիլ քեզ եւ մաքրեցեր զաղտեղութիւն յանցանաց նորա յաղբերէ կողի քո, գըթա՛ եւ յիս ի մեղաւորս, որ ծարաւիս եմ առ քեզ, եւ փափագիմ ի գաւիթըս քո. որպէս ըզմի ի յեղջերուաց ի յաղբերըս ջուրց:
Մարտեաւ ընդ իս թըշնամին, հանապազ զիս կամի կորուսանել. այլ դու, Տէ՛ր իմ, այց արա մոլորեալ ոչխարիս եւ կեցո:

ՍաղՄարտեան ընդ իս ի տարապարտուց. եւ փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, այլ ես յաղօթս կայի:
Հատուցին ինձ չար փոխանակ բարւոյ, ատելութիւն փոխանակ սիրոյ իմոյ, այլ դու, Տէ՛ր իմ, այց արա՛ մոլորեալ ոչխարիս եւ կեցո:

Փոխ. Որ հովիւդ ես հօտից բանաւոր կենդանեաց.
տո՛ւր ինձ յոյս կենաց ապաշխարութեան եւ դարձո՛ զմոլորեալս ի հօտ քո, Քրիստոս, եւ կեցո:

ԹագՄեղայ եւ աղաչեմ ըզքեզ, թողութիւն շընորհեա՛ մեղաց իմոց. քաւիչ իմ լե՛ր քո գըթութեամբդ, որ միայնդ ես փըրկիչ, եւ կեցո՛:

ՍաղՄեղայ, Տէր, մեղայ, եւ զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ:
Աղաչեմ եւ խնդրեմ ի քէն. թո՛ղ ինձ, Տէ՛ր, թո՛ղ ինձ եւ մի՛ կորուսաներ զիս ըստ անօրէնութեան իմոյ. քաւիչ իմ լե՛ր քո գթութեամբդ, որ միայնդ ես փըրկիչ, եւ կեցո՛:

Փոխ. Մեղայ քեզ, Տէ՛ր, մեղայ քեզ, Տէ՛ր, մեղայ, եւ քան զաւազ ծովու բազում են յանցանք իմ. պատրանք աշխարհիս խաբեցին զիս, եւ եղէ անպտուղ ի կենաց յուսոյդ, այլ դու անոխակալ եւ անյիշաչար փրկիչ, խնայեա՛ ի մեղուցեալ ծառայս, եւ կեցո՛:


Չորեքշաբթի

Տէր իմ, բազում են անօրէնութիւնք անձին իմոյ. ոչ յիշեցի զահեղ ըզդատաստանըս քո. արդ անկեալ ըզքեզ աղաչեմ, շնորհեա՛ ինձ ապաշխարութիւն, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

ՍաղԱնօրէնութիւնք իմ բարձրացան քան ըզգլուխ իմ եւ որպէս բեռըն ծանըր ծանրացան ի վերայ իմ:
Նեխեցան եւ փտեցան վէրք իմ յերեսաց անըզգամութեան իմոյ. ոչ յիշեցի զահեղ ըզդատաստանս քո, արդ անկեալ զքեզ աղաչեմ. շնորհեա՛ ինձ ապաշխարութիւն, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

Փոխ. Պաղատանըս մատուցանեմք քեզ, Հայր երկնաւոր. մի՛ անտես առներ զաղաչանըս մեր, այլ անցո՛ զցասումըն քո ի մէնջ. եւ յիշեա՛ զի պատկեր եմք բարերարութեանդ:

ԹագՏէր իմ, գըթութիւնըք քո բազում են յոյժ. առ իս արա զբարերարութիւնըս քո, որպէս եւ մաքսաւորին, եւ ինձ ողորմեա՛:

ՍաղԳըթութիւնըք քո բազում են, Տէ՛ր, եւ ըստ իրաւանց քոց կեցո՛ զիս:
Բազում են, որք հալածեն եւ նեղեն զիս. ի վկայութեանց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ. առ իս արա՛ զբարերարութիւնս քո, որպէս եւ մաքսաւորին, եւ ինձ ողորմեա՛:

Փոխ. Անոխակալ եւ անյիշաչար Տէր, որ գըթալով ի մեղաւորս շնորհեցեր ապաշխարութիւն. արդ գըթա՛ եւ յիս, Տէ՛ր, ի մեղուցեալ եւ յանօրինեալ քո ծառայս եւ փոխարկեա՛ ըզգործողըս չարեաց ի զղջումն ապաշխարութեան, եւ կեցո՛:

ԹագԻ տաճարի քում սրբութեան փառաւորելով ըզքեզ, դու ունիս իշխանութիւն, ողորմեա՛ մեզ:

ՍաղԱյլ ես ըստ բազում ողորմութեան քում մտից ի տուն քո եւ երկրպագից ի տաճար սուրբ քո երկիւղիւ քո:
Տէ՛ր, առաջնորդեա՛ ինձ յարդարութեան քում վասն թշնամեաց իմոց, եւ ուղիղ արա՛ առաջի իմ զճանապարհս քո, դու ունիս իշ.:

Փոխ. Ի տաճարի քում սրբութեան հանապազ ըզքեզ գովեմք, Թագաւոր փառաց, որ ունիս իշխանութիւն կենաց եւ փըրկութեան, ողորմեա՛ մեզ:


Հինգշաբթի

Ապաշխարութեան արտասուս աւազան լինի, եւ լըւանայ ըզբազմութիւն մեղաց. սովաւ շընորհեա՛  յառաջ քան ըզվախճան ըզքաւութիւն եւ ըզմեծ քո զողորմութիւն:

ՍաղԾարաւի է անձն իմ առ քեզ, Աստուած հըզօր եւ կենդանի. ե՞րբ եկից երեւեցայց երեսացդ Աստուծոյ: Եղեն ինձ արտասուք իմ կերակուր ի տուէ եւ ի գիշերի. եւ այն զի ասէին ցիս զօրհանապազ, թէ ո՞ւր է Աստուած քո. սովաւ շնորհեա՛ յա.:

Փոխ. Յորժամ գաս փառօք Հօր յահագին աւուրն ի դատել զերկիր, եւ դողան սարսափմամբ երկրածինքս ամենայն ի յահէ քումմէ, ի նըստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ եւ յակնարկել քո յարարածս, յիշեա՛ եւ զիս ըզբազմամեղս, որ ընկըղմեալս եմ յանցանօք բանսարկուին խաբմամբ եւ հայցեմ զաւազակին, Տէ՛ր, եւ զիս յիշեա՛, որ միայնդ ես փըրկիչ:

ԹԶիս, որ ի նաւի աշխարհի ալեկոծեն մեղք իմ. նաւահանգիստ ապաշխարութեան շնորհեա՛ ինձ բազումողորմ, եւ կեցո՛:

ՍաղԿեցո՛ զիս, Աստուած, զի հասին ջուրք յանձն իմ. ընկլայ ես ի խորս անդնդոց, ուր ոչ գոյ ինձ հանգիստ. նաւահանգիստ ապա.:

Փոխ. Նաւապետ բարեգութ, առ քեզ ապաւինիմ. տուր ինձ ձեռն որպէս երբեմըն Պետրոսին ի վերայ ալեացն, որ ծըփիմս ալէկոծեալ յանցանօք մեղաց, եւ կեցո՛:

ԹԴու ես, Քրիստոս, աղբիւր կենաց, բըղխումն ողորմութեան, շնորհեա՛ փըրկիչ անձանց մերոց ըզթողութիւն մեղաց մերոց:

ՍաղԻ քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենաց, եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք ըզլոյս:
Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո, որք ճանաչեն զքեզ. զարդարութիւնս քո, որք ուղիղ են սրտիւք, շնորհեա՛ փըրկիչ անձնաց:

Փոխ. Որ աղբիւրդ ես ծարաւեաց եւ հանգիստ աշխատելոց, ճանապարհ մոլորելոց եւ հովիւ հոգեւոր բանաւոր հօտի. փափագողացս առ քեզ, Քրիստոս, լե՛ր նաւահանգիստ եւ արբո՛ մեզ ծարաւեացս զբաժակ քո քաղցրութեան յանըսպառ յաղբերէդ:


Ուրբաթ

Ի տաճարի սրբութեան քում լուր, Տէ՛ր, ձայնի իմում, եւ աղաչանք իմ ժամանեսցեն ի յականջըս քո, Տէ՛ր:

ՍաղԼուաւ ինձ ի տաճարէ սրբոյ իւրմէ ձայնի աղօթից իմոց, եւ աղաղակ իմ առաջի նորա մտցէ
յականջըս նորա. եւ աղաչանք իմ ժամանեսցեն ի յականջըս քո, Տէ՛ր:

Աղուհացի

Միայն աղուհացին ասա.

Որ լուսատու ես տիեզերաց, Քրիստոս Աստուած, լուսաւորեա՛ զիմ զխաւարային խորհուրդս եւ կեցո՛:

Ննջեցելոց

Բացի աղուհացէն ամենայն ուրբաթ ասա՛.

Օրհնեալ ես, Տէ՛ր, եւ փառաւորեալ է քո անբաւ մարդասիրութիւնդ, զաղաչանըս մեր քեզ մատուցանեմք, որ թագաւորդ ես յաւիտենից, ըզնընջեցեալսըն մեր արժանի արա, Տէ՛ր, ընդունիլ ի կեանսդ յաւիտենից:

ԹԱրտասուս ինձ շընորհեա՛ ի յապաշխարութիւն, Տէր, զի լուացից ըզմեղս անձին իմոյ. որպէս պոռնիկն աղաչեմ. եւ կեցո՛:

ՍաղՎաստակեցայ եւ ի հեծութեան իմում, լուացի զամենայն գիշեր ըզմահիճս իմ եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի, զի լուացից ըզմեղս ան.: 

Փոխ. Որ աղբիւրդ ես անապական, Քրիստոս Աստուած, զվիրաւորեալ անձն իմ ի մեղաց բըժշկեա՛,
Տէ՛ր, բըղխմամբ արտասուաց, եւ կեցո՛:

ԹԶմոլորեալ ծառայս խընդրեա՛, Տէ՛ր, եւ մի՛ դատապարտէր ըզիս ի յաւուրն այցելութեան քոյ, մարդասէր:

ՍաղԿեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ ըքեզ, եւ իրաւունըք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խընդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանըս քո ես ոչ մոռացայ. եւ մի՛ դատապարտեր ըզիս:

Փոխ. Որ մոլորեցայ ի հօտէ քումմէ, հովիւ բարի, խընդրեա՛ զիս ըզմոլորեալս եւ արժանաւորեա՛ խառնիլ ի հօտ քո, Քրիստոս, եւ կեցո՛:


ԹԱԳԱՒՈՐՔ

ՄԱՐՏԻՐՈՍԱՑ ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Թագաւոր յաւիտեան.

Բարեխօսութեամբ սրբոց (այս անուն), աղաչեմք ըզքեզ. թողութիւն շընորհեա՛ յանցանաց մերոց, բարերար Քրիստոս:

ՍաղՄերձ է Տէր առ այնոսիկ, որք մաշեալ են սրտիւք, եւ զխոնարհըս հոգւով կեցուցանէ:
Բազում նեղութիւնք են արդարոց, յամենայնէ փրկէ զնոսա Տէր, եւ պահէ զամենայն ոսկերս նոցա, եւ մի ի նոցանէ ոչ կորիցէ. թողութիւն շընորհեա՛:

Փոխ. Որ յաղթող զօրութեամբ ի հանդէս ճըգնաւորական, անարատ պահեցեր զխոստովանող վըկայս քո, Քրիստոս Աստուած, տո՛ւր մեզ զօգնութիւն ի նեղութեան մերում՝ բարեխօսութեամբ սրբոց մարտիրոսաց, եւ կեցո՛:


ԱԿ.
Թագաւոր յաւիտեան.

Զողորմութիւն քո, Տէր, արա՛ ի մեզ. եւ բարեխօսութեամբ սրբոցն (այս անունմի՛ կորուսաներ ըզմեզ. Երրորդութիւն սուրբ, ողորմեա՛ մեզ:

ՍաղՓըրկութիւն արդարոց ի Տեառնէ է. վերակացու է նոցա ի ժամանակս նեղութեան: Օգնեսցէ նոցա Տէր եւ փրկեսցէ զնոսա, ապրեցուսցէ ի մեղաւորաց եւ կեցուսցէ զնոսա, զի յուսացան ի նա. եւ բարեխօսութեամբ:

Փոխ. Որք ըզտանջանս եւ ըզմահ վասըն քո յանձն առին, եւ հեղին զարիւնս իւրեանց վասն անուանըդ քո սրբոյ. բարեխօսութեամբ սոցա մի՛ կորուսաներ զմեզ, Երրորդութիւն սուրբ, ողորմեա՛ մեզ.:


ԲՁ.

Բարեխօսութեամբ սրբոցն (այս անունպարգե­ւեա՛ մեզ, Տէ՛ր, առնուլ մասն եւ բաժին ընդ հրաւիրեալսըն ի կոչումն արքայութեան երկնից:

ՍաղՍքանչելի է Աստուած ի վերայ սրբոց իւրոց՝ Աստուած Իսրայելի: Նա տացէ զօրութիւն հաստատութեան ժողովրդեան իւրոյ, օրհնեալ է Աստուած. առնուլ մասն եւ.:

Փոխ. Մարտիրոսք երանեալք եւ փառաւորեալք, որք բազում տանջանացըն համբերեցիք, դուք ըզլոյսըն կենաց ըզգեցեալ ունիք եւ առ Քրիստոս վասըն մեր բարեխօսեցէք:


ԲԿ.

Դու ես, Քրիստոս, աղբիւր կենաց, բըղխումն ողորմութեան. շնորհեցեր սրբոց (այս անուն), յաղթող զնահատակութիւն. հալածել ըզխաւարն եւ լուսաւորել զանձինըս մեր:

ՍաղԱստուած փառաւորեալ է ի խորհուրդս սրբոց իւրոց, մեծ եւ ահաւոր ի վերայ այնոցիկ, որք շուրջ են ըզնովաւ:

Տէր Աստուած զօրութեանց. ո՞ նմանի քեզ. հզօր ես դու, Տէ՛ր, եւ ճշմարտութիւն քո շուրջ է ըզքեւ: Շնորհեցեր սրբոց (այս անունյաղթող զնահատակութիւն հալածել ըզխաւարն եւ լուսաւորել զանձինս մեր:

Փոխ. Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն յաղթեցիք թըշնամւոյն, երանեալ սուրբ վըկայք Քրիստոսի. վասըն ձեր տօնողացս հայցեցէք յԱստուծոյ զթողութիւն մեղաց:

Փոխ. Որ պըսակդ էք պարծանաց ամենայն առաքինեաց. նախաշաւիղ եւ առաջնորդ կենացըն յաւիտենից. ո՛վ սուրբ վըկայք, առ պըսակիչըն սրբոց եւ վասըն մեր բարեխօսեցէք. շնորհելով ողորմութիւն յանսպառ աղբերէն կենացըն յաւիտենից:


ԳՁ. ԴԿ.

Ըզճըգնութիւն սրբոցն (այս անունմարտիրոսացն բարեխօս ունիմք առ քեզ, Քրիստոս, եւ աղաչեմք սոքօք, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց մերոց, եւ ի կեանսըդ յաւիտենից նորոգեա՛ եւ կեցո՛:

ՍաղԼոյս ծագեաց արդարոց. ուղղոց սրտից եղեւ ուրախութիւն: Ուրախ եղերուք արդարք ի Տէր, եւ խոստովան եղերուք յիշատակի սրբութեան նորա. եւ աղաչեմըք սոքօք, շնորհեա՛ զթող.:

Փոխ. Հանդիսացեալք ի մարտըս պատերազմի՝ յաղթող գտայք սուրբ վըկայք, քանզի ճանապարհ հորդեցիք ըզմեզ յերկնային քաղաքն յԵրուսաղէմ. ընդ անմարմնոցըն դասս փառաւորելով սուրբ զԵրրորդութիւնն:


ԳԿ.

Ըզճըգնութիւն սրբոցն (այս անունմարտիրոսացն
բարեխօս ունիմք առ քեզ, Քրիստոս, եւ աղաչեմք սոքօք, շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց մերոց, եւ ի կեանսըդ յաւիտենից նորոգեա՛ եւ կեցո՛:

ՍաղՊատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց իւրոց. ո՛ Տէր, ես ծառայ քո եմ, ծառայ եւ որդի աղախնոյ քոյ: Հատեր ըզկապանս իմ, քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան, եւ զանուն Տեառնկարդացից. եւ աղաչեմըք սոքօք, շնորհեա՛ զթողութիւն:

Փոխ. Հանդիսացեալք ի մարտըս պատերազմի՝ յաղթող գտայք սուրբ վըկայք, քանզի ճանապարհ հորդեցիք ըզմեզ յերկնային քաղաքն յԵրուսաղէմ. ընդ անմարմնոցըն դասս փառաւորելով սուրբ զԵրրորդութիւնն:


ԴՁ.

Որք ի խորանըս սրբութեան եմք ժողովել օրհնել ըզքեզ, Քրիստոս, աղաչանօք սրբոցն (այս անունզպաղատանըս մեր մի՛ անտես առներ. որ միայնդ ես բազումողորմ թագաւոր փառաց Քրիստոս: ՍաղՄերձ է Տէր առ ամենեսեան, որք կարդան առ նա. առ ամենեսեան, որք կարդան առ նա ճըշմարտութեամբ: Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր. աղօթից նոցա լսէ եւ կեցուցանէ ըզնոսա. աղաչանօք սրբոցն (այս անունզպաղատանըս մեր մի՛ անտես առներ. որ միայնդ ես բազումողորմ թագաւոր փա­ռաց Քրիստոս:

Առաքելոց եւ Մարգարէից՝ այս է.

Յորժամ առաքելոց եւ մարգարէիցտօն լինի՝ նախ աւուր ձայնի Թագաւոր յաւիտեանի առաջին տունն ասա՛ եւ ապա Ոչ են բանք եւ նահատակք եւ վկայք:

Սաղ. Ոչ են բանք եւ ո՛չ են խօսք, որոց ո՛չ լըսին ձայնք նոցա:
Ընդ ամենայն երկիր ել բարբառ նոցա եւ մինչեւ ի ծագս աշխարհի են խօսք նոցա, աղաչանօք սրբոց առաքելոցն.:

Փոխ. Նահատակք եւ վըկայք Քրիստոսի Աստուծոյ, ընդհանուր տիեզերաց քարոզք փըրկութեան, որք զանձինըս ձեր մատուցիք պատարագ եւ զենումն Աստուծոյ Հօր ի հոտ անուշից, ժողովելոցս ի կատարել զյիշատակ անուան ձերոյ, բարեխօսեցէք առ Տէր վասն քաւութեան մեղաց մերոց:


ԴԿ.

Զերեքսրբեան տէրութիւնըդ քո միաբան աղաչեմք, լուր, Տէր. աղաչանօք սրբոցն (այս անունմարտիրոսացն խընայեա՛ ի մեզ եւ կեցո:

ՍաղՈւրախ լիցին ամենեքեան, որք յուսացեալ են ի քեզ. յաւիտեան ցընծասցեն եւ բնակեսցիս դու ի նոսա: Պարծեսցին ի քեզ սիրելիք անուան քո. զի օրհնեսցես դու զարդարն, Տէ՛ր, որպէս զինու հաճութեամբ քով պսակեցեր ըզնոսա. աղաչանօքսրբոցն (այս անունմարտիրոսացն խընայեա՛ ի մեզ եւ կեցո:

Փոխ. Տօնէ այսօր եկեղեցի սուրբ զյիշատակըս ձեր, սուրբ վկայք, որք զօրութեամբ Սուրբ Հոգւոյն վանեցիք ըզպատերազմընչարին եւ ի կամարըս լուսեղէնըս թագաւորեալք. օրհնել սուրբ զԵրրորդութիւնն:

Սրբոյն Ստեփանոսի

Թագաւոր յաւիտեան.

Այսօր դասք հրեշտակաց ուրախանան ընդ ճգնութիւն սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային:
Քանզի գոչէ Եկեղեցի Քո, Քրիստո՛ս, զյաղթանակ՝ մարտ հեղման արեան սորա ի վերայ մեծի անուան Քո, Տէ՛ր:
Բազում համարձակութիւն է սորա առաջի Աստուծոյ ի ձեռն հեղման սուրբ արեան իւրոյ:
Քանզի յօժարութեամբ մատնեաց զանձն իւր չարաչար եւ դառն տանջանաց վասն մեծի անուանն Տեառն:
Քանզի արհամարհելով անարգեաց զանցաւոր զկեանս աշխարհիս եւ փափագեաց յաւիտենական կենացն. եւ միշտ եւ հանապազ ուրախանայ ընդ Տեառն իւրոյ յանսպառ յուրախութիւնսն:
Փա՜ռք Հօրն էականի, Որդւոյն Միածնի եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւոյն վայել է փառք, պատիւ եւ իշխանութիւն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ յորժամ շարժին երկինք եւ երկիր ի յահէ փառաց բանին Տեառն Աստուծոյ, յայնժամ նստուցանէ ընդ աջմէ Իւրմէ զսիրելիս անուան Իւրոյ՝ ի լուսեղէն խորանսն զուգաւորելով:

Ժամօրհնողն կամ Աւագերէցն ասասցէ թիւ Այսօր դասք Հրեշտակաց ի յերկինս ուրախանան (մի տուն, մինչեւ սուրբ արեան իւրոյ):


ԱԼԷԼՈԻՔ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆՔ ՏԷՐՈՒՆԱԿԱՆ ՏՕՆԻՑ ԿԱՐԳԱՒ

Ալէլուք ճրագալուցի Ծննդեան
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Առաքեաց զբան իւր, եւ բժշկեաց զնոսա, եւ փրկեաց զնոսա յապականութենէ իւրեանց: Խոստովան եղիցին Տեառն՝ ողորմութեանց նորա. եւ սքանչելեաց նորա որդիք մարդկան:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Փոխ. Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման. որպէս ցօղ, զի ցօղէ յերկիր: Ծագեսցի յաւուրս նորա արդարութիւն, բազում խաղաղութիւն, մինչեւ կատարեսցի լուսին:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ

Ծննդեան Տեառն Յիսուսի

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տէր հովուեսցէ զիս եւ ինձ ինչ ո՛չ պակասեսցի: Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սընոյց զիս:

Փոխ. Ալէ.: Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման, որպէս ցօղ զի ցօղէ յերկիր:
Ծագեսցի յաւուրս նորա արդարութիւն. բազում խաղաղութիւն, մինչեւ կատարեսցի լուսին:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Զկնի ամենայն տէրունական տօնի որ ԱՁ. լինի՝ զԴասք հրեշտակացն ասա:
Դասք հրեշտակաց օրհնեն ըզքեզ, Քրիստոս, ալէլուիա. մարդկան ազգ սաղմոսեն քեզ, ալէլուիա:


ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Լուր դուստր եւ տե՛ս, խոնարհեցո՛ զունկն քո. մոռա զժողովուրդ քո եւ զտուն հօր քոյ, զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քոյ: Սա ինքն է Տէր քո. երկիր պագցէս սմա, եւ դուստր Ծուրայ երկիր պագցէ սմա. եւ պատարագօք զերեսս սորա պաշտեսցեն մեծամեծք ի ժողովրդոց:

Փոխ. Ալէ.: Նա կարդասցէ առ իս՝ հայր իմ ես դու, Աստուած ընդունող փրկութեան իմոյ: Ես անդրանիկ արարից զնա, եւ բարձր քան զամենայն թագաւորս երկրի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման, որպէս ցօղ զի ցօղէ յերկիր: Ծագեսցի յաւուրս նորա արդարութիւն. բազում խաղաղութիւն մինչև կատարեսցի լուսին:

Փոխ. Ալէ.: Եցոյց Տէր զփրկութիւն իւր. առաջի ազգաց յայտնեաց զարդարութիւն իւր:
Յիշեաց ողորմութեամբ իւրով զՅակոբ, ճշմարտութեամբ իւրով զտունն Իսրայելի, եւ տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն Աստուծոյ մերոյ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Նա կարդասցէ առ իս՝ հայր իմ ես դու, Աստուած ընդունող փրկութեան իմոյ: Ես անդրանիկ արարից զնա, եւ բարձր քան զամենայն թագաւորս երկրի:

Փոխ. Ալէ.: Ընդ քեզ է սկիզբն աւուրն զօրութեան, ի վայելչութիւն սրբոց քոց յարգանդէ յառաջ քան զարուսեակ ծընայ զքեզ: Երդուաւ Տէր եւ ո՛չ եւս զղջասցի. թէ դու ես քահանայ յաւիտեան ըստ կարգին Մելքիսեդեկի, եւ Տէր ընդ աջմէքումմէ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Եցոյց Տէր զփրկութիւն իւր. առաջի ազգաց յայտնեաց զարդարութիւն իւր:
Յիշեաց ողորմութեամբ իւրով զՅակոբ, ճշմարտութեամբ իւրով զտունն Իսրայելի, եւ տեսին ամենայն ծագք երկրի զփրկութիւն Աստուծոյ մերոյ:

Փոխ. Ալէ.: Յիշեա, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայնհեզութիւն նորա: Որպէս երդուաւ Տեառն եւ ուխտս եդ Աստուծոյ Յակոբայ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ընդ քեզ է սկիզբն աւուրն զօրութեան, ի վայելչութիւն սրբոց քոց յարգանդէ յառաջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ:
Երդուաւ Տէր եւ ո՛չ եւս զղջացի, թէ դու ես քահանայյաւիտեան ըստ կարգին Մելքիսեդեկի, եւ Տէր ընդ աջմէ քումմէ:

Փոխ. Ալէ.: Տէր ասաց զիս. որդի իմ ես դու եւ ես այսօր ծընայ ըզքեզ: Խնդրեայ յինէն եւ տաց քեզ զհեթանոսս ի ժառանգութիւն. եւ իշխանութիւն քեզ ընդ ամենայն ծագս երկրի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Յիշեա, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն նորա: Որպէս երդուաւ Տեառն եւ ուխտս եդ Աստուծոյ Յակոբայ:

Փոխ. Ալէ.: Տէր հովուեսցէ զիս եւ ինձ ինչ ո՛չ պակասեսցի: Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս, եւ առ ջուրս հանգստեան սընոյց զիս:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տէր ասաց ցիս, որդի իմ ես դու, եւ ես այսօր ծընայ ըզքեզ: Խնդրեա յինէն, եւ տաց քեզ զհեթանոսս ի ժառանգութիւն. եւ իշխանութիւն քեզ ընդ ամենայն ծագս երկրի:

Փոխ. Ալէ.: Լուր դուստր եւ տե՛ս, խոնարհեցո՛ զունկն քո, մոռա՛ զժողովուրդ քո եւ զտուն հօր քո, զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քո: Սա ինքն է Տէր քո, երկիր պագցես սմա, եւ դուստր Ծուրայ երկիր պագցէ սմա, եւ պատարագօք զերեսս սորա պաշտեսցեն մեծամեծք ի ժողովրդոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Ալէլուք ի տօնի Քառասնօրեայ Գալստեան Քրիստոսի Աստուծոյ Մերոյ ի Տաճարն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Օրհնեալ եկեալ յանուն Տեառն. օրհնեալ որ գալոց ես: Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ. արարէք տօնս ուրախութեան կանխաւ մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ:

Փոխ. Ալէ.: Տէր ի տաճար սուրբ իւրում, Տէր յերկինս յաթոռ իւրում:
Աչք նորա ի տնանկս հային. եւ արտեւանունք նորա քննեն զորդիս մարդկան:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ

Յարութեանն Քրիստոսի: ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան:
Եւ հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նոցա:

Փոխ. Ալէ.: Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա: Փախեան ատելիք նորա յերեսաց նորա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ծափս հարէք, ամենայն հեթանոսք, աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ի ձայն ցընծութեան: Տէր բարձրեալ եւ ահարկու, թագաւոր մեծ ի վերայ ամենայն երկրի:

Փոխ. Ալէ.: Հաճեցար, Տէր, ընդ երկիր քո եւ դարձուցեր զգերութիւն Յակոբայ:
Թողեր զանիրաւութիւն ժողովըրդեան քոյ եւ ծածկեցեր զամե նայն մեղըս նոցա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ.Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Փոխ. Ալէ.: Տէր թագաւորեաց, զվայելչութիւն ըզգեցաւ. զգեցաւ Տէր զօրութիւն ընդ մէջ իւր էած: Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յա­ւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Հաճեցար, Տէր, ընդ երկիր քո, եւ դարձուցեր զգերութիւն Յակոբայ: Թողեր զանիրաւութիւն ժողովրդեան քոյ, եւ ծածկեցեր զամենայն մեղըս նոցա:

Փոխ. Ալէ.: Օրհնեցէ՛ք մանկունք զՏէր եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն: Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ՝ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Փառք եւ երկրպագ. այժմ եւ միշտ.: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տէր թագաւորաց, զվայելչութիւն ըզգեցաւ: Զգեցաւ Տէր զօրութիւն ընդ մէջ իւր էած:

Փոխ. Ալէ.: Գովեա՛, Երուսաղէ՛մ, ըզՏէր, եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն: Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց, եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Օրհնեցէք, մանկունք, զՏէր, եւ օրհնեցէք զանունըն Տեառըն: Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմհետէ մինչև յաւիտեան:

Փոխ. Ալէ.: Կենդանի է Տէր, եւ օրհնեալ է Աստուած. եւ բարձր եղիցի Աստուած փրկութեան իմոյ: Աստուած է, որ խնդրէ զվրէժ իմ, եւ հնազանդ առնէ զժողովուրդս ընդ ինեւ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Գովեա՛, Երուսաղէմ, զՏէր, եւ օրհնեա՛ զԱստուած քո, Սիո՛ն: Զի զօրացոյց զնիգս դրանց քոց, եւ օրհնեաց զորդիս քո ի քեզ:

Փոխ. Ալէ.: Ողորմութեամբ Տեառն լի եղեւ երկիր, եւ բանիւ Տեառն երկինք հաստատեցան: Եւ հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նոցա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Կենդանի է Տէր, եւ օրհնեալ է Աստուած, եւ բարձր եղիցի Աստուած փրկութեան իմոյ: Աստուած է, որ խնդրէ զվրէժ իմ եւ հնազանդ առնէ զժողովուրդս ընդ ինեւ:

Փոխ. Ալէ.: Ծափս հարէք, ամենայն հեթանոսք. աղաղակեցէ՛ք առ Աստուած ի ձայնն ցընծութեան: Տէր բարձրեալ եւ ահարկու. թագաւոր մեծ ի վերայ ամենայն երկրի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ԱՁ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Համբարձէ՛ք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից եւ մտցէ թագաւոր փառաց: Ո՞վ է սա թահաւոր փառաց, Տէր հզօր զօրութեամբ իւրով, Տէր կարող ի պատերազմի:

Փոխ. Ալէ.: Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք, հազարք ուղղիչք եւ Տէր ի նոսա ի Սինէ սրբութեան իւրոյ: Ել ի բարձունս եւ գերեաց զգերութիւն, էառ աւար, բաշխեաց պարգեւս եւ ետ որդւոց մարդկան: Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ
Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Համբարձաւ Աստուած օրհնութեամբ եւ Տէր մեր ձայնիւ փողոյ:
Սաղմոս ասացէք Աստուծոյ մերում, սաղմոս ասացէք թագաւորին մերում. սաղմոս ասացէք:

Փոխ. Ալէ.: Որ հովուեսդ Իսրայելի՝ նայեաց, որ առաջնորդես որպէս խաշին Յովսէփու:
Որ նըստիսդ ի քրովբէս, յայտնեաց առաջի Եփրեմի, Բենիամինի եւ Մանասէի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք, հազարք ուղղիչք, եւ Տէր ի նոսա ի Սինէ սրբութեան իւրոյ: Ել ի բարձունս եւ գերեաց զգերութիւն, էառ աւար, բաշխեաց պարգեւս եւ ետ որդւոց մարդկան:

Փոխ. Ալէ.: Ո դնէ յամպս զգնացս իւր, եւ շրջի նա ի վերայ թեւոց հողմոց: Խոստուանութիւն եւ զմեծ վայելչութիւն զգեցար, արկար զլոյս որպէս զօթոց. ձգեցեր զերկինս որպէս զխորան, եւ արկեր ի վերայ ջուրց զվերնայարկս նորա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Որ հովուեսդ Իսրայելի՝ նայեաց, որ առաջնորդես որպէս խաշին Յովսեփու: Որ նըստիսդ ի քրովբէս, յայտնեաց առաջի Եփրեմի, Բենիամինի եւ Մանասէի: Փոխ. Ալէ.: Մեծ եղեւ մինչեւ յերկինս ողորմութիւն քո. մինչեւ յամպս ճշմարտութիւն քո: Բարձրեալ ես դու յերկինս, Աստուած, եւ յամենայն երկրի են փառք քո:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ո՛ դնէ յամպս զգնաց իւր, եւ շրջի նա ի վերայ թեւոց հողմոց: Խոստովանութիւն եւ զմեծ վայելչութիւն զգեցար, արկար զլոյս որպէս զօթոց. ձգեցեր զերկինս որպէս խորան, եւ արկեր ի վերայ ջուրց զվերնայարկս նորա:

Փոխ. Ալէ.: Տէ՛ր, խոնարհեցո՛ զերկինս եւ էջ. մերձեա՛ ի լերինս եւ ծըխեսցին: Փայլեա՛ փայլատակունս քո եւ խռովեա՛ զնոսա. առաքեա՛ զնետս քո եւ ցրուեա՛ ըզնոսա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Մեծ եղեւ մինչեւ յերկինս ողորմութիւն քո, եւ մինչեւ յամպս ճշմարտութիւն քո:
Բարձրեալ ես դու յերկինս, Աստուած, եւ յամենայն երկրի են փառք քո:

Փոխ. Ալէ.: Խոնարհեցոյց զերկինս եւ էջ, եւ մէգ ի ներքոյ ոտից նորա: Ել ի քրովբէս եւ թռեաւ. սլացաւ նա ի թեւըս հողմոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Յերեսաց նորա ելցեն հարուածք, եւ զհետ շաւղաց նորա երթիցեն մեծամեծք ի թռչնոց:
Լերինք հալեսցին եւ անտառք վատնեսցին. ճանապարհք, որք ի սկզբանէ էին կուրասցին, եւ ի նմանէ դողասցի ամենայն երկիր:

Փոխ. Ալէ.: Համբարձէ՛ք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր. համբարձցին դրունք յաւիտենից, եւ մտցէ թագաւոր փառաց: Ո՞վ է սա թագաւոր փառաց, Տէր զօրութեանց. սա ինքն է թագաւոր փառաց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Խոնարհեցոյց զերկինս եւ էջ, եւ մէգ ի ներքոյ ոտից նորա: Ել ի քրովբէս եւ թռեաւ. սլացաւ նա ի թեւըս հողմոց:

Փոխ. Ալէ.: Համբարձաւ Աստուած օրհնութեամբ, եւ Տէր մեր ձայնիւ փողոյ: Սաղմոս ասացէք Աստուծոյ մերում, սաղմոս ասացէք Թագաւորին մերում. սաղմոս ասացէք:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ

Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեանն

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ցանկալի է նա քան զոսկի եւ քան զականս պատուականս բազումս. քաղցր է նա քան զմեղու խորիսխ: Քանզի ծառայ քո պահեսցէ զայս. ի պահել նմա զհատուցումըն բազում:

Փոխ. Ալէ.: Թեւք աղաւնոյ արծաթապատ, եւ թիկնամէջ նորա ի գոյն ոսկւոյ: Ի գումարել երկնաւորին զթագաւորս ի վերայ նորա ձիւնասցին ի Սաղմոն:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց, եւ զՀոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:

Փոխ. Ալէ.: Գտի զԴաւիթ ծառայ իմ, եւ իւղով սրբով իմով օծի ըզնա:
Ձեռն իմ ընկալցի զնա, եւ բազուկ իմ զօրացուսցէ ըզնա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Թեւք աղաւնւոյ արծաթապատ, եւ թիկնամէջ նորա ի գոյն ոսկւոյ:
Ի գումարել երկնաւորին զթագաւորս ի վերայ նորա, ձիւնասցին ի Սաղմօն:

Փոխ. Ալէ.: Առաքես զոգի քո եւ ստանաս զնոսա, նորոգես զերեսս երկրի: Եղիցին փառք Տեառն յաւիտեան, եւ Տէր ուրախ եղիցի յարարածս իւր:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Գտի զԴաւիթ ծառայ իմ, եւ իւղով սրբով իմով օծի զնա:
Ձեռն իմ ընկալցի զնա, եւ բազուկ իմ զօրացուսցէ ըզնա:

Փոխ. Ալէ.: Յայտնութիւն բանից քոց լուսաւոր է, եւ իմաստուն առնէ ըզտղայս: Զբերանիմ բացի եւ առի զհոգի. ի պատուիրանս քո փափագեաց անձն իմ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Առաքես զոգի քո եւ ստանաս զնոսա, եւ նորոգես զերեսս երկրի:
Եղիցին փառք Տեառն յաւիտեան, եւ Տէր ուրախ եղիցի յարարածս իւր:

Փոխ. Ալէ.: Հոգի քո սուրբ եւ բարի առաջնորդեսցի ինձ ի յերկիր ուղիղ: Վասն անուան քո, Տէ՛ր կեցուսցես զիս. արդարութեամբ քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Զբերան իմ բացի եւ առի զհոգի. ի պատուիրանս քո փափագեաց անձն իմ:
Նայեաց առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ, ըստ իրաւունս սիրողաց անուան քոյ:

Փոխ. Ալէ.: Ի սաստէ քումմէ, Տէր, եւ ի շնչել հոգւոյ բարկութեան քո: Առաքեաց ի բարձանց եւ ընկալաւ զիս, ընկալաւ զիս ի ջուրց բազմաց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Որպէս իւղ, զի իջանէ ի գլուխ եւ ի մօրուսն Ահարոնի եւ ի մօրուացն իջանէ ի գրապանս զգեստու նորա: Որպէս ցօղ զի ցօղէ ի Հերմոնէ ի վերայ լերինն Սիոնի:

Փոխ. Ալէ.: Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սընոյց զիս: Դարձոյց զանձն իմ առ իս, եւ առաջնորդեաց ինձ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ի սաստէ քումմէ Տէր, եւ ի շընչել հոգւոյ բարկութեան քո: Առաքեաց ի բարձանց եւ ընկալաւ զիս. ընկալաւ զիս ի ջուրց բազմաց:

Փոխ. Ալէ.: Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում: Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց եւ զՀոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻ

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ցուպ քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն զիս: Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան. ակն յանդիման նեղչաց իմոց:

Փոխ. Ալէ.: Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան: Որպէս փրկեցան սիրելիք քո, կեցո՛ աջով քով եւ լո՛ւր մեզ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԿ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Նետք քո սրեալ են, հզօր, եւ ժողովուրդք ի ներքոյ քո անկցին ի՛ սիրտըս թշնամեաց թագաւորի: Աթոռ քո, Աստուած, յաւիտեանս յաւիտենից. գաւազան ուղղութեան գաւազան արքայութեան քոյ:

Փոխ. Ալէ.: Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քոյ. կեցո՛ զորդի աղախնոյ քոյ եւ արա առ իս նշան բարութեան: Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան: Որպէս փրկեցան սիրելիք քո. կեցո աջով քով եւ լուր մեզ:

Փոխ. Ալէ.: Դու պատրաստեցեր զուղղութիւն եւ զիրաւունս, եւ զարդարութիւն Յակոբայ դու արարեր: Բարձր արարէք զՏէր Աստուած մեր. երկիր պագէք պատուանդանի ոտից նորա, զի սուրբ է:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քոյ, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան: Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փոխ. Ալէ.: Ասաց Տէր ցՏէր իմ. նիստ ընդ աջմէ իմմէ, միչեւ եդից զթշնամիս քո պատուանդան ոտից քոց: Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ քեզ Տէր ի Սիոնէ, եւ տիրեսցես դու իմ մէջ թշնամեաց քոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Դու պատրաստեցեր զուղղութիւն եւ զիրաւունս, եւ զարդարութիւն Յակոբայ դու արարեր: Բարձր արարէք զՏէր Աստուած մեր. երկիր պագէք պատուանդանի ոտից նորա, զի սուրբ է:

Փոխ. Ալէ.: Յայտնեսցեն երկինք զվայելչութիւն փառաց նորա, եւ օրհնութեամբ նորա լըցան տիեզերք: Ճառագայթ որպէս ի լուսոյ հատան ի նմանէ, եւ եղջիւրք ի ձեռին նորա գտան, եւ անդ հաստատեցաւ զօրութիւն փառաց նորա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ասաց Տէր ցՏէր իմ. նիստ ընդ աջմէ իմմէ, միչեւ եդից զթշնամիս քո պատուանդան ոտից քոց: Գաւազան զօրութեան առաքեսցէ քեզ Տէր ի Սիոնէ, եւ տիրեսցես դու ի մէջ թշնամեաց քոց:

Փոխ. Ալէ.: Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց: Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր ըզնոսա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Յայտնեսցեն երկինք զվայելչութիւն փառաց նորա, եւ օրհնութեամբ նորա լցան տիեզերք: Ճառագայթք որպէս ի լուսոյ հատան ի նմանէ, եւ եղջիւրք ի ձեռին նորա գտան, եւ անդ հաստատեցաւ զօրութիւն փառաց նորա:

Փոխ. Ալէ.: Ցուպ քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն զիս: Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան. ակն յանդիման նեղչաց իմոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց, եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց: Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր ըզնոսա:

Փոխ. Ալէ.: Նետք քո սրեալ են հզօր, եւ ժողովուրդք ի ներքոյ քոյ անկցին ի սիրտս թշնամեաց թագաւորի: Աթոռ քո, Աստուա՛ծ, յաւիտեանս յաւիտենից, գաւազան ուղղութեան, գաւազան արքայութեան քո:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ ՍՐԲՈՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Լըսել ինձ զձայն օրհնութեան քոյ, եւ պատմել զամենայն սքանչելիս քո: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո, եւ զտեղի յարկի փառաց քոց:

Փոխ. Ալէ.: Երանի զոր ընտրեցեր եւ ընկալար, եւ բնակեսցին ի գաւիթըս քո: Լըցցուք մեք ի բարութենէ տան քոյ. սուրբ է տաճար քո սքանչելի արդարութեամբ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Մեծ է Տէր եւ օրհնեալ է յոյժ. ի քաղաքԱստուծոյ մերոյ ի լեառն սուրբ նորա: Հաստարմատ ցնծութեամբ ցնծասցէ ամենայն երկիր, լերինք Սիոնի, կողմանք հիւսիսոյ ի քաղաք թագաւորին մեծի:

Փոխ. Ալէ.: Հիմունք նորա ի լեառն սուրբ նորա, սիրէ Տէր զդրունս Սիոնի առաւել քան զամենայն յարկսն Յակոբայ: Փառաւորեալն խօսեցաւ վասն քոյ, ահաւադիկ քաղաքդ Աստուծոյ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Երանի զոր ընտրեցեր եւ ընկալար եւ բնակեսցին ի գաւիթըս քո: Լըցցուք մեք ի բարութենէ տան քո. սուրբ է տաճար քո սքանչելի արդարութեամբ:

Փոխ. Ալէ.: Դո՛ւ, Տէ՛ր, յաւիտեան կաս, եւ յիշատակ քո յազգէ մինչեւ յազգ:
Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ Սիոնի, ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ է ժամ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԲԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Հիմունք նորա ի լեառն սուրբ նորա. սիրէ Տէր զդրունս Սիոնի առաւել քան զամենայն յարկսն Յակոբայ: Փառաւորեալն խօսեցաւ վասն քոյ. ահաւադիկ քաղաքդ Աստուծոյ:

Փոխ. Ալէ.: Այսօր է զոր արար Տէր, եկայք ցնծասցուք եւ ուրախ եղիցուք ի սըմա: Ի Տեառնէ եղեւ այս, եւ է սքանչելի առաջի աչաց մերոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Դու, Տէ՛ր, յաւիտեան կաս, եւ յիշատակ քո յազգէ մինչեւ յազգ: Դու յարուցեալ գթասցիս ի վերայ Սիոնի. ժամանակ գթալոյ նորա հասեալ էժամ:

Փոխ. Ալէ: Խոստովան եղէց քեզ, Տէ՛ր, բոլորով սրտիւ իմով. առաջի հրեշտակաց սաղմոս ասացից քեզ: Զի լուար զբանս բերանոյ իմոյ. երկիր պագից ի տաճար սուրբ քո եւ խոստովան եղէց անուան քում, վասն ողորմութեան եւ ճշմարտութեան քոյ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԳԿ
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Այսօր է զոր արար Տէր. եկայք ցնծասցուք եւ ուրախ եղիցուք ի սմա: Ի Տեառնէ եղեւ այս, եւ է սքանչելի առաջի աչաց մերոց:

Փոխ. Ալէ.: Տէ՛ր, ո՞վ կացցէ ի խորանի քում. կամ ո՞վ բնակեսցի ի լեառըն սուրբ քո: Որ գնայ անբիծ, գործէ զարդարութիւն, խօսի զճշմարտութիւն ի սրտի իւրում:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ուրախ եղէ ես ոյք ասէին ցիս՝ ի տուն Տեառն երթիցուք մեք: Հասեալ կային ոտք մեր առ դրունս քո, Երուսաղէմ:

Փոխ. Ալէ.: Լըսել ինձ զձայն օրհնութեան քոյ եւ պատմել զամենայն սքանչելիս քոյ: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քոյ, եւ զտեղի յարկի փառաց քոց:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տէր, ո՞վ կացցէ ի խորանի քում, կամ ո՞վ բնակեսցի ի լեառըն սուրբ քո: Որ գնայ անբիծ գործէ զարդարութիւն, խօսի զճշմարտութիւն ի սրտի իւրում:

Փոխ. Ալէ.: Մեծ է Տէր եւ օրհնեալ է յոյժ. ի քաղաք Աստուծոյ մերոյ ի լեառն սուրբ նորա: Հաստարմատ ցնծութեամբ ցնծասցէ ամենայն երկիր, լերինք Սիոնի, կողմանք հիւսիսոյ ի քաղաք թագաւորին մեծի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ ԵՒ ԹԱԳԱՒՈՐ

Ի տօնի Հրեշտակապետաց
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ո՜ արար զհրեշտակս իւր յոգիս, եւ զպաշտօնեայս իւր ի հուր կիզելոյ: Հաստատեաց զերկիր ի վերայ հաստատութեան իւրոյ, զի մի՛ սասանեսցի յաւիտեան:

Փոխ. Ալէ.: Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց: Օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն հրեշ­տակք նորա, օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:
Դասք հրեշտակաց օրհնեն զքեզ, Քրիստոս, ալէլուիա. մարդկան ազգ սաղմոսեն քեզ. ալէլուիա, ալէլուիա:

ԿՑՈՐԴ
Թագաւոր յաւիտեան:

Թագ. Երկինք եւ երկիր գոհանան ըզքէն, Տէր, արարածք ամենայն քեզ երկիր պագանեն. եւ հրեշտակք ի բարձունս աղաղակեն եւ ասեն. ողորմեա՛, դու ստեղծեր, մի՛ կորուսաներ:

ՍաղԵրկինք երկնից, ջուրք որ ի վերոյ քան զերկինս. օրհնեցէ՛ք զանունըն Տեառն: Զի նա ասաց, եւ եղեն, հրամայեաց եւ հաստատեցան. եւ հրեշտակք ի բար.:

Փոխ. Երկինք եւ երկիր հանապազ ըզքեզ գովեն, թագաւոր փառաց. սերովբէք եւ քէրովբէք ի խոնարհ ունելով ըզդէմս իւրեանց, եւ միաձայն բարբառովն աղաղակեն եւ ասեն. սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէ՛ր զօրութեանց:


ԱԼԷԼՈՒՔ

Ղազարու Յարութեանն

ԱՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար զիս եւ ո՛չ ուրախ արարեր զթշնամինիմ յիս: Տէր Աստուած իմ, կարդացի առ քեզ, եւ բժշկեցեր զիս. Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ եւ փրկեցեր զիս յայնցանէ, որք իջանեն ի գուբ:

Փոխ. Ալէ.: Եհան զիս ի գբոյ տառապանաց ի կաւոյ եւ ի տղմոյ: Հաստատեաց ի վերայ վիմի զոտս իմ եւ ուղղեաց զգնացըս իմ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ

Ծաղկազարդին Ողոգոմեան

ԱԿ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Տէ՛ր Աստուած մեր երեւեցա՛ւ մեզ. արարէք տօնս ուրախութեան կանխաւ, մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ: Աստուած իմ ես դու, եւ խոստովան եղէց քեզ. Աստուած իմ ես դու, եւ բարձր արարից ըզքեզ:

Փոխ. Ալէ.: Լերինք ցնծասցեն առաջի Տեառն, զի գայ եւ հասեալ է Տէր ի դատել զերկիր: Դատէ զաշխարհս արդարութեամբ, եւ զժողովուրդս իւր ուղղութեամբ: Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

ԱԼԷԼՈՒՔ ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹՈՒՆ

Աւագ Երկուշաբթի ԲՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Զի նա ասաց, եւ եղեն, հրամայեաց, եւ հաստատեցան: Կացոյց զնոսա յաւիտեան. սահման եդ որք ո՛չ անցանեն:

Փոխ. Ալէ.: Ի սկզբանէ, Տէ՛ր, զհիմունս երկրի հաստատեցեր, եւ գործք ձեռաց քոց երկինք են: Նոքա կորնչին, եւ դու կաս եւ մնաս յաւիտեան:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Աւագ Երեքշաբթի ԱԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Կացցէ դշխոյ ընդ աջմէ քումմէ, ի հանդերձս ոսկեհուռս զարդարեալ եւ պաճուճեալ: Լո՛ւր, դուստր, եւ տե՛ս. խոնարհեցո՛ զունկն քո, մոռա՛ զժողովուրդ քո եւ զտուն հօր քոյ, զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քոյ:

Փոխ. Ալէ: Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա, եւ զընկերս նորա տարցին նմա: Ածցին ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ, եւ տարցին ի տաճար
թագաւորի եւ փոխանակ հարց քոց եղիցին որդիք քո:

Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Աւագ Չորեքշաբթի ԳՁ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Որ ուտէր զհաց իմ, յաճախեաց առնել ինձ զխաբէութիւն: Այլ դու, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ կանգնեա՛ զիս, եւ ես հատուցից նոցա:

Փոխ. Ալէ: Խորհեցան եւ խօսեցան զչարութիւն, եւ զապիրատութիւն ի բարձունս խորհեցան: Եդին յերկինս զբերանս իւրեանց, եւ զլեզուս իւրեանց յածէին զերկրաւ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Աւագ Հինգշաբթի ԳԿ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով քո, Տէ՛ր: Տէ՛ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո եւ զտեղի յարկի փառաց քոց:

Փոխ. Ալէ.: Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան, ակն յանդիման նեղչաց իմոց: Օծեր իւրով զգլուխ իմ, բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Աւագ Ուրբաթ ԴՁ.

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Զարթեաւ աղեղն քո, զնետս կապարճից քոց արբուցեր, զգետս ցրուեցեր, զերկիր դողացուցեր ի սաստկութենէ անձրեւի, որ անցանե ընդ սա: Անդունդք աղաղակեցին մեծապէս, լոյս փայլման արեգականն արգելաւ, եւ ծագումն լուսնին դադարեցաւ:

Փոխ. Ալէ.: Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի. աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ: Աղաղակեցի առ Տէր զօրհանապազ եւ համբարձի առ քեզ ըզձեռս իմ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Աւագ Շաբաթ ԴԿ.
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Եդին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու: Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն քո, զամենայն զբօսանս քո ածեր ի վերայ իմ:

Փոխ. Ալէ.: Եղէ ես որպէս մարդ առանց օգնականի, եւ ի մեռեալս ազատ: Որպէս վիրաւորս որք ննջեն ի գերեզմանի:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Յայլ օրինակէ է այս.

Ինքն ի գերեզմանի գնաց եւ ի տապանի տըքնեցաւ: Քաղցրացան նըմա խիղճք հեղեղատի, եւ ըզհետ նորա ամենայն մարդ գընասցէ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


ԱԼԷԼՈՒՔ

Պայ ծառակերպութեանն Քրիստոսի, որ ասի՝ Վարդավառ

Կիւրակէ

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Քո են երկինք, եւ քո է երկիր. զաշխարհ լրիւ իւրով դու հաստատեցեր: Զհիւսիս եւ զհարաւ դու արարեր. Թաբօր եւ Հերմօն յանուն քո ցընծասցեն: 

Փոխ. Ալէ: Բարձրութիւնք լերանց նորա են. նորա է ծով, եւ նա արար զնա, եւ զցամաք ձեռք նորա ըստեղծին: Եկայք երկիր պագցուք նմա, անկցուք եւ
լացցուք առաջի Տեառն արարչին մերոյ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Երկուշաբթի
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Բարձրութիւնք լերանց նորա են, նորա է ծով, եւ նա արար զնա, եւ զցամաք ձեռք նորա ըստեղծին: Մովսէս եւ Ահարոն երիցուք նորա, Սամուէլ ընդ այնոսիկ, որք կարդան զանուն նորա:

Փոխ. Ալէ.: Լերինք ցնծասցեն առաջի Տեառն, զի գայ. եւ հասեալ է Տէր ի դատել զերկիր: Դատէ զաշխարհս արդարութեամբ ,եւ զժողովուրդս իւր ուրախութեամբ:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:


Երեքշաբթի
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Ի ձեռս նորա են ամենայն տիեզերք երկրի, եւ բարձրութիւնք լերանց նորա են: Նորա է ծով, եւ նա արար զնա եւ զցամաք ձեռք նորա ըստեղծին:

Փոխ. Ալէ: Լերինք որպէս մոմ հալեսցին յերեսաց Տեառն, յերեսաց Տեառն ամենայն երկիր: Պատմեսցեն երկինք զարդարութիւն նորա, եւ տեսցեն ամենայն ժողովուրդք ըզփառս նորա:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա:

Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն` տեսին երիտասարդ մի զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ` զգեցեալ պատմուճան սպիտակ, եւ զարհուրեցան: Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի՛ երկնչիք. զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն, յարեաւ, չէ աստ. ահաւադիկ տեղին ուր եդին զնա:

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ
ԱՂՕԹԻՑ ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԺԱՄՈՒՆ,
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ,
ՈՐ ԵՐԵՒԵՑԱՒ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑՆ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:

Հա՛յր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո: Եկեսցէ՛ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո՝ որպէս յերկինս եւ յերկրի: Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր: Եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց: Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէ: Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Լցաք առաւօտու ողորմութեամբ քո, ցնծացաք եւ ուրախ եղաք զամենայն աւուրս կենաց մերոց: Ուրախ եղաք փոխանակ աւուրցն՝ յորս խոնարհ արարեր զմեզ, եւ ամացն՝ յորս տեսաք զչարչարանս: Հայեա՛, Տէ՛ր, ի ծառայս քո եւ ի գործս ձեռաց քոց, եւ առաջնորդեա՛ որդւոց նոցա. եղիցի լոյս Տեառն Աստուծոյ ի վերայ մեր: Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա՛ ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա՛ մեզ:

Քահ. Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Սարկ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Օրհնութիւն Երից մանկանցն Դանիէլի

(Աշկ.) Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն քո յաւիտեան:
Յիրաւունս անցուցեր զայս ամենայն ընդ մեզ. արդար ես դու, Տէ՛ր, եւ ամենայն գործք քո ճշմարիտ են:
Ճանապարհք քո ուղիղ են, եւ ամենայն դատաս տանք քո արդար են:
Դատաստան արդարութեան ածեր ի վերայ մեր ըստ ամենայնի, զոր ինչ ածեր ի վերայ մեր եւ քա ղաքի սրբոյ հարցն մերոց Երուսաղէմի:
Արդարութեամբ եւ յիրաւի ածեր զայս ամենայն ի վերայ մեր վասն մեղաց մերոց:
Անօրինեցաք եւ յանցեաք, ապստամբ լինիլ ի քէն, մեղաք յամենայնի եւ պատուիրանաց քոց մեք ո՛չ անսացաք:
Ո՛չ պահեցաք եւ ո՛չ արարաք որպէս պատուիրե ցեր դու մեզ, զի զբարիս գտցուք մեք ի քէն:
Արդ՝ զամենայն զոր արարեր եւ զոր ինչ ածեր ի վերայ մեր, արդար դատաստանաւ արարեր:
Մատնեցեր զմեզ ի ձեռս թշնամեաց մերոց, անօրի նաց, խստաց եւ ապստամբողաց:
Ի ձեռս թագաւորի անօրինի եւ չարի քան զամե նայն երկիր, մատնեցեր զմեզ:
Եւ արդ՝ ո՛չ գոյ ժամ բանալ զբերանս մեր, զի ամօթ եւ նախատինք եղանք ծառայից քոց պաշտօ նէից:
Այլ մի՛ մատներ զմեզ իսպառ վասն անուան քո, մի՛ ցրեր զուխտս քո, եւ մի՛ ի բացեայ առներ զողոր մութիւնս քո ի մէնջ:
Վասն Աբրահամու սիրելւոյ քո, Իսահակայ ծա ռայի քո եւ Իսրայելի սրբոյ քո:
Խոստացար նոցա եւ ասացեր. բազմացուցից զզաւակ ձեր որպէս զաստեղս երկնից բազմութեամբ, եւ որպէս զաւազ առ ափն ծովու:
Եւ արդ, Տէ՛ր, նուաղեցաք մեք քան զամենայն ազգս, եւ եմք տառապեալ յամենայն երկրի այսօր վասն մեղաց մերոց:
Ո՛չ գոյ ի ժամանակի յայսմիկ իշխան, մարգարէ եւ առաջնորդ, ո՛չ ողջակէզք պատարագաց, ո՛չ խունկք օրինաց եւ ո՛չ տեղի պատարագս մատուցանելոյ առաջի քո, եւ ողորմութիւն գտանել ի քէն: Այլ անձամբք խոնարհեալ եւ հոգւով տառապանաց ընդունելի լիցուք մեք որպէս զողջակեզս խոյոց եւ զուարակաց, եւ որպէս զբիւրաւորս գառանց պարարտաց:
Այնպէս ընդունելի լիցին պատարագք մեր այսօր առաջի քո, զի կատարեալ գտցուք զկնի քո, զի չիք ամօթ յուսացելոցս ի քեզ:
Եւ արդ՝ գամք զհետ քո ամենայն սրտիւք մերովք. երկնչիմք ի քէն եւ խնդրեմք զերեսս քո, Տէ՛ր, մի յամօթ առներ զմեզ:
Այլ արա առ մեզ ըստ հեզութեան քում, եւ ըստ բազում ողորմութեան քում փրկեա՛ զմեզ վասն սքանչելեաց քոց, Տէ՛ր, եւ փառաւորեսցի անուն քո յաւիտեան:
Յամօթ լիցին ամենեքեան, որք չարչարեն զծառայս քո, ամաչեցեալ լիցին բռնութիւնք նոցա, եւ ամենայն զօրութիւնք նոցա խորտակեսցին:
Եւ ծանիցեն զի դու ես Տէր Աստուած միայն, որ փառաւորեալդ ես ի վերայ ամենայն տիեզերաց:
Օրհնեալ ես դու, Տէր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց քոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան քո, գովեալ եւ առաւել:
Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան քո, գովեալ եւ առաւել:
Օրհնեալ ես որ նստիս ի քրովբէս եւ հայիս յանդունդս. գովեալ եւ առաւել:
Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք Տեառն զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք երկինք զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք հրեշտակք Տեառն, եւ ջուրք որք ի վերոյ երկնից զՏէր. օրհնեցէ՛ք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք զօրութիւնք Տեառն, արեգակն եւ լուսին զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք աստեղք երկնից, անձրեւք եւ ցօղք զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք ամենայն հողմք, հուր եւ ջեր զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք ցուրտ եւ տօթ, ցօղ եւ ձիւնաբեր զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք սառն եւ պարզ, եղեամն եւ ձիւն զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք տիւք եւ գիշերք, լոյս եւ խաւար զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք ամպք եւ փայլատակունք եւ երկիր զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք լերինք եւ բլուրք եւ ամենայն բոյսք երկրի զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք աղբիւրք, ծովք եւ գետք զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք կէտք եւ ամենայն կայտառք, որ ի ջուրս, եւ թռչունք երկնից զՏէր, օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք գազանք եւ անասունք, եւ որդիք մարդկան զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեսցէ՛ Իսրայէլ զՏէր. օրհնեսցէ եւ բարձր արասցէ զնա յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք քահանայք զՏէր. օրհնեցէ՛ք: Օրհնեցէ՛ք ծառայք Տեառն զՏէր. օրհնեցէ՛ք: Օրհնեցէ՛ք անձինք եւ շունչք արդարոց զՏէր.
Օրհնեցէ՛ք սուրբք եւ խոնարհք սրտիւք զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Օրհնեցէ՛ք Անանիա, Ազարիա եւ Միսայէլ զՏէր. օրհնեցէ՛ք:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:ՄԱՂԹԱՆՔ

Օրհնեցէ՛ք, ամենայն արարածք, զԱրարիչն արարածոց, զՏէրն տերանց, զԹագաւորն թագաւորաց, զԱստուածն աստուծոց, օրհնեցէ՛ք, գովեցէ՛ք, բարեբանեցէ՛ք, զի քաղցր է, զի յաւիտեան է ողորմու թիւն նորա:
Հարցի շարականք Սրբոյ Յարութեանն Քրիստոսի

ԱՁ.

Հ. Որ եկիր ի փրկութիւն տիեզերաց, թագաւոր
յաւիտենից Քրիստոս, զքեզ փառաւորեմք, Աստուած հարցն մերոց: Յանձն առեր զչարչարանս կամաւորապէս եւ զմահ ճաշակեցեր վասն մեր. զքեզ փա ռաւորեմք: Կնքեցար վիմով ի գերեզմանի եւ լուծեր զկնիք մահու յանցանաց. զքեզ փառաւորեմք:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն զՏէր, օրհնեցէ՛ք. բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Զյարուցեալն ի մեռելոց Քրիստոս Աստուած, որ զմահ խափանեաց յարութեամբն իւրով. բարձր բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զսքանչելի յարութիւնն Քրիստոսի Աստուծոյ, ամենայն ժողովուրդք բարեբանելով. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:Սրբոց Հրեշտակապետաց

ԳԿ.

Հ. Անսկիզբն Հայր, առաջին լոյս անճառելի, որ ի լուսոյ լոյս ներգործեալ զիմանալեաց գոյակսն. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց: Էակիցդ Հօր, ի լուսոյ լոյս ծագումն Որդի, որ արարեր ի պաշ տօն փառաց քոց զհրեղինացն զօրս. զքեզ օրհ նեմք Աստուած հարցն մերոց: Ի Հօրէ բղխումն փառակից Որդւոյ, Հոգիդ անեղ, որ ստեղծեր ի յո գիս կատարեալ զհոգեղինացն դասս. զքեզ օրհ նեմք Աստուած հարցն մերոց:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն զՏէր. օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Երկնա յին զւարթունք, հրեշտակք, հրեշտակապետք, վերինք պետութիւնք, բարձր արարէք զՀայրն երկ նաւոր: Անմարմնոց բազմութիւնք, իշխանութիւնք, զօրութիւնք, անմահ տէրութիւնք, բարձր արարէք զՔրիստոս թագաւորն: Վեցթեւեան սերովբէք, քառակերպեան քերովբէք, աթոռք անեղին, բարձր արարէք զՀոգին ճշմարիտ:Սրբոց Մարգարէից

ԴՁ.

Հ. Որ ընդ հողեղէն բնութեան մերոյ խառնեցեր զբանական հոգիս, ունել զօրութիւն ընդունելոյ զաստուածային եւ զհոգեւոր զշնորհս իջեալ ի վերուստ. օրհնեալ Տէր Աստուած հարցն մերոց: Որ շնորհեցեր մաքուր հոգւոց յԻսրայելի զհոգի մար գարէութեան, որով ծանուցեր յառաջագոյն բազմա պատիկ օրինակօք զանճառելի խորհուրդ քո մարդե ղութեանդ. օրհնեալ: Որ զանեղ գոյիդ լինելութիւն իբրեւ զեղեալ տեսանէին, յառաջնորդական միտս նոցա տպաւորեալ հոգիդ զկերպարան իրին, գերագոյն հրաշիւք ի վեր քան զբան. օրհնեալ:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն զՏէր. օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Ընդ աւետաւորսն յառաջագոյն փրկութեան մերոյ, ծափս հարէք, եկեղեցիք հեթանոսաց, աղաղակե լով. զՏէր օրհնեցէք: Ընդ տեսանողաց մարգարէից հինն Իսրայելի, քահանայք նորոյ ուխտիս սպասաւորք, զՏէր օրհնեցէք:

Ապաշխարութեան

ԱՁ.
Հ. Որ հայիս քաղցրութեամբ յարարածս քո, Հայր ամենակալ, օրհնեալ ես, Աստուած հարցն մերոց: Որ իջեր ի փրկել զարարածս քո, Որդիդ միա ծին. օրհնեալ: Որ խնամես տեսչութեամբ զարարածս քո, Հոգիդ ճշմարիտ. օրհնեալ:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն զՏէր. ամենայն գործք քո զքեզ օրհնեն: Որ յոչնչէ գո յացուցեր զերկինս եւ զերկիր. յիշեա՛ զմեզ, Տէր, մարդասիրութեամբդ քո. ամէն: Որ անդադար փա ռաբանիս ի քո յարարածոց, ընկալ զաղաչանս սուրբ եկեղեցւոյ քո. ամէն:Համօրէն Առաքելոց

ԱՁ.

Հ. Էակից Բանդ Հօր եւ Հոգւոյն, որ իջեր ի յերկնից ի փրկութիւն ազգի մարդկան. Աստուած հարցն մերոց: Որ պահեցեր յաղթող զճգնութիւն սրբոց առաքելոցն, այսօր եւ մեք ընդ նոսին ցնծութեամբ օրհնեմք զքեզ, Աստուած հար.: Որ առաւել բարձրաց եալդ ես յաւիտենից. այսօր ընդ դասս վկայից քոց բարեբանեմք զքեզ. Աստուած հար.:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն, զՏէր օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Որ ընտրեաց զերանելի առաքեալսն եւ նոքօք որսաց ի հաւատս զտիեզերս, Քրիստոս. Բարձր արա.: Որք զխաւար կռապաշտութեանցն վանեցին եւ զլոյս գիտութեան ընդհանուր յերկիր ծաւալեցին. ընդ նո սին բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Համօրէն ննջեցելոց ի Քրիստոս

ԱՁ.

Հ. Օրհնեալ ես դու, Քրիստոս, որ յարեարդ ի մեռելոց, ողորմած, եւ կոխեցեր զմահ. Տէր Աստուած հարցն մերոց: Որ մահկանացուացս կեանքդ ես, զհոգիս ննջեցելոց մեր ընկալ. Տէր Աստ.: Զորս փոխեցեր յաշխարհն կենդանեաց. հանգստեան արժանաւորեա՛. Տէր Աստուած հարցն մերոց:
Գ. Օրհնեցէ՛ք, ամենայն գործք Տեառն, զՏէր օրհնեցէ՛ք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Գիշերք, զՏէր օրհնեցէ՛ք: Որ գալոցն է զօրութեամբ բազմաւ, ազդմամբ ձայնի կենագործէ զննջեցեալսն, զՏէր օրհ. Իսրայէլ զՏէր օրհնեսցէ.: Աղաչեմք զքեզ, բարերար, հանգո՛ զհոգիս ծառայից քոց ընդ սուրբս քո. օրհնեսցուք եւ բարձր արասցուք զանուն քո յաւիտեան:Համօրէն Մարտիրոսաց

ԱՁ.

Հ. զքեզ արդար եւ ուղիղ դատաւոր ի մէջ սրբոց քոց բարեբանիս. հարցն մերոց Աստուած, օրհնեալ ես յաւիտեան: զքեզ, որ ի հնոցն իջեր ապաւէն, խոնարհեալ ի գունդս մարտիրոսաց գովիս. հարցն: Զքեզ, որ ահաւոր թագաւոր յաւիտենից. այսօր ընդ դասս վկայից քոց բարեբանեմք. հարցն:
Գ. Օրհնեցէ՛ք ամենայն գործք Տեառն, զՏէր օրհնեցէ՛ք, բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Անբաւելին երկնից եւ հրեղինաց, ի հողեղինաց հաճեցաւ ընտրել իւր զինաւորս. Բարձր արա.: Ուստի եւ մեք հաւատացեալքս Քրիստոսի Աստուծոյ, ընդ նոսին խնդրելով զթողութիւն մեղաց մերոց. բարձր:ՔԱՐՈԶ

Զկնի Հարցին

Եկեալքս ամենեքեան ի սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական Եկեղեցի, աղաչեսցուք զմիածին Որդին Աստուծոյ, զՏէրն մեր եւ զՓրկիչն Յիսուս Քրիստոս: Որ էջ փառօք Հօր ի մէջ հնոցին եւ փրկեաց զերիս մանկունսն ի քաղդէացւոց անտի: Լուսաւոր եւ սուրբ պահեսցէ զմիտս մեր, զի մի՛ երբէք խաբի ցուք մեք ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Այլ արժանի եղիցուք պահել զպատուիրանս նորա, առ նուլ զպսակն լուսոյ եւ կենաց ի յանձինս մեր, զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛:ՄԱՂԹԱՆՔ

Կիւրակէից եւ այլոց Տէրունական տօնից

Հզօր, յաղթող, սքանչելագործ, սուրբ եւ մեծիՅարութեաննՔրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւի տեանս յաւիտենից. ամէն:ՄԱՂԹԱՆՔ

Մարտիրոսաց

Ցօղեա՛, Տէ՛ր, զցօղ բարերար ողորմութեան քոյի մեղուցեալ անձինս մեր. շիջո՛ զբոց հնոցի յանցա նաց մերոց եւ փրկեա՛ զմեզ ի յաւիտենական հրոյն: Արա արժանի՛ ընդ երիս սուրբ մանկունսն եւ ընդ երանելի սուրբ վկայսն՝ օրհնել զքեզ, գովել, եւ քեզ գոհութիւն եւ փառս մատուցանել Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:ՄԱՂԹԱՆՔ

Պահոց

Ցօղեա՛, Տէ՛ր, զցօղ բարերար ողորմութեան քո ի մեղուցեալ անձինս մեր. շիջո՛ զբոց հնոցի յանցա նաց մերոց, եւ փրկեա՛ զմեզ ի յաւիտենական հրոյն: Արա՛ արժանի ընդ երիս սուրբ մանկունսն եւ ընդ երանելի սուրբ վկայսն օրհնել զքեզ, գովել եւ ասել. Աստուած, քաւեա՛ զիս զմեղաւորս. Աստուած, քաւեա՛ զիս զմեղաւորս ի մեղաց եւ կեցո՛:ԵՐԳ

Մարիամու Աստուածածնին

(Աւագ) Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով:
Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Արար ընդ իս մեծամեծս հզօրն, եւ սուրբ է անուն նորա:
Ողորմութիւն արար յազգաց յազգս երկիւղածաց իւրոց, եւ արար զզօրութիւն բազկաւ իւրով:
Ցրուեաց զամբարտաւանս ի մտաց սրտից, եւ քա կեաց զհզօրս յաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարու թեամբ, եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրոյ, յիշելով զողորմութիւն իւր:
Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր, ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա:Օրհնութիւն Զաքարիայի` հօրն Յովհաննու Մկրտչի

Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ յայց ել եւ արար փրկութիւն ժողովրդեան իւրոյ: Յարոյց մեզ եղջիւր փրկութեան ի տանէ Դաւթի ծառայի իւրոյ, որպէս խօսեցաւ բերանովք սրբոցն, որ յաւիտենից մարգարէքն էին: Փրկութիւն ի թշնամեաց մերոց եւ ի ձեռաց ամենայն ատելեաց մերոց: Առնել ողորմութիւն առ հարս մեր եւ յիշել զկտակարանս սրբութեան իւրոյ: Երդումն, զոր երդուաւ Աբրահամու Հօր մերոյ` տալ մեզ առանց երկիւղի զփրկութիւն թշնամեաց մերոց: Պաշտել զնա սրբութեամբ եւ արդարութեամբ առաջի նորա զամենայն աւուրս կենաց մերոց: Եւ դու, մանո'ւկ, մարգարէ բարձրելոյն կոչեսջիր, գնասցես առաջի Տեառն` պատրաստել զճանապարհս նորա, տալ զգիտութիւն փրկութեան ժողովրդեան իւրոյ` ի թողութիւն ամենայն մեղաց մերոց, վասն գթոյ ողորմութեան Տեառն Աստուծոյ մերոյ, որով երեւեցաւ մեզ արեգակն ի բարձանց` լուսաւոր առնել զխաւար մեր, ծագել լոյս ի վերայ այսոցիկ, որ նստէաք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու, ուղղել զոտս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան:

Աղօթք Սիմէոնի Ծերունւոյն

Արդ՝ արձակեա՛ զծառայս քո, Տէ՛ր, ըստ բանի քում ի խաղաղութիւն, զի տեսին աչք իմ զփրկու թիւն քո, զոր պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժո ղովրդոց: Լոյս յայտնեցար հեթանոսաց, եւ փառք ժողովր դեան քում Իսրայելի: 
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:ՄԵԾԱՑՈՒՍՑԷ ՇԱՐԱԿԱՆՔ

Սրբոյ Յարութեան

ԱՁ.

Մ. Յանճառ փառաց խոնարհեցար ի մեր բնութիւնս Բանդ Աստուած եւ մարմնացար ի սրբոյ կուսէն: Եւ ծնար ի սուրբ կուսէ անապական մարմ նով. զքեզ անդադար բարեբանել մեծացուցանեմք: Այսօր զեկեալդ ի փրկութիւն ազգի մարդկան, միա բանութեամբ ամենեքեան մեծացուցանեմք:

Հրեշտակապետաց

ԳԿ.

Մ. Մայր եւ կոյս, աղախին Քրիստոսի, որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի. քեզ երանեն ամենայն ազինք: Մաքուր աղաւնի եւ հարսն երկնից Մարիամ, տաճար եւ աթոռ Աստուծոյ Բանին. քեզ երանեն: Քեւ հաճեցան իմանալիքն ընդ հողեղէնքս, եւ քեւ մերձեցաք ի փայտն կենաց. քեզ երանեն:

Մարգարէից

ԴՁ.

Մ. Անարատ կոյս Աստուածածին Մարիամ, սրբուհի եւ մայր Քրիստոսի, յարգանդի տարար զանտանելին ամենեցուն. օրհնութեամբ զքեզ Աս տուածածին մեծացուցանեմք: զքեզ երկնային դուռն զոր ետեսն Եզեկիէլ, եւ ասրն զոր ծանեաւ Գեդէոն. սերովբէ հողեղէն վեհագոյն քերովբէից. օրհնութեամբ: Երիս խորհուրդս սոսկալիս ի քեզ տեսանի, Աստուածածին. յղութիւն անսերմնա կան, ծնունդ անարատ, կուսութիւն յետ ծննդեան մնալով անապական. օրհնութեամբ:

Ապաշխարութեան

ԱՁ.

Զքեզ երեւեալ դուռն Եզեկիէլիւ մարգարէիւ, ընդ ոչ ոք էանց, եթէ ոչ Աստուած միայն, Աստուա ծածին կոյս. օրհնութեամբ մեծացուցանեմք: զ քեզ, որ ի մորէնւոջն առ Մովսեսիւ մարգարէիւ զնոր խորհուրդ կուսի յայտնեցեր մարդկան ազգի. օրհ նութեամբ: զքեզ, որ ի Հօրէ անժամանակապէս եւ ի մօրէ անթարգմանաբար ի ժամանակի ծննդեան ի բոլորից փրկութեան յայտնեցար որդի բարձրելոյն. օրհնութեամբ:

Առաքելոց

ԱՁ.

Այսօր նոր ժողովուրդք, ցնծացէք ընդ գալուստ Հոգւոյն Սրբոյ, մեծացուցանելով զելողն ի Հօրէ: Այսօր ցնծան առաքեալքն, զարդարեալք ի շնորհաց Հոգւոյն Սրբոյ. մեծացուցանելով: Այսօր զուարճացան արարածք, ճշմարիտ գալստեամբ Հոգւոյն Սրբոյ. մեծացուցանելով:

Ննջեցելոց

ԱՁ.

Մ. Յարուցելոյն ի մեռելոց բնակարան մայր եւ կոյս, որ զննջեցեալսն յԱդամայ կենագործէ անա պական. զքեզ մեծացուցանեմք, որ օրհնեալդ ես ի կանայս: Արարողին երկնի եւ երկրի եղեր տաճար եւ առագաստ, որ զննջեցեալսն մեր հրեղէն նորոգէ. զքեզ մեծացուցանեմք: Կերակրողին տիեզերաց ար բեցուցեր զքո սուրբ զկաթն, որ զննջեցեալսն մեր վերստին նորոգէ. զքեզ մեծացուցանեմք:

Մարտիրոսաց

ԱՁ.

Մ. Որ զաւետիս Հոգւոյն ի հրեղէն ի հրաշտակէն ընկալար. ուրախ լե՛ր, բերկրեալդ, Տէր ընդ քեզ, Մարիամ անհարսնացեալ: Անսկիզբն Բանն հա ճեցաւ առնուլ մարդեղութեամբն սկիզբն ի կու սէդ. Քրիստոս Աստուած թագաւորն յաւիտենից: Աղաչեմք զքեզ, սուրբ Աստուածածին, առ Քրիստոս բարեխօսեա՛ փրկել զժողովուրդս իւր, զոր գնեաց արեամբն իւրով:ՔԱՐՈԶ

Զկնի Մեծացուսցէին

Սուրբ զԱստուածածինն եւ զամենյան սուրբս բարեխօս արասցուք առ Հայր ի յերկինս, զի կամե ցեալ ողորմեսցի եւ գթացեալ կեցուսցէ զարարածս իւր: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր. կեցո՛ եւ ողոր մեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Ընկա՛լ, Տէր, զաղաչանս մեր, բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, անարատ ծնողի Միածնի Որդւոյ քո եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց, եւ աւուրս շնորհիւ (կամ որոց այսօր է յիշատակ): Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Կիւրակէից

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն սուրբ տեղւոյս շինութեան եւ բարեկար գութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն ժողովրդեանս, որք մտանեն ընդ դրունս սրբոյ եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն ընդունելոյ զպաղատանս սոցա ըստ մեծի ողորմութեան իւրում՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւա տոյս մերոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառնդ Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

ԱՂՕԹՔ

Դու ես թագաւոր յաւիտեանս յաւիտենից, Քրիստոս Աստուած մեր: Եւ քեզ ընդ Հօր եւ Հոգւոյդ Սրբոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ

Իւղաբերից Աւետարանին

Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան: Օրհնեցէ՛ք, մանկունք զՏէր եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն: Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան: Յարեւե լից մինչ ի մուտս արեւու օրհնեալ է անուն Տեառն. ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան:
Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն. ի յայսմհետէ մինչեւ ի յաւիտեան:Արի՛, Տէ՛ր, օգնեա՛ մեզ եւ փրկեա՛ զմեզ, վասն անուան քոյ:
Արի՛ եւ մի՛ մերժեր զմեզ իսպառ, վասն անուան քոյ:
Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան, Աստուած քո Սիո՛ն յազգէ յազգ:
Օրհնեա՛, անձն իմ, զՏէ՛ր. օրհնեցից զՏէր ի կենդանութեան իմոյ:
Սարկ. Օրթի:
Քահ. Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Դպր. Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Սարկ. Երկիւղածութեամբ լուարուք:
Քահ. Սրբոյ Աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի՝ որ ըստ Մատթէոսի:
Դպր. Փառք քեզ Տէր, Աստուած մեր:
Սարկ. Պռօսխումէ:
Դպր. Ասէ Աստուած:ԱՒԵՏԱՐԱՆՔ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑ ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի (ԻԸ. 120)

Վասն Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ԲԿ. ԴԿ.

Եւ յերեկոյի շաբաթուն յորում լուսանայր միաշաբաթին, եկն Մարիամ Մագդաղենացի եւ միւս Մարիամն տեսանել զգերեզմանն: Եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ, զի հրեշտակ Տեառն իջեալ յերկնից` մա տուցեալ ի բաց թաւալեցոյց զվէմն ի դրանց անտի, եւ նստէր ի վերայ նորա: Եւ էր տեսիլ նորա իբրեւ զփայլակն, եւ հանդերձ նորա սպիտակ իբրեւ զձիւն: Եւ յահէ անտի նորա խռովեցան պահապանքն եւ եղեն իբրեւ զմեռեալս: Պատասխանի ետ հրեշտակն եւ ասէ ցկանայսն. Մի՛ երկնչիք դուք. գիտեմ զի զՅիսուս զխաչեցեալն խնդրէք. չէ՛ աստ, քանզի յարեաւ` որպէս ասացն. եկա՛յք եւ տեսէ՛ք զտեղին ուր կայր: Եւ վաղվաղակի երթայք ասացէ՛ք աշա կերտացն նորա թէ յարեաւ. եւ ահա՛ յառաջանայ քան զձեզ ի Գալիլեայ, անդ տեսանիցէք զնա. ահա՛ ասացի ձեզ: Եւ ելեալ վաղվաղակի ի գերեզմանէ անտի ահիւ եւ խնդութեամբ բազմաւ՝ ընթանային պատմել աշակերտացն: Եւ ահա՛ պատահեցաւ նո ցա Յիսուս եւ ասէ. ո՛ղջ էք: Եւ նոքա մատուցեալ կալան զոտս նորա, եւ երկիր պագին նմա: Յայնժամ ասէ ցնոսա Յիսուս. Մի՛ երկնչիք. երթայք ասացէ՛ք եղբարցն իմոց, զի երթիցեն ի Գալիլիեայ եւ անդ տեսցեն զիս: Իբրեւ նոքա գնացին, ահա՛ ոմանք ի զօրականացն եկին ի քաղաքն եւ պատմեցին քա հանայապետիցն զամենայն որ ինչ եղեւն: Եւ նոքա ժողովեալ հանդերձ ծերովքն, խորհուրդ առեալ՝ ար ծաթ յոյժ ետուն զօրականացն եւ ասեն. ասասջի՛ք՝ եթէ աշակերտքն նորա եկեալ գիշերի գողացան զնա՝ մինչ մեք ի քուն էաք: Եւ եթէ լուր լիցի այդ առ դատաւորն, մեք հաճեսցուք զնա եւ զձեզ անհոգս արասցուք: Եւ նոքա առեալ զարծաթն, արարին որ պէս ուսանն, եւ ել համբաւս այս ի Հրէից մինչեւ ցայսօր:
Իսկ մետասան աշակերտքն գնացին ի Գալիլիեայ, ի լեառնն ուր ժամադիր եղեւ նոցա Յիսուս: Իբրեւ տեսին զնա, երկիր պագին նմա, եւ ոմանք յերկուա ցան: Եւ մատուցեալ Յիսուս խօսեցաւ ընդ նոսա եւ ասէ. Տուաւ ինձ ամենայն իշխանութիւն յերկինս եւ յերկրի. որպէս առաքեաց զիս Հայր, եւ ես առաքեմ զձեզ: Գնացէ՛ք այսուհետեւ՝ աշակերտեցէ՛ք զամե նայն հեթանոսս. մկրտեցէ՛ք զնոսա յանուն Հօր եւրդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Ուսուցէ՛ք նոցա պահել զամենայն, զոր ինչ պատուիրեցի ձեզ, եւ ահաւասիկ ես ընդ ձեզ եմ զամենայն աւուրս՝ մինչեւ ի կատարած աշխարհի:

 

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոսի ( ԺԵ. 42-47)
Վասն Թաղման եւ Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ԲՁ. ԴՁ.

Եւ իբրեւ երեկոյ եղեւ, քանզի ուրբաթ էր՝ որ ի շաբաթն մտանէր, եկեալ Յովսէփ, որ յԱրիմաթեայն էր, այր պարկեշտ, նախարար, որ եւ ինքն իսկ ակն ունէր արքայութեանն Աստուծոյ, համարձակեցաւ եմուտ առ Պիղատոս, եւ խնդրեաց զմարմինն Յի սուսի: Եւ Պիղատոս զարմացաւ, թէ այնչափ վաղ մեռաւ. եւ կոչեցեալ առ ինքն զհարիւրապետն, եհարց զնա եւ ասէ, թէ արդարեւ այնչափ վա՞ղ մե ռաւ: Եւ իբրեւ ստուգեաց ի հարիւրապետէ անտի, շնորհեաց զմարմինն Յովսեփայ: Եւ Յովսէփ գնեաց կտաւ, եւ իջուցեալ զնա՝ պատեաց կտաւովն, եւ եդ ի գերեզմանի, զոր էր փորեալ ի վիմէ, եւ թաւալեցոյց զվէմ մի ի դուռն գերեզմանին: Իսկ Մարիամ Մագ դաղենացի եւ Մարիամ Յակոբայ եւ Յովսեայ տեսին զտեղին ուր եդաւ: Եւ իբրեւ անց շաբաթն, Մարիամ Մագդաղենացի եւ Մարիամ Յակոբայ եւ Սողովմէ, չոգան պատրաստեցին խունկս, զի եկեսցեն եւ օծ ցեն զնա:
Եւ ընդ առաւօտս միաշաբաթուն, գան ի գերեզմանն ընդ արեւագալն, եւ ասէին ցմիմեանս. Ո՞վ թաւալեցուսցէ մեզ զվէմն ի դրանց գերեզմանին: Եւ հայեցեալ տեսին՝ զի թաւալեցուցեալ էր վէմն ի գերեզմանէն, քանզի էր մեծ յոյժ: Եւ մտեալ ի ներքս ի գերեզմանն, տեսին երիտասարդ մի, զի նստէր ընդ աջմէ կողմանէ, զգեցեալ պատմուճան սպիտակ, եւ զարհուրեցան: Եւ նա ասէ ցնոսա. Մի՛ երկնչիք, զՅիսուս խնդրէք զՆազովրեցի զխաչելեալն, յարեաւ՝ չէ՛ աստ. ահաւադիկ տեղին, ուր եդին զնա: Այլ երթայք ասացէ՛ք ցաշակերտս նորա եւ ցՊետրոս, թէ ահա՛ յառաջագոյն երթայ քան զձեզ ի Գա լիլեայ, անդ տեսանիցէք զնա, որպէս ասացն ձեզ: Եւ իբրեւ լուան՝ ելին եւ փախեան ի գերեզմանէն, քանզի զահի հարեալ էին. եւ ո՛չ ումեք ինչ ասացին, զի երկնչէին:Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Ղուկասու (ԻԳ. 50-56)
Վասն Թաղման եւ Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ԱԿ. ԳԿ.

Եւ ահա այր մի, անուն Յովսէփ, որ էր նախարար՝ այր բարեգործ եւ արդար, սա չէր միաբանեալ ընդ խորհուրդս եւ ընդ գործս նոցա, յԱրիմաթեայ քաղաքէ Հրէից, որ եւ ինքն իսկ ակն ունէր արքա յութեան Աստուծոյ: Սա մատուցեալ առ Պիղատոս՝ խնդրեաց զմարմինն Յիսուսի. եւ իջուցեալ զնա,պատեաց պաստառակալաւ, եւ եդ ի կռածոյ գերեզ մանի, ուր չէր բնաւ զոք եդեալ: Եւ օրն էր ուրբաթ. եւ շաբաթ լուսանայր: Եւ երթային զհետ նորա կա նայք, որք եկեալ էին ընդ նմա ի Գալիլէէ. տեսին զգերեզմանն, եւ որպէս եդաւ մարմին նորա: Դար ձան եւ պատրաստեցին խունկս եւ իւղս, եւ ի շաբա թուն հանդարտեցին վասն պատուիրանին:
Բայց ի միաշաբաթուն վաղքաջ ընդ առաւօտն, եկին ի գերեզմանն, բերին զխունկսն՝ զոր պատրաս տեցին, եւ այլ կանայք ընդ նոսա: Եւ գտին զվէմն թաւալեցուցեալ ի գերեզմանէ անտի. եւ մտեալ ի ներքս՝ ո՛չ գտին զմարմինն Տեառն Յիսուսի: Եւ եղեւ ընդ հիանալն նոցա վասն այնորիկ, եւ ահա արք երկու հասին առ նոսա ի հանդերձս լուսաւորս: Եւ իբրեւ զահի հարան, եւ խոնարհուրեցուցին զերեսս իւրեանց յերկիր, ասեն ցնոսա. Զի՞ խնդրէք զկենդանին ընդ մեռեալս. չէ՛ աստ՝ այլ յարեաւ: Յի շեցէ՛ք՝ որպէս խօսեցաւ ընդ ձեզ՝ մինչ էրն ի Գալի լիեայ, եւ ասէր՝ թէ պարտ է որդւոյ մարդոյ մատնիլ ի ձեռս մարդոց մեղաւորաց, եւ ի խաչ ելանել, եւ յերրորդ աւուրն յառնել: Եւ յիշեցին զբանսն նորա: Եւ դարձան պատմեցին զայս ամենայն մետասա նիցն, եւ այլոցն ամենեցուն: Եւ էին Մարիամ Մագ դաղենացի, եւ Յովհաննա, եւ Մարիամ Յակոբայ եւ այլք ընդ նոսա՝ որք պատմեցին զայս առաքելոցն. եւ երեւեցան առաջի նոցա շաղփաղփութիւն բանք նոցա, եւ չհաւատային նոցա: Բայց Պետրոս յարու ցեալ ընթացաւ ի գերեզմանն, եւ հայեցեալ տեսանէ զկտաւսն լոկ՝ զի կային, եւ գնաց՝ ընդ միտս զարմա ցեալ, թէ զի՞նչ եղեւ:

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու (ԺԹ. 38-42)
Վասն Թաղման եւ Յարութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ԱՁ. ԴՁ.

Յետ այսորիկ աղաչեաց զՊիղատոս Յովսէփ, որ յԱրիմաթեայ էր, աշակերտ Յիսուսի ի ծածուկ վասն ահին Հրէից, զի բարձցէ զմարմինն Յիսուսի. եւ հրամայեաց Պիղատոս, եկն եւ եբարձ զնա: Եկն եւ Նիկոդեմոս, որ եկեալն էր առ Յիսուս՝ ի գիշերի զա ռաջինն, եւ եբեր զմուռս խառն ընդ հալուէս՝ իբրեւ լտերս հարիւր: Առին զմարմինն Յիսուսի, եւ պա տեցին կտաւովք՝ խնկովք հանդերձ, որպէս օրէն էր Հրէից պատել: Եւ էր ի տեղւոջն յորում խաչեցաւ՝ պարտէզ, եւ ի պարտիզի անդ գերեզման նոր, յորում ո՛չ ոք երբէք էր եդեալ: Անդ վասն ուրբաթու Հրէից, զի մօտ էր գերեզմանն, եդին զՅիսուս:
Եւ ի միաշաբաթոջն Մարիամ Մագդաղենացի գայ առաւօտուն ընդ արշալոյսն ի գերեզման անդր, եւ տեսանէ զվէմն բարձեալ ի դրանց գերեզմանին: Ապա ընթանայ եւ գայ առ Սիմոն Պետրոս եւ առ միւս աշակերտն, զոր սիրէրն Յիսուս, եւ ասէ ցնոսա. Բարձին զՏէրն ի գերեզմանէ անտի, եւ ո՛չ գիտեմ, ուր եդին զնա: Ել Պետրոս եւ միւս աշակերտն՝ եւ գային ի գերեզմանն. ընթանային երկոքեան ի միա սին: Եւ միւս աշակերտն յառաջեաց, ընթացաւ վա ղագոյն քան զՊետրոս եւ եկն նախ ի գերեզմանն. եւ խոնարհեալ տեսանէ՝ զի կային անդ կտաւքն, բայց ի ներքս ո՛չ եմուտ: Եկն եւ Սիմոն Պետրոս՝ որ գայրն զկնի նորա, եւ եմուտ ի գերեզմանն, եւ տե սանէ զկտաւսն զի կային անդ. եւ վարշամակն որ էր ի գլուխ նորա՝ ո՛չ ընդ այլ կտաւսն կայր, այլ ուրոյն ծալեալ ի մի կողմն: Յայնժամ եմուտ եւ միւս աշակերտն, որ եկեալ էր յառաջագոյն ի գերեզմանն, ետես եւ հաւատաց, զի չեւ եւս գիտէին զգիրս՝ թէ պարտ է նմա ի մեռելոց յառնել: Չոգան դարձեալ առ միմեամս աշակերտքն: Բայց Մարիամ կայր ար տաքոյ գերեզմանին եւ լայր, խոնարհեցաւ ի գերեզ մանն եւ տեսանէ երկուս հրեշտակս ի սպիտակս, զի նստէին մի ի սնարից եւ մի յանոտից, ուր կայր մարմինն Յիսուսի: Եւ նոքա ասեն ցնա. Կին դու, զի՞ լաս: Ասէ ցնոսա. Զի բարձին զՏէրն իմ ի գերեզմանէ աստի, եւ ո՛չ գիտեմ՝ ուր եդին զնա: Զայս իբրեւ ասաց, դարձաւ ի թիկունս կոյս, եւ տեսանէ զՅիսուս զի կայր, եւ ո՛չ գիտէր թէ Յիսուս իցէ: Ասէ ցնա Յիսուս. Կին դու, զի՞ լաս, զո՞ խնդրես: Նմա այսպէս թուեցաւ, թէ պարտիզպանն իցէ. ասէ ցնա. Տէ՛ր, եթէ դու բարձեր զնա, ասա՛ ինձ՝ ո՞ւր եդիր զնա, զի ես առից զնա: Ասէ ցնա Յիսուս. Մարիամ: Եւ նա դարձաւ եւ ասէ ցնա եբրայեցերէն. Րաբունի, որ թարգմանի վարդապետ: Ասէ ցնա Յիսուս. Մի՛ մերձենար յիս, զի չեւ եւս ելեալ եմ առ Հայրն իմ, այլ ե՛րթ դու առ եղբարսն իմ, եւ ասա՛ ցնոսա. ելա նեմ ես առ Հայրն իմ եւ առ Հայր ձեր, եւ Աստուածն իմ եւ Աստուած ձեր: Գայ Մարիամ Մագդաղենա ցի՝ եւ պատմէ աշակերտացն եթէ ետես նա զՏէր, եւ զայս ինչ ասաց ցնա:ԵՐԳ

Զկնի Իւղաբերից Աւետարանին
(Աւագ) Փառք Յարութեան քո, Տէ՛ր. ոչ դադարեցայց, Քրիստոս, օրհնել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ:
Փառք յարութեան քոյ, Տէ՛ր. ոչ դադարեցայց, Յիսուս, գովել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանու թեան իմոյ:
Ես ոչ դադարեցայց, Փրկի՛չ, փառավորել զքեզ զամենայն աւուրս կենդանութեան իմոյ:

ԵՐԳ

Աղուհացի Կիւրակէիցն
Զամենայն աւուրս կենաց իմոց ես ոչ դադարեցայց օրհնել զքեզ, Քրիստոս՝ փրկիչդ աշխարհի:
(Երիցս կրկնեա՛ եւ զ յետինն բարձրասա՛):
Փոխ. Ի գիշերի համբարձէք զձեռս ձեր ի սրբու թիւն, եւ օրհնեցէ՛ք զՏէր:
Աստ օրհնեցէ՛ք, ամենայն ծառայք Տեառն, զՏէր ի սրբութիւն, եւ օրհնեցէ՛ք զՏէր:

Գալստեան

Դասք լուսեղէն զւարթնոցն սպասէին մեծի գալստեանն Տեառն:
Եւ երգէին երգ նոր. օրհնեալ է քո սուրբ գա լուստդ:

Զատկի

Լուսապայծառ հրեշտակն, նստելով ի կենսատու գերեզմանին: Եւ աւետէր կանանցն՝ յարեաւ Աստուած:

Համբարձման

Համբարձէ՛ք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր: Եւ գայ մտանէ փառօք ի փառս:

Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ

Իջեալ Հոգին յառաքեալսն, եւ հրազինեաց զընտրեալսն անկէզ ի սուրբ վերնատունն: Եւ հան գեաւ նոքօք յազգս մարդկան զանազան լեզուաց բաժանմամբ:

Վարդավառի

Ցնծայ Թաբոր Հերմոնիւ, եւ առաքեալքն ի Հայրական ձայնէն թմրեալք: Եւ կենդանեաց եւ մեռե լոց Տէր ծանուցին զքեզ Մովսէս եւ Հեղիաս:

Վերափոխման

Քրիստոս եկեալ ի փոխումն Աստուածածնին եւ սուրբ կուսին Մարիամու: Եւ զօրք երկնից ընդ առա քեալսն եւ սուրբ կուսանսն գովէին:

Խաչի

Այսօր եկեալ կամաւ Տէրն ի խաչ: Եւ տարածեաց զբազուկս իւր ի նմա:

Ծննդեան

Հոյլք հոգեղէնք ընդ հովիւսն քարոզէին ի յանբանից մսուր զԲանն բազմեալ: Եւ մոգքն աստեղբն գուշակեալ՝ մատուցին զնծայսն խորհրդոյ:

Տեառնընդառաջի

Քառասնօրեայ տղայ եւ Տէրն օրինադիր տնօրինաբար եկն ի տաճարն: Եւ Սիմէոն գգուէր գրկօքն, եւ յօրինաց կապից լուծումն հայցէր ի կեանս աւե տարանի:

ՔԱՐՈԶ

Զկնի Իւղաբերից Աւետարանին եւ երգոցն
(Աշակ.) Զուարճացեալքս մեծաւ ուրախութեամբ աւետեօք յարութեան Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Որ եղեւ պտուղ եւ անդրանիկ ամենայն ննջեցելոց, խորտակեաց զդրունս դժոխոց եւ ելոյծ զբռնութիւն մահու, եւ ետ յոյս հաստատու թեան վերստին նորոգման կենդանութեան ամենայն մարդկան: Խնդրեսցուք հաւատով ի Փրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, զի զմեզ արժանի արասցէ յարութեան իւրոյ՝ կերպարանակից առնել զմարմին խոնարհութեան մերոյ ըստ նմանութեան մարմնոյ փառաց իւրոց: Վասն զի զայս խոստացաւ. զմեծ եւ զանճառելի շնորհս պարգեւել սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր. կե ցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Ամենակացոյց, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի Յարութեանն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս Ծ.

(Աւագ) Ողորմեա ինձ, Աստուած, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւել լուա զիս յանօրէնութենէ իմմէ, եւ ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէր, եւ չար առաջի քո արարի:
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս քո, եւ յաղթող ի դատել քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ, եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ:
Ցօղեա յիս մշտկաւ եւ սուրբ եղէց, լուա եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի արա ինձ, Տէր, զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո զերեսս քո ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա յինէն:
Սիրտ սուրբ հաստատեա յիս Աստուած, եւ հոգի ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէր, յերեսաց քոց եւ զհոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տուր ինձ ցնծութիւն փրկութեան քոյ, եւ հոգւով պետութեան քոյ հաստատեա զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո, եւ ամպարիշտք առ քեզ դարձցին:
Փրկեա զիս յարենէ, Աստուած, Աստուած փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան քում:
Տէր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:
Թէ կամեցեալ էիր պատարագս մատուցանէաք, բայց դու ընդ ողջակէզս իսկ ոչ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ոչ արհամարհէ:
Բարի արա, Տէր, կամօք քովք Սիոնի եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղեմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, յորժամ ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան քո զուարակս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:ՈՂՈՐՄԵԱ ՇԱՐԱԿԱՆՔ

Յարութեան

ԱՁ.

Ո. Բանդ որ ի Հօրէ իջեալ մարմնացար ի կուսէն, խաչեցար կամաւ Հօր վասն մեր զմեղս սպաներ. սուրբ Աստուած, ողորմեա՛ մեզ: Որ յարարա ծոց ես անբովանդակելի, ի խաչափայտին բեւեռելով զմահ կոխեցեր. սուրբ Աստուած, ողոր.: Որ ի նախնումն զանկեալն ի ծառայութիւն մահու, պա տուական մարմնով եւ արեամբդ քո ազատեցեր. Սուրբ Աստուած, ողոր.:

Հրեշտակապետաց

ԴՁ

Ո. Որ ի հրեղէն զօրաց երկնից փառաբանիս Աստուած, որով զերկնային անապական աստուածային զշնորհս հեղեր յորդիս Ադամայ. աղաչանօք սոցա ողորմեա՛ մեզ, Աստուած: Երեւելով հողեղինացս անհիւթականքն ի ձեւ մարմնոյ, որք եւ ծանուցին մարգարէիցն զխորհուրդ քո գալստեանդ բազ մապատիկ տեսլեամբ օրինակելով. աղաչանօք սոցա ողոր.: Անճառելի տնօրէնութեանդ քո աւետաբերք առաքեցան, Գաբրիէլ եւ Միքայէլ, անմարմնական դասուքն իւրեանց յերկրի սպասաւորելով. աղաչա նօք սոցա ողոր.:

Մարգարէից

ԴՁ

Ո. Որ աւետաւոր քում գալստեանդ առաքեցեր յաշխարհ զսուրբ մարգարէսն. եւ եկեալ խո նարհութեամբ նոր օրինօք զթերին լցեր ի գիրս օրինաց եւ մարգարէից. բարեխօսութեամբ սոցա, Քրիստոս, ողորմեա՛ մեզ: Որ կոչեցեր մարգարէիւք յառաջագոյն զհեթանոսս քեզ նոր ժողովուրդ. եւ զդուստր Սիոնի զեկեղեցի հեթանոսաց հարսն սիրելի անմահ փեսային. բարեխօ.: Որ զփառս տաճարիս զոր շինեցեր շինողդ էից ի վերայ վիմին, բարձրագոյն քան զառաջինն, եւ գերազարդ վայել չութեամբ տեսանողքն ծանուցին իմաստիւք Հոգւոյն. բարեխօ.:

Ապաշխարութեան

ԱՁ.

Ո. Հայր բազումողորմ, խոստովանիմ առ քեզ որ պէս զանառակ որդին, թո՛ղ ինձ զմեղս իմ, եւ ողոր մեա՛: Տէ՛ր, որ գթացար ի կինն քանանացի, գթա՛ եւ յիս ի մեղաւորս, եւ ողորմեա՛: Տէ՛ր, որ դարձու ցեր զմաքսաւորն ի գիտութիւն ճշմարտութեան, դարձո՛ եւ զիս զմոլորեալս, եւ ողորմեա՛:

Առաքելոց

ԱՁ

Ո. Տէ՛ր, որ զգթութիւնդ քո զառատ հեղեր յերկնից ի մէջ սրբոց առաքելոց քոց. աղաչանօք սոցա ողորմեա՛: Որ ի ձեռն սոցա սփռեցան շնորհք Հոգւոյդ Սրբոյ ընդ ամենայն երկիր. աղաչա.: Որ սո քօք լուսաւորեցեր մկրտութեամբ աւազանին զե կեղեցի քո սուրբ, աղաչա.:

Ննջեցելոց

ԱՁ.

Ո. Որ ստեղծմամբ ըստ պատկերի քո, Տէ՛ր, պատուեցեր զմեզ. ընկալ եւ այժմ զննջեցեալսն ի քեզ ուղիղ հաւատով, ըստ մեծի քում ողորմու թեան: Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր, յիշատակի յիւրեանց զհոգիս նոցա ընկալ, մարդա սէր, ըստ մեծի ողոր.: Որք հաղորդեցան մարմնոյ եւ արեան քո, Տէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս նոցա ընդ սուրբս քո, Քրիստոս Աստուած, քանզի գինք սուրբ արեան քո են:

Մարտիրոսաց

ԱՁ.

Ո. Ժողովեալքս ի յիշատակ սրբոց, Քրիստոս, աղաչեմք զքեզ. սոցա բարեխօսութեամբ ողորմեա՛: Երկրպագեմք առաջի բեմի քո, Քրիստոս, ընկալ գթութեամբդ զաղաչանս մեր. սոցա բարե.: Զորս հոգւով եւ մարմնով որպէս զանմարմին անարատ ի գալուստ քո պահեսցես, մարդասէր Փրկիչ. սոցա բարեխօսութեամբ ողորմեա՛:ՔԱՐՈԶ

Զկնի ողորմեաին

Երկրպագեմք քեզ, Տէր Աստուած մեր, անցեալքս ընդ երկարութիւն գիշերիս. եւ կանխեալքս ի տեղւոջ խոստովանութեան, մատուցանեմք զառաւօտու աղօթս մեր: Զքեզ, Տէ՛ր, օրհնեմք եւ փառաւորեմք, եւ զքէն, Տէ՛ր, գոհանամք, որ արժանի արարեր զգի շերս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ առաւօտուս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէ՛ր, ան ճառ խոստմանց քոց, զոր խոստացար սիրելեաց քոց, ճշմարիտդ Աստուած՝ Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Քահ. Կեցո՛, Տէր, եւ ողորմեա՛:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբա նութեամբ:ՄԱՂԹԱՆՔ

Յարութեան

Ողորմած, գթած, ճշմարիտ, սուրբ, մեծի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Պահոց

Ողորմութեամբ եւ գթութեամբ քով, լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Մարտիրոսաց

Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոց մարտիրոսացն (այսանուն որոց այսօր է յիշատակ, եւ ամենայն սրբոց քոց լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր եւ ողորմեա՛, ներեա՛, քաւեա՛ եւ թող զմեղս մեր. արժանաւորեա՛ գոհու թեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱԼԷԼՈՒԻԱ

Ալէլուիա, ալէլուիա.

(Աշակ.) Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկնից, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձանց:
Օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն հրեշտակք նորա, օրհնե ցէ՛ք զնա ամենայն զօրութիւնք նորա:
Օրհնեցէ՛ք զնա արեգակն եւ լուսին, օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն աստեղք եւ լոյսք:
Օրհնեցէ՛ք զնա երկինք երկնից, եւ ջուրք, որք ի վերոյ քան զերկինս, օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն:
Զի ասաց՝ եւ եղեն, հրամայեաց՝ եւ հաստատեցան: Կացոյց զնա յաւիտեանս յաւիտենից. սահման եդ, եւ ո՛չ անցանեն:
Օհնեցէ՛ք զՏէր յերկրէ, վիշապք եւ ամենայն խորք:
Հուր եւ կարկուտ, ձիւն եւ սառն, հողմ եւ մրրիկ, որք առնէք զբան նորա:
Լերինք եւ ամենայն բարձունք, ծառք պտղաբերք եւ ամենայն մայրք:
Գազանք եւ ամենայն անասունք, սողունք եւ ամենայն թռչունք թեւաւորք:
Թագաւորք երկրի եւ զօրք իւրեանց, իշխանք եւ ամենայն դատաւորք երկրի:
Երիտասարդք եւ կուսանք, ծերք եւ տղայք՝ օրհ նեցէ՛ք զանուն Տեառն:
Բարձրացաւ անուն նորա միայն, խոստովանու թիւն նմա յերկինս եւ յերկրի:
Բարձր առնէ Տէր զեղջիւր ժողովրդեան իւրոյ, օրհնութիւն նմա յամենայն սրբոց նորա, յորդւոցն Իսրայելի ժողովոյն, որ մերձ է առ Տէր:

Սաղմոս ՃԽԹ.

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր. օրհնութիւն Նմա յԵկեղեցիս սրբոց:
Ուրախասցի Իսրայէլ յԱրարիչ իւր, որդիք Սիոնի ցնծասցեն ի Թագաւորն իւրեանց:
Օրհնեցէ՛ք զանուն Նորա օրհնութեամբ. սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ սաղմոս երգեսցեն Նմա:
Հաճի Տէր ընդ ժողովուրդ Իւր սուրբ եւ բարձր առնէ զհեզս ի փրկութեան:
Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն ի հանգիստ իւրեանց եւ բարձր արասցեն զԱստուած բերանովք իւրեանց:
Սուր երկսայրի ետ ի ձեռս նոցա՝ առնուլ զհատուցումն ի հեթանոսաց՝ ի յանդիմանութիւն ամենայն ժողովրդոց:
Ի կապել զթագաւորս նոցա կապանօք, զզօրավարս նոցա՝ ձեռնակապօք երկաթեօք.
Առնել նոցա դատաստան ըստ Գրոց. եւ փառք այս են ամենայն սրբոց Նորա:ՇԱՐԱԿԱՆՔ
Տէր յերկնից
Յարութեան

ԱՁ.

Տ. Ընդ լուսանայ միաշաբաթին կանխեցին կանայքն ի գերեզմանն, ի խնկել զանապական մարմինն: Եւ գտին զվէմն բարձեալ ի դրանց գերեզմանին, եւ լւեալ բարբառ ի հրէշտակէն, եթէ յարեաւ Քրիստոս եւ խափանեաց զմահ: Եւ հանդիպեալ քո, Տէ՛ր, առաքելոցն եւ տւեալ ողջոյն կենդանարար, առաքեցեր զնոսա ի փրկութիւն տիեզերաց:

 

Հրեշտակապետաց

ԴՁ.

Տ. Անմահ արքային անարուեստ աթոռք, բազմաչեայ քերովբէք, սրբասաց ձայնիւ սրովբէք, առաջին յերկինս քահանայապետք. բարեխօս լերուք առ Տէր վասն եկեղեցւոյ: Բարձրելոյն փառաց բարձող տէրութիւնք, անյաղթելի զօրութիւնք, վեհագոյն իշխանութիւնք, երկրորդին դասու քահանայապետք. բարե.: Գերագոյն էին պետութիւնք վերին, հրեշտակապետք երկնաւորք, հրեշտակաց զինուորութիւնք, ձեզ համաձայնեալ երգեմք զփառս ի բարձունս:

Մարգարէից

ԴՁ.

Տ. Այսօր ժողովուրդք որք ի հեթանոսաց, հրաւիրեալք յառաջագոյն մարգարէիւք, գալ առ Աս տուածն Աբրահամու յերկրպագութիւն. օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս ընդ երկնաւորացն: Այսօր որդիք դստեր վերին Սիոնի, շինեալք ի վերայ հիման առա քելոց եւ մարգարէից. որք եւ ըմպէք զառատաբուղխ վտակ հոգւոյն ի յաղբերացն Իսրայելի յեկեղեցիս սրբոց օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն ի նոր: Այսօր վերին զօրացն համաձայնեալ, դասք նահապետաց եւ մարգարէից երգեն Աստուծոյ զերգս հոգեւորս. ի յիշատակի սոցա երգեմք եւ մեք զփառս ի բար ձունս:

Ապաշխարութեան

ԱՁ.

Տ. Տէ՛ր, որ ի վերայ քերովբէից փառաբանիս, քաղցրութեամբ խոնարհեալ ընկալ զաղաչանս մեր: Տէ՛ր, որ շնորհեցեր ողորմութիւն ազգի մարդկան, քաղց.: Տէ՛ր, որ ուսուցեր մեզ յամենայն ժամ փառս տալ անուանդ քում սրբոյ. քաղց.:

Առաքելոց

ԱՁ.

Տ. Որք ի սկզբանէ պատուեալ եղեն ի սէր բոլորից Հօր, առաքելական կոչմամբ զտիեզերս հրաւիրեցին յուսով հասանել մասին. վարդապետութեամբ սոցա ամենեքեան օրհնեսցուք զՏէ՛ր: Որք ականա տեսք եւ սպասաւորք եղեն մարմնացելոյ Բանին գեր ի վերոյ անմարմնոց դասուցն հանդիպելով շնորհի. վարդա.: Որոց դատողական աթոռ ահեղ ատենին հանդերձեալ մնայ, կատարել ի մեզ դատաստան ըստ գրեալսն, առ սոսա անկցուք զղջացեալ ան ձամբ պաղատելով, հաշտեցուցանել սոքօք ընդ մեզ զահաւոր զդատաւորն:

Առաքելոց

ԱՁ.

Տ. Առաքեալք Աստուծոյ սիւնք հաւատոյ կաթու ղիկէ եկեղեցւոյ, Քրիստոսի Աստուծոյ երկնաւոր վարդապետին աշակերտք. բարեխօսեցէ՛ք շնորհել զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի: Բարեկամք Քրիստոսի եւ հազարապետք աստուածային խորհր դոցն, ընդունողք զԲանն կենաց եւ լուսաւորիչք տիեզերաց. բարեխօսեցէք շնորհել զխա.: Դատաւորք ահեղ ատենին եւ դատապարտողք զՔրիստոս ոչ խոստովանողաց, աղաչեմք զձեզ. բարեխօսեցէք շնորհել զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի:

Ննջեցելոց

ԱՁ.

Տ. Քեզ վայել է Աստուած օրհնութիւն, որ յարու թիւնդ ես ձայնիւ յաւիտենից ննջեցելոցն. թագաւոր եւ իշխան, վերօրհնեմք զքե՛զ: Ի միւս անգամ գալստեանն քո, Քրիստո՛ս, փառաց թագաւոր, ի ձայն փողոյ նորոգին հոգիք ննջեցելոցն եւ յառ նեն ի մեռելոց անապական մարմնով: Վասն որոյ եւ մեք զքեզ աղաչեմք, Հա՛յր երկնաւոր, դասաւորեա՛ զննջեցեալսն մեր ի վերինդ քո Երուսաղէմ, ի ժո ղովս անդրանկաց գրելոց ի յերկինս:

Ննջեցելոց

ԱՁ.

Տ.Ձայն արկեալ կենարարին աստուածային բար բառովն, ասէ, եկա՛յք օրհնեալք Հօր իմոյ, ժառան գեցէ՛ք պատրաստեալ ձեզ զկեանսն ի հանդերձեալ երկրին: Ընդ առաջ ելանել քեզ հաւատով ի յօդս վերինս, աստուածազգեաց լուսով պայծառացեալ ի դասս անմարմնոցն, ի լսել զձայն երանաւէտ կոչմանն: Ընդ աջմէ քումմէ կացո՛ ընդ իմաստուն սուրբ կուսանսն, ի լուսեղէն առագաստին պայծա ռացեալ ի դասս անմարմնոցն, ի ժողովս անդրան կաց ի յերկինս:

Մարտիրոսաց

ԱՁ.

Տ. Ժողովեալքս ի յիշատակ սրբոց մարտիրո սացն, միաբանութեամբ երգելով օրհնութիւն ի բարձունս երկնաւոր Թագաւորիդ: Քանզի հեղ մամբ արեան սոցա պարտեցաւ թշնամին եւ մեծարեալ պարծի Սիոն երգելով. օրհ.: Դասակցելոցն ընդ զօրս վերին զւարթնոցն յիշատակաւ բերկրեալ, ի սրբութիւն սոցա երգեսցուք. օրհ.:

Մարտիրոսաց

ԱՁ.

Տ. Որք զհանդէս նահատակութեան առ բռնաւորսն ցուցին, եւ յաղթեցին հաւատով, երրեակ լուսոյն եղեն մեզ առիթ, աղաչանօք սոցա կեցո՛ զմեզ: Որք զխաւար կռապաշտութեանցն վանեալ հերքեցին եւ կանգնեցին մեզ նշան յաղթող ընդ դէմ թշնամւոյն. աղաչա.: Եւ հրաշափառ ճգնու թեամբ պատերազմեալք ի յերկրի, վերհամբարձեալք երկնայնոց դասուցն եղեն երգակից. աղաչա.:ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒՕՏՈՒ

Զկնի Տէր յերկնիցին ասի Օրհնութիւն առաւօտու ասա ցեալ Յանմարմոց, այլ եւ ի Կոստանդնուպոլսոյ սրբոյ ժո ղովոյն ՃԾ. հայրապետացն:
(Աշակ.) Փա՜ռք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն: Եւ օրհնու թիւն քեզ ի բարձունս, օրհնեալ ես, Տէր Աստուած մեր, օրհնեմք զքեզ եւ գովեմք զքեզ: Խոստովա նիմք, Տէ՛ր, զքեզ եւ երկիր պագանեմք քեզ, փառաւորեմք զքեզ, գոհանամք Տէր զքէն վասն մեծի փառաց քոց: Տէր թագաւոր սուրբդ երկնային, Աստուած եւ Հայր ամենակալ: Տէր եւ Որդի Հօր միածին Յիսուս Քրիստոս եւ սուրբ Որդի: Տէր Աս տըւած, Գառն Աստուծոյ եւ Որդի Հօր, որ առեր զմերս ի կուսէն: Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշ խարհի. եւ արդ ընկա՛լ զաղաչանս մեր: Սուրբդ որ նստիս ընդ աջմէ Հօր, ողորմեա՛ց մեզ: Զի դու միայն սուրբ, դու միայն բարձրեալ ես, դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Տէր եւ Հոգիդ սուրբ որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. ամէն:
Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ, Տէր, եւ գովեմք զանուն սուրբ քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւի տենից: Արժանի արա՛, Տէ՛ր, զօրս զայս խաղաղու թեամբ, եւ առանց մեղաց պահեա՛ զմեզ: Օրհնեալ ես, Տէր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ քո յաւիտեանս. ամէն:
Օրհնեալ Տէր, ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո(երիցս կրկնեա՛): Տէր ապաւէն եղեր մեր յազգէ յազգ: Ես աղաչեմ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ ինձ եւ բժշկեա՛ զանձն իմ, ես մեղայ քեզ: Ցո՛յց մեզ Տէր զողորմութիւնս քո, եւ զփրկութիւնս քո տո՛ւր մեզ: Տէ՛ր, ողորմութիւն քո յաւիտեան, զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ: Տէ՛ր իմ, զքեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ: Ի քէն է, Տէ՛ր, աղբիւր կենդանութեան. եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս: Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո, որք ճանաչեն զքեզ, Տէր:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն ի բարձունս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:Առաւօտու Երգ Յարութեան կարգաւ

ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

Զկնի ասելոյ Փառք ի Բարձունս

ԱՁ. ԱԿ.

(Աւագ) Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք, զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:
Յարեաւ Աստուած, եւ ցրուեցան ամենայն թշնա միք նորա:

ԲՁ. ԲԿ.

Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք. զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:
Զյարուցեալն զՔրիստոս օրհնեսցուք. եւ զյարութիւն նորա փառաւորեսցուք:

ԳՁ. ԳԿ.

Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք. զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:
Որ ելն ի բարձունս եւ գերեաց զգերութիւն. էառ աւար, բաշխեաց պարգեւս եւ ետ որդւոց մարդկան:

ԴՁ. ԴԿ.

Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք. զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:
Որ համբերեաց խաչի եւ եդաւ ի նորափոր վի մի եւ աստուածային յարութեամբն զմահացեալսն վերաբերեաց ի կեանս:

 

Համբարձմանն Քրիստոսի

Զյարութիւն զՓրկչին օրհնեսցուք, զՓրկչին մերոյ օրհնեսցուք զյարութիւն:
Համբարձաւ Աստուած օրհնութեամբ. եւ Տէ՛ր մեր ձայնիւ փողոյ:

Հոգւոյն Սրբոյ Գալստեան

Զգալուստ Հոգւոյն օրհնեսցուք, զՀոգւոյն Սրբոյ օրհնեսցուք զգալուստ:
Յեկեղեցիս բարեբանեցէ՛ք զԱստուած եւ զՏէր յաղբերացն Իսրայելի:ԱՌԱՒՕՏՈՒ ԵՐԳՔ

ԱՂՈՒՀԱՑԻՑ ԵՒ ԱՅԼՈՑ ԱՒՈՒՐՑ ՊԱՀՈՑ

Երկուշաբթի

Լո՛յս տուր, Տէ՛ր, աչաց իմոց, զի մի երբէք ննջեցից ի մահ:
Մի՛ ասասցէ թշնամին, թէ յաղթեցի նմա, կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն թէ ես սասանեցայց:

Երեքշաբթի

Ի քէն է, Տէր, աղբիւր կենաց, եւ լուսով երեսացքոց տեսանեմք զլոյս:
Ծագեա՛ զողորմութիւնս քո որք ճանաչեն զքեզ. զարդարութիւնս քո, ոյք ուղիղ են սրտիւք:

Չորեքշաբթի

Ես ասացի, Տէր, ողորմեա՛ ինձ. բժշկեա՛ զանձն իմ, ես մեղայ քեզ:
Երանի որ խորհի զաղքատն եւ զտնանկն. յաւուր չարի փրկէ զնա Տէր:

Հինգշաբթի

Ես առ քեզ, Տէ՛ր, աղաղակեցի, առաւօտու աղօթք իմ ժամանեսցեն առ քեզ:
Ընդէ՞ր, Տէ՛ր, մերժես զանձն իմ, կամ դարձուցա նես զերեսս քո յինէն:

Ուրբաթ

Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէ՛ր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ գիշերի առաջի քո:

Ղազարու Յարութեան

Տէ՛ր, հաներ ի դժոխոց զանձն իմ, փրկեցեր զիս յայնցանէ, որք իջանեն ի գուբ:
Բարձր առնեմ զքեզ, Տէ՛ր, զի ընկալար զիս, եւ ոչ ուրախ արարեր զթշնամին իմ յիս:

Ծաղկազարդի

Այսօր մտանէ թագաւորն մեր Քրիստոս ի յԵրուսաղէմ նոր քաղաք Դաւթի:
Ընդ առաջ ելին ծերքն ոստովք ձիթենեօք եւ զԱս տուածորդին փառաւորէին:

Աւագ Երկուշաբթի

Ի սկզբանէ, Տէ՛ր, զերկիր հաստատեցեր. եւ գործք ձեռաց քոց երկինք են:
Նոքա կորնչին, եւ դու կաս եւ մնաս յաւիտեան:

Աւագ Երեքշաբթի

Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա, եւ զնկերս նորա տարցին նմա:
Ածցին ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ, եւ տար ցին ի տաճար թագաւորի:

Աւագ Չորեքշաբթի

Խորհեցան եւ խօսեցան զչարութիւն, եւ զապիրատութիւն ի բարձունս խորհեցան:
Եդին յերկինս զբերանս իւրեանց, եւ զլեզուս իւրեանց ածէին զերկրաւ:

Աւագ Հինգշաբթի

Որսացան զանձն արդարոյ, եւ զարիւն ամբիծ պարտաւոր առնէին:
Եղեւ Տէր ապաւէն իմ, Աստուած օգնական յուսոյ իմոյ:

Աւագ Ուրբաթ

Մատնեցայ եւ ոչ ելանէի, աչք իմ տկարացան յաղքատութենէ:
Սաղմ. Աղաղակեցի առ Տէրն զօրհանապազ, եւ համբարձի առ քեզ զձեռս իմ:
Կց. Փոխանակ սիրոյ իմոյ մատնէին զիս, այլ ես յաղոթս կայի:
Փոխ. Աստուած օրհնության իմոյ, մի լռեր, զի բերան մեղաւորի, բերան նենգաւորի բացաւ ի վերայ իմ:
Զփոխն լման ասա Սաղմ. ՃԸ.

Աւագ Շաբաթ

Եդին զիս ի գբի ներքնումն, ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու:
Յիս հաստատեցաւ սրտմտութիւն քո. զամենայն զբօսանս քո ածեր ի վերայ իմ:
Կց. Եդին զիս ի գբի ներքնու:
Փոխ. Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քոյ:
Զփոխն լման ասա Սաղմ. ՁԷ

Մահուան

Դարձ անձն իմ ի հանգիստ քո, զի Տէր կոչեաց զքեզ:
Փոխ. Սիրեցի զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց, զի խոնարհեցոյց զունկն իւր աւ իս. եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ նա:
Զփոխն եւս լման ասասցես Սաղմ. ՃԺԴ.

Եկեղեցւոյ

Տան քում վայել է սրբութիւն, Տէ՛ր, ընդ երկայն աւուրս:
Տէր թագաւորեաց վայելչութիւն զգեցաւ, զգեցաւ Տէր զօրութիւն ընդ մէջ իւր էած:

Տապանակի եւ Վերափոխման

Արի, Տէր, ի հանգիստ քո, դու եւ տապանակ կտակի սրբութեան քո:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զԴաւիթ եւ զամենայն հեզութիւն նորա:

Վարդավառի

Քո են երկինք եւ քո է երկիր. զաշխարհս լրիւ դու հաստատեցեր:
Զհիւսիս եւ զհարաւ դու արարեր. Թաբոր եւ Հեր մոն յանուն քո ցնծասցեն:

Աւետեաց եւ Ծննդեան Աստուածածնի եւ այլ տօնից

Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման, որպէս ցօղ զի ցօղէ յերկիր:
Աստուած զիրաւունս քո արքայի տո՛ւր. եւ զար դարութիւնս քո որդւոյ թագաւորի:

Խաչի

Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին յերեսաց աղեղան:
Որպէս փրկեցան սիրելիք քո. կեցո՛ աջով քով եւ լո՛ւր մեզ:

Հրեշտակապետաց

Օրհնեցէ՛ք զՏէր յերկինս, օրհնեցէ՛ք զնա ի բարձունս:
Օրհնեցէ՛ք զնա ամենայն հրեշտակք նորա, օրհնե ցէ՛ք զնա ամենայն զօրհնութիւնք նորա:

Առաքելոց

Ոչ են բանք եւ ոչ են խօսք, որոց ոչ լսին ձայնք նոցա:
Ընդ ամենայն երկիր ել բարբառ նոցա, եւ միշտ ի ծագս աշխարհի են խօսք նոցա:

Մարգարէից

Ոչ են բանք եւ ոչ են խօսք, որոց ոչ լսին ձայնք նոցա:
Յեկեղեցիս բարեբանեցէ՛ք զԱստուած, եւ զՏէր յաղբերացն Իսրայելի:

Հայրապետաց

Քահանայք քո զգեցցին զարդարութիւն, եւ սուրբք քո ցնծալով ցնծասցեն:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, զԴաւիթ, եւ զամենայն հեզութիւն նորա:

Մարտիրոսաց

Պարծեսցին սուրբքն փառօք եւ ցնծասցեն ի հանգիստ իւրեանց:
Օրհնեցէ՛ք զՏէր յօրհնութիւն նոր, օրհնութիւն նմա յեկեղեցիս սրբոց:

Ս. Ստեփաննոսի եւ Ս. Հռիփսիմեայ

Առաքեա՛, Տէ՛ր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւնս  քո. ցոյց մեզ, Տէ՛ր, զողորմութիւն, եւ քո ծառայիցս լե՛ր օգնական, բարեխօսութեամբ սրբոց մարտիրո սացն, որոց այսօր է յիշատակ: Զի սոքօք առաջնորդեալ ելցուք ի լեառն սուրբ եւ յարկս քո. մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զամանկութիւն իմ. ցոյց մեզ, Տէր, զողոր.:

Յայտնութեան եւ Տեառընդառաջի

Արեգակն արդարութեան այսօր յայտնեցար ազգի մարդկան, մարդ եղեալ սրբեցեր զջուրս վերած նեալ զմեզ մկրտութեամբն Սրբոյ Հոգւոյն:
Ի վայելչութիւն փառաց սրբութեան քոյ, յար գանդէ յառաջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ, մարդ եղեալ: 

ՔԱՐՈԶ

Կիւրակամտից, Կիւրակէից եւ Յինանց

(Աշակ.)Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ.
Տէր, ողորմեա: Տէր, ողորմեա՛:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ` զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպո սաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հայրապետին մերոյ տեառն
(այսանուն) կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչես ցուք:
Վասն վարդապետաց, քահանայից, սարկաւա գաց, դպրաց եւ ամենայն ուխտի մանկանց եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին՝ զՏէր աղա չեսցուք:
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնա մեաց` զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց, որք ի գերու թեան են եւ ի չար ծառայութեան` զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց` խա ղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարու
թեան` զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փու թապէս առողջութեան` զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան եւ պտղոց առատութեան` զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ եկեղեցի Աստուծոյ` զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալք են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի` զՏէր աղա չեսցուք:
Ազատեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին` զՏէր աղա չեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ` յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. զՏէր աղաչեսցուք:
Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն՝ զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյսն, սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն, զարի եւ զյաղթող սուրբ զվկայսն:
Եւ զմեծ խոստո վանողն Քրիստոսի, զպատուական հայրապետն մեր, զսուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն Հայաստանեայցս աշխարհի:
Յիշեսջիք եւ զամենայն սուրբս, եւ նոքօք զՏէր աղաչեսցուք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս խաղաղու թեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն յօգնու թիւն անձանց մերոց ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ հաւա տոյս մերոյ զՏէր աղաչեսցուք:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբա նութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:ՔԱՐՈԶ

Ի սրբոյն Գրիգորէ Լուսաւորչէն մերմէ ասացեալ վասն սրբոց Հռիփսիմեանց. այլ եւ վասն առաքելոց եւ մարգարէից.
Աստուած մեծ, հզօր եւ փառաւորեալ, լուսաւորիչ սրբոց եւ ի սուրբս հանգուցեալ, զճգնութիւն սրբոց առաքելոցն բարեխօս ունիմք առ քեզ. աղաչեմք:
Լո՛ւր, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Որ անդադա՛ր օրհնաբանիս ի դասուց հոգեղինաց երկնաւոր զուարթնոցն, արժանաւորեա՛ զմեզ ու ղիղ փառատրութեամբ ընդ սուրբս քո, երկրպագել մեծի եւ ահաւոր տէրութեանդ քոյ. աղաչեմք:
Օրհնեմք զքեզ միաբան սիրով ի յիշատակս վկայից քոց, որք հետեւողք եղեն լուսազարդ ճանա պարհաց քոց Տէ՛ր, որ վասն մեր յանձն առեր զչարչարանս խաչի եւ մահու. Աղաչեմք:
Կատարիչք հաճոյից կամաց աստուածութեանդ քո, զանձինս իւրեանց պատարագեցին ի վկայութիւն ճշմարիտ սիրոյ քո. եւ բուրեցին զհոտ անուշից տէրութեանդ քոյ. աղաչեմք:
Սրբեցին զանձինս իւրեանց տաճար անուանդ քում սրբոյ. մաքրեալք զմիտս եւ զխորհուրդս իւրեանց երկիւղիւդ քով սրբով. եւ դասակիցք եղեն հոգեղինաց երկնաւոր զուարթնոցն. աղաչեմք:
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից եւ մարտիրոսաց, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին: Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոցն (այս անուն) որոց այսօր է յիշատակ: Եւ ամենայն սրբոց քոց, Տէր, որք միացան ի սէր աստուածութեանդ քո, յիշեա՛ զհոգիս ննջեցելոց մերոց եւ ա՛յց արա ի քում գալստեանդ. աղաչեմք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք:
Տո՛ւր մեզ, Տէր Աստուած:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք:
Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, լո՛ւր, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:Հայրապետաց եւ Վարդապետաց

Առաջնորդք եղեն մեզ ուղիղ գնացիւք ի շաւիղս արքայութեան երկնից, մեծապայծառ ջահիւ, հաւատով եւ սիրովն իւրեանց, ծագեցին զլոյս աստուածգիտութեան ի սիրտս մեր. աղաչեմք:
Պահպանութեամբ խորհրդոց, բանից եւ գործոց մերոց, սրբութեամբ փառաւորել զամենասուրբ զԵրրորդութիւն, զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգին յաւիտեանս ամէն. աղաչեմք:
Աղաչանօք սրբոց մարտիրոսացն, Տէ՛ր, որք ճգնեցան վասն անուանդ քում սրբոյ, նայեա՛ց յերկրպագութիւն ժողովելոցս, եւ շնորհեա՛ մեղաց զթողութիւն. եւ հան մասն եւ բաժին ընդ սուրբս ամենայն. աղաչեմք:
Աղաչանօք սրբոց հայրապետացն, Տէր, որք զան ձինս իւրեանց տաճար մաքրեցին Հոգւոյդ քում սրբոյ, պարգեւեա՛ յերկրի մերում զքաղցրախառն օդ եւ զուարճալի զբոյս, առ ի լցումն լինիլ ամե նայն հարկաւոր պիտոյից մերոց. աղաչեմք:
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի նախավկային, եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից եւ մարտիրոսաց, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին: Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոցն
(այս անուն) որոց այսօր է յիշատակ: Եւ ամենայն սրբոց քոց, Տէ՛ր, որք միացան ի սէր աստուածութեանդ քո, յիշեա՛ զհոգիս ննջեցելոց մերոց եւ ա՛յց արա՛ի քում գալստեանդ. աղաչեմք:
Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք: Զանձինս: Ողորմեաց զմեզ:


Մարտիրոսաց եւ Ճգնաւորաց

Զճգնութիւն սրբոց մարտիրոսացն բարեխօս ու նիմք առ բարերար Որդիդ Աստուծոյ, զի շնորհեսցես աշխարհի զանշարժ զխաղաղութիւն, եւ պահեսցես հաստատուն սուրբ զեկեղեցի, հաստատեալ ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից. աղաչեմք:
Լո՛ւր, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Զճգնութիւն սրբոց մարտիրոսացն բարեխօս ու նիմք առ բարերար Որդիդ Աստուծոյ, զի խաղաղաս ցին խռովութիւնք, դադարեսցին յարձակմունք թշնամեաց. տնկեսցի սէր եւ արդարութիւն ի յերկրի. աղաչեմք:
Աղաչանօք սրբոց մարտիրոսացն, Տէ՛ր, որք ճգնե ցան վասն անուանդ քում սրբոյ, նայեա՛ց յերկր պագութիւն ժողովելոցս, եւ շնորհեա՛ մեղաց զթո ղութիւն, եւ հան մասն եւ բաժին ընդ սուրբս ամե նայն. աղաչեմք:
Աղաչանօք սրբոց արեամբ նահատակեալ վկա յիցն, Տէ՛ր, որք զանձինս իւրենաց տաճար մաքրե ցին Հոգւոյդ քում Սրբոյ, պարգեւեա՛ յերկրի մերում զքաղցրախառն օդ եւ զզուարճալի զբոյս, առ ի լցումն լինիլ ամենայն հարկաւոր պիտոյից մերոց. աղաչեմք:
Բարեխօսութեամբ սրբուհւոյ Աստուածածնին, եւ Յովհաննու Կարապետին, սրբոյն Ստեփանոսի նա խավկային. եւ սրբոց առաքելոց, մարգարէից, մար տիրոսաց, եւ սրբոյն Գրիգորի մերոյ Լուսաւորչին: Բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սրբոցն
(այս անուն) որոց այսօր է յիշատակ: Եւ ամենայն սրբոց քոց, Տէ՛ր, որք միացան ի սէր աստուածութեանդ քո, յիշեա՛ զհոգիս ննջեցելոց մերոց եւ այց արա՛ ի քում գալստեանդ. Աղաչեմք:
Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք: Զանձինս: Ողորմեաց:Ծննդեան Քրիստոսի եւ Աւետեաց եւ Փոխման Աստուածածնին եւ Տեառնընդառաջին

Մայր սուրբ սքանչելի լուսոյն, որ զԱստուածն ամենայն յաւիտեանց յորովայնի քում կրեցեր, եւ ցնծութիւն աշխարհի ծնար զԲանն Աստուած. աղաչեմք:
Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛ վասն մեր զառ ի քէն զմարմնացեալն Աստուած, որ խոնարհեցաւ ի հայրական ծոցոյ, էառ մարմին ըստ մարդկային բնութեանս՝ առնել խաղա ղութիւն յերկինս եւ յերկրի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛: Ներել մեզ, անտես առնել զյանցանս մեր, եւ տալ օգնականութիւն ընդդիմակաց լինիլ հակառակամարտի՛ցն ի պատերազմի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛: Զի լռեսցին պատերազմունք, դադարեսցին յարձակմունք թշնամեաց, տնկեսցի սէր եւ արդարութիւն ի յերկրի. աղաչեմք:
Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛: Աճեցուցանել յերկրի մերում զքաղցր բղխումն աղբերաց, զառատ պտղաբերութիւն բու սոց եւ տնկոց, առ ի զուարճալի լինիլ ամենայն հար կաւոր պիտոյից մերոց. աղաչեմք:
Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛: Զի միաբանեսցէ զեկեղեցի իւր սուրբ, շինեալ ի վերայ հիման առաքելոց եւ մարգարէից, պահել անարատ մինչեւ յօր երեւելոյ գալստեան իւրոյ. աղաչեմք: Մայր սուրբ, բարեխօսեա՛:
Աղաչեա՛ վասն մեր, Սրբուհի, զմիածին քո զՈր դին. եւ վասն հոգւոցն հանգուցելոց՝ ընդունիլ յար քայութիւնն երկնից, եւ տալ մասն եւ բաժին ընդ սուրբս ամենայն. աղաչեմք:
Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:
Եւ եւս առաւել զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ խնդրեմք:
Տո՛ւր մեզ, Տէր Աստուած:
Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն Աստուծոյ ամենակալին յանձն արասցուք:
Քեզ Տեառնդ յանձն արասցուք:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբա նութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:ՔԱՐՈԶ

Պահոց

Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, գոհանալով զնմանէ, որ պահեաց զմեզ խաղաղութեամբ ի գի շերիս յայսմիկ: Եւ առաջնորդեաց մեզ ի խաւարէ ի լոյս, ի մահուանէ ի կեանս, յապականութենէ յա նապականութիւն, յանգիտութենէ ի գիտութիւն ճշմարտութեան իւրոյ: Աղաչեսցուք եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի զերկարութիւն տուընջեանս, խաղա ղութեամբ եւ ամենայն մտադիւր զուարթութեամբ արասցէ անցուցանել ի մէնջ: Եւ պարսպեալ պահես ցէ զժողովուրդս իւր աստուածային զօրութեամբն, որ ի վերայ ամենայնի բարերարութեամբն իւրով իշ խանութիւն ունի:
Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛: Կեցո,՛ Տէր:
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջակայ օրս խաղաղու թեամբ անցուցանել հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Շնորհեա՛, Տէ՛ր: Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ զթող.:
Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմա.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած.:ԱՂՕԹՔ

Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ երեւելի լուսով քով զուարճացուցեր զամենայն արարածս քո, իսկ իմանալի լուսով պատուիրանաց քոց՝ զամենեսեան լուսաւորեցեր զհաւատացեալս ի քեզ: Զօրացո՛ եւ զմեզ, Տէ՛ր, ի պահպանութիւն պատուիրանաց քոց, ի տուընջեանս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի: Որպէս զի լուսաւորեալ մտօք՝ միշտ զհաճոյս քո արասցուք, եւ հանդերձեալ բարեացդ հասցուք ընդ ամենայն սուրբս քո: Շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ Տեառնդ մերոյ եւ Փրկչիդ Յիսուսի Քրիստոսի, որում վայել է փառք եւ իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Խաղաղութիւն մեր եւ կեանք, որ ի Հօրէ առաքե ցար, միածին Որդի Աստուծոյ՝ Տէր մեր եւ Փրկիչ Յի սուս Քրիստոս: Տո՛ւր մեզ զխաղաղութիւն քո, զոր շնորհեցեր սրբոց քոց առաքելոց, փչմամբ քո ի նոսա զկենդանացուցիչ եւ զամենազօր Հոգիդ քո սուրբ: Որպէս զի եւ մեք խաղաղացեալք յամենայն աշխարհական սահեցմանց, լիցուք տաճար եւ բնակարան աստուածային շնորհացդ, եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյդ, Քրիստոս Աստուած մեր. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ ասի ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾ` ըստ պատշաճի:
Յաւուրս Աւետեաց, Ծննդեան եւ Թլպատութեան զա՛յս ասա.

(Աւագ) Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ յայտնեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ: (երիցս կրկնեա՛):

Քառասնօրեայ գալստեանն Քրիստոսի եւ Ծաղկազարդին

Սուրբ Աստուած, որ եկիր եւ գալոց ես, ողորմեա՛ մեզ:

Աւագ Ուրբաթու մատնութեան գիշերին

Սուրբ Աստուած, որ մատնեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

Որբաթու Ճաշուն եւ յամենայն տօնս Սրբոց, Խաչի եւ Եկեղեցւոյ, այլ եւ աւուրց Պահոց

Սուրբ Աստուած, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

Աւագ Ուրբաթու երեկոյին եւ Շաբաթու գիշերոյն

Սուրբ Աստուած, որ թաղեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ:

Զատկի եւ ամենայն Յարութեան կիւրակէից

Սուրբ Աստուած, որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա՛ մեզ:

Համբարձմանն Քրիստոսի

Սուրբ Աստուած, որ համբարձար փառօք առ Հայր, ողորմեա՛ մեզ:

Գալստեանն Հոգւոյն Սրբոյ

Սուրբ Աստուած, որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն, ողորմեա՛ մեզ:

Պայծառակերպութեանն Քրիստոսի (Վարդավառին)

Սուրբ Աստուած, որ յայտնեցար ի Թաբոր լերինն, ողորմեա՛ մեզ:

Փոխմանն Սուրբ Աստուածածնին

Սուրբ Աստուած, որ եկիր ի փոխումն մօր քո եւ կուսի. ողորմեա՛ մեզ:

Թովմայի առաքելոյ ասացեալ

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս Աստուածածին Մարիամ, մայր Քրիստոսի, մատո՛ զա ղաչանս մեր` Որդւոյ քոյ եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտան գից մերոց:

ՔԱՐՈԶ

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղա չանաց մերոց` բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուա ծածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աս տուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ ասի սաղմոս յաւուրս կիւրակէից յառաջընթաց բժշկութեան աւետարանին:

Սաղմոս ՃԽԲ

(Աւագ) Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք մանկունք զՏէր, եւ օրհնեցէ՛ք զանուն Տեառն:
Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ, յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ է անուն Տեառն:
Բարձր է ի վերայ ամենայն ազգաց Տէ՛ր, եւ յեր կինս են փառք նորա:
Ո՞վ է որպէս Տէր Աստուած մեր, ի բարձունս բնա կեալ, եւ զխոնարհս տեսանէ յերկինս եւ յերկրի:
Յարուցանէ զաղքատս յերկրէ, եւ բարձր առնէ զտառապեալս յաղբեւաց:
Նստուցանէ զնոսա իշխանս՝ ընդ իշխանս ժողովր դեան իւրոյ:
Բնակեցուցանէ զամուլն ի տան ուրախամիտ, որ պէս մայր որդւովք բերկրեալ:Յաւուրս կիւրակէից աստ ընթերցեալ լինի աւետարան բժշկութեան: Եւ ի տօնս տէրունականս սաղմոսք եւ գիրք եւ աւետարանք՝ ըստ ցուցակին:

ԱՒԵՏԱՐԱՆՔ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆ ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի (ԺԵ. 2128)

ԲԿ. ԴԿ.

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Եւ ելեալ անտի Յիսուսի գնաց ի կողմանս Տիւրոսի եւ Սիդոնի: Եւ ահա կին մի քանանացի ի սահ մանաց անտի նոցա՝ ելեալ, աղաղակէր եւ ասէր. ողորմեա՛ց ինձ, Տէ՛ր, Որդի Դաւթի. դուստր իմ չարաչար այսահարի: Եւ նա ո՛չ ետ նմա պատասխա նի: Եւ մատուցեալ աշակերտքն նորա՝ աղաչէին զնա եւ ասէին. արձակեա՛ զնա՝ զի աղաղակէ զհետ մեր: Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. ոչ ուրեք առաքեցայ՝ եթէ ոչ առ ոչխարս կորուսեալս տանն Իսրայելի: Եւ նա մատուցեալ երկիրպագանէր նմա եւ ասէր. Տէ՛ր, օգնեա՛ ինձ: Պատասխանի ետ նմա եւ ասէ. ոչ է բարւոք առնուլ զհաց մանկանց եւ արկանել շանց: Եւ նա ասէ. այո՛, Տէ՛ր, քանզի եւ շունք կերակրին ի փշրանաց անկելոց ի սեղանոյ տեառն իւրեանց: Յայնժամ պատասխանի ետ նմա Յիսուս եւ ասէ. ո՛վ կին դու, մեծ են հաւատք քո, եղիցի քեզ որպէս եւ կամիս: Եւ բժշկեցաւ դուստր նորա ի նմին ժամու:Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մարկոսի ( Է. 31-37)

 

ԲՁ. ԴՁ.

Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Եւ ելեալ միւսանգամ ի սահմանացն Տիւրոսի եւ Սիդոնի, եւ եկն ի ծովեզրն գալիլեացւոց ի մէջ սահ մանացն ի Դեկապոլիս: Եւ բերին առաջի նորա խուլ մի եւ համր. եւ աղաչեցին, զի ձեռն դիցէ ի վերայ նորա: Եւ առեալ զնա մեկուսի յամբոխէ անտի, արկ զմատունս իւր ընդ ականջս նորա եւ եթուք անդր. եւ կալաւ զլեզուէ նորա. հայեցաւ յերկինս, յոգւոց եհան եւ ասէ. եփփաթայ, որ է՝ բացուիր: Եւ նոյն ժամայն բացան լսելիք նորա, եւ լուծան կապանք լեզուի նորա, եւ խօսէր ուղիղ: Եւ պատուիրեաց նոցա, զի մի՛ ումեք ասիցեն: Եւ որչափ նա պատուիրէր նոցա, նոքա եւս առաւել քարոզէին, եւ եւս քան զեւս զարմանային եւ ասէին. զամենայն ինչ բարւոք գործեաց սա, զի խլից լսել տայ եւ համերց՝ խօսիլ:

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Ղուկասու ( Թ. 37-43)

ԱԿ. ԳԿ.

Առ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս

Եւ եղեւ ի վաղիւն՝ մինչ իջանէին նոքա ի լեռնէ անտի, ընդ առաջ եղեւ նմա ժողովուրդ բազում: Եւ ահա այր մի ժողովրդենէ անտի աղաղակեաց եւ ասէ. վա՛րդապետ, աղաչեմ զքեզ, հայեա՛ց յորդի իմ, զի միամօր է ինձ: Եւ ահա այս հարկանի ի նմա, եւ յան կարծ գոչէ եւ զարկուցանէ զնա եւ թաւալեցուցանէ զնա եւ փրփրեցուցանէ, եւ հազիւ մեկնի ի նմանէ՝ խորտակեալ զնա. եւ աղաչեսցի զաշակերտսն քո զի հանցեն զնա. եւ ոչ կարացին: Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ. ո՛վ ազգ անհաւատ եւ թիւր, մին չեւ յե՛րբ եղէց ընդ ձեզ՝ եւ անսայցեմ ձեզ. մատո՛ այսր զորդին քո: Եւ մինչդեռ մատչէր, զարկոյց զնա դեւն եւ շարժեաց: Սաստեաց Յիսուս այսոյն պղծոյ, եւ բժշկեաց զմանուկն, եւ ետ զնա ցհայր իւր: Եւ զարմանային ամենեքեան ի վերայ մեծամեծացն Աս տուծոյ:

Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Յովհաննու (Դ. 46-51)

ԱՁ. ԳՁ.

Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս

Եկն դարձեալ ի Կանա գալիլիացւոց, ուր արար զջուրն գինի, եւ անդ էր թագաւորազն մի, որոյ որ դին հիւանդ կայր ի Կափառնաում: Նա իբրեւ լուաւ, եթէ Յիսուս եկեալ է ի Հրէաստանէ ի Գալիլիա, եկն առննա եւ աղաչէր, զի իջցէ եւ բժշկեսցէ զորդի նորա. քանզի մերձ էր ի մեռանել: Ասէ ցնա Յիսուս. եթէ ոչ նշանս ինչ եւ արուեստս տեսանէք, ո՛չ հաւատայք: Ասէ ցնա թագաւորազն. Տէր, էջ մինչչեւ մեռեալ իցէ մանուկն իմ: Ասէ ցնա Յիսուս, ե՛րթ, որ դին քո կենդանի է: Եւ հաւատաց այրն բանին, զոր ասաց նմա Յիսուս, եւ գնաց: Եւ մինչդեռ իջանէր, ընդ առաջ եղեն նմա ծառայքն նորա, աւետիս ետուն եւ ասեն, թէ մանուկն նորա կենդանի է: Հարցանէր ցնոսա վասն ժամուն, յորում ապաքինեաց: Եւ ասեն ցնա. երեկ յօթներորդ ժամուն եթող զնա ջերմն: Գի տաց հայրն նորա, եթէ յայնմ ժամու յորում ասացն ցնա Յիսուս, թէ որդին քո կենդանի է, եւ հաւատաց ինքն եւ ամենայն տուն իւր: Զայս դարձեալ երկրորդ նշանս արար Յիսուս՝ եկեալ ի Հրէաստանէ ի Գալիլիա:

ԵՐԳ

Առաջնոյ աւուր Միաշաբաթին, եւ ի խորհուրդ Արարչութեանն, եւ Յարութեանն Քրիստոսի.

Կիւրակէ

(Աւագ) Նորաստեղծեալ Բանն յանէից,
Ի սկզբանէ զերկինս երկնից, Եւ զերկնային զօրս անմարմնոց Իմանալեացն զւարթնոց,
Եւ զգալի տարերց քառից Հակառակաց միաբանից.
Որով յաւէտ փառաբանի Երրորդութիւնն անճառելի:
Երեքսրբեան մի տէրութիւն
Միով բնութեամբ աստուածութիւն. Լոյսն որ անեղ արարչական
Ասաց լինել լոյս եղական. Զոր եւ ծագեաց յօրն առաջին Միաշաբաթ կիւրակէին.
Որով յաւէտ փառա.:
Րաբունօրէն բացատրեսցուք Զծածկեալ խորհուրդն ծանիցուք, Զի լոյսն անտես իմանալի
Մաքուր հոգւոց տեսանելի. Ի սոյն ծագեաց միաշաբաթ
Մեզ յարութեան սուրբ ճառագայթ. Եկա՛յք, փրկեալք ընդ զւարթնոյն, Տո՛ւք օրհնութիւն յարուցելոյն:
Սէրդ սիրով խոնարհեցար,
Ի փրկութիւն մեր մարմնացար. Նովին մարմնովն խաչեցար,
Ի գերեզման մահու եդար. Այսօր յարեար աստուածաբար, Ի հրեշտակաց քարոզեցար.
Եկայք փր.:
Երեւեցար խնկաբերիցն Յողջոյն կենացն ուրախալից, Եւ ի լերինն Գալիլիա Առաքելոց մետասանից.
Արժանացո՛ զմեզ ընդ նոսին Զքեզ տեսանել յօրն վերջին. Եկայք փր.:
Սիոնի որդի՛ք, զարթիք, Հարսին լուսոյ տո՛ւք աւետիք, Եթէ փեսայն քո յարուցեալ
Յաղթեաց մահու իշխանութեամբ. Գայ պսակէ զքեզ փառօք,
Ել ընդ առաջ պճնեալ զարդուք. Երգեա՛ երգ նոր Յարուցելոյն Ննջեցելոց կենաց պտղոյն:

ՔԱՐՈԶ

Կիւրակէից եւ այլոց Տէրունական տօնից

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ, զի զողորմութեան զշնորհս իւր արասցէ ի վերայ մեր, Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի: Կեցո՛, Տէր:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Քում ամենազօր եւ հրաշալի Յարութեանդ, Քրիստոս Աստուած մեր, երկիր պագանեն զօրք հրեշտա կաց, զի դու միայն ունիս զանմահութիւն բնակեալդ ի լոյս անմատոյց: Եւ մեք, հողեղէն արարածքս, խո նարհեալք երկիւղիւ երկիր պագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զՅարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցա նեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես.:

ԵՐԳ

Տեառն Ներսիսի վասն երկրորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն երկնայնոց զօրացն

Երկուշաբթի

(Աւագ) Արարչական բանին հրաման,
Ի յերկրորդումն աւուր սկզբան. զջուրսն ի ջուրցն բաժանեաց,
Հաստատութեամբ պարունակեաց,
Որով զաշխարհս հողեղինաց,
Անջրպետեաց ի հրեղինաց,
Ընդ նոսին որդիք լուսոյ,
Տո՛ւք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն:
Բազմաչեայ հոյլք քրովբէից,
Երեքսրբեանդ սրովբէից.
Աթոռք անեղ Աստուածութեանն,
Համագոյ Երրորդութեանն.
Բարեխօս լերուք առ Տէր,
Վասն մանկանց եկեղեցւոյ.
Ընդ նոսին որդիք լուսոյ,
Տո՛ւք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն:
Գերագոյն իշխանութիւնք
Եւ անփոփոխ միշտ տէրութիւնք,
Անյաղթելի սուրբ զօրութիւնք,
Ի յարարչին փառատրութիւն.
Աղաչեցէք զՏէրն ողորմած
Անտես չառնել զգործս ձեռացն.
Ընդ նոսին որդիք լուսոյ,
Տո՛ւք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն:
Դասք անմարմնոցն պետութեանց
Հրեշտակապետք բարձրութեանց.
Հոգիք հրեղէնք եւ սպասաւորք,
Հրեշտակաց զինուորութիւնք.
Մաղթեցէ՛ք զՏէրն տերանց.
Վասն մարդկան երկրաւորաց.
Ընդ նոսին որդիք լուսոյ,
Տո՛ւք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն:
Երկնաւորաց դասուց վերնոց,
Օրհնաբանից քոց զւարթնոց.
Քաղցրասցին առ քեզ գթած,
Որ վասն մեր ձայն մաղթանաց,
Զորս եւ տացես մեզ պահապան, յայսմհետէ մինչ ի վախճան.
Ընդ նոսին որդիք լուսոյ,
Տո՛ւք օրհնութիւն երրեակ լուսոյն:
Զօրութեանց եւ տէրութեանց,
Իշխանութեանց եւ պետութեանց,
Եւ ամենայն անուանելոց
Որք ի յերկինս պաղատանօք.
Ընկա՛լ, Քրիստոս, ուրախութեամբ
Զմեզ յօր մահու եւ յարութեան.
Ընդ նոսին օրհնել հոգւով,
Զքեզ ընդ Հօր փառատրելով:Վասն երրորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն երրորդի դարուն, եւ ի Յովհաննէս Մկրտիչն.

Երեքշաբթի

Էական Բանն որ ընդ Հօր
Արարչակից եւ համազօր.
Յերրորդ աւուր զջուրսն զատոյց
Զբոյսս եւ զտունկս բղխեցոյց.
Իսկ ի յերրորդ դարուն դարձեալ
Զջուրցն հեղեղ ցամաքեցոյց.
ԶՆոյ տապանաւն իւր ապրեցոյց
Զկենդանեաց սեռս աճեցոյց.
Տո՛ւք օրհնութիւն անճառ լուսոյն
Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյն:

Ընդ ծառոց երկրի զգալեաց
Տնկեաց եւ զտունկս իմանալեաց.
Զհեղեղ մեղացն ցածուցեալ
Զդասս արդարոց բազմացուցեալ.
Յորոց եւ մեծն ի ծնունդս կանանց
Միջնորդ շնորհաց եւ օրինաց.
Տո՛ւք օրհնութիւն անճառ լուսոյն
Հօր եւ Որդւոյ եւ:

Թագաւորին երկնից զինուոր
Արքայութեան աւետաւոր.
Խնդրեա՛ դնել ելս ի սրտի
Առ ի հովտէս տրտմականէ.
Յուխտեալ տեղին տէրունական
Ի խոստացեալն որդւոց մարդկան.
Տո՛ւք օրհնութիւն:

Ժառանգին Հօր սպասաւոր
Եւ յարգանդէ երկրպագող.
Կարապետ եւ Մկրտիչ
Այնմ որ մեղաց մերոց քաւիչ.
Լե՛ր բարեխօս առ նոյն գթած
Ջնջել զգիր մեր յանցանաց.
Տո՛ւք օրհնութիւն:

Ի Հօրէ լոյս ծագեցար
Մեռեալ բնութեանս կենդանարար.
Առաքեցեր յառաջընթաց
Սուրբ զՅովհաննէս քարոզ կենաց.
Սորին հայցմամբն ամենակալ
Զպաղատանս մեր ընկալ.
Տո՛ւք օրհնութիւն:

Լուսաշաւիղ յերկինս ելին
Հողանիւթեայ սուրբ հրեշտակին.
Արժանացո՛ զմեզ նորին
Նեղ եւ անձուկ ճանապարհին.
Զի հետեւող գոլով նորին
Հօր քո վերին օթեւանին,
Եւ երգեսցուք ընդ երջանկացն
Որդւոց լուսոյ քեզ երգս փառաց: Վասն չորրորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն չորրորդի դարուն, եւ վասն

աւետեաց Աստուածածնին.

Չորեքշաբթի

Խաւարն անգոյ եւ սկզբնածին
Հալածեցաւ յօրն առաջին.
Լոյսն այն պայծառ յօր չորրորդին
Յարեգական նիւթ հաւաքեալ.
Լուսինն ի տիպ լուսոյ ստեղծեալ
Եւ աստեղաց պարք յօրինեալ,
Որով օրհնի ստեղծողն էից
Ի բանաւոր պաշտօնէից:

Ծածկեալ խորհուրդն ծանուցաւ
Չորրորդ դարուն Իսահակաւ.
Ի չորրորդ օր դարձեալ հրեշտակն
Ետ զաւետիսն կուսական.
Թէ լոյսն որ ոչ բովանդակի
Ի քէն մարմնով պարունակի.
Յոր օրհնեցայք ազգք երկրածինք
Տուք օրհնութիւն պտղոյ կուսին:

Կուսին նախնւոյ մօրն Եւայի
Յորմէ Ադամն հին պարտի.
Բարձան անէծքն տրտմական
Քո սուրբ ծննդեամբ կոյս Մարիամ.
Աղաչեա զքո միածինն
Թողուլ զմեղս որդւոց նոցին.
Յոր օրհնեցայք:

Հարսն ընծայեալ յերկրէ յերկինս
Յոր համբառնամք առ քեզ զհոգիս.
Յօր լսելոյ քո զաւետիս
Խնդրեա լինել մեզ լսելիս.
Զձայն աւետեաց քո միածնին
Եթէ եկայք օրհնեալք Հօր իմ.
Յոր օրհնեցայք:

Ձայնիւ առ քեզ Տէր պաղատիմք
Եւ առաջի քո անկանիմք.
Աղաչանօք Աստուածածնին
Շիջո ի մէնջ զբոց հնոցին.
Տուր արտասուօք զմեղս ջնջել
Եւ վերստին զմեզ նորոգել.
Յոր օրհնեցայք:

Ղեկավար ճարտարապետ
Անցեր ընդ ծով կենցաղս անհետ.
Վերաբերեա ընդ Պետրոսի
Զմեզ ի յալեաց մեղաց ծովէս.
Պաղատանօք գերագունին
Անապական քում ծնողին.
Յոր օրհնեցայք ազգ երկրածինք
Տուք օրհնութիւն պտղոյ կուսին: Վասն հինգերորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն հինգերորդի դարուն, եւ ի սուրբ առաքեալսն Քրիստոսի.

Հինգշաբթի

Ճառագայթեալ Բանն ի Հօրէ
Յօր հինգերորդն հրամայէ.
Բղխել ի ջրոց սեռս կայտառաց
Եւ թեւաւորս օդականաց.
Իսկ ի դարուն հինգ մկրտին
Յամպն եւ ի ծովն Իսրայէլ հին.
Տացուք հրաշից ներգործողին
Պատիւ եւ փառս անեղ Բանին:

Մաքրապէս օրինակի
Առաքելոցն Քրիստոսի.
Որք ի ծովէն Տիբերական
Ի յերկնայինսն կոչեցան.
Անցին ընդ ծով աշխարհական
Եւ ի հոգին մկրտեցան.
Տացուք:

Յուրախութիւնսն անզրաւական
Ի հարսանիսն անապական.
Զձեզ առաքեաց հայրն փառաց
Հրաւիրատուք տրտմականաց.
Սուրբ հարսանեացն այն հայցեցէք
Ընդ ձեզ լինիլ մեզ պարակից.
Տացուք:

Նորոգողք տիեզերաց
Ի նախահօրն յանցանաց.
Նորափետուր զարդարեցիք
Զեկեղեցիս հեթանոսաց.
Պաղատեցէք առ նոյն գթած
Զմեզ նորոգել ի հնոյ մեղաց.
Տացուք:

Շինող էիցս համայնից
Արարածոց ի յանգոյից.
Նոյն շինեցեր զեկեղեցի
Վէմդ ի վերայ վիմին Բանի.
Ընդ եդեալ հիմունս ի նոր Սիոն
Զմեզ յօդեա շինմամբ ի նոյն.
Տացուք:

Ուրախացաւ գնացիւք գետոց
Քաղաք ի քէն շինեալ Յիսուս.
Յորմէ վտակք շնորհաց հոսին
Զոգիս մարդկան ոռոգանեն.
Արբո եւ մեզ ի ջրոյն կենաց
Հայցմամբ Հոգւոյն մատռուակաց.
Զի բանաւոր երկիրս քո
Պտղաբերի ի փառս քո: Վասն վեցերորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն վեցերորդի դարուն, եւ ի Խաչելութիւնն Քրիստոսի.

Որբաթ

Չհանդուրժեալ բնութեամբ բարւոյն
Ունել միայն զանճառ բարին.
Այլ ստեղծեալ զմարդ յիւր պատկերին
Ի վեցերորդն առաւօտին.
Եւ ի յերրորդ ժամ զկողածինն
Ի յօգնութիւն ետ հողածնին.
Զորս ի դրախտին եդ վայելել,
Բայց ի պտղոյն մահու արգել:

Պապանձեալ առ դատողին
Յետ յանցանաց Ադամն հին.
Զկինն պատճառ եդեալ խաբմանն
Եւ կինն զօձն դաւաճան.
Որով երկիրս այս անիծաւ,
Փուշ եւ տատասկ ի սմա բուսաւ.
Վճիռ մահու մարդոյն տուաւ
Դառնալ ի հող ուստի ստեղծաւ:

Ջնջել փութայր Հայրն փառաց
Զգիր պարտեաց մեր յանցանաց.
Որով զգեցաւ Որդին գթած
Ի վեց դարուն զմարմին մեղաց.
Հօր հաճութեամբ ի մահ խաչին
Եկն կամաւ ի յուրբաթին.
Գառն զենաւ ի հին զատկին
Փոխան գառանցն օրինակին:

Ռահիւ լուսոյ պատուիրանին
Արդարութեան ճանապարհին.
Բարձրանալով քո ի խաչին
Բարձրացուցեր զմեզ ի յերկինս.
Քո անպատում խոնարհութեամբդ
Եւ կամաւոր խաչելութեամբդ.
Հաշտեաց ընդ մեզ Տէր գթութեամբ
Եւ թող զմեղս ողորմութեամբ:

Սոսկալիդ սերովբէից
Եւ ահաւորդ քրովբէից.
Խոնարհեցար ի չարչարանս
Չարչարելի բնութեամբ մարդկան.
Ի խաչին զմեղս սպաներ
Եւ զդատակնիք մահու լուծեր.
Հաշտեաց ընդ մեզ Տէր գթութեամբ
Եւ թող զմեղս ողորմութեամբ:

Վեհագոյն բնութեանցն էից
Եւ արարիչդ բոլորից.
Յորժամ ծագես զխաչիդ նշան
Ի գալստեան քո միւսանգամ.
Զերկրպագուս այժմ հաւատով
Լուսաւորեա նորին լուսով.
Զի համաձայն խաչազգեցիցն
Զքեզ օրհնեմք յաւիտենից: Վասն եօթներորդի աւուր արարչութեանն, եւ վասն եօթներորդի դարուն, եւ ի խորհուրդ հանգստեանն.

Շաբաթ

Տէրն յետ ստեղծմանն արարածոց
Հանգեաւ յեօթն օրն ի գործոց.
Այն որ հանգիստ աշխատելոց
Եւ կամքն գործ է եղելոց.
Ուստի եւ մեզ յոյս հաստատուն
Ետ հանգստեամբն շաբաթուն.
Թէ աստ գործել զգործս Աստուծոյ,
Անդ է՝ հանգչիլ ընդ Աստուծոյ:

Րաբունաբար վարդապետիմք
Յօրինակէ Տեառն խրատիմք.
Որ ի յերկրորդ արարչութեանն
Յետ կատարման տնօրէնութեանն.
Յեօթներորդ օր հանգստեան
Իջեալ մարմնով ի գերեզման.
Զկապեալ հոգիսն վերածեաց
Զանանց հանգիստն պատրաստեաց:

Ցօղդ որ ի քոյդ կողէ ցօղեալ
Բժշկեսցէ զհանգուցեալսն.
Իջցէ ի հող մահու նոցին
Եւ բուսուսցէ յօրն վերջին.
Կենդանարար ձայնիւդ քո
Կոչեա զնոսա ի կեանս քո.
Եւ դասեցո՛ ընդ արդարոցն
Երգել քեզ փառս ընդ զուարթնոցն:

Ւիւծեալ զբնութիւնս կենաց ունող
Դարձոյց յանցանքն ի մահու հող.
Իսկ անմահիդ մեռելութիւն
Շնորհեաց դարձեալ զանմահութիւն.
Զորս են ընդ քեզ թաղեալ մահուամբ
Աւազանին մկրտութեամբ.
Յարո՛ ընդ քեզ քոյին փառօք
Արեգական նման լուսով:

Փայլին արդարքն յարքայութեան
Եւ ճգնաւորքն ի հանգստեան.
Մարտիրոսքն պսակին
Եւ կուսանաց լապտերք վառին.
Դասեցո՛ Տէ՛ր ընդ նոսին
Որք զքեզ Աստուած խոստովանին.
Արդարութեամբ մի՛ դատեսցին
Այլ գթութեամբ քո քաւեսցին:

Քո անպատում խոնարհութեամբդ
Որ թաղեցար մեռելութեամբդ.
Եւ յարուցեր յորդւոց մարդկան
Որք հաւատով ի քեզ անկան.
Յարո՛ եւ զմեզ արդարութեամբ
Եւ զննջեցեալսն ողորմութեամբ.
Զի կենդանեացս բերանով
Տացին քեզ փառք ընդ Հօր հոգւով: 

ՄԱՂԹԱՆՔ

Պահոց՝ յետ Արարչականին Խա՛չ քո եղիցի մեզ ապաւէն, Տէ՛ր Յիսուս, յորժամ երեւիս փառօք Հօր ընդ ամպս լուսաւորս: Յայնժամ մեք մի՛ ամաչեսցուք յուսացեալքս ի քեզ, այլ զօրութեամբ քով մեծաւ բերկրեսցուք ընդ աջմէ քումմէ, որպէս զորդիս լուսոյ եւ որդիս տունջեան:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.) Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած, զի պահպանեսցէ զժողովուրդս իւր ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւն իւրով ի խաղա ղութեան: Ամենակալ Տէր Աստուա՛ծ մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Պահոց

(Աւագ)Օգնեա՛ մեզ, Տէ՛ր, օգնեա՛ մեզ, Աստուա՛ծ Փրկիչ մեր, վասն մեծի փառաց անուանդ քո. Տէ՛ր, փրկեա՛ զմեզ եւ քաւեա՛ զմեղս մեր վասն անուան քոյ սրբոյ: Պարսպեալ պահեա՛ զառ ի քեզ զապաւինեալ եւ զյուսացեալ զժողովուրդս քո՝ ընդ հովա նեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղա ղութեան: Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա՛գոհութեա՛մբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զնկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս. զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարար արս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս: Եւ որք պա տուիրեցին մեզ հաւատով:
Յիշեա՛ , Տէ՛ր եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես.:

 

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ
ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ
ԱՅԼ ԵՒ Ի ԴԷՄՍ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

 

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես..:
Քահ.Եղիցիանուն Տեառն օրհնեալ յաւիտեան, զի յառաջ քան զարեւ է անուն նորա:
Սարկ. Ի նա օրհնեսցին ամենայն ազգք երկրի, եւ ամենայն ազինք երանիցեն նմա:
Օրհնեալ Տէր Աստուած Իսրայելի, որ առնէ սքանչելիս միայն, եւ օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց նորա յաւիտեան, լցցի փառօք նորա ամենայն երկիր. եղիցի, եղիցի:
Քահ. Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Սարկ. Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ
Արեւագալին

(Աւագ)Յարեւելից մինչ ի մուտս, ի հիւսիսոյ եւ ի հաւատոյ, ամենայն ազգք եւ ազինք, յօրհնութիւն նոր օրհնեցէք զարարիչն արարածոց, որ ծագեաց ըզլոյս արեգականն այսօր յաշխարհս:
Եկեղեցիք արդարոց, փառաբանիչք ամենասուրբ Երրորդութեանն, յառաւօտըս լուսոյ զառաւօտ խաղաղութեան Քրիստոս գովեցէք ընդ Հօր եւ Հոգւոյն, որ ծագեաց ըզլոյս գիտութեան իւրոյ ի մեզ:


ՅՈՐԴՈՐԱԿ

Յարեւելից յարեւմուտս, մանկո՛ւնք Սիոնի, օրհնեցէ՛ք միշտ անդադար զծագողըն լուսոյ: Եկեղեցիք արդարոց եւ փառաբանիչք, բարեբանեցէք որ ետ զիմաստըս լուսոյ:

ՔԱՐՈԶ

(Աւագ)Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու ընդ ամենայն տեղիս քրիստոնէութեան, ուր եւ կարդան զանուն Տեառն սրբութեամբ, Տէր, աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի: Ուխտիւք զԱստուած աղաչեսցուք, զի նա փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ ի ցանկութենէ աշխարհի: Ընկալցի զուխտս եւ զխնդրուածս սրտից մերոց, եւ արժանի արասցէ զմեզ հաւատոց եւ պատուիրանաց իւրոց ընդ ամենայն սուրբս իւր, ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Զառաւօտս լուսոյ եւ զառաջիկայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:

Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան վասն. Ճշմա.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած.:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ.) Յարեւելից մինչեւ ի մուտս արեւու օրհնեալ ես Տէր, վասն զի թագաւոր քաղցր ես եւ անուն քո ահեղ է ընդ ամենայն տիեզերս: Քաղցրասցին սաղմոսերգութիւնք մեր առաջի քո. ելցեն իրաւունք յարդարութենէ քումմէ ի տկարութիւնս մեր եւ փառաւորեսցի ամենասուրբ անուն քո: Եւ մեք արժանի եղիցուք կալ ի պատուիրանի քում, եւ քեզ երգել զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Աստուած մշտնջենաւոր, Աստուած յաւիտենա կան, որ ի ստորին աշխարհս լոյս ծագեցար եւ լուսաւորեցեր զմեզ ի խաւարային մեղաց մերոց: Որ վասն մեր ի չափաւորութիւն եկիր, անչափդ Աստուած, եւ հեղեալ ծաւալեցեր զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ յարարածս քո: Այժմ եւ յաւիտեանս ժամանակաց բարեբանեալ ես, ամենամեծդ Աստուած, ընդ Հօր եւ ամենասուրբ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս ՂԹ.
(Աւագ)

Փոխ. Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր ամենայն երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ. ծաներուք, զի նա՛ է Տէր Աստուած մեր:
Նա՛ արար զմեզ եւ ո՛չ մեք էաք, մեք ժողովուրդք եւ խաշն արօտի նորա:

Մտէ՛ք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ եւ օրհնութեամբ ի յարկս նորա:
Խոստովա՛ն եղերուք Տեառն եւ օրհնեցէ՛ք զանուն նորա:

Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա, յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ

(Աւագ)Ճըգնաւորք Աստուծոյ եւ ժառանգորդք երկնից արքայութեանն, որք փոխանակեալըք զանցաւորս՝ առիք զանցանցըն բարութիւնսն. բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Նահատակք պանծալիք եւ սիրեցեալք ի յերկնաւոր Հօրէն, որք մըկըրտեցայք ընդ Քրիստոսի արեամբ ձերով ի մահ խաչին՝ բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Մարտիրոսք ցանկալիք եւ օթեվանք Հոգւոյն ճըշմարտութեանն, որք յաղթեցիք հոգւով կարեաց եւ ցանկութեան. բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Գովելիք աշխարհի եւ բաղձալիք վերնոցըն պետութեանց, որք երանութեան մասին հասիք քան զամենայն որդիս մարդկան. բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:
Կամաւոր պատարագք, մանկո՛ւնք տիօք եւ կատարեալք իմաստութեամբ, որք փոխանակ կաթին արբիք զգինին զմայլեցուցիչ՝ բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ

Ճըգնաւորըք ճշմարիտք, վկայք Քրիստոսի, բարեխօսեցէք առ Տէր վասն անձնանց մերոց: Նահատա՛կըք կենդանիք, սիրողք Քրիստոսի, որք չարչարեցայք մարմնով վասն անուանն Տեառն: Մարտիրոսըք ցանկալիք, մարդկան ըղձալիք, հայցեցէ՛ք ի սուրբ Հոգւոյն տալ մեզ ըզբարիս: Գովելիք վերնոց դասուց, պարծանք աշխարհի, խընդրեցէ՛ք զխաղաղութիւն տալ եկեղեցւոյ: Կամաւոր սուրբ պատարագք, հասակաւ մանկունք, հայցեցէ՛ք լինիլ եւ մեզ՝ ձեզ պըսակակից:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Աղաչեմք ողորմեա՛ց, Տէ՛ր բարերար, աղաչեմք ողորմեա՛ց, վասն աղօթից սրբոց ճգնաւորացն՝ աղաչեմք ողորմեա՛ց:

ՔԱՐՈԶ

Սուրբ ճգնաւորօքն աղաչեսցուք զՏէր, որք զչարսն պարտեցին, նեղութեանցն համբերեցին, լուսեղէն եւ երկնային անթառամ պսակացն արժանի եղեն:
Աղօթիւք նոցա եւ բարեխօսութեամբ մեզ ողորմեսցի: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աւագ) Սուրբ ես, Տէ՛ր, եւ ի սուրբս հանգուցեալ. եւ մեք սուրբ վկայիւքս աղաչեմք զքեզ, բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց՝ մի՛ մերժեր զմեզ յողորմութենէ քումմէ, այլ կեցո՛ զմեզ աղօթիւք սոցին, զի դու ես բազումողորմ Աստուած. եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս. զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս: Եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛ , Տէ՛ր եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սաղմոս ԿԲ

Փոխ. Աստուած Աստուած իմ, ես առ քեզ առաւօտ առնեմ. ծարաւեցաւ առ քեզ հոգի իմ. քանիպատիկ եւս եւ մարմին իմ:
Որպէս երկիր անապատ եւ անջուր, ուր ո՛չ գոյ ի նմա ճանապարհ:
Այսպէս ի սուրբս երեւեցայց քեզ, տեսանել ինձ զզօրութիւնս քո եւ զփառս քո:
Վասն զի լաւ է ինձ ողորմութիւն քո քան զկեանս իմ, եւ շրթունք իմ գովեսցեն զքեզ:
Այսպէս օրհնեցից զքեզ ի կեանս իմ եւ յանուն քո համբարձից զձեռս իմ:
Որպէս ի ճարպոյ պարարտութենէ լցցի անձն իմ, շրթամբք ցնծութեան օրհնեսցէ զքեզ բերան իմ:
Զի թէ յիշէի զքեզ յանկողնի իմում, ընդ առաւօտս կանխեալ խօսէի ընդ քեզ:
Զի եղեր իմ օգնական, ի հովանի թեւոց քոց ցնծացայց:
Եկն զկնի քո անձն իմ եւ զիս ընկալաւ աձ քո եւ նոքա ի նանիր խնդրեցին զանձն իմ:
Մտցեն ի ներքոյ անդնդոց երկրի, մատնեսցին ի ձեռս սրոյ եւ բաժինք աղուիսուց եղիցին:
Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր, գովեսցին ամենեքեան, ոյք երդնուն նովաւ, խցցին բերանք այնոցիկ, ոյք խօսին զանիրաւութիւն:
(Սաղմ.ԿԴ.)Լուր, Աստուա՛ծ, աղօթից իմոց յաղաչել ինձ առ քեզ, յերկիւղէ թշնամւոյն փրկեա՛ զանձն իմ:
Ծածկեսցես զիս ի դժոխոց չարաց, ի բազմութենէ՝ ոյք գործեն զանօրէնութիւն:
Ոյք սրեցին որպէս սուսեր զլեզուս իւրեանց, լարեցին զաղեղունս իւրեանց յիրս դառնութեան:
Ձգել ի գաղտնիս այնոցիկ, ոյք ուղիղ են սրտիւք, յանկարծակի ձգեսցես ի նոսա եւ մի՛ երկիցեն:
Ոյք զօրացուցին յանձինս իւրեանց զբանս չարութեան, խորհեցան թագուցանել ինձ որոգայթ եւ ասացին՝ ո՛չ տեսանէ զայս Տէր:
Քննեցին զանօրէնութիւն, պատրաստեցան ի քննել զքննութիւն:
Մատիցէ այր ի խորութիւն սրտի իւրոյ եւ բարձր եղիցի Աստուած:
Նետք տղայոց եղեն վէրք նոցա, տկարացան ի նոսա լեզուք իւրեանց, եւ խռովեսցին ամենեքեան, ոյք հայէին ընդ նոսա:
Երկեաւ ամենայն մարդ, ի պատմել զգործս Աստուծոյ եւ զարարածս նորա ի միտ առին:
Ուրախ եղիցի արդար ի Տէր եւ յուսասցի ի նա, նովաւ գովեսցին ամենեքեան, ոյք ուղիղ են սրտիւք:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:


ԵՐԳ

(Աշակ.) Լո՜յս, արարի՛չ լուսոյ, առաջին լոյս, բնակեալդ ի լոյս յանմատոյց, Հայր երկնաւոր, ի դասուց լուսեղինացն օրհնեալ, ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա՛ ի հոգիս մեր ըզլոյս քո իմանալի:
Լոյս, ի լուսոյ ծագումն, արեգակն արդար, անճառ ծնունդ Հօր Որդի, յառաջ քան զարեւ անուն քո գովեալ ընդ Հօր. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա՛ ի հոգիս մեր ըզլոյս քո իմանալի:
Լոյս, ի Հօրէ բղխումն աղբիւր բարութեան, Հոգիդ սուրբ Աստուծոյ, մանկունք եկեղեցւոյ ընդ հրեշտակս զքեզ բարեբանեն. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա՛ ի հոգիս մեր ըզլոյս քո իմանալի:
Լոյս, երրեակ եւ մի անբաժանելի սուրբ Երրորդութիւն. զքեզ ընդ երկնայնոցն երկրածինքս միշտ փառաւորեմք. ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա՛ ի հոգիս մեր ըզլոյս քո իմանալի:


ՅՈՐԴՈՐԱԿ

(Աշակ.) Անեղանելիդ Աստուած, Հայր ամենակալ, ընկա՛լ զաղաչանս մեր քոց պաշտօնէից:
Ի Հօրէ ծագումն անճառ, արեգակն արդար, ծագեա՛ ի յանձինս մեր զլոյսդ ողորմութեան:
Ի Հօրէ բըղխեալ Հոգի, աղբիւր բարութեան. լուսով քով լըցո՛ ըզմեզ յայսմ առաւօտուս:

Երեք անձինք եւ մի բնութիւն, մի աստուածութիւն. զքեզ խոստովանիմք յաւէտ սուրբ Երրորդութիւն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Լուսովդ քո, Քրիստո՛ս, ամենեքեան լուսաւորեցաք, եւ ի սուրբ խաչ քո, Փրկի՛չ, հաւատացեալքս ապաւինեցաք: Լո՛ւր մեզ, Աստուա՛ծ Փրկիչ մեր, տո՛ւր մեզ զխաղաղութիւն քո եւ արա՛ առ մեզ զողորմութիւն քո, մարդասէ՛ր Տէր:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.)Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Փառաւորեսցուք զամենակալն Աստուած, որ ծագեաց զլոյս առաւօտու յարարածս իւր. ծագեսցէ եւ այժմ զառատ ողորմութիւն իւր ի վերայ փառաբանչաց անուան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ.) Զառաւօտու աղօթս եւ զբանաւոր պաշտօնս ընկա՛լ, ամենակալ, ամենամեծդ Աստուած, ի քո անապական եւ յերկնային խորանսդ: Ծագեա՛ առ մեզ զարդարութեան եւ իմաստութեան զլոյս քո, արա՛ զմեզ որդիս լուսոյ եւ որդիս տուընջեան, որպէս զի ի գալ աւուրս երկիւղածութեամբ վարեսցուք զկեանս մեր եւ առանց գայթակղութեան կատարեսցուք: Զի դու ես օգնական եւ Փրկիչ մեր, եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սաղմոս ԻԲ.
(Աւագ)

Փոխ.Տէր հովուեսցէ զիս եւ ինձ ո՛չ պակասեսցի:
Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս:
Դարձոյց զանձն իմ առ իս եւ առաջնորդեաց ինձ ի ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ:

Թէպէտ եւ գնացից ես ի մէջ ստուերաց մահու, ո՛չ երկեայց ի չարէ, զի դու, Տէ՛ր, ընդ իս ես:
Ցուպ քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցեն զիս: Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան, ակն յանդիման նեղչաց իմոց:
Օծեր իւղով զգուխ իմ, բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս:
Ողորմութիւն քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ զամենայն աւուրս կենաց իմոց, բնակիլ ինձ ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս:

(Սաղմ.ՃԽԲ.)Ցո՛յց ինձ ճանապարհ յոր եւ գնացից, զի առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ ապաւէն ինձ արարարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ:
Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ ի յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան քոյ, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ քո եմ:

(Սաղմ. ԽԵ.) Աստուած մեր ապաւէն եւ զօրութիւն, օգնական ի վերայ նեղութեանց, որք գտին զմեզ յոյժ:
Վասն այսորիկ ո՛չ երկիցուք մեք ի խռովիլ երկրի, ի փոփոխիլ լերանց ի սիրտս ծովու:
Գոչեցին եւ խռովեցան ջուրք նոցա, խռովեցան լերինք ի զօրութենէ նորա:
Գնացք գետոց ուրախ առնեն զքաղաքն Աստուծոյ եւ սուրբ արար զյարկս իւր Բարձրեալն:
Աստուած ի մէջ նոցա՝ եւ նոքա մի՛ սասանեսցին, օգնեսցէ նոցա Աստուած ի վաղորդենէ մինչեւ ի վաղորդեան:
Խռովեցան հեթանոսք, եւ խոնարհեցան թագաւորութիւնք, ետ զձայն իւր Բարձրեալն, եւ խռովեցաւ երկիր:
Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունող է մեր Աստուած Յակոբայ:
Եկայք եւ տեսե՛ք զգործս Աստուծոյ, որ արար զնշանս եւ զարուեստս ի վերայ երկրի:
Եհար զպատերազմ ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի, զաղեղունս փշրեաց, զզէնս խորտակեաց եւ զասպարս այրեաց հրով:
Կանխեցէք եւ ծաներուք, զի ես եմ Աստուած, բարձր եղէց ի հեթանոսս եւ բարձրացայց ի վերայ երկրի:
Տէր զօրութեանց ընդ մեզ, ընդունող է մեր Աստուած Յակոբայ:

(Սաղմ. ԿԹ.) Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց, եւ Տէ՛ր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցես եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ, դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ զչար:

Դարձցին առժամայն ամաչեցեալք, որ ասէին ինձ վա՛շ, վա՛շ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զքեզ, Տէ՛ր:
Ասասցեն ամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած, ոյք սիրեն զփրկութիւնս քո:

Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուա՛ծ, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես եւ դու, Տէ՛ր իմ, մի՛ յամենար:

(Սաղմ.ՁԵ.15) Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ

(Աւագ)Ճանապարհ եւ ճըշմարտութիւն եւ կեանք Քրիստոս, առաջնորդեա՛ հոգւոց մերոց. յերկրէ ելանել յերկինս:
Դուռըն կենաց մտից Յիսուս, մոյծ եւ ըզմեզ առ Հայրն քո եւ Հոգի. երգել միշտ ըզփառս:

ՅՈՐԴՈՐԱԿ

(Աւագ) Ճանապարհ բարի Քրիստոս եւ ճըշմարտութիւն, առաջնորդ հոգւոց մերոց յերկրէ ի յերկինս:
Դուռըն կենաց մըտից Յիսուս, Աստուած ճըշմարիտ, մո՛յծ եւ զմեզ առ Հայրըդ քո. Հոգւովըդ սրբով:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Տէ՛ր, ուղղեա՛ զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան. Տէ՛ր, ուղղեա՛ եւ առաջնորդեա՛ հոգւոց մերոց եւ ամենայն հաւատացելոց, գնալ յարդարութեան ճանապարհն եւ ի կեանսն յաւիտենից:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.) Աղաչեսցո՛ւք զամենակալն Աստուած, զի յաջողեալ ուղղեսցէ զճանապարհս ծառայից իւրոց ի բարի եւ ի խաղաղութիւն: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աւագ)Առաջնորդ կենաց եւ պարգեւիչ խաղաղութեան, Քրիստոս Աստուած մեր, առաջնորդեա՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս քո արդարութեան. եւ խաղաղութեամբ ժամանել ի նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան՝ շնորհօք ողորմութեան քոյ, զի դու ես օգնական եւ փրկիչ մեր. եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԱՂՕԹՔ
Աւուրց պահոց, յորս տօն ոչ լինի.

(Աւագ)Օրհնեալ ես, Տէ՛ր Աստուած փրկիչ մեր, որ յամենայն ժամ ընդ մեզ ես եւ ո՛չ երբէք թողուս ի ձեռանէ քումմէ զայնոսիկ, որք հաւատով եւ ճշմարտութեամբ կարդան առ քեզ: Աղաչեմք եւ խնդրեմք ի քէն, Տէ՛ր, ճանապարհորդակից լե՛ր ծառայից քոց քոյին վերակացութեամբդ՝ պահելով ի խաղաղութեան. եւ առաջնորդեա՛ մեզ միւսանգամ խաղաղութեամբ եւ խնդութեամբ հասանիլ յիւրաքանչիւր ի բնակութիւնս ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր: Որում վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես..:

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ
ԵՐՐՈՐԴ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ԻՋՄԱՆ
ՀՈԳՒՈՅՆ ՍՐԲՈՅ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Օրհնեալ Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:

Սաղմոս Ծ.

(Աւագ)

Ողորմեա՛ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի քո արարի:
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս քո եւ յաղթող ի դատել քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ:
Ցողեա՛ յիս մշակաւ եւ սուրբ եղէց. լուա՛ եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ, Տէ՛ր, զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս քո ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն զանօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց եւ զհոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան եւ հոգւով պետութեան քոյ հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո եւ ամբարիշտք առ քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանեաք, բայց դու ընդ ողջակեզս իսկ ո՛չ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ո՛չ արհամարհէ:
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղէմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, յորժամ ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան քո զուարակս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ

Երրորդի ժամու աւուրն զկնի Ողորմեա-ին

(Աւագ) Օրհնեմք ըզքեզ,
Հայր անըսկիզբն Էիցս էակ ի յանգոյից.
Բարձեր ձեռօք նիւթ ի հողոյ
Եւ ստեղծեր զմարդ ի պատկեր քո.
Գլուխըն ոտից խոնարհեցաւ,
Զի զպատուիրան քո մոռացաւ.
Դարձեալ ասեմք ըստ անառակին,
Թէ, Հայր, մեղայ քեզ ի յերկինս:
Երկնաւորացն անքընների
Եղեր մարդկան տեսանելի.
Զգեցար պատկեր հողեղինի
Պատկերըդ Հօր անփոխելի.
Ելեր յերրորդ ժամ ի խաչին
Վասն Ադամայ նախաստեղծին.
Ընդ աւազակին քում խաչակցին
Արժանացո՛ ըզմեզ դրախտին:
Թագաւո՛ր թագաւորաց,
Առատաբուղխ Հոգի շնորհաց.
Ժողովելոցն ի վերնատանն
Առաքելոցն երկոտասան՝
Ի հրոյ լեզուս երեւեցար,
Յոգիս նոցա վերանըստար.
Լո՛ւր յանուն քո ժողովելոցս.
Էջ եւ առ մեզ յերրորդ ժամուս:


ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահ. Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են, ի մեղաց իմոց սուրբ արա՛ զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս քո, մարդասէր Տէր:
Սարկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Մեծ պահոցն՝ ի Յովհաննու Մանդակունւոյն ասացեալ.

(Աւագ)Միաբան ամենեքեան գոհացարուք զմարդասիրէն Աստուծոյ եւ զՓրկչէն մերմէ Յիսուսէ Քրիստոսէ, որ ազատեաց զազգս մարդկան ի դատապարտութենէ անիծիցն եւ եբարձ զմեղս աշխարհի ի ժամուս յայսմիկ խաչիւն իւրով, եւ շնորհեաց առատապէս զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ երանելի առաքելոցն: Խնդրեսցուք հաւատով, զի զմեզ զամենեսեան արասցէ հաղորդս մեծամեծաց եւ աստուածային բարեացն այնոցիկ աղօթիւք եւ բարեխօութեամբ ամենայն սրբոց, որք աստ եւ ընդ ամենայն տիեզերս: Որպէս զի անարատ վարուք եւ ճշմարիտ առաքինութեամբ կացեալք ըստ կամաց նորա յայսմ աշխարհիս, մասն եւ վիճակ ժառանգութեան ընկալցուք ընդ ամենայն սուրբս նորա. զբնակութիւն յաւիտենական եւ երկնային խորանացն: Զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Զժամս եւ զառաջակայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել՝ հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան վասն.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս.: Ողորմեաց մեզ, Տէ՛ր Աստուած.:

ԱՂՕԹՔ

Որ ի քրովբէական եւ յանպատում հանգուցեալ ես յաթոռ, եւ այցելու ես միշտ արարածոց քոց: Որ եւ ի ժամուս յայսմիկ հեղեր յերանելի առաքեալսն զշնորհս Հոգւոյդ Սրբոյ: Դու, Տէ՛ր, յառաջակայ ժամուս եւ յաւէտ մինչեւ ի կենցաղոյս աւարտումն, տպաւորեալ միացո՛ զմեզ ընդ ամենայն բարեգործութեան յորդորմունս եւ խոստացելոց բարեացդ հաղորդս լինիլ զմեզ արժանի՛ արա, Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս: Որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Որ էիր յառաջ, քան զյաւիտեանս, Բանդ Աստուած, էակից Հօր եւ արարչակից Սուրբ Հոգւոյդ: Որ եւ զնախաստեղծին պատուիրանազանցութիւն պըտղոյն ճաշակմամբ՝ նշանաւ ամենայաղթ խաչի քո ի ժամուս յայսմիկ ենթադրեալ՝ ի կենդանութիւն փոխեցեր եւ զանօրէնութիւնս մեր ի նմա բեւեռեալ՝ կեանք անապական, եւ նորոգումն կենաց յուսացելոց ի քեզ խոստացար: Որոց մասնաւորիլ եւ զմեզ արժանի՛ արա, Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, որ ես օրհնեալ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սաղմոս

(Աշակ.) Տէր Աստուած օրհնեալ, օրհնեալ Տէր զօրհանապազ:
Աստուած մեր, Աստուած կենարար, եւ նա՛ փրկեսցէ զմեզ:
Տէր Աստուած օրհնեալ, օրհնեալ Տէր զօրհանապազ. առաջնորդեսցէ մեզ Աստուած Փրկիչ մեր:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.) Խնդրեսցուք հաւատով ի Տեառնէ վասն ճանապարհորդաց հարց եւ եղբարց մերոց, որք ընդ ծով եւ ընդ ցամաք գնասցեն, որպէս զի առաջնորդեսցէ նոցա, խաղաղութեամբ պահեսցէ եւ տարեալ հասուսցէ յիւրաքանչիւր տեղիս Տէր Աստուած մեր: Վասն զի նա ինքն է առաջնորդ կենաց եւ յոյս փրկութեան, որ յաջողէ ծառայից իւրոց խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան. ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աւագ) Առաջնորդեա՛ մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, եւ ուսո՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս քո արդարութեամբ. պահեա՛ ի խաղաղութեան զկեանս մեր, եւ զգնացս ի հաճոյս քո: Ժամանեցո՛ զհոգեւոր եւ զմարմնաւոր ընթացս ծառայից քոց՝ անարատ ճանապարհաւդ յաւիտենական ի կեանսդ. շնորհօք միածնի քոյ Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, որ եղեւ մեզ առաջնորդ կենաց եւ յոյս փրկութեան: Ընդ որում օրհնեալ ես, Հայր ամենակալ, հանդերձ կենդանարար եւ ազատիչ Սուրբ Հոգւովդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր,զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ, յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից ու ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս ԻԲ.

(Աւագ)

Փոխ.Տէր հովուեսցէ զիս եւ ինձ ինչ ո՛չ պակասեսցի:
Ի վայրի դալարւոջ անդ բնակեցոյց զիս եւ առ ջուրս հանգստեան սնոյց զիս:
Դարձոյց զանձն իմ առ իս, եւ առաջնորդեաց ինձ ճանապարհս արդարութեան վասն անուան իւրոյ:
Թէպէտ եւ գնացից ես ի մէջ ստուերաց մահու, ո՛չ երկեայց ի չարէ, զի դու, Տէր, ընդ իս ես:
Ցուպ քո եւ գաւազան՝ նոքա մխիթարեսցին զիս:
Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան, ակն յանդիման նեղչաց իմոց:

Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս:
Ողորմութիւն քո, Տէ՛ր, զհետ իմ եկեսցէ զամենայն աւուրս կենաց իմոց, բնակիլ ինձ ի տան Տեառն ընդ երկայն աւուրս:
(Սաղմ. ՃԽԲ.) Ցո՛յց ինձ ճանապարհ, յոր եւ գնացից, զի առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Փրկեա՛ զիս ի թշնամեաց իմոց, Տէ՛ր, զի զքեզ ապաւէն ինձ արարի:
Ուսո՛ ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ:
Հոգի քո բարի առաջնորդեսցէ ինձ յերկիր ուղիղ:
Վասն անուան քո, Տէ՛ր, կեցուսցես զիս, արդարութեամբ քով հանցես ի նեղութենէ զանձն իմ:
Ողորմութեամբ քով սատակեա՛ զթշնամիս իմ եւ կորո՛ զամենայն նեղիչս անձին իմոյ, զի ես ծառայ քո եմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յավիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

(Աւագ) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Գոհաբանելով աղաչեսցուք զբարերար Հոգին Աստուած, եւ խնդրեսցուք զողորմութիւն ի նմանէ, զի անցուսցէ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբն իւրով, ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ.) Խաղաղութեամբ քով, Հոգիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ, որ ի վեր է քան զամենայն միտս եւ զխորհուրդս, մխիթարեա՛ զանձինս ծառայից քոց՝ ընդունելով զաղաչանս մեր: Անցո՛ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբ քով: Ներեա՛ եւ լո՛ւր մեզ, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր. արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյն միածնի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես.:

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԱՅԼ ԵՒ Ի 
ԴԷՄՍ ՉԱՐՉԱՐԱՆԱՑ ԵՒ ԽԱՉԵԼՈՒԹԵԱՆ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Սաղմոս Ծ.
(Աւագ)

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի քո արարի:
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս քո եւ յաղթող ի դատել քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ:
Ցողեա՛ յիս մշակաւ եւ սուրբ եղէց. լուա՛ եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ, Տէ՛ր, զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս քո ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն զանօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց եւ զհոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան եւ հոգւով պետութեան քոյ հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո եւ ամբարիշտք առ քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանեաք, բայց դու ընդ ողջակեզս իսկ ո՛չ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ո՛չ արհամարհէ: 
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղէմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, յորժամ ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան քո զուարակս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


ԵՐԳ

Վեցերորդի ժամուն

(Աշակ.)Խաւարեցաւ լոյսն արեւուն,
Ի վեցերորդ ժամ ուրբաթուն,
Ծանոյց թէ լոյսն արարչական
Նըսեմացոյց զլոյսն եղական.
Կախեալ ըզքեզ մերկ ի խաչին,
Քօղով ստուերաւն ծածկէին.
Հերքեա՛ ի մէնջ ըզծանրութիւն
Շըրջող դիւին միջօրէի:
Ձանձրութեան մարտ այսոյն չարի,
Որ յայս ժամուս պատերազմի՝
Ղօղեալ յոգւոց մեր հերքեսցի,
Քո նըշանաւ սրբոյ խաչի,
Ճըշմարտութեան քո ճառագայթ
Զառ ի յերկնից անկեալ փայլակն
Մերժեալ ի մէնջ հալածեսցէ
Եւ զմեզ լուսով քո վառեսցէ:
Յայս միջօրեայ տուընջեան

ժամուս Վայելչական աչաց մարմնոյս,
Նետիւք գացտնեաց մի՛ խոցեսցուք,
Ի խաւարէն որ ի ծածուկ.
Շուրջանակի բանակեսցեն
Ըզմեօք բանակըք հրեշտակաց,
Որք պարակից մեզ լինելով,
Ըզքեզ ընդ Հօր փառատրելով:


ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահ. Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս քո, մարդասէ՛ր Տէր:
Սարկ. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Մեծի պահոցն

(Աշակ.) Արթուն մտօք եւ անզբօս խորհրդով կացցուք միաբան յազօթս առաջի Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի: Հաւատով խնդրեսցուք ի նմանէ ըզհրեշտակ խաղաղութեան պահապան անձանց մերոց, որ եկեալ բնակեսցէ շուրջ զմեօք եւ աներկիւղ պահեսցէ զմեզ յամենայն հրեղէն նե տից սատանայի որ թռչի ի տուէ, յիրաց խաւարային գնացից՝ ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր: Յորմէ զգուշութեամբ պահելով աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբ ամենայն սրբոց, շնորհեսցէ մեզ մարդարսէրն Աստուած կեալ առաքինութեամբ ի փրկութիւն անձնաց մերոց, ի պատիւ եւ ի փառս կենդանացուցիչ անուան իւրոյ: Յոյս հաղորդութեան ընկալցուք ի յայտնութեան միածնի Որդւոյն Աստուծոյ, կերպարանակից առնել զմարմին խոնարհութեան մերոյ՝ ըստ նմանութեան մարմնոյ փառաց իւրոց: Վասն զի զայս խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս Տէր մեր. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Զժամս եւ զառաջակայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան վասն.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս.: Ողորմեա՛ց մեզ Տէ՛ր Աստուած.:

ԱՂՕԹՔ

(Աւագ) Զգեցո՛ մեզ, Տէ՛ր Աստուած մեր, զէն արդարութեան, զօրաւոր եւ յաղթող լինիլ ընդդէմ սատանայական պատերազմաց, եւ զամենայն հրեղէն նետս նորա շիջուցանելով՝ անկասկած լիցուք յիրաց խաւարին գնացից՝ ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր: Եւ զգաստացեալք վայելչական տուընջեամբս՝ առաքինութեամբ կացցուք ի փրկութիւն անձանց մերոց, ի պատիւ եւ ի փառս սրբոյ Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:

Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Երկնաւոր խաղաղութեամբդ քով պարսպեալ պահեա՛ զանձինս մեր, Տէ՛ր, զօրութեանց: Վասն զի դու ես Աստուած խաղաղութեան, եւ բաց ի քէն զայլ ոք ո՛չ գիտեմք եւ զանուն քո ամենազօր կարդամք յօգնականութիւն անձանց մերոց: Նայեա՛ յերկրպագութիւնս մեր եւ ուսո՛ մեզ առնել զարդարութիւն ճշմարտութեան: Եւ գոհութեամբ փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սաղմոս

(Աւագ) Տէր, մի՛ յիշեր զմեղս մեր զառաջինս. վաղվաղեսցէ՛ առ մեզ ողորմութիւն քո, Տէ՛ր, զի աղքատացաք յոյժ:
Օգնեա՛ մեզ, Աստուած Փրկի՛չ մեր, վասն փառաց անուան քոյ:
Տէ՛ր, փրկեա՛ զմեզ եւ քաւեա՛ զմեղս մեր վասն անուան քոյ:

ՔԱՐՈԶ

(Աւագ) Վասն հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի ողորմեսցի ըստ մեծի ողորմութեան իւրում եւ բժշկեսցէ զախտս եւ զհիւանդութիւնս հոգւոց եւ մարմնոց ծառայից իւրոց եւ կատարեալ աջողջութեամբ հասուսցէ զամենեսեան ի մշտնջենաւոր եւ յանախտ կեանս: Որ առաքեցար ի Հօրէ ի բժշկութիւն ազգի մարդկան, միածին Որդին Աստուծոյ, Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ.) Փարատեա՛ զցաւս եւ բժշկեա՛ զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէ՛ր Աստուած մեր, եւ շնորհեա՛ ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն նշանաւ ամենայաղթ խաչի քո, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութեան մերոյ: Դու ես կեանք մեր եւ փրկութիւն, բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, որ միայն կարող ես թողուլ զմեղս եւ մերժել զախտս եւ զհիւանդութիւնս ի մէնջ, որում յայտնի են պէտք կարեաց մերոց. պարգեւիչդ բարեաց, պարգեւեա՛ զառատ ողորմութիւն քո ի վերայ արարածոց քոց՝ ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից, յորոց հանապազ փառաւորեալ գովի ամենասուրբ Երրորդութիւնդ՝ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ, յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից ու ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս Խ.

(Աշակ.) Երանի որ խորհի զաղքատն եւ զտնանկ, յաւուր չարի փրկէ զնա Տէր:
Տէր փրկէ զնա եւ կեցուցանէ, երանելի առնէ զնա ի վերայ երկրի, եւ ոչ մատնէ զնա ի ձեռս թշնամեաց իւրոց:
Տէր օգնական է նմա ի մահիճս ցաւոց իւրոց. զամենայն անկողինս նորա դարձուցանէ ի հիւանդութենէ նորա:
Ես ասացի, Տէր, ողորմեա ինձ, բժշկեա զանձն իմ, ես մեղայ քեզ:
Որ բնակեալն է յօգնութիւն բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:
Ասասցէ Տեառն, ընդունող իմ ես դու, ապաւէն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ի նա:
Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, եւ ի բանից խռովութենէ:
Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թեւոց նորա յուսասցիս:
Որպէս զէն` շուրջ եղիցի զքեւ ճշմարտութիւն նորա:
Ոչ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի, եւ ոչ ի նետէ որ թռչի ի տուէ:
Յիրէ որ շրջի ի խաւարի, ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր:
Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք ընդ աջմէ քումմէ, եւ առ քեզ ինչ ոչ մերձեսցին:
Բայց միայն աչօք քովք հայեսցիս դու, եւ զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես, զի դու, Տէր, յոյս իմ ես:
Զբարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. ոչ հասցեն առ քեզ չարք եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:
Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո ի պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:
Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ. զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո:
Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու, եւ առ ոտն կոխեսցես զառիւծն եւ զվիշապն:
Քանզի յիս յուսացաւ եւ փրկեցից զնա, հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ:
Կարդասցէ առ իս՝ եւ ես լուայց նմա, եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան:
Փրկեցից, եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա զփրկութիւն իմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:
Խնդրեսցուք հաւատով ի Հօրէ վասն քաւութեան մեղաց եւ թողութեան յանցանաց, փրկելոյ զմեզ ի վշտաց եւ ի նեղութեանց, իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ անմենակալին. կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Հայր գթութեանց եւ Աստուած ամենայն մխիթարութեանց, որ մխիթարես զմեզ յամենայն նեղութեան մերում, լո՛ւր եւ այժմ ձայնի պաղատանաց ծառայից քոց, ընդունելով զաղաչանս մեր: Անցո՛ ի մէնջ զցասումն պատուհասի յանցանաց մերոց բարերարութեամբ քով: Ներեա՛ եւ լո՛ւր մեզ, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր, արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Որդւոյ եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես.:

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ԻՆՆԵՐՈՐԴԻ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԱՅԼ ԵՒ 
ՄԱՀՈՒԱՆՆ ԵՒ ԲԱՆԱԿԱՆ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՒԱՆԴՄԱՆՆ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Օրհնեալ Որդիդ Սուրբ Աստուած ճշմարիտ. ամէն:

Սաղմոս Ծ.
(Աւագ)

Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Առաւել լուա՛ զիս յանօրէնութենէ իմմէ եւ ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս:
Զանօրէնութիւնս իմ ես ինձէն գիտեմ, եւ մեղք իմ առաջի իմ են յամենայն ժամ:
Քեզ միայն մեղայ, Տէ՛ր, եւ չար առաջի քո արարի:
Որպէս արդար եղիցիս ի բանս քո եւ յաղթող ի դատել քեզ:
Անօրէնութեամբ յղացաւ եւ ի մեղս ծնաւ զիս մայր իմ:
Դու, Տէ՛ր, զճշմարտութիւն սիրեցեր, զանյայտս եւ զծածկեալս իմաստութեամբ քով յայտնեցեր ինձ:
Ցողեա՛ յիս մշակաւ եւ սուրբ եղէց. լուա՛ եւ քան զձիւն սպիտակ եղէց:
Լսելի՛ արա ինձ, Տէ՛ր, զցնծութիւն եւ զուրախութիւն, եւ ցնծասցեն ոսկերք իմ տառապեալք:
Դարձո՛ զերեսս քո ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն զանօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Սի՛րտ սուրբ հաստատեա յիս, Աստուա՛ծ, եւ հոգի՛ ուղիղ նորոգեա ի փորի իմում:
Մի՛ ընկենուր զիս, Տէ՛ր, յերեսաց քոց եւ զհոգի քո սուրբ մի՛ հաներ յինէն:
Տո՛ւր ինձ ցնծութիւն փրկութեան եւ հոգւով պետութեան քոյ հաստատեա՛ զիս:
Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո եւ ամբարիշտք առ քեզ դարձցին:
Փրկեա՛ զիս յարենէ, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ փրկութեան իմոյ. ցնծասցէ լեզու իմ յարդարութեան քում:
Տէ՛ր, եթէ զշրթունս իմ բանաս, բերան իմ երգեսցէ զօրհնութիւնս քո:
Թէ կամեցեալ էիր, պատարագս մատուցանեաք, բայց դու ընդ ողջակեզս իսկ ո՛չ հաճեցար:
Պատարագ Աստուծոյ՝ հոգի խոնարհ, զսիրտ սուրբ եւ զհոգի խոնարհ Աստուած ո՛չ արհամարհէ: 
Բարի՛ արա, Տէ՛ր, կամօք քովք Սիոնի, եւ շինեսցին պարիսպքն Երուսաղէմի:
Յայնժամ հաճեսցիս ընդ պատարագս արդարութեան, յորժամ ուխտից պատարագս հանցեն ի սեղան քո զուարակս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԳ
Իններորդի ժամուն

(Աւագ) Չարչարակցեալ քեզ տիւ լուսոյ
Երեք ժամու խաւարելույ,
Պայծառացեալ յիններորդին,
Ի տիպ լըրման մահու ստուերին,
Ջահըդ լուսոյ մեծապայծառ,
Աւանդեցեր զՀոգիդ առ Հայր,
Ռահիւ կըցորդ քեզ ի յերկինս,
Ըզմեզ ուղղեա՛ հոգւով քոյին:
Սանդարամետըք սարսեցին,
Զկապեալ հոգիսն արձակեցին,
Վէմք ի վիմէդ պատառեցան,
Ի տապանաց մեռեալք յարեան,
Տարերք երկրի տատանէին,
Եւ աշխարհի սիւնք դողային,
Րամեալքս առ քեզ պաղատեսցուք,
Զի ընդ արդարսըն դասեսցուք:
Ցուցեր յայնժամ ըսքանչելիս
Եւ այժըմ մեզ ողորմեսցիս,
Ւիւծեալ բնութիւնս քեւ ողջացաւ,
Շնորհեա՛ եւ մեզ լինել անցաւ,
Փոխան մահու քո կենարար,
Կեցո՛ ըզմեզ, Տէր բարերար,
Քեզ պաղատիմք ըստ աւազակին,
Յիշեա՛ ըզմեզ յօրն ահագին:


ՄԱՂԹԱՆՔ

Քահ. Յամենայն ժամու աղաչանք իմ այս են. Ի մեղաց իմոց սո՛ւրբ արա զիս, Տէ՛ր, եւ յօտարէն պահեա՛ զծառայս քո, մարդասէ՛ր Տէր:
Սարկ.Եւեւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցո՛ւք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Քահ. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ
Մեծի պահոց

(Աւագ) Սուրբ սրտիւ եւ հաստատուն հաւատով կացցուք յաղօթս առաջի Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, յիշելով զմեծամեծս նորա զանչափ շնորհս, զհամբերութիւն կենսատու խաչին, եւ զհեղումն ազատեցուցիչ արեան նորա, եւ զսոցին նմանս, որ յայսմ ժամու վասն մեր մեղաւորացս կրեաց նա: Եւ մեք զայս ամենայն զմտաւ ածելով, սրբեսցուք ի մեղաց զխորհուրդս, զբանս եւ զգործս մեր. կատարեսցուք զսրբութիւն անձանց մերոց ահիւն Աստուծոյ: Մի՛ յապաղիցուք խոստովան լինիլ նմա զմեղս մերոց, զի մի՛ կորիցիմք անապաշխար զյաւիտենական կորուստն: Այլ մինչդեռ ժամանակս ի ձեռս է, գործեսցուք զբարիս ի կեանս յայսոսիկ, օրինակ վարուց մերոց ունելով զամենայն սուրբս եւ զյաղթող նահատակսն, որք միանգամ ի սկզբանէ հաճոյ եղեն Տեառն եւ Փրկչին բոլորեցունց: Որոց աղօթիւք եւ բարեխօսութեամբն՝ շնորհեսցէ մեզ մարդասէրն Աստուած՝ զհաճոյսն իւր եւ զօգուտն մեր խորհիլ միշտ եւ առնել, եւ անպատում պարգեւացն հաղորդս գտանիլ: Զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոյ ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէ՛ր մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Զժամս եւ զառաջակայ օրս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Զհրեշտակ խաղաղութեան պա.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յան.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօր.: Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ.: Զանձինս մեր և զմիմեանս.: Ողորմեաց մեզ, Տէ՛ր Աստուած.:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ,) Տէ՛ր զօրութեանց, որ կամաւոր մահուամբ քով ի ժամուս յայսմիկ կենդանացուցեր զմեզ ի մեռելութենէ մեղաց մերոց եւ բեւեռեցեր զկնիք դատապարտութեան մերոյ ի խաչին, եւ շնորհեցեր ազատութիւն ազգի մարդկան ի ծառայութենէ ապականութեան յազատութիւն փառաց հեղմամբ արեան քոյ սրբոյ: Ընկա՛լ եւ այժմ զաղաչանս մեր եւ յաջողեա՛ մեզ ուղիղ հաւատով եւ առաքինասէր վարուք կեալ յայսմ աշխարհիս եւ արժանաւոր լինիլ յաւիտենական եւ երկնային ուրախութեանցն ընդ ամենայն սուրբս քո: Եւ գոհանալով փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Բազումողո՛րմ Աստուած եւ հաստատի՛չ խաղաղութեան, հաստատեա՛ զանձինս մեր քոյով խաղաղութեամբդ, որով ունիս յիւրաքանչիւր կարգի զամենայն արարածս քո՝ ուղիղ հրամանաւդ մատակարարելով, վասն զի այդ իսկ է կամք քո՝ խաղաղական եւ հոգեւոր սիրով կալ մեզ առ միմեանս եւ սպասել արթուն մտօք յայտնութեան Միածնիդ Աստուծոյ եւ Փրկչիդ մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որում արժանաւորք եղիցուք հանդիպիլ ամպովք ընդ առաջ Տեառն յօդս: Զուարթերես կացցուք յաջմէ քումմէ ընդ սուրբս եւ ընդ սիրելիս անուանդ քո սրբոյ եւ ժառանգեսցուք զպատրաստեալն ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց զարքայութիւնդ: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ամենասրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս
(Աշակ.)

Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ իսպառ վասն անուանդ քում սրբոյ, մի՛ ցրեր զուխտս քո եւ մի՛ ի բացեայ առներ զողորմութիւնս քո ի մէնջ:
Վասն Աբրահամու սիրելւոյ քո, Իսահակայ ծառայի քո եւ Իսրայելի սրբոյ քո:
Տէ՛ր, մի՛ մատներ զմեզ իսպառ վասն անուանդ քում սրբոյ, մի՛ ցրեր զուխտս քո, եւ մի՛ ի բացեայ առներ զողորմութիւնս քո ի մէնջ:


ԵՐԳ
Տեառն Ներսիսի

ԲՁ.

(Աւագ) Նահապետին Աբրահամու Հայցմամբ ընկալ, Տէ՛ր, զաղաչանս: Եւ ծառային քում Սահակայ Խընդրուածովք ի մեզ գըթա՛:
Րենատեսին ԻսրայելիՍիրով սրբոյն ի մեզ խնայեա՛: Երեքսրբեան երիւք սոցին սրբեա՛ զհոգի, զմիտս եւ զմարմին:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ.) Աղաչեսցուք զկենսատու Փրկչին մեր Քրիստոս, որ կամաւոր խաչելութեամբն իւրով զարարածս փրկեաց եւ հեղմամբ արեան իւրոյ զթողութիւն շնորհեաց յուսացելոց իւրոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աւագ) Անկեալ առաջի քոյ, բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, աղաչեմք ամենայն սրտիւք մերովք եւ խնդրեմք զգթութիւն ի քէն, որպէս խոստացար ծառայից քոց եւ ասացեր. զամենայն զոր ինչ խնդրիցէք հաւատով յանուն Որդւոյ ի Հօրէ՝ տացի ձեզ: Շնորհեա՛ եւ այժմ հաւատացելոցս ի քեզ եւ կատարեա՛ ի բարի զխնդրուածս մեր, զի ի քեզ եմք ապաւինեալ: Եւ քո առատ ողորմութեամբդ մխիթարեա՛ զմեզ ի կեանս յայսոսիկ եւ առաջնորդեալ հասո՛ յանճառ երկնից արքայութիւնդ, ի փառաբանութիւն եւ ի պատիւ ամենասուրբ Երրորդութեանդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ի Սարկաւագ վարդապետէն ասացեալ

Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդըս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ, յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից ու ի փորձութեանց: Արժանաւորեա՛ գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:


Սաղմոս ՃԺԴ.

(Աւագ) Սիրեցի, զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց, զի խոնարհեցոյց զունկն իւր առ իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ նա:
Շրջեցան զինեւ երկունք մահու, եւ վիշտք դժոխոց գտին զիս:
Զնեղութիւն եւ զանձկութիւն գտի, եւ զանուն Տեառն կարդացի:
Ո՛ Տէր, փրկեա՛ զանձն իմ. ողորմած Աստուած մեր, ողորմի եւ պահէ զտղայս Տէր:
Ես խոնարհ եղէ, եւ Տէր կեցոյց զիս. դարձ անձն իմ ի հանգիստ քո, զի Տէր օգնեաց քեզ:
Փրկեաց զանձն իմ մահուանէ. զաչս իմ յարտասուաց եւ զոտս իմ ի գայթակղութենէ. հաճոյ եղէց առաջի Տեառն յերկրին կենդանեաց:
(Սաղմ. ՃԺԵ.)Հաւատացի զոր եւ խօսեցայ, եւ ես խոնարհ եղէ յոյժ:
Ես ասացի ի զարմանալ իմում, թէ ամենայն մարդ սուտ է:
Զի՞նչ տաց տրիտուր Տեառն ընդ ամենայնի՝ զոր եւ ետ ինձ:
Զբաժակ փրկութեան ընկալայց եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթս իմ Տեառն տաց՝ առաջի ամենայն ժողովրդեան նորա:
Պատուական է առաջի Տեառն մահ սրբոց իւրոց. ո՛ Տէր, ես ծառայ քո եմ. ծառայ եւ որդի աղախնոյ քո:
Հատեր զկապանս իմ. քեզ մատուցից պատարագ օրհնութեան եւ զանուն Տեառն կարդացից:
Զաղօթսիմ Տեառն տաց առաջի ամենայն ժողովրդեան նորա. ի գաւիթս տան Տեառն եւ ի մէջ քո, Երուսաղէ՛մ:
(Սաղմ. ՃԺԶ.) Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն ազինք. գովեցէ՛ք զնա ամենայն ժողովուրդք:
Զօրասցի ողորմութիւն նորա ի վերայ մեր. եւ ճշմարտութիւն Տեառն մնասցէ յաւիտեան:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:


ՇԱՐԱԿԱՆՔ
Հանգստեան Տէրունեաց եւ Մարտիրոսաց
ԸՍՏ ՈՒԹ ՁԱՅՆԻՑ

ԱՁ.
(Աւագ) Որ ստեղծմամբ ըստ պատկերի քո, Տէ՛ր, պատուեցեր զմեզ, ընկա՛լ եւ այժմ ըզնընջեցեալսն ի քեզ ուղիղ հաւատով, ըստ մեծի քում ողորմութեան: Որ շնորհօք Սուրբ Հոգւոյն լուսաւորեցեր, յիշատակի իւրեանց զհոգիս նոցա ընկա՛լ, մարդասէր, ըստ մեծի քում ողորմութեան: Որք հաղորդեցան մարմնոյ եւ արեան քո, Տէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս նոցա ընդ սուրբըս քո, Քրիստոս Աստուած, քանզի գինք սուրբ արեան քո են: Միայն օրհնեալդ ի կանայս, մայր եւ միշտ կոյս եւ իմանալի լոյս, ծընող արարչին մերոյ անդադար բարեբանեսցուք:

ԱԿ.
(Աւագ) Արարիչ Աստուած եւ ըստեղծիչ ազգի մարդկան, մի՛ անտես առներ ըզնընջեցեալսըն մեր, այլ հանգո՛ զհոգիս նոցա ընդ սուրբըս քո: Որդիդ միածին, յարութիւն տիեզերաց, մի՛ անտես առներ: Հոգիդ ճշմարիտ, մըխիթարիչ սըգաւորաց, մի անտես առներ: Հոգւոյն ըզքեւ հովանացեալ միայն սրբուհի, ծընար ըզբանն Աստուած զանճառելւոյ Հօր ծընունդ, եւ յայտնեցաւ միութիւն Երրորդութեանն:

ԲՁ.
(Աւագ) Որ կոչեցեր առ քեզ, Տէ՛ր, ըզտիեզերս ամենայն, ընկա՛լ զմեր ըզնընջեցեալսն ի գոգ նահապետին Աբրահամու. ողորմա՛ծ Տէր, Փըրկի՛չ եւ բարերա՛ր: Որ թողութեանց ես տըւող, Աստուած, թո՛ղ ըզմեղըս մեր նընջեցելոցն, կարո՛ղ յամենայնի եւ հըզօր. ողորմա՛ծ Տէր, Փըրկի՛չ եւ բարերա՛ր: Որ լուսատու ես տիեզերաց, Քրիստո՛ս Աստըւա՛ծ, լուսաւորեա՛ եւ ըզմեր ըզնընջեցեալսըն լուսով երանաւէտ զըւարթնոցն. ողորմա՛ծ Տէր, Փըրկի՛չ եւ բարերա՛ր: Յոյս մեր եւ ապաւէն մայր Տեառն եւ կոյս սուրբ, որ հուր աստուածութեան ոչ բոցակիզեաց զքո սուրբ զորովայն, բարեխօսեա՛ առ Տէր վասըն մերոյ փըրկութեան:

ԲԿ.
(Աւագ) Որ Որդիդ ես եւ Բանդ Աստուած, հաւասարակից ընդ Հօր յէութեան, առ քեզ կարդամք, մարդասէ՛ր, հանգո՛ զհոգիս նընջեցելոց մեր ընդ սուրբըս քո: Որ իջեր յերկնից վասըն մեր, զառաջինն առեր զյանցանսն Ադամայ, մերով բնութեամբ բարձեր ի վերայ խաչին անարատ ձեռօք. հանգո՛ զհոգիս նընջեցելոց մեր ընդ սուրբըս քո: Որ լուծեր զիշխանութիւն մահու, կամաւորական մահուամբ քո, Քրիստոս, բանաւորաց զաղաչանս առաջի քո հեղեալ մաղթեմք. հանգո՛ զհոգիս նընջեցելոց մեր ընդ սուրբըս քո: Տիրուհի անարատ մայր Տեառն եւ կոյս Մարիամ, քրովբէական աթոռ ըզքեզ տեսաք ի յերկրի, բարեխօսեա՛ առ Տէր վասն մերոյ փըրկութեան:

ԳՁ.
(Աւագ) Հա՛յր բարեգութ, որ գըթացար ի յազգս որդւոց մարդկան, առաքեցեր ըզմիածինդ ի փըրկութիւն, յիշեա՛ զհոգիս նընջեցելոց մերոց, եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Որդի՛դ միածին, որ յարեարդ ի մեռելոց, ի միւսանգամ գալսըտեանըն քո յարութիւն մեզ խոստացար. յիշեա՛ զհոգիս նընջեցելոց մերոց, եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Հոգի՛դ ճըշմարիտ, մըխիթարիչ սըգաւորաց, աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն քոց սրբոց, յիշեա՛ զհոգիս նընջեցելոց մերոց, եւ հանգո՛ ընդ սուրբըս քո: Ի բարեխօսութիւն փութացիր մեզ, սո՛ւրբ Աստուածածին, առ ի փըրկել ըզժողովուրդս ի մեղաց եւ յապականութենէ:

ԳԿ.
(Աւագ) Յանըսկըզբնական ծոցոյ Հօր խոնարհեալ բանըդ մարմնացար ի կուսէն վասըն փըրկութեան մերոյ. աղաչեմք ըզքեզ. զնընջեցեալսըն մեր ի քեզ ուղիղ հաւատով, յիշեա՛, Տէ՛ր, յորժամ գաս թագաւորութեամբըդ քո: Անոխակալ քաղցրութեամբ, Որդի՛ Աստուծոյ, հաճեցար բառնալ ըզմեղս աշխարհի քո խաչելութեամբն. աղաչեմք: Կամաւորական մահուամբ քո լուծեր զերկունըս մահու, եւ արժանի արարեր թողութեան յանցանաց քաւիչ քո արեամբ. աղաչեմք: Որ փոխանակ մեղաւորաց ըզմեռանիլ յանձն առեր, իջանելով ի դժոխըս փըրկեցեր ի մեղսասէր բանտէն ըզգերեալսն, աղաչեմք: Բարեբանեմք զանչափ քո զմարդասիրութիւնդ, որ երեքօրեայ յարուցեալ զկենդանութիւն պարգեւեցեր աշխարհի. աղաչեմք: Մաքուր եւ անբիծ կոյս յետ ծընընդեան, որ մարմնով ծընար զարձակողն ի կապից մահու, բարեխօ՛ս լեր վասն անձանց մերոց, փըրկել ի սպառնալեաց գեհենոյն:

ԴՁ.
(Աւագ) Յորժամ հարկանի փող գալըստեան քո, Տէ՛ր, յայնժամ զարհուրեալ դողան արարածք ի յահէ քումմէ. աղաչեմք ըզքեզ, Փըրկիչ, հանգո՛ եւ ըզմեր ըզնընջեցեալսն ընդ սուրբըս քո, որ միայնդ ես բազումողորմ: Յահաբեկ լուսոյ ծագման քո, Տէ՛ր, ցընծան դասք առաքինեացն ի վերայ լուսեղէն ամպոյն. աղաչեմք: Անոխակալ բազմագութ, ողորմա՛ծ Տէր, մի՛ անտես առներ ըզմեղուցեալքըս յահագին աւուրն, որ միայնդ ես բազումողորմ: Որ իջեր ի յերկնից եւ մարմնացար ի սուրբ կուսէն, անճառելի քոյին ծննդեամբդ, եւ զիս մի՛ անտես առներ, այլ պահեա՛ պատուական եւ սուրբ խաչիւ քո:

ԴԿ.
(Աւագ) Որ թագաւորդ ես յաւիտենից, Քրիստո՛ս Աստուած, ընկա՛լ ըզծառայս քո ի բարի, եւ շնորհեա՛ ի յաջակողմեան քում դասիլ: Որ ունիս իշխանութիւն մահու եւ կնաց, հանգո՛ զհոգիս քոց ծառայից. եւ շնորհեա՛ ի յաջակողմեան քում դասիլ: Յորժամ կարգի աթոռ տէրութեանըդ քո եւ հաստատի ատեան դատաստանին, յայնժամ խնայեա՛ ի ծառայս քո. եւ շնորհեա՛ ի յաջակողմեան քում դասիլ: Ամենօրհնեալ աստուածամայր Մարիամ, քերովբէական աթոռ Արարչին մերոյ տընօրէնութեան, զոր երանեն ամենայն ազինըք հանապազ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստո՛ս Աստուած, արա հանգի՛ստ եւ ողորմութի՛ւն, եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

ՔԱՐՈԶ

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ, եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակա՛լ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛, Տէր ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Քրիստո՛ս, Որդի՛ Աստուծոյ, անոխակա՛լ եւ բարեգո՛ւթ, գթա՛ քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս քո յաջակողմեան դասուն: Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր որ յերկինս ես.:


ՄԱՂԹԱՆՔ

Զսաղմոսերգութիւնս եւ զաղաչանս ընկալցի մարդասէրն Աստուած ի հաճոյս բարերար կամաց իւրոց. մեր մեղացն եւ բազում յանցանացն թողութիւն շնորհեսցէ, ի չարեաց փրկեսցէ, ի մեղաց պահեսցէ, եւ նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:

Օրհնեալթագաւորութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ԵՐԵԿՈՅԻ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՈՐԴՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ՈՐ ԷՋ Ի ԽԱՉԷՆ ԵՒ ՊԱՏԵԱԼ ՊԱՍՏԱՌԱԿԱԼԱՒ՝ ԵԴԱՒ Ի ԳԵՐԵԶՄԱՆԻ

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Քահ.Ես առ Աստուած կարդացի, եւ նա լուաւ ինձ յերեկոյս՝ ի վաղորդայն՝ եւ ի հասարակ աւուր:
Սարկ. Սպասէի Աստուծոյ իմոյ, եւ ակն ունէի կենարարին, որ փրկէ զծառայս իւր եւ կեցուցանէ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ
Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Սաղմոս ՁԵ. (Յաւագ երիցու դասէն)

Խոնարհեցո՛, Տէ՛ր, զունկն քո եւ լո՛ւր ինձ, զի աղքատ եւ տնանկ եմ ես:
Պահեա՛ զանձն իմ սուրբ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛ զծառայս քո, Աստուած իմ, որ ի քեզ յուսացայ:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէ՛ր, զի առ քեզ աղաղակեցի զօրհնապազ. ուրա՛խ արա զանձն ծառայի քո, զի առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զանձն իմ:
Զի դո՛ւ, Տէ՛ր, քաղցր եւ ուղիղ ես, բազումողորմ առ ամենեսեան, որք կարդան առ քեզ:
Ո՛ւնկն
դիր, Տէ՛ր, աղօթից իմոց, եւ նայեա՛ ի ձայն խնդրուածաց իմոց:
Յաւուր նեղութեան իմոյ կարդացի առ քեզ, եւ լուար ինձ:
Ոչ
ոք է նման քեզ յաստուածս, Տէ՛ր, եւ ոչ ոք է որպէս զգործս քո:
Զամենայն ազգս զոր արարեր, եկեսցեն եւ երկիր պագեսցեն առաջի քո, Տէ՛ր, եւ փառաւոր արասցեն զանուն քո յաւիտեան:
Մեծ ես դու, Տէ՛ր, եւ առնես սքանչելիս, եւ դու միայն ես Աստուած:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի ճանապարհի քում, եւ գնացից ի ճշմարտութեան քում, եւ ուրախ եղիցի սիրտ իմ՝ երկնչել յանուանէ քումմէ:
Խոստովան եղէց առ քեզ, Տէր Աստուած իմ, բոլորով սրտիւ իմով եւ փառաւոր արարից զանուն քո յաւիտեան:
Մեծ եղեւ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, Տէ՛ր, եւ փրկեցեր զանձն իմ ի դժոխոց ներքնոց:
Աստուած,
անօրէնք յարեան ի վերայ իմ, եւ ժողովք հզօրաց խնդրեցին զանձն իմ, եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Այլ դու, Տէր Աստուած իմ, գթած ես եւ ողորմած, երկայնամիտ, բազումողորմ եւ ճշմարիտ. նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո. կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն, զի դու, Տէր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից.ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Փա՜ռք քեզ, Աստուած, փա՜ռք քեզ. յաղագս ամենայնի, Տէր, փա՜ռք քեզ:
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք: Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն
Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:

Սաղմոս ՃԼԹ. (Յաշակերտի դասէն)

Ապրեցո՛ զիս, Տէ՛ր, ի մարդոյ չարէ. յառնէ անիրաւէ փրկեա՛ զիս:
Խորհեցան զանօրէնութիւն ի սիրտս իւրեանց. զօր ամենայն պատրաստեցան ի պատերազմ:
Սրեցին զլեզուս իւրեանց որպէս զօձի, եւ թոյնք իժից ի ներքոյ շրթանց նոցա:
Պահեա՛
զիս, Տէ՛ր, ի ձեռաց մեղաւորի. եւ ի մարդոյ չարէ փրկեա զիս:
Խորհեցան խափանել զգնացս իմ, թագուցին ամբարտաւանք որոգայթ ինձ:
Լարս ձգեցին որոգայթ ոտից իմոց, շուրջ զշաւղօք իմովք եդին ինձ զգայթակղութիւն:
Ասացի՝ Տէր Աստուած իմ ես դու. ո՛ւնկն դիր, Տէ՛ր, ձայնի աղօթից իմոց:
Տէր, Տէր զօրութիւն փրկութեան իմոյ. հովանի գլխոյ իմոյ. յաւուր պատերազմի:
Մի՛
մատներ զիս Տէ՛ր, ի ցանկութիւն մեղաւորաց, ոյք խորհեցան վասն իմ, մի՛ ընդ վայր հարկաներ զիս:
Զի մի՛ երբէք բարձրասցին, եւ խորհուրդք նոցա մի՛ կատարեսցին. վախճան կատարածի նոցա՝ վաստակ շրթանց իւրեանց ծածկեսցէ զնոսա:
Արկցես ի վերայ նոցա զկայծակունս հրոյ եւ կործանեսցես զնոսա. ի տառապանաց մի՛ կարասցեն կեալ:
Մարդոյ
լեզուանւոյ մի՛ յաջողեսցի ի վերայ երկրի. զայր մեղաւոր չարիք իւր որսասցեն ի կորուստ:
Ծանեայ՝ զի առնես, Տէր, դատաստան աղքատի եւ իրաւունս տնանկի:
Արդարք գոհասցին զանուանէ քումմէ. եւ բնակեսցին ուղիղք առաջի երեսաց քոց:
Տէր, կարդացի առ քեզ եւ լո՛ւր ինձ. նայեա՛ ի ձայն աղօթից իմոց՝ ի կարդալ իմում առ քեզ:
Ուղիղ
եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո, Տէ՛ր. համբարձումն ձեռաց իմոց պատարագ երեկոյի:
Դի՛ր, Տէր, պահապան բերանոյ իմոյ եւ դուռն ամուր՝ շրթանց իմոց. զի մի՛ խոտորեսցի սիրտ իմ
բանիւ չարութեան:
Ի
պատճառել զպատճառս մեղաց ընդ մարդս, որ գործեն զանօրէնութիւն. եւ ոչ եղէց կցորդ ընտրելոց նոցա:
Խրատեսցէ զիս արդարն ողորմութեամբ՝ եւ յանդիման արասցէ. իւր մեղաւորի մի՛ օծցէ զգլուխ իմ, եւ աղօթք իմ ի կամս նորա:
Արգելան մերձ առ վիմին դատաւորք նոցա. լուիցեն բանից իմոց եւ քաղցրասցին:
Ո
րպէս թանձրութիւն հողոյ՝ զի սփռեալ է ի վերայ երկրի. ցրուեսցին ոսկերք նորա մերձ ի դժոխս:
Առ քեզ, Տէր, Տէր, են աչք իմ. ի քեզ յուսացայ, Տէր, մի՛ հաներ զհոգի յինէն:
Պահեա՛ զիս յորոգայթէ, որ թագուցաւ ինձ, ի գայթակղութենէ գործողին զանօրէնութիւն:
Անկցին ի ցանցս նորա մեղաւորք. միայն եմ ես՝ մինչեւ անցից:
Ձայնիւ իմով ես առ Տէր կարդացի. ձայնիւ իմով զՏէր աղաչեսցի:
Սփռեցից առաջի Տեառն զաղօթս իմ, եւ զնեղութիւնս իմ առաջի նորա պատմեցից:
Ի նուաղիլ
յինէն հոգւոյ իմոյ, դու, Տէր, ծանեար զշաւիղս իմ. ի ճանապարհ յոր եւ գնայի՝ թագուցաւ ինձ որոգայթ:
Հայէի յաջմէ եւ տեսանէի, եւ ոչ ոք էր որ ճանաչէր զիս. կորեաւ յինէն փախուստ իմ եւ ոչ գտաւ խնդրող անձին իմոյ:
Աղաղակեցի առ քեզ, Տէր, եւ ասացի. դու ես յոյս եւ բաժին իմ յերկրին կենդանեաց:
Նայեա՛, Տէր, յաղօթս իմ, զի ես խոնարհ եղէ յոյժ. ապրեցո՛ զիս ի հալածչաց իմոց՝ զի հզօր եղեն քան զիս:
Տէր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ, գոհանամ զանուանէ քումմէ:
Եւ քեզ սպասեն արդարք, մինչեւ հատուսցես:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

ԵՐԳ
Կիւրակամտից

Ալէլուիա, ալէլուիա:

(Աշակ. դաս.) Լոյս զըւարթ սուրբ փառաց անմահի Հօր երկնաւորի սրբոյ կենարարի Յիսուս Քրիստոս:
(Աւագերից.դաս) Եկեալքս ի մըտանել արեգականն, տեսաք ըզլոյս երեկոյիս: Օրհնեմք ըզՀայր եւ զՈրդի եւ ըզսուրբ Հոգիդ Աստուծոյ. եւ ամենեքեան ասեմք ամէն: Արժանաւորեա ըզմեզ զյամենայն ժամ, օրհնել ձայնիւ երգով զանուն փառաց ամենասուրբ Երրորդութեանդ: Որ տայ զկենդանութիւն, վասն որոյ եւ աշխարհս ըզքեզ փառաւորէ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Օրհնեալ Տէր, որ բնակեալդ ես ի բարձունս, եւ օրհնեալ են փառք մեութեան քոյ, որ հաստատեցեր զլուսաւորս ի բարձունս, ի յերկնից զլոյս ծագեցեր ընդ ամենայն տիեզերս: Արարեր զարեգակն լուսատու տուընջեան, զլուսինն եւ զաստեղս՝ լուսատու գիշերոյ եւ զլոյս ճրագի. դու ես լոյս գովելի, սուրբ եւ առաջին լոյսն. ի քէն փախնու խաւարն. եւ զլոյս քո կենդանի, Տէր, ծագեա ի սիրտս մեր: Եւ մեք միաբան ասասցուք. օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց քոց. եւ քեզ երգեմք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ. դաս.) Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան համբառնալով զձեռս մեր փառաւորեմք զքեզ, Տէր Աստուած մեր, որ շնորհեցեր մեզ զտիւս խաղաղութեամբ անցուցանել եւ հասանիլ ի ժամ երեկոյիս: Արժանաւորեա՛ զմեզ, Տէր, սուրբ սրտիւ, հրեշտակային երգով գոհաբանութիւն մատուցանել Տեառն Աստուծոյ ամենակալիդ. կեցո՛ եւ ողորմեա՛: Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր, ըստ մեծի ողորմութեան քում. ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Հասեալքս ի ժամ երեկոյիս ամենեքեան անդադար փառաւորեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ զՀոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՄԵՍԵԴԻՔ
Ըստ աւուր պատշաճի (Սկսուածք յաւագ երիցու դասէն)
Ծննդեանն Քրիստոսի եւ Աւետեաց եւ Վերափոխմանն եւ այլոց տօնից Աստուածածնի

Ա. Տէր ասաց ցիս՝ որդի իմ ես դու, եւ ես այսօր ծնայ զքեզ:
Ընդէ՞ր խռովեցան հեթանոսք. եւ ժողովուրդք խորհեցան ի սնոտիս:
Բ. Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով:
Զի հայեցաւ ի խոնարհութիւն աղախնոյ իւրոյ. ահա յայսմհետէ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Գ. Իջցէ որպէս զանձրեւ ի վերայ գեղման. որպէս ցօղ, զի ցօղէ յերկիր:
Աստուա՛ծ, զիրաւունս քո արքայի տո՛ւր, եւ զարդարութիւնս քո որդւոյ թագաւորի:

Յարութեան

ԱՁ. Տէր կարող եւ հզօր, Տէր կարող ի պատերազմի:
Տեառն
է երկիր լրիւ իւրով, աշխարհ եւ ամենայն բնակիչք նորա:
ԱԿ. Աթոռ քո, Աստուած, յաւիտեանս յաւիտենից, գաւազան ուղղութեան գաւազան արքայութեան քո:
Բղխեաց սիրտ իմ զբան բարի, եւ ասեմ զգործս իմ թագաւորի:
ԲՁ. Տէր թագաւորեաց, ցնծասցէ երկիր. ուրախ եղիցին կղզիք բազումք:
Երեւեցան փայլատակունք նորա տիեզերաց, ետես եւ սասանեցաւ երկիր:
ԲԿ. Երգեցէ՛ք Տեառն երգ նոր, ամենայն երկիր. ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:

Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ, ծաներուք զի նա է Տէր Աստուած մեր:
ԳՁ.Եկայք եւ տեսէք զգործս Աստուծոյ, որ արար զնշանս եւ զարուեստս ի վերայ երկրի:
Աստուած
մեր ապաւէն եւ զօրութիւն. օգնական ի վերայ նեղութեանց, որք գտին զմեզ յոյժ:
ԳԿ.Աստուած մեր յերկինս եւ յերկրի. զամենայն զոր ինչ կամեցաւ եւ արար:
Յելանելն
Իսրայելի յԵգիպտոսէ, տանն Յակոբայ ի ժողովրդենէ այլազգեաց:
ԴՁ. Եղիցի ձեռն քո ի վերայ առն, աջ քո ի վերայ որդւոյ մարդոյ՝ զոր զօրացուցեր զնա ի քեզ:
Ո
ր հովուեսդ Իսրայելի՝ նայեաց, որ առաջնորդես որպէս խաշին Յովսեփու:
ԴԿ. Աստուած աստուծոց Տէր խօսեցաւ. եւ կոչեաց զերկիր:
Յելիցն արեգական մինչեւ ի մուտս արեւու:

Գալստեան

Օրհնեալ որ գաս յանուն Տեառն, օրհնեալ որ գալոց ես:
Տէր Աստուած մեր երեւեցաւ մեզ. արարէ՛ք տօնս ուրախութեան կանխաւ, մինչեւ յանկիւնս սեղանոյ:

Եկեղեցւոյ

Աստ օրհնեցէք ամենայն ծառայք Տեառն զՏէր:
Ո՛ կայք ի տան Տեառն ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ:

Խաչին

Ետուր երկիւղածաց քոց նշան, զի ապրեսցին երեսաց աղեղան:
Որպէս փրկեցան սիրելիք քո, կեցո՛ աջով քո եւ լո՛ւր մեզ:

Կիւրակամտից

Սիրեցի՝ զի լուիցէ Տէր զձայն աղօթից իմոց:
Զի խոնարհեցոյց զունկն իւր առ իս, եւ ես յաւուրս իմ կարդացի առ նա:

Մարտիրոսաց

ԱՁ. Եղիցի ողորմութիւն քո, Տէր, ի վերայ մեր, որպէս յուսացաք ի քեզ:
Ցնծասցէ՛ք,
արդարք, ի Տէր. ուղղոց վայել է օրհնութիւն:
ԱԿ.Տէր սիրէ զիրաւունս եւ ոչ ընդ վայր հարկանէ զսուրբս իւր:
Փրկութիւն արդարոց ի Տեառնէ է. վերակացու է նոցա ի ժամանակս նեղութեան:
ԲՁ. Սքանչելի է Աստուած ի վերայ սրբոց իւրոց. Աստուած Իսրայելի:
Տէր Աստուած օրհնեալ. օրհնեալ է Տէր զօրհանապազ:
ԲԿ. Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:
Համբարձի
զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն:
ԳՁ.Աստուած փառաւորեալ է ի խորհուրդս սրբոց իւրոց. մեծ եւ ահաւոր ի վերայ այնոցիկ որք շուրջ են զնովաւ:
Խոստովան
եղիցին երկինք սքանչելեաց քոց, Տէր, եւ ճշմարտութիւն քո յեկեղեցիս սրբոց:
ԳԿ. Սիրեցից զքեզ, Տէր, զօրութիւն իմ. Տէր հաստատիչ իմ, ապաւէն իմ եւ Փրկիչ իմ:
Աստուած
օգնական իմ. եւ ես յուսամ ի նա. ապաւէն իմ, եղջիւր փրկութեան իմոյ՝ ընդունելի իմ է:
ԴՁ. Մերձ է Տէր առ ամենեսեան՝ ոյք կարդան առ նա, առ ամենեսեան՝ ոյք կարդան առ նա ճշմարտութեամբ:
Զկամս երկիւղածաց իւրոց առնէ Տէր, աղօթից նոցա լսէ եւ կեցուցանէ զնոսա:
ԴԿ. Արդարքն որպէս զարմաւենիս ծաղկեսցին. որպէս զմայրսն Լիբանանու բազումք եղիցին:
Տնկեալք եղիցին ի տան Տեառն. եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ ծաղկեսցին:

Ապաշխարութեան

ԱՁ. Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ նա:
Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուած, ըստ արդարութեան իմոյ:
ԱԿ. Մի՛ ասասցէ թշնամին իմ, թէ յաղթեցի նմա. կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն՝ թէ ես սասանեցայց:
Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն. մինչեւ յե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր Աստուած իմ:
ԲՁ. Բերան արդարոյ պատմէ զիմաստութիւն, եւ լեզու նորա խօսեսցի զիրաւունս:
Մի՛ նախանձիր ընդ չարս, եւ մի՛ ընդ այնոսիկ՝ ոյք գործեն զանօրէնութիւն:
ԲԿ. Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում, Տէր, ըստ բանի քում:
Քաղցր ես դու, Տէր, եւ քաղցրութեամբ քով խրատեա՛ զիս:
ԳՁ.Նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր Աստուած իմ:
Մինչեւ յե՞րբ, Տէր, մոռանաս զիս իսպառ. Մինչեւ յե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն:
ԳԿ. Գթութիւնք քո բազում են, Տէր, ըստ իրաւանց քոց կեցո՛ զիս:
Տե՛ս զխոնարհութիւն իմ եւ փրկեա զիս. զի զօրէնս քո ես ոչ մոռացայ:
ԴՁ.Աստուա՛ծ, յօգնել ինձ նայեա՛ց. եւ, Տէր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ:
ԴԿ. Լո՛ւր, Աստուած, աղօթից իմոց յաղաչեալ ինձ առ քեզ, յերկիւղէ թշնամւոյն փրկեա՛ զանձն իմ:
Ծածկեսցես զիս ի ժողովոց չարաց, ի բազմութենէ ոյք գործեն զանօրէնութիւն:

Աղուհացից

Երկուշաբթի. Դարձո՛ զիս, Տէ՛ր, ի մեղաց իմոց, եւ զամենայն անօրէնութիւնս իմ քաւեա՛ յինէն:
Ողորմեա՛ ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ մեծի ողորմութեան քում, ըստ բազում գթութեան քում քաւեա՛ զանօրէնութիւնս իմ:
Երեքշաբթի. Երանի ամենեցուն, ոյք երկնչին ի Տեառնէ, եւ գնան ի ճանապարհս նորա:
Զվաստակս ձեռաց քոց կերիցես. երանի է քեզ եւ բարի եղիցի:
Չորեքշաբթի.Մի՛ թողուր զիս, Տէր Աստուած իմ, եւ մի՛ ի բացեայ առնէր յինէն. նայեաց յօգնել ինձ, Տէր փրկութեան իմոյ:
Տէր, առաջի քո է ամենայն ցանկութիւն իմ, եւ հեծութիւն իմ ի քէն ոչ ծածկեցաւ:
Հինգշաբթի. Մի՛ ընկենուր զիս, Տէր, ի ժամանակս ծերութեան, ի պակասել զօրութեան իմոյ մի՛ թողուր զիս:
Ի քեզ, Տէր, յուսացայ. մի՛ ամաչեցից յաւիտեան, յարդարութեան քում փրկեա՛ եւ ապրեցո՛ զիս:
Ուրբաթ. Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէր, ըստ բանի քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Ձայնի իմում լո՛ւր, Տէր, ըստ ողորմութեան քում, եւ յիրաւունս քո կեցո՛ զիս:

Ի մեծի Հինգշաբթի

Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ, եւ շուրջ եղէց զսեղանով քո, Տէր:
Տէր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քո, եւ զտեղի յարկի փառաց քոց:

Ուղղեցի

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո, Տէր:
Զերեկոյի աղօթս մեր ընկալ, Տէր, եւ զտարածումն ձեռաց մերոց:

Ի մեծի Ուրբաթուն

Ետուն ի կերակուր ինձ լեղի, եւ ի ծարաւ իմ արբուցին ինձ քացախ:
Եղիցին սեղանք նոցա առաջի նոցա յորոգայթ. ի հատուցումն եւ ի գայթակղութիւն:

Ուղղեցի

Ուղիղ եղիցին աղաչանք մեր որպէս խունկ առաջի քո, Տէր:
Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի:

Կարգ ուղիղ եղիցեաց

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ:
Որպէս խունկ առաջի քո, Տէր: Համբարձումն ձեռաց իմոց: Պատարագ երեկոյի:

Յատուկ առ աջակողմեանն

Ուղիղ եղիցին աղօթք իմ որպէս խունկ առաջի քո, Տէր:
Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի: Տէր, աղաղակեցի առ քեզ եւ լուր ինձ:
Նայեա ի ձայն խնդրուածաց իմոց՝ յաղաղակել իմում առ քեզ:

ՔԱՐՈԶ

Կիւրակամտից եւ ամենայն աւուրց տէրունեաց (Աշակ. դաս.)
Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ. Տէ՛ր, ողորմեա՛:
Տէ՜ր, ողորմեա՜:
Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն ամենայն սուրբ եւ ուղղափառ եպիսկոպոսաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն հայրապետին մերոյ Տեառն
(այսանուն)կենաց եւ փրկութեան հոգւոյ նորին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն բարեպաշտ թագաւորաց եւ աստուածասէր իշխանաց, զօրավարաց եւ զօրաց նոցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Վասն զի Տէրն ամենակալ հնազանդեցուսցէ առաջի նոցա զամենայն պատերազմունս թշնամեաց՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս հարց եւ եղբարց մերոց՝ որք ի գերութեան են եւ ի չար ծառայութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս ճանապարհորդաց եւ նաւորդաց՝ խաղաղութեամբ հասանիլ ի նաւահանգիստն բարութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս հիւանդաց եւ ամենայն վշտացելոց փութապէս առողջութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քաղցրութեան, եւ պտղոց առատութեան՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս ուխտաւորաց եւ պտղաբերից ի սուրբ եկեղեցի Աստուծոյ՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Եւ յաղագս այնոցիկ, որք մատնեալ են ի ձեռս անօրինաց վասն անուանն Քրիստոսի՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս հոգւոցն հանգուցելոց, որք ճշմարիտ եւ ուղիղ հաւատով ի Քրիստոս ննջեցին՝ զՏէր աղաչեսցուք:
Յաղագս փրկելոյ զմեզ Տեառն Աստուծոյ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն՝ զՏէր աղաչեսցուք:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Բարեխօս ունիմք սուրբ զՄարիամ զԱստուածածինն՝ զփառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյսն, սուրբ զՅովհաննէս Մկրտիչն, սուրբ զՍտեփանոս նախավկայն, սուրբ զառաքեալսն եւ զմարգարէսն, զարի եւ զյաղթող սուրբ զվկայսն, եւ զմեծ խոստովանողն Քրիստոսի զհայրապետն մեր զսուրբն Գրիգոր Լուսաւորիչն Հայաստանեայցս աշխարհի:
Յիշեսջի՛ք եւ զամենայն սուրբս եւ նոքօք զՏէր աղաչեսցուք:
Զերեկս մերձեալ եւ զառաջակայ գիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք:
Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն.: Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր.:

ՔԱՐՈԶ
Ի տօնս սրբոց եւ յաւուրս պահոց (Աշակ. դաս.)

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, զթագաւորն խաղաղութեան յաղագս խաղաղութեան եւ վասն միայնոյ սուրբ կաթողիկէ եւ առաքելական եկեղեցւոյ. զի բազում ամս խաղաղութեամբ տացէ մեզ Տէր Աստուած մեր, եւ զթագաւորս խաղաղարարս առաքեսցէ առ մեզ վասն մեծի սուրբ եւ ահաւոր անուան իւրոյ. զպետս գաւառաց, զզօրավարս, զզօրագլուխս, զժողովուրդս, զմուտս, եւ զելս մեր խաղաղութեամբ պահեսցէ. եւ զամենայն պատերազմունս թշնամւոյն խորտակեսցէ ի մէնջ. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Զերեկս մերձեալ եւ զառաջակայ գիշերս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւնն.: Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեաց մեզ, Տէր Աստուած մեր.:

ԱՂՕԹՔ

Լո՛ւր ձայնից մերոց, Տէ՛ր Աստուած մեր. ընկալ զաղաչանս մեր, զհամբարձումն ձեռաց մերոց եւ զբանս աղօթից, սրբելով զերեկոյի պատարագս մեր ի հոտ անուշից՝ ի հաճոյս քեզ պատրաստել: Յաւել ի մեզ, Տէ՛ր ամենակալ, զհաւատ, զյոյս, զսէր, եւ զամենայն գործս առաքինութեան. որպէս զի ըստ կամաց քոց բարեսիրաց միշտ կրօնաւորեալք բարեպաշտութեամբ ի տուէ եւ ի գիշերի՝ արժանաւորք եղիցուք յաղագս անձանց մերոց փրկութեան, եւ վասն հոգեւոր կենացդ աղաչել զքեզ, Տէր, եւ գտանել ի քէն զշնորհս եւ զողորմութիւն. եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Քեզ երկիրպագանելով, Տէր Աստուած մեր, գոհանամք զքէն յաղագս խաղաղութեամբ անցուցանելոյ ի մէնջ զերկարութիւն տուընջեանս: Տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, աղաչեմք զքեզ՝ զերեկս եւ զառաջիկայ գիշերս առանց մեղաց եւ առանց գայթակղութեան անցուցանել. հաստատուն կալ եւ մնալ ի հաւատ, ի յոյս, ի սէր եւ ի պատուիրանապահութեան քո: Խնդրելով զխաղաղութիւն ամենայն աշխարհի, եւ եկեղեցւոյ քում սրբոյ զհաստատութիւն, եւ անձանց մերոց զփրկութիւն: Որպէս զի ընդունելով ի քէն զհայցուածս մեր եւ զմեծ վայելչական փառաբանութիւն միշտ ի բարձունս առաքեսցուք ամենազօր տէրութեանդ, Քրիստոս Աստուած մեր. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Եւ ասի Սուրբ Աստուած՝ ըստ պատշաճի:

Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հզօր, սուրբ եւ անմահ, որ խաչեցար վասն մեր, ողորմեա՛ մեզ: (Երիցս կրկնեա՛):

Կցորդ

Փառաւորեալ եւ օրհնեալ միշտ սուրբ կոյս Աստուածածին Մարիամ, մայր Քրիստոսի, մատո՛ զաղաչանս մեր Որդւոյ քո եւ Աստուծոյ մերոյ:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Փրկել զմեզ ի փորձութենէ եւ յամենայն վտանգից մերոց:

ՔԱՐՈԶ

(Յաւագ երիցու դասէն)

Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն լսելի լինելոյ Տեառն Աստուծոյ ձայնի աղաչանաց մերոց՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին, եւ իջանելոյ ի վերայ մեր ողորմութեան եւ գթութեան Տեառն Աստուծոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամենեցուն:

Սաղմոս ՃԻ.
(Յաւագ երիցու դասէն)

Համբարձի զաչս իմ ի լերինս, ուստի եկեսցէ ինձ օգնութիւն:
Օգնութիւն ինձ ի Տեառնէ եկեսցէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:
Մի՛
տար ի սասանութիւն զոտն քո, եւ մի՛ ննջեսցէ պահապան քո:
Որպէս ոչ ննջէ եւ ոչ ի քուն երթայ պահապանն Իսրայելի:
Տէր պահեսցէ զքեզ, եւ Տէր ընկալցի աջոյ ձեռամբն իւրով:
Արեգակն ի տուէ քեզ մի՛ մեղիցէ, եւ մի՛ լուսինն ի գիշերի:
Տէր պահեսցէ զքեզ յամենայն չարէ, պահեսցէ Տէր զանձն քո:
Տէր պահեսցէ զմուտ եւ զել քո՝ յայսմհետէ մինչեւ յաւիտեան:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Աստ ասի Համբարձի շարական՝ըստպատշաճի
(Յաւագ երիցու դասէն)
Ի կիւրակամտի զա՛յս ասա.

ԱՁ.

Սուրբ ես, Տէր զօրութեանց, որ բնակեալդ ես ի յերկինս. եւ բարեբանիս ի սրբոց քոց: Երկնային զօրութիւնք, սերովբէք եւ քերովբէք, անդադար օրհնեն սուրբ զանունըդ քո: Քահանայք ընդ նոսին, պաշտօնեայք եւ ժողովուրդք երկիրպագեսցուք տէրութեանըդ քո:

Լոյսդ, որ յառաջ քան զյաւիտեանս ի Հօրէ առաքեցար, եւ լուսով իմանալեաւ լըցեր զարարածս. օրհնեալ ես, թագաւոր յաւիտենից: Որ ըզլոյսն ի սկըզբանէ հաստատեցեր վերըստին, եւ զխաւարն անգիտութեան յարութեամբըդ քո հալածեցեր՝ օրհնեալ ես, թագաւոր յաւիտենից: Ուստի եւ մեք լուսաւորեալքս ընդ լուսեղէն զըւարթնոցն երգեսցուք ցընծութեամբ ի յարութեան երեկոյիս, օրհնեալ ես, թագաւոր յաւիտենից:

Երկնաքաղաքացին Յովհաննէս, մեծն ի ծնունդըս կանանց, քարոզէր յանապատի ազդարարող բարբառովն զծագումըն լուսոյ արեգականն արդարութեան: Ճըշմարիտ մարգարէ եւ ձեռնադրող Որդւոյն Աստուծոյ, յառաջընթաց կարապետ եւ պատմող աստուածային օրինացն, հորդէր ճանապարհս թագաւորին յաւիտենից: Յանօրէն գինարբուսն մոլեգնեալ Հերովդիադայ, ի պարգեւի մասին խընդրէր ըզգլուխ մարգարէին. շիջուցանել զարուսեակն եւ զանաղօտ լապտերն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: սրբուհւոյ Աստուածածնին բարեխօսութեամբ պարգեւեա՛ երկրպագուացս ամենասուրբ Երրորդութեանդ՝ զյարութիւն յուսոյ կենացըն յաւիտենից:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:
Զհաւատացեալ ժողովուրդըս սուրբ Երրորդութեանդ եւ զապաւինեալս ի խորան փառաց քոց՝ պահեա անխըռով ի խաղաղութեան:

Իսկ յաւուր տօնի Առաքելոց ի տեղի Երկնաքաղաքացւոյն ասի այս.

Ի քէն հայցեմք բազումողորմ ի ձեռն սրբոց քոց առաքելոցն. խընայեա Տէր ի յանձինս մեր: Զորս ընտրեցեր յառաջգիտութեամբ զարժանացելոցն անձինս, տպաւորեալ ի նոսա զՀոգի շնորհաց քոց, որով վանեալ հերքեցին զապստամբ զթշնամին. բարեխօսութեամբ սոցա խնա: Որք զխաւարն անգիտութեան մերկացին յամենայն ազանց, զգեստաւորեալ զհեթանոսս՝ առաքելական կոչմամբ ի յոյս կենացն յաւիտենից. բարեխօսութեամբ սոցա խնա: Վասնորոյ եւ մեք հաւատացեալքս կատարեսցուք զյիշատակ սրբոց առաքելոցն. աղաչեմք զքեզ, որ միայն գթածդ ես, առատաձեռնեա ի մեզ զմեծ քո զողորմութիւնդ. Տէր, որ կեցուցանես զամենայն արարածս: Փառք: Արդ աղաչեա, մայր Աստուծոյ, զծնեալն ի քէն վասն մեր. զի ընդ նմին պահելով՝ սուրբ յարութեամբ նորա նորոգիցուք, առ նա միշտ բարեխօսեա կեցուցանել զմեզ: Այժմ: Այսօր ցնծան առաքեալքն. զարդարեալք ի շնորհաց Հոգւոյն սրբոյ մեծացուցանելով զելօղն ի Հօրէ:

Կամ. Եւ համբարձեալ զձայնն Յուդայի խնդրելով ի Տեառնէ զտենչալին ամենեցուն սուրբ զխաչն. եւ հաւատով գոչէր, եկա՛յք երկրպագեսցուք աստուածային սուրբ նշանիս՝ մեծացուցանելով զծնեալն ի կուսէն:

ՀԱՄԲԱՐՁԻՔ
Յարութեան

ԳԿ.

Ա. Ըզքո յարութիւնդ օրհնեմք, մարդասէր, աղաղակելով. Տէր, փառըք քեզ: Զոր օրհնեն սերովբէքն եւ գովեն քերովբէքն. աղաղակելով. Տէր, փառըք քեզ: Անդադար բերանով, անհանգիստ բարբառով աղաղակելով. Տէր, փառըք քեզ:

ԳԿ.

Բ. Առեալ եւ մեր զօրհնութիւնս հրեշտակացն երգեմք եւ ասեմըք. փառք յարութեան քո, Տէր: Որ խաչեցար վասըն մեր, թաղեցար եւ յարեար, ազատեցեր ի մեղաց: Սուրբ Աստուած, սուրբ եւ հըզօր, սուրբ եւ անմահ թագաւոր:

Մարտիրոսաց

ԳԿ.

Այսօր մարտիրոսաց դասքըն ցընծացեալ բերկրին ընդ առաջ Տեառն Քրիստոսի Որդւոյն Աստուծոյ: Ձայն ի յերկնից վըկայեալ ասէ. եկայք, օրհնեալք Հօր իմոյ, ժառանգորդք երկնից խորանացն: Լըցէք ըզտեղի անկելոցն ապստամբողական թըշնամւոյն, որ ի յերկնից վայր անկեալ:

Ապաշխարութեան

ԴԿ.

Մըտցեն աղօթք իմ, Տէր, ի տաճար սուրբ քո. Եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ քումմէ: Հովանասցի աջ քո, Տէր, ի վերայ ստեղծուածոց քոց. եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ քումմէ: Զերեկոյի աղօթս մեր ընկալ, Տէր, բարեխօսութեամբ ծնողի քո, եւ առաքեա՛ ի մեզ, Տէր, զօգնութիւն ի լեռնէ սրբոյ քումմէ:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ. դաս.) Վասն խաղաղութեան ամենայն աշխարհի, եւ հաստատութեան սրբոյ եկեղեցւոյ զՏէր աղաչեսցուք: Ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

(Աշակ. դաս.) Հայր գթած, բարեխնամող՝ արարիչ ամենայն արարածոց, ընկա՛լ զպաղատանս ծառայից քոց ի ժամ երեկոյիս, որ առատդ ես առ ամենեսեան՝ պարգեւօք բարերարութեան քո: Ողորմեա՛, Տէր, ամենայն աշխարհի, եւ եկեղեցւոյ քում սրբոյ, հիւանդաց, վշտացելոց, ճանապարհորդաց, նաւորդաց, խոստովանողաց, ապաշխարողաց եւ հոգւոցն հանգուցելոց: Զի դու, Տէր ամենակալ, գիտես զպէտս մեր եւ զկարիս՝ առաւել քան զոր խնդրեմք եւ իմանամք, եւ քեզ ընդ Որդւոյ եւ ամենասրբոյ Հոգւոյդ վայել է փառք իշխանութիւն եւ պատիւ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Յաւուրսաղուհացիցաստասի՝Տէր ամենակալն. եւ իւր Քարոզն եւ Աղօթքն. տե՛ս յերես 234. եւ յետ նորա՝ Որ բնակեալն: Իսկ յայլ աւուրս պահոց եւ ի տօնս մարտիրոսաց՝ ասի միայն Որ բնակեալն: Եւիկիրակամուտս՝Աստօրհնեցէքն:

Արձակման փոխ Սաղմոս Ղ.

(Աշակ. դաս.)Որ բնակեալն է յօգնութիւն բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:
Ասասցէ Տեառն, ընդունող իմ ես դու. ապաւէն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ի նա:
Նա փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, եւ ի բանիցն ի խռովութենէ:
Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թեւոց նորա յուսասցիս:
Որպէս զէն՝ շուրջ եղիցի զքեւ ճշմարտութիւն նորա:
Ոչ երկիցես դու երկիւղէ գիշերի եւ ոչ ի նետէ՝ որ թռչի ի տուէ:
Յիրէ, որ շրջի ի խաւարի, ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր:
Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք ընդ աջմէ քումմէ. եւ առ քեզ ինչ ոչ մերձեսցին:
Բայց միայն աչօք քովք հայեսցիս դու, եւ զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես. զի դու, Տէր, յոյս իմ ես:
Զբարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. զի ո՛չ հասցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:
Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո, պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:
Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ. զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո:
Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. եւ առ ոտն կոխեսցես զառիւծն եւ զվիշապն:
Քանզի յիս յուսացաւ, եւ փրկեցից զնա. հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ:
Կարդասցէ առ իս՝ եւ ես լուայց նմա. եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան:
Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա. երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա զփրկութիւն իմ:
Առ քեզ, Տէր, համբարձի զաչս իմ. որ բնակեալդ ես ի յերկինս:
Որպէս աչք ծառայի ի ձեռն Տեառն իւրոյ եւ որպէս աչք աղախնոյ ի ձեռն տիկնոջ իւրոյ:
Այնպէս են աչք մեր առ քեզ, Տէր Աստուած մեր, մինչեւ ողորմեսցիս ի վերայ մեր:
Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր, ողորմեա՛ց մեզ. զի բազում լցաք արհամարհանօք:
Եւս առաւել լցան անձինք մեր նախատանօք, որ նախատէին զմեզ, եւ արհամարհանօք ամբարտաւանից:
Աստուած, յանուան քում կեցո՛ զիս, եւ ի զօրութեան քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուած, լո՛ւր աղօթից իմոց. ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ. եւ ոչ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ, ճշմարտութեամբ քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ, խոստովան եղէց անուան քում, Տէր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեսցէ զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՄԱՂԹԱՆՔ

Զբարձրեալն զՔրիստոս արասցուք մեզ ապաւէն, զի ո՛չ հասցեն առ մեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս մեր:

ՔԱՐՈԶ

(Աշակ. դաս.) Եւ մեք միաբան զողորմութիւն ի Տեառնէ խնդրելով՝ ասասցուք ամենեքեան միաբանութեամբ:
Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՈԹՔ

(Աշակ.դաս.) Յոյս կենաց, ընդունող աղոթից, քաւիչ մեղաց եւ կատարիչ խնդրուածաց, Քրիստոս Աստուած մեր, ընկա՛լ զպաղատանս մեր ի ժամ երեկոյիս՝ բարեխօսութեամբ սուրբ Աստուածածնին եւ աղաչանօք ամենայն սրբոց քոց: Լո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛. ներեա՛, քաւեա՛ եւ թո՛ղ զմեղս մեր. արժանաւորեա՛գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտեանս. ամէն:

(Աշակ. դաս.) Յիշեա՛, Տէ՛ր, զպաշտօնեայս քո, զծնողսն մեր, զվարդապետս, զեղբարս, զընկերս, զկերակրիչս, զուխտաւորս, զճանապարհորդս, զհանգուցիչս, զվաստակաւորս, զխոստովանողս, զապաշխարողս, զգերիս, զհիւանդս, զնեղեալս, զիշխանս, զչարարարս, զբարերարս, զթշնամիս, զատելիս, եւ որք պատուիրեցին մեզ հաւատով:

Յիշեա՛, Տէ՛ր, եւ ողորմեա՛:

(Աւագ երիցու) Բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, քո անմոռաց գիտութեամբդ եւ անբաւ մարդասիրութեամբդ յիշեա՛ զամենայն հաւատացեալս ի քեզ եւ ողորմեա՛ ամենեցուն: Օգնեա՛ եւ փրկեա՛ յիւրաքանչիւր վտանգից եւ ի փորձութեանց: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Հայր մեր որ յերկինս ես.:

Փ Ո Խ
Կիրակամտից

(Աշակ. դաս.) Աստ օրհնեցէ՛ք ամենայն ծառայք Տեառն զՏէր, ո՛ կայք ի տան Տեառն եւ ի գաւիթս Աստուծոյ մերոյ:
Ի գիշերի համբարձէ՛ք զձեռս ձեր ի սրբութիւն, եւ օրհնեցէ՛ք զՏէր:
Օրհնեսցէ զմեզ Տէր ի Սիոնէ, որ արար զերկինս եւ զերկիր:
Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, բոլորով սրտիւ իմով. առաջի հրեշտակաց սաղմոս ասացից քեզ:
Զի լուար զբանս
բերանոյ իմոյ. երկիր պագից ի տաճար սուրբ քո, եւ խոստովան եղէց անուան քում, վասն ողորմութեան եւ ճշմարտութեան քոյ:
Մեծ արարեր յամենայնի զանուն սուրբ քո. յորում աւուր կարդամ առ քեզ, վաղվաղակի լո՛ւր ինձ, եւ բազում արասցես զօրութիւնս յանձն իմ:
Խոստովան եղիցին առ քեզ ամենայն թագաւորք երկրի, զի լուան զբանս բերանոյ քո, եւ օրհնեսցեն
զճանապարհս քո:
Մեծ են փառք Տեառն. բարձր է Տէր, զխոնարհս տեսանէ եւ զբարձունս ի հեռաստանէ ճանաչէ:
Թէ
գնացից ես ի մէջ նեղութեանց, կեցուսցես զիս ի բարկութենէ թշնամւոյն:
Ձգեցեր զձեռն քո, եւ փրկեաց զիս աջ քո. եւ Տէր հատուսցէ ընդ իմ:
Տէր,
ողորմութիւն քո յաւիտեան, զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ:
Աստուած, յանուան քում կեցո՛ զիս, եւ ի զօրութեան քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուած, լո՛ւր աղօթից իմոց, ունկն դի՛ր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ, եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ. եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել
զչարն ի թշնամիս իմ, ճշմարտութեամբ քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ, եւ խոստովան եղէց անուան քում, Տէր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

ՔԱՐՈԶ

Խնդրեսցուք հաւատով միաբանութեամբ ի Տեառնէ՝ զի զողորմութեան զշնորհս իւր արասցէ ի վերայ մեր: Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Կեցո՛, Տէ՛ր:

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

ԱՂՕԹՔ

Թագաւոր խաղաղութեան, օգնական եւ փրկիչ անձանց մերոց, Քրիստոս Աստուած մեր, պարսպեալ պահեա՛ զժողովուրդս քո ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քո ի խաղաղութեան: Փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Աղօթք ի կիրակամուտս յինանց

Քում ամենազօր եւ հրաշալի յարութեանդ, Քրիստոս Աստուած մեր, երկիրպագանեն զօրք հրեշտակաց, զի դու միայն ունիս զանմահութիւն, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց: Եւ մեք, հողեղէն արարածքս, խոնարհեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք, զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք: Եւ ընդ երկնային զօրսն մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս, ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեան յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս ես.:

Ք Ա Ր Ո Զ
Խ ա չ ի

Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ:
Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Ա Ղ Օ Թ Ք

(Աւագ երիցու) Պահպանեա՛ զմեզ, Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա՛ յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն: Արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն:

Խ Ր Ա Տ Ք
Վասն երկրպագութեան եկեղեցւոյ

Ուրախ եղէ ես ոյք ասէին ցիս՝ ի տուն Տեառն երթիցուք մեք:
Հասեալ կային ոտք մեր առ դրունս քո, Երուսաղէմ:
ԶԵրուսաղէմ շինեալ որպէս
քաղաք, եւ բնակութիւն իւր շուրջ զնովաւ:
Անդ ելանէին ազգք ազգք Տեառն ի վկայութիւն Իսրայելի՝ խոստովան լինիլ անուան Տեառն:
Անդ արկեալ են աթոռք դատաստանի. աթոռս արկեալ են ի տան Դաւթի:
Հարցէք զողջունէ Երուսաղէմի եւ զշինութենէ՝ ոյք սիրէք զՏէր:
Եղիցի խաղաղութիւն ի զօրութեան քում, եւ շինութիւն յաշտարակս յամուրս քո:
Վասն
եղբարց եւ ընկերաց իմոց խօսեցայ զխաղաղութիւն, վասն քոյ եւ վասն տան Տեառն Աստուծոյ մերոյ խնդրեցաք զբարութիւն ի քէն:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն. զի դու, Տէր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ք Ա Ր Ո Զ
Եկեղեցւոյ

Սուրբ եկեղեցեաւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց, եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Ա Ղ Օ Թ Ք

Առ դրան սրբոյ եկեղեցւոյս, եւ առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս՝ խոնարհեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք. զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող տէրութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Փ Ո Խ

Աղաղակեցէ՛ք առ Տէր, ամենայն երկիր, ծառայեցէ՛ք Տեառն ուրախութեամբ:
Մտէ՛ք առաջի նորա ցնծութեամբ. ծաներո՛ւք, զի նա է Տէր Աստուած մեր:
Նա՛ արար
զմեզ եւ ո՛չ մեք էաք, մեք ժողովուրդք եւ խաշն արօտի նորա:
Մտէ՛ք ընդ դրունս նորա խոստովանութեամբ եւ օրհնութեամբ ի յարկս նորա:
Խոստովա՛ն եղերուք
Տեառն եւ օրհնեցէ՛ք զանուն նորա:
Քաղցր է Տէր, յաւիտեան է ողորմութիւն նորա, յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն նորա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ք Ա Ր Ո Զ

Օրհնեսցուք զամենակալն Աստուած՝ զՀայր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, որ արժանի արար զմեզ կալ ի տեղւոջս փառաբանութեան եւ երգել զերգս հոգեւորս: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Ա Ղ Օ Թ Ք

Ի մէջ տաճարիս եւ առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս, եւ սուրբ սեղանոյս՝ խոնարհեալ երկիւղիւ երկիր պագանեմք. զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ ընդ Սրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ա Ղ Օ Թ Ք

Ի յարկի սրբութեան եւ ի տեղւոջս փառաբանութեան, հրեշտակաց բնակարանիս եւ մարդկան քաւարանիս, առաջի աստուածընկալ եւ պայծառացեալ սուրբ նշանացս եւ սուրբ սեղանոյս՝ խոնարհեալ երկիւղիւ երկիրպագանեմք. զսուրբ եւ զհրաշալի եւ զյաղթող զյարութիւնդ քո օրհնեմք եւ փառաւորեմք. եւ ընդ երկնային զօրսն քեզ մատուցանեմք զօրհնութիւն եւ զփառս ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

 

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ

ՕՐՀՆԵՑԻՑ զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ. լուիցեն հեզք եւ ուրախ եղիցին:
Մեծ արարէք զՏէր ինեւ. եւ բարձր արասցուք զանուն նորա ի միասին:
Խնդրեցի
ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ. յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս:
Մատիք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն:
Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուաւ սմա. յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա:
Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք իւրովք, եւ պահէ զնոսա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ե Ր Գ

Աստիճանաց

Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ. Տէր փրկեաց զանձն իմ ի շրթանց նենգաւորաց եւ ի լեզուէ չարէ:
Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞նչ յաւելցի լեզու նենգաւոր:
Զկանոնն բովանդակ ասա: Բայց ոմանքալէլուիաչասեն,զի երգաստիճանաց է:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Սաղմոս ՁԷ.

Ժամօրհ. Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քո:
(Աշակ.դաս.)Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Սաղմոս Դ. (Յաւագ երիցու դասէն)

Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուած, ըստ արդարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց:
Ո՛րդիք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք. ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն, եւ խնդրէք զստութիւն: Ծաներուք՝ զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ իւրում. եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ նա:
Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք:
Մատուցէ՛ք
պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր:
Բազումք ասէին թէ՝ ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն. նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց. եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց:
Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:
Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք. զի դու, Տէր, միայն առանձին յուսով քով բնակեցուցեր զմեզ:
Տէր, մի՛ սրտնտութեամբ քով յանդիմաներ զիս. եւ մի՛ բարկութեամբ քով խրատեր զիս:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկերք իմ:
Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ. եւ դու, Տէր, մինչեւ յե՞րբ:
Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛
զանձն իմ, կեցո՛ զիս, Տէր, ըստ ողորմութեան քում:
Զի ո՛չ ոք է, որ ի մահու յիշէ զքեզ. կամ ի դժոխս խոստովան առնիցի առ քեզ:
Վաստակեցայ ես ի հեծութեան իմում. լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ, եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի:
Խռովեցաւ ի սրտմտութենէ ակն իմ. եւ մաշեցայ ես ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց:
Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն:
Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ. լուաւ Տէր աղօթից իմոց, եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ:
Ամաչեսցեն
եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնամիք իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին:
Մինչեւ ե՞րբ, Տէր, մոռանաս զիս իսպառ, մինչեւ ե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն:
Մինչեւ ե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ. եւ ցաւք սրտի իմոյ զաւուրս:
Մինչեւ
ցե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուած իմ:
Լո՛յս տուր, Տէր, աչաց իմոց՝ զի մի՛ երբէք ննջեցից ի մահ:
Մի՛ ասասցէ թշնամին՝ թէ յաղթեցի նմա. կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն՝ թէ ես սասանեցայց:
Ես յողորմութիւնս քո, Տէր, յուսացայ. ցնծացաւ սիրտ իմ ի փրկութեան քում, օրհնեցից զՏէր զբարերարդ իմ:
Պահեա՛ զիս Աստուած իմ, զի ես ի քեզ
յուսացայ. ասացի Տեառն՝ Տէր իմ ես դու եւ բարիք իմ ինձ ի քէն են:
Սրբոց քոց որ են յերկրի քում, սքանչելի արարեր զամենայն կամս իմ ի նոսա:
Յաճախեսցին հիւանդութիւնք նոցա. յետ այսորիկ ապա վաղվաղեսցին:
Ո՛չ ժողովեցայց ի ժողովս նոցա յարեանց, եւ ո՛չ յիշեցից զանուանս նոցա ի շրթունս իմ:
Տէր բաժին ժառանգութեան իմոյ եւ բաժակի իմոյ դու ես, որ այսրէն դարձուցանես զժառանգութիւն իմ յիս:
Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս. եւ ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ:
Օրհնեցից զՏէր որ իմաստուն արար զիս. մինչ ի գիշերի եւս խրատեցին զիս երիկամունք իմ:
Յառաջագոյն
տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամենայն ժամ, զի է ընդ աջմէ իմմէ՝ զի մի սասանեցայց:
Վասն այսորիկ ուրախ եղեւ սիրտ իմ եւ ցնծացաւ լեզու իմ. եւս եւ մարմին իմ բնակեսցի յուսով:
Զի ո՛չ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, եւ ո՛չ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն:
Ցուցեր ինձ զճանապարհս կենաց. լցուցեր զիս ուրախութեամբ երեսաց քոց՝ ի քաղցրութենէ վայելչութեան աջոյ քո մինչ իսպառ:
Լո՛ւր, Տէր, արդարութեան, եւ նայեա՛ ի խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց՝ զի ո՛չ
շրթամբք նենգաւորօք:
Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն:
Փորձեցեր զսիրտ իմ. եւ քննեցեր ի գիշերի, փորձեցեր զիս՝ եւ ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն:
Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց քոց ես պահեցից զճանապարս խիստս:
Հաստատեա՛
զշաւիղս իմ ի ճանապարհի քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ:
Ես առ քեզ, Տէր, կարդացի՝ զի լուար ինձ, Աստուած, խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո եւ լո՛ւր բանից իմոց:
Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս քո. ո փրկես զայնոսիկ, որ յուսացեալ են ի քեզ, յայնցանէ որ հակառակ կան աջոյ քո:
Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ թեւոց քոց ծածկեսցես զիս՝ յերեսաց ամբարշտաց ոյք տառապեցուցին զիս:
Թշնամիք
զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւրեանց արգելին, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն:
Մերժեցին զիս, եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ. ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր:
Համարեցան ինձ որպէս առիւծ, զի պատրաստի յորս, եւ որպէս կորիւն առիւծու զի նստի դարանեալ:
Արի՛,
Տէր, ժամանեա՛ նոցա եւ խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամբարշտաց, ի սրոյ եւ ի ձեռանէ թշնամւոյն:
Տէր, կորո՛ զնոսա յերկրէ, բաժանեա՛ եւ խափանեա՛ զնոսա ի կեանս իւրեանց:
Գաղտնեօք քովք լցան որովայնք նոցա, յագեցան կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց:
Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց քոց, յագեցայց յերեւիլ փառաց քոց:
Դա՛տ արա ինձ, Աստուած, եւ իրա՛ւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Յազգէ՝ որ ո՛չ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Դու, Աստուած, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Առաքեա՛, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ, եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ:
Ա՛րդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած. խոստովանեա՛ նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Աստուած,
յօգնել ինձ նայեա՛ց, եւ, Տէր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Դարձցին առ ժամայն ամաչեցեալք՝ որ ասէին ինձ վաշ, վաշ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զքեզ Տէր:
Ասասցեն
յամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած. եւ ոյք սիրեն զփրկութիւնս քո:
Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուած, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես դու, եւ դու, Տէր իմ, մի՛ յամենար:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո. կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն. զի դու, Տէր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն.

Ե Ր Գ
(Յաւագ երիցու դասէն)

Շնորհեա մեզ, Տէր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն քո. եւ պահեա՛ զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն՝ ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի քոյ:
Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քոյ:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Եկեսցէ առ մեզ, Տէր, պահապան ի քէն, եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Առաքեա՛ ի
մեզ, Տէր, զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ ըզմեզ յամենայն ժամ:
Արժանի՛ արա, Տէր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ, եւ առանց փորձութեան անցո՛ ըզմեօք:
Արժանաւորեա՛, Տէր, զգիշերս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ:
Ընդ մեզ Տէր Աստուած, գիտասջիք, հեթանոսք, եւ պարտեցարուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ լուարուք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Ե
ւ զի թէպէտ եւ դարձեալ զօրանայք՝ դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզխորհուրդն զոր խորհիք՝ խափանէ Տէր. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզբանն զոր խօսիք մի՛ մնասցէ առ ձեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ
մեք ո՛չ երկիցուք եւ ո՛չ խռովիցուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք. եւ նա եղիցի մեզ յերկիւղ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի փրկութիւն. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ժողովուրդ, որ նստէր ի խաւարի՝ ետես ըզլոյս մեծ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ
որ բնակեալդ էք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու՝ լոյս ծագեսցի առ ձեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի մանուկ ծնաւ որդի եւ տուաւ մեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որոյ իշխանութիւն իւր ի վերայ ուսոց իւրոց. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ կոչի անուն նորա մեծի խորհրդոյ հրեշտակ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ
Աստուած հզօր իշխան. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ իշխան խաղաղութեան հայր հանդերձելոյ յաւիտենին. Տէր Աստուած ընդ մեզ է:

Եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Իմերձենալ երեկոյիս՝ համբառնամք զձեռս մեր ի սրբութիւն. զոր ինչ մեղաք այսօր խորհրդով, բանիւ կամ գործով՝ ի յանկողինս մեր զղջանալով. խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտիդ Աստուծոյ՝ յուսալով յողորմութիւն քո: Եւ մեք միաբան գոչեսցուք՝ յիշեա՛ զմեզ, Տէր, յորժամ գաս արքայութեամբ քով, եւ ողորմեա՛ մեզ:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Գոհացարո՛ւք զՏեառնէ, որ իւրով ողորմութեամբն առաջնորդեաց մեզ ի գործս տուընջեան. եւ շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ գիշերիս: Եւ մեք յամենայն ժամ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած, լինել պահապան անձանց մերոց, եւ նա իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ զմեզ, եւ առաջնորդեալ հասուսցէ յիւր բարութեան հանգիստն. զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն.: Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր.:

Ա Ղ Օ Թ Ք

(Աշակ.դաս.) Տէ՛ր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն, եւ կոչեցեր առ քեզ զքաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք՝ հանգիստ նոցա խոստանալով: Շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել. եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս՝ ապահովեա՛ ողորմութեամբ քով. եւ արժանավորեա՛ մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ամենասրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Պարգեւատու բարեաց եւ աղբիւր խաղաղութեան, Տէր Աստուած մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո՛ զմիտս մեր եւ զխորհուրդս ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի: Որպես զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս ԻԶ.
(Յաւագ երիցու դասէն)

Տէր լոյս իմ եւ կեանք իմ՝ ես յումմէ՞ երկեայց.
Տէր ապաւէն կենաց իմոց՝ ես յումմէ՞ դողացայց:
Ի
մերձենալ առ իս չարաց ուտել զմարմին իմ. նեղիչք իմ եւ թշնամիք իմ նոքա տկարացան եւ անկան:
Թէ պատրաստեսցի ի վերայ իմ պատերազմ, ո՛չ երկիցէ սիրտ իմ. թէ յարիցէ ի վերայ իմ ճակատամարտ, սակայն եւ այսուիկ ի քեզ, Տէր, յուսացայ:
Զմի
խնդրեցի ի Տեառնէ եւ զսոյն աղաչեմ. բնակիլ ինձ ի տան Տեառն զամենայն աւուրս կենաց իմոց:
Տեսանել ինձ զվայելչութիւն Տեառն. եւ հրաման տալ ի տաճարի նորա:
Ծածկեաց զիս ի խորանի իւրում յաւուր չարի, ընդ յարկաւ արար զիս ի ծածկոյթ խորանի իւրում:
Ի վիմէ բարձր արարեր զիս. եւ այժմ բա՛րձր արա զգլուխ իմ ի վերայ թշնամեաց իմոց:
Շուրջ եղէց եւ մատուցից ի խորանի նորա պատարագ օրհնութեան. օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից Տեառն:
Լո՛ւր, Տէր, ձայնի իմում, զի կարդացի առ քեզ. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր ինձ. զի քեզ անսաց սիրտ իմ, եւ խնդրեցին երեսք իմ, զերեսս քո, Տէր, խնդրեցին:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի՛ խոտո
րիր բարկութեամբ ի ծառայէ քումմէ:
Օգնակա՛ն
իմ լեր, Տէր, մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած փրկիչ իմ:
Հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս, եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէր, ի ճանապարհի քում, առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս քո ուղիղս:
Վասն թշնամեաց իմոց մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Յարեան ի
վերայ իմ վկայք մեղաց, եւ ստեցին ինձ յանօրէնութեան իւրեանց:
Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկրին կենդանեաց:
Համբե՛ր
Տեառն եւ քաջալերեա՛ց. զօրասցի սիրտ քո եւ համբե՛ր Տեառն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Ե Ր Գ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ
(Յաւագ երիցու դասէն)

ԲՁ.Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած,
Ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարացս,
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց,
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան`
Ծնունդ անճառ Որդի և Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել` աչաց մարմնոյ,
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րաբուն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբիւր լուսոյ, բաշխող շնորհաց.
Ի փակիլ դրանց բնութեանց մարմնոց,
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն,
զՄեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչիլ ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
զՓոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Երևելի լոյս ստեղծեր,
զՏիւ և զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ. Տէ՜ր, ի գիշերի
զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի
զՊահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր`
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
զԽորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ`
զԼոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
զՄիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Ի քեզ նայիմք, լոյսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկոյին
Երևեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ կոչեմք,
Տէր և Աստուած, զքեզ դաւանեմք.
Է՜ջ և առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութիւն նայեա, հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի,
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեա առ մեզ, խաղաղարար,
Զի ննջեսցուք անխռովաբար.
Եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք,
Օրհնել զքեզ`ընդ Հօր հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիէլի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ յաջակողմն օդեաց դասի`
Անշէջ վառեալ զլոյս լապտերաց,
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ`
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա ի մէնջ, Տէր, նշանաւ Խաչի քո զընդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն, եւ մի տար յապականութիւն զքո ժառանգութիւնս:

Բարեխօսեա՛ վասն մեր, Աստուածածին Մարիամ, որ ծնար զտէր Աստուած, որ նըուէրըն զԻսրայէլ, ամենազօր եւ սքանչելի փառօքն իւրովք:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Տէր, մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն. Տէր բարերար, աղաչեմ զքեզ. օգնակա՛ն իմ լեր: Տէր, մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած փրկիչ իմ:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղա կան գիշերիս ի դիւական խռովութենէ, ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր՝ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Ա Ղ Օ Թ Ք
(Յաւագ երիցու դասէն)

Շնորհատու բարեաց՝ յամենայնի առատ եւ անմահ Տէր, աղաչեմք զքեզ, փարատեա՛ յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս: Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա՛ զմեզ, եւ շնորհեա՛ մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի սուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Յաւուրս աղուհացից աստ ասի Ամբիծքն՝ իսկ յայլ աւուրս՝Հայր մեր որ յերկինս:

Սաղմոս ՃԺԸ.

(Աշակ.դաս.)Երանեալենանբիծքիճանապարհի, եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն:
Երանի ոյք քննեն զվկայութիւն նորա. բոլորով սրտիւիւրեանցխնդրեսցենզնա:

Ոչթէոյքգործեն զանօրէնութիւն, ի ճանապարհս նորագնասցեն:
Դուպատուիրեցերզպատուիրանսքո՝իպահել ինձյոյժ:
Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, պահել ինձ զարդարութիւնս քո:
Յայնժամ
եսոչամաչէի,իզգուշանալինձիպատուիրանսքո:
Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ. որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո:
Զիրաւունս
քոպահեցի.մի՛թողուրզիսմինչիսպառ:
Ի՞ւուղղեսցէերիտասարդզճանապարհսիւր,այլի պահել զբանս քո:
Բոլորով սրտիւ իմով խնդրեցի զքեզ. մի՛ մերժեր զիս ի պատուիրանաց քոց:
Ի սրտի իմում թագուցի զբանս քո, որպէս զի մի՛ մեղայց քեզ:
Օրհնեալ
եսդու,Տէր.ուսո՛ինձզարդարութիւնս քո:
Շրթամբք իմովք պատմեցից զամենայն իրաւունս բերանոյ քո:
Ի ճանապարհս վկայութեանց քոց զուարճացայ, որպէս յամենայնի ի մեծութեան:
Ի պատուիրանս քո հոգացայ եւ զգուշացայ ի ճանապարհս քո:
Զիրաւունս
քոխօսեցայ,եւո՛չմոռացայզբանս քո:
Հատո՛ ծառայի քում, զի կեցից, եւ պահեցից զբանս քո:
Զարթո՛
զաչս իմ, եւ նայեցայց ի սքանչելիս օրինաց քոց:
Պանդուխտ եմ ես յերկրի, մի՛ թագուցաներ յինէն զպատուիրանս քո:
Փափագեաց անձն իմ ի ցանկալ ինձ յիրաւունս քո յամենայն ժամ:
Սաստեցերամբարտաւանից.անիծեալ՝ոյքխոտորեցանիպատուիրանացքոց:
Ի բա՛ց արա յինէն զնախատինս եւ զարհամարհանս. զի զվկայութիւնս քո խնդրեցի:
Քանզի նստան իշխանք եւ չարախօսէին զինէն, այլ ծառայ քո խորհէր յիրաւունս քո:
Զի
վկայութիւնք քո խօսք իմ էին, եւ խորհուրդք իմ արդարութիւն քո:
Մերձեցաւ անձն իմ ի հող. Տէր, կեցո՛ զիս ըստ բանի քում:
Զճանապարհս իմ պատմեցի քեզ՝ եւ լուար ինձ. ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Ի ժանապարհս արդարութեանց քոց իմաստո՛ւն արա՛ զիս, եւ քննեցից զսքանչելիս քո:
Տքնեցաւ անձն իմ առ ի ձանձրանալ. հաստատեա՛ զիս ի բանս քո:
Զճանապարհս մեղաց ի բա՛ց արա յինէն. եւ յօրէնս քո ողորմեա ինձ:
Զճանապարհս ճշմարտութեան քո ընտրեցի, եւ զիրաւունս քո ես ոչ մոռացայ:
Մերձեցայ ես ի վկայութիւնս քո, Տէր, մի՛ յամօթ առներ զիս:
Ի ճանապարհս պատուիրանաց քոց ընթացայ, զի անդորր արարեր սրտի իմոյ:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէր, ի ճանանապարհս իրաւանց քոց, եւ խնդրեցից զնա յամենայն ժամ:
Իմաստո՛ւն
արա՛զիս,Տէր,եւքննեցիցզօրէնսքո, եւ պահեցից զնա բոլորով սրտիւ իմով:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց, զի ընդ նոսա հաճեցայ:
Խոնարհեցո՛
զսիրտիմիվկայութիւնսքո,եւմի՛ յագահութիւն:
Դարձո՛ զաչս իմ, զի մի՛ տեսից զնանրութիւն. ի ճանապարհս քո կեցո՛ զիս:
Հաստատեա՛ծառայիքում՝զբանքոյերկիւղքո: Հա՛նյինէնզնախատինս,զորեւկարծեցի.զիդա տաստանք քո քաղցր են:
Ահա՛ ցանկացայ պատուիրանաց քոց, յարդարութեան քում կեցո՛ զիս:
Եկեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, Տէր, եւ փրկութիւն քո ըստ բանի քում:
Տաց պատասխանի, ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս քո յուսացայ:
Մի՛
իբացեայառներիբերանոյիմմէզբանճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս քոյուսացայ:
Պահեցիզօրէնսքոյամենայնժամ,յաւիտեանեւ յաւիտեանսյաւիտենից:
Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո խնդրեցի:
Խօսէի
զվկայութիւնսքոառաջիթագաւորացեւ ո՛չամաչէի:
Խորհէի ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի:
Համբարձի զձեռս իմ պատուիրանս քո զոր սիրե
ցի, եւ խորհէի յարդարութեան քում:
Յիշեա՛ զբան ծառայի քո, յոր եւ յուսացեր զիս:
Սա մխիթարեցէ զիս ի խոնարհութեան իմում. զի բան քո կեցոյց զիս:
Ամբարտաւանք անիրաւեցան յիս յոյժ, այլ յօրինաց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ:
Յիշեցի
զիրաւունս քո յաւիտենից, Տէ՛ր, եւ մխիթարեցայ:
Տրտմութիւնկալաւզիսիմեղաւորաց,եւոյքթողինզօրէնս քո:
Գովելի են ինձ իրաւունք քո, ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ:
Յիշեցի ի գիշերի զանուն քո, Տէր, եւ պահեցի զօրէնս քո:
Սա՛ եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանս. զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի:

(Աշակ. դաս.) Բաժին իմ ես դու, Տէր, ասացի պահել ինձ զօրէնս քո:
Աղաչեցի զերեսս քո բոլորով սրտիւ իմով. ողորմեա՛ ինձ ըստ բանի քում:
Խ
որհեցայ ի ճանապարհս իմ, եւ դարձուցի զոտս ին ի վկայութիւնս քո:
Պատրաստեցայ եւ ո՛չ խռովեցայ, զի պահեցի զպատուիրանս քո:
Տոռունք մեղաց պատեցան զինեւ, այլ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Ի մէջ գիշերի յառնէի խոստովան լինել առ քեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո:
Հաղորդ էի ես ամենայն երկիւղածաց քոց, որոց պահեալ էին զպատուրանս քո:
Ողորմութեամբ Տեառն
լի եղեւ երկիր, զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ:
Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում, Տէր, ըստ բանի քում:
Զքաղցրութիւն, զխրատ եւ զգիտութիւն ուսո՛ ինձ, զի ի պատուիրանս քո ես հաւատացի:
Մինչչեւ
խոնարհեալ էի ես՝ մեղայ. վասն այսորիկ զբանս քո պահեցի յոյժ:
Քաղցր ես դու, Տէր, եւ քաղցրութեամբ քով ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Բազմացան յիս անիրաւութիւնք ամբարտաւանից, այլ ես բոլորով սրտիւ իմով քննեցի զպատուիրանս քո:
Մածան որպէս կաթն սիրտք նոցա. այլ ես զօրէնս քո խօսեցայ:
Բարի է ինձ՝ զի խոնարհ արարեր զիս, որպէս ուսայց զարդարութիւնս քո:
Բարի է ինձ օրէնք բերանոյ քո՝ քան զհազարս ոսկւոյ եւ արծաթոյ:
Ձեռք քո արարին եւ ստեղծին զիս. իմաստուն
արա՛ զիս եւ ուսայց զպատուիրանս քո:
Երկիւղածք քո տեսցեն զիս՝ եւ ուրախ եղիցին. զի ես ի բանս քո յուսացայ:
Ծանեայ, Տէր, զի արդարութեամբ են դատաստանք քո. յիրաւի խոնարհեցուցեր զիս:
Եղիցի ողորմութիւն քո ի մխիթարել զիս, ըստ բանի քում զծառայս քո:
Եկեսցեն յիս գթութիւնք քո եւ կեցից. զի օրէնք քո խօսք իմ էին:
Ամաչեսցեն
ամբարտաւանք՝ որ ի տարապարտուց անիրաւեցան յիս, այլ ես հոգացայ ի պատուիրանս քո:
Խրատեցին զիս երկիւղածք քո, եւ ոյք ճանաչեն զվկայութիւնս քո:
Եղիցի
սիրտ իմ անբիծ յարդարութեան քում, զի մի՛ ամաչեցից:
Կարօտացաւ անձն իմ ի փրկութիւնս քո, զի ես ի բանս յուսացայ:
Սպասեցին աչք իմ ի բանի քում, ասացի՝ ե՞րբ
մխիթարեսցես զիս:
Եղէ որպէս տիկ ի պարզի, զի զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Քանի՞ ինչ են աւուրք ծառայի քո, ե՞րբ արասցես ինձ իրաւունս ի հալածչաց իմոց:
Պատմեցին ինձ անօրէնք զխորհուրդս, այլ ո՛չ որպէս զօրէնս քո:
Ամենայն պատուիրանք քո ճըշմարիտ են. ի նանիր հալածեցին զիս, օգնեա՛ ինձ:
Փոքր մի եւս եւ կորուսանէին զիս յերկրի. այլ ես ո՛չ թողի զպատուիրանս քո:
Ըստ ողորմութեան քում կեցո՛ զիս. եւ պահեցից զվկայութիւնս բերանոյ քո:
Յաւիտեան, Տէր, բան քո կայ յերկինս, յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն քո: Հաստատեցեր զերկիր, եւ կայ:
Հրամանի քում մնայ տիւ, զի ամենայն ծառայք քո են:
Եթէ ոչ օրէնք քո խօսք իմ էին, կանխաւ եւս արդեօք կորուսեալ էի ի խոնարհութեան իմում:
Յաւիտեան
ո՛չ մոռացայ զարդարութիւնս քո, զի նոքօք կեցուցեր զիս:
Քո՛ եմ ես եւ կեցո՛ զիս, զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի:
Ինձ սպասեցին մեղաւորք ի կորուսանել, զի զվկայութիւնս քո ես ի միտ առի:
Յամենայն կատարածի տեսի զվախճան, յոյժ անդորր էին ինձ պատուիրանք քո:
Որպէս սիրեցի զօրէնս քո, զօրհանապազ խօսք իմ էին:
Քան
զթշնամիս իմ իմաստուն արարեր զիս ի պատուիրանս քո, զի յաւիտեան իմ էին:
Քան զամենայն ուսուցիչս իմ իմաստուն եղէ, զի վկայութիւնք քո խօսք իմ էին:
Քան զծերսն իմաստուն եղէ, զի զպատուիրանս քո քննեցի:
Յամենայն ճանապարհաց չարաց արգելի զոտս իմ, որպէս զի պահեցից զբանս քո:
Յիրաւանց
քոց ես ո՛չ խոտորեցայ, զի դու օրէնսգէտ արարեր զիս:
Որպէս զի քաղցր են ի քիմս իմ բանք քո, քան զմեղր բերանոյ իմոյ:
Ի պատուիրանաց քոց իմացեալ՝ ատեցի զամենայն ճանապարհս չարաց, զի դու օրէնսգէտ արարեր զիս:
Ճրագ են բանք քո ոտից իմոց, եւ լոյս տան շաւղաց իմոց:
Երդուայ եւ հաստատեցի, զի պահեցից զամենայն իրաւունս արդարութեան քո:
Խոնարհ
եղէ մինչեւ յոյժ, Տէր, կեցո՛ զիս ըստ բանի քում:
Ըստ կամս բերանոյ իմոյ հաճեա՛, Տէր, եւ զիրաւունս քո ուսո՛ ինձ:
Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Եդին ինձ
մեղաւորք որոգայթ, ի պատուիրանաց քոց ես ո՛չ մոլորեցայ:
Ժառանգեցի զվկայութիւնս քո յաւիտեան, զի ցնծութիւն է սրտի իմոյ:
Խոնարհեցուցի զսիրտ իմ
առնել զարդարութիւնս քո յաւիտեան՝ վասն հատուցման:
Զանօրէն ատեցի. եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Օգնական եւ փրկիչ իմ ես դու, եւ ես ի բանս քո յուսացայ:
Ի բա՛ց եղերուք յինէն չարք, եւ քննեցից զպարուիրանս Աստուծոյ իմոյ:
Օգնեա՛ ինձ ըստ բանի քում եւ կեցո՛ զիս, եւ մի՛ յամօթ առներ զիս ի յուսոյ իմմէ:
Օգնեա՛ ինձ եւ ապրեցո՛ զիս, եւ խորհեցայց յիրաւունս քո յամենայն ժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան, որ ապստամբ եղեն յարդարութեանց քոց, զի անիրաւութեամբ էին խորհուրդք նոցա:
Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս երկրի, վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո:
Բեւեռեա՛ ընդ երկիւղ քո զմարմին իմ. զի ի դատաաստանաց քոց եկայց յոյժ:

(Աշակ. դաս.) Արարի իրաւունս եւ արդարութիւն. մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Ընկա՛լ զծառայս քո ի բարի, զի մի՛ ամբարտաւանք զզուեսցեն զիս:
Սպասեցին
աչք իմ փրկութեան քում, Տէր, եւ բանից արդարութեան քո:
Արա՛ ընդ ծառայի քում, Տէր, ըստ ողորմութեան քում. զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ:
Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծանեայց զվկայութիւնս քո:
Վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո, քան զամենայն ոսկի եւ զտպազիոն:
Ամենայն պատուիրանք քո յաջողեցան ինձ, զի ատեցի ես զճանապարհս չարաց:
Սքանչելի են վկայութիւնք քո, վասն այսորիկ սիրեաց զնոսա անձն իմ:
Յայտնութիւն բանից քոց լուսաւոր է, եւ իմաստուն առնէ զտղայս:
Զբերան իմ բացի եւ առի զհոգի, ի պատուիրանս քո փափագեաց անձն իմ:
Նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ, ըստ իրաւունս
սիրողաց անուան քո:
Զճանապարհս իմ ուղի՛ղ արա ինձ ըստ բանի քում, եւ մի՛ տիրեսցեն ամենայն մեղք:
Փրկեա՛ զիս ի զրպարտութենէ մարդկան, եւ պահեցից զպատուիրանս քո:
Երեւեցո՛ զերեսս քո ի ծառայս քո, եւ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Վտակք ջուրց իջին յաչաց իմոց, զի ո՛չ պահեցին զօրէնս քո:
Արդար ես դու, Տէր, եւ ուղիղ են դատաստանք քո:
Պատուիրեցեր զարդարութիւն վկայութեանց քոց, եւ ճշմարիտ են յոյժ:
Մաշեաց զիս նախանձ քո, զի մոռացան զբանս քո թշնամիք իմ:
Ընտրեալ է բան քո յոյժ, եւ ծառայ քո սիրեաց զսա:
Մանուկ եմ ես արհամարհեալ, եւ զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Արդարութիւն քո արդարութիւն յաւիտենից, եւ օրէնք քո ճշմարիտ են:
Նեղութիւնք եւ վիշտք գտին զիս, եւ պատուիրանք քո խօսք իմ էին:
Արդարութեամբ են վկայութիւնք քո յաւիտեան, իմաստո՛ւն արա եւ կեցո՛ զիս:
Կարդացի առ քեզ բոլորով սրտիւ իմով. լո՛ւր ինձ, Տէր, զարդարութիւնս քո խնդրեցի:
Աղաղակեցի
առ քեզ եւ փրկեա՛ զիս, եւ պահեցից զվկայութիւնս քո:
Կանխեցի տարաժամու՝ աղաղակեցի, եւ ես ի բանս քո յուսացայ:
Կանխեցին աչք իմ առաւօտուց, ի խօսել ինձ զբանս քո:
Ձայնի իմում լուր, Տէր, ըստ ողորմութեան քում.
Տէր, յիրաւունս քո կեցո՛ զիս:
Մերձեցուցին յիս հալածիչք իմ զանօրէնութիւն, զի յօրինաց քոց հեռի եղեն:
Մերձ ես դու, Տէր, եւ ամենայն պատուիրանք քո ճշմարիտ են:
Ի սկզբանէ ծանեայ ի վկայութեանց քոց, զի յաւիտեան հաստատեցեր զնոսա:
Տե՛ս զխոնարհութիւն իմ եւ փրկեա՛ զիս, զի զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Դատեա՛ զդատաստան իմ եւ փրկեա՛ զիս, եւ ըստ բանի քում կեցո՛ զիս:
Հեռի է ի մեղաւորաց փրկութիւն, զի զիրաւունս քո ոչ պահեցին:
Բազում
են որ հալածեն եւ նեղեն զիս, ի վկայութեանց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ:
Հայէի յանագորոյնս եւ մաշէի, զի զպատուիրանս քո ո՛չ պահեցին:
Տե՛ս՝ զի զպատուիրանս քո սիրեցի, Տէր, ողորմութեամբ քով կեցո՛ զիս:
Սկիզբն բանից քոց ճշմարտութիւն է, յաւիտեան են ամենայն իրաւունք արդարութեան քո:
Իշխանք հալածեցին զիս ի նանիր, եւ ի բանից քոց երկեաւ սիրտ իմ:
Ցնծացայ ես ի բանս քո, որպէս այն որ գտանէ
աւար բազում:
Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Եօթն անգամ յաւուր օրհնեցից զքեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո:
Խաղաղութիւն բազում է այնոցիկ՝ որ սիրեն զօրէնս քո, եւ ոչ գոյ ի նոսա գայթակղութիւն:
Սպասեցի փրկութեան քում, Տէր, եւ զպատուիրանս քո սիրեցի:
Պահեաց անձն իմ զվկայութիւնս քո, զի ամենայն ճանապարհք իմ առաջի քո են:
Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէր, ըստ բանի քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ
ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ո՛չ մոռացայ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ զկնի ասի Շարականս

ԳՁ.

(Աշակ. դաս.) Ի քէն հայցեմք, Հայր գըթութեանց եւ Աստուած մըխիթարութեանց. ի տըխրական գիշերային մերձեալ ժամուս՝ մըխիթարեա՛ զմեզ ի տըրտմութեանց մեղաց, եւ շնորհեա՛ զուրախութիւն գործովք արդարութեան. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Ըստ քաղցրագոյն աստուածային քո հրամանի կոչման, Որդի Աստուծոյ, եկեալ եմք առաջի քո յերեկոյիս աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք. թեթեւացո՛ ի ծանրութեանց մեղաց զանձինս եւ զօրացո՛ բառնալ կամաւ զքաղցըր լուծ քոց պատուիրանաց. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Պաղատիմք առ քեզ հոգւով ի հանգըստեան հասեալ ժամուս, մարդասէր Հոգի Աստուծոյ, յորժամ նորոգես զերեսս երկրի, եւ վերըստին ստանաս զոգիս մարդկան, նորափետուր զարդարեա՛ զնընջեցեալսըն մեր ըզծնեալսն ի քէն սուրբ աւազանաւն. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին՝ եւ ամենայն արդարոց:

Զկենդանագիր անարատ ծնողի քո արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանըդ քո. յորժամ գաս փառօք Հօր դատել ըզթըշնամին խաչի քո. ներեա յանցանաց մերոց բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի. աղաչեմք ըզքեզ, Տէր, պահպանեա՛ ըզմեզ ընդ հովանեաւ խաչի քո սուրբ:

Հաղորդս արա եւ ըզմեզ, Տէր, ընդ սրբոց քոց առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել ըզքեզ ի յարութեան քո. արժանաւորեա՛, Տէր, տեսանել ըզքեզ ի միւսանգամ քո գալըստեանն. օրհնութի՜ւն առաքողին ի բարձունս:

Ի նըստիլ քո յատենի, Դատաւոր ահեղ, աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին յիշեա՛ զնընջեցեալսըն մեր, յորժամ գայցես անճառ փառօք. քանզի քո են փա՜ռք յաւիտեանս ամէն:

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՍՏԵՂԻՔ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ

Սկսեալ ի չորրորդ շաբաթէ
(Սկսուածք աշակ. դասուն են)

ԴԿ.

Դ. ԴՇ. Սըրբուհի Մարիամ. սափոր ոսկի եւ տապանակ կտակարանաց. որ ի վերուստ զհացն կենաց պարգեւեցեր քաղցեալ բնութեանս. առ նա միշտ բարեխօսեա վասն քաւութեան մեղաց մերոց:

Ե.ԴՇ. Դասք անմարմնոց հըրեշտակաց քեզ երանեն, ամենօրհնեալ կոյս Մարիամ, որ զէակից Բանն, որ ընդ Հօր՝ կրեցեր ի քեզ անսերմնապէս. առ նա միշտ բարեխօսեա վասն քաւութեան մեղաց մերոց:

Զ. ԴՇ. Վասն որոյ եւ մեք հաւատացեալքս քեզ երկըրպագեմք, Քրիստոս, եւ արտասուօք հայցեմք ի քէն. բարեխօսութեամբ Աստուածածնին զաստուածային լոյս քո ծագեա յանձինըս մեր. օրհնեմք զքեզ ի յարութեան երեկոյիս, ահաւոր Թագաւոր:

Դ. ԵՇ. Առաքեալք Աստուծոյ ընտրեալք ի սկըզբանէ նախ քան զաշխարհս, որք արժանի եղէք տեսանել զանտեսըն հրեղինաց. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Ե. ԵՇ. Բարեկամք Քրիստոսի, հազարապետք աստուածայինըն խորհըրդոցն, որք ի հոսանուտ մեղաց ծովէս վերածիք զմարդիկ ի կեանս անմահ. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Զ. ԵՇ. Գերագոյն քան ըզբնաւս անճառելւոյն հասիք երանութեան, որք ի գալստեան Տեառըն նըստջիք յերկոտասան աթոռսըն Քրիստոսի. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Դ. Ուր. Պարունակեալ պահէին յանեղաշէն դրախտին զճանապարհս ծառոյն կենաց քրովբէական հոյլքըն բոցեղէն սրովբէիւք. այսօր արտափայլեալ ցուցար յերկրի աստուածազարդ փայտ կենաց եւ փըրկութեան. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Ե.Ուր. Սաբեկայ ծառոյն վերաբերեալ խոյ յողջակէզ փոխանակ Իսահակայ. այլ ի վերայ քո զենաւ գառն անարատ, ի հաշտութիւն Հօր, եւ ի բառնալ ըզմեղս մեր. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Զ.Ուր. Պարծանըք Պօղոսեան. դաւանեալ ըզքեզ աստուածային բանին տեղի եւ զենարան. քանզի քեւ ապրեցաք ի խածանող եւ յանմարմին գազանէն. եւ ի վերայ քո հեղեալ շիթք անապական արեանն՝ ըզկողածնին ջընջեաց ըզմեղս. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Դ. ԲՇ.Երկնաւոր հօտ ընտրեալ, զոր հովիւըն քաջ թողեալ յերկինս, եւ եկեալ ի խընդիր մեզ մոլորելոցս. որով լըցեալ զթիւ հարիւրոցդ, արար ուրախութիւն ի յերկինս երկնաւորացդ. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Ե. ԲՇ. Տեսանողք անտեսին. խորհըրդածո՛ւք խորոցն Աստուծոյ. որք իջեալ ընդ Միածնին սպասաւորել տնօրէնութեանն, ի ծնընդեանն աւետաւորք հովուացըն, եւ կանանցն իւղաբերից կենաց քարոզք ըզկենդանւոյն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Զ. ԲՇ. Պահապանք աշխարհի, բանակըք Տեառն շուրջ զերկիւղածովք. բարեկամք ազգի մարդկան, միջնորդք մահու եւ յարութեան, Միքայէլ եւ Գաբրիէլ մեծք, որ կայք միշտ առաջի ամենասուրբ երրորդութեանն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Դ. ԳՇ. Երկնաւոր փեսայ, անըստուեր լոյս իմանալի. որ ի յերկնից իջեր ի սէր հարսին քո եկեղեցւոյ. զոր խօսեցաւ քեզ բարեկամն եւ փեսաւէրըն քո Յովհաննէս. սորին մաղթանօք ողորմեա:

Ե. ԳՇ. Քառակերպիցն անհաս եւ անտես ի սերովբէից. սրբութեանց սուրբ եւ Տէր բոլորից, խոնարհեցար ի Յորդանան, հայցելով ի ծառայէն, մաքրութիւն ջրոյ ի լուանալ ըզմեղս Ադամայ. սորին մաղթանօք ողորմեա:

Զ. ԳՇ. Որ յամլորդւոյն վըկայեցար Գառն Աստուծոյ բարձող մեղաց. զոր գերագոյն արդարոց ծանուցեր մեծ ի ծնունդս կանանց, եւ ճրագ օրինացն. որ եւ ի դըժոխս ըզփրկական գալուստըն քո քարոզեաց. սորին մաղթանօք ողորմեա:

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ԽԱՂԱՂԱԿԱՆԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԱյլեւիդէմսԲանինԱստուծոյ,որեդաւիգերեզմանի,եւէջ ի դժոխս եւ խաղաղութիւն արարհոգւոցն

ՕՐՀՆԵՑԻՑ զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ:
Ի Տէր պարծեսցի անձն իմ. լուիցեն հեզք եւ ուրախ եղիցին:
Մեծ արարէք զՏէր ինեւ. եւ բարձր արասցուք զանուն նորա ի միասին:
Խնդրեցի
ի Տեառնէ, եւ լուաւ ինձ. յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեաց զիս:
Մատիք առ Տէր եւ առէ՛ք զլոյս, եւ երեսք ձեր մի՛ ամաչեսցեն:
Այս աղքատ կարդաց առ Տէր, եւ Տէր լուաւ սմա. յամենայն նեղութենէ սորա փրկեաց զսա:
Բանակ հրեշտակաց Տեառն շուրջ է զերկիւղածովք իւրովք, եւ պահէ զնոսա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ
եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Ե Ր Գ

Աստիճանաց

Ի նեղութեան իմում ես առ Տէր կարդացի, եւ լուաւ ինձ. Տէր փրկեաց զանձն իմ ի շրթանց նենգաւորաց եւ ի լեզուէ չարէ:
Զի՞ տացի քեզ կամ զի՞նչ յաւելցի լեզու նենգաւոր:
Զկանոնն բովանդակ ասա: Բայց ոմանքալէլուիաչասեն,զի երգաստիճանաց է:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն:
Հայր մեր որ յերկինս ես..:

Սաղմոս ՁԷ.

Ժամօրհ. Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քո:
(Աշակ.դաս.)Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք, ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Սաղմոս Դ. (Յաւագ երիցու դասէն)

Ի կարդալ իմում լուար ինձ, Աստուած, ըստ արդարութեան. ի նեղութենէ ինձ անդորր արարեր. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր աղօթից իմոց:
Ո՛րդիք մարդկան, մինչեւ յե՞րբ էք խստասիրտք. ընդէ՞ր սիրէք զնանրութիւն, եւ խնդրէք զստութիւն: Ծաներուք՝ զի սքանչելիս արար Տէր սրբոյ իւրում. եւ Տէր լուիցէ ինձ ի կարդալ իմում առ նա:
Բարկանայք եւ մի՛ մեղանչէք. զոր ինչ ասէք ի սիրտս ձեր, յանկողինս ձեր զղջացարո՛ւք:
Մատուցէ՛ք
պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր:
Բազումք ասէին թէ՝ ո՞ ցուցցէ մեզ զբարութիւն Տեառն. նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց. եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց:
Ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:
Խաղաղութեամբ յայս եւ ի սոյն ննջեսցուք եւ զարթիցուք. զի դու, Տէր, միայն առանձին յուսով քով բնակեցուցեր զմեզ:
Տէր, մի՛ սրտնտութեամբ քով յանդիմաներ զիս. եւ մի՛ բարկութեամբ քով խրատեր զիս:
Ողորմեա՛ ինձ, Տէր, զի հիւանդ եմ ես. բժշկեա՛ զանձն իմ, զի խռովեցան ոսկերք իմ:
Անձն իմ յոյժ խռովեցաւ. եւ դու, Տէր, մինչեւ յե՞րբ:
Դա՛րձ, Տէ՛ր, եւ փրկեա՛
զանձն իմ, կեցո՛ զիս, Տէր, ըստ ողորմութեան քում:
Զի ո՛չ ոք է, որ ի մահու յիշէ զքեզ. կամ ի դժոխս խոստովան առնիցի առ քեզ:
Վաստակեցայ ես ի հեծութեան իմում. լուացի զամենայն գիշեր զմահիճս իմ, եւ արտասուօք իմովք զանկողինս իմ թացի:
Խռովեցաւ ի սրտմտութենէ ակն իմ. եւ մաշեցայ ես ի վերայ ամենայն թշնամեաց իմոց:
Ի բա՛ց կացէք յինէն ամենեքեան, ոյք գործէք զանօրէնութիւն:
Լուաւ Տէր ձայնի լալոյ իմոյ. լուաւ Տէր աղօթից իմոց, եւ Տէր զխնդրուածս իմ ընկալաւ:
Ամաչեսցեն
եւ խռովեսցին յոյժ ամենայն թշնամիք իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն յոյժ վաղվաղակի եւ խռովեսցին:
Մինչեւ ե՞րբ, Տէր, մոռանաս զիս իսպառ, մինչեւ ե՞րբ դարձուցանես զերեսս քո յինէն:
Մինչեւ ե՞րբ դնեմ զխորհուրդս յանձն իմ. եւ ցաւք սրտի իմոյ զաւուրս:
Մինչեւ
ցե՞րբ բարձրանայ թշնամին ի վերայ իմ. նայեա՛ եւ լո՛ւր ինձ, Տէր Աստուած իմ:
Լո՛յս տուր, Տէր, աչաց իմոց՝ զի մի՛ երբէք ննջեցից ի մահ:
Մի՛ ասասցէ թշնամին՝ թէ յաղթեցի նմա. կամ նեղիչք իմ ցնծասցեն՝ թէ ես սասանեցայց:
Ես յողորմութիւնս քո, Տէր, յուսացայ. ցնծացաւ սիրտ իմ ի փրկութեան քում, օրհնեցից զՏէր զբարերարդ իմ:
Պահեա՛ զիս Աստուած իմ, զի ես ի քեզ
յուսացայ. ասացի Տեառն՝ Տէր իմ ես դու եւ բարիք իմ ինձ ի քէն են:
Սրբոց քոց որ են յերկրի քում, սքանչելի արարեր զամենայն կամս իմ ի նոսա:
Յաճախեսցին հիւանդութիւնք նոցա. յետ այսորիկ ապա վաղվաղեսցին:
Ո՛չ ժողովեցայց ի ժողովս նոցա յարեանց, եւ ո՛չ յիշեցից զանուանս նոցա ի շրթունս իմ:
Տէր բաժին ժառանգութեան իմոյ եւ բաժակի իմոյ դու ես, որ այսրէն դարձուցանես զժառանգութիւն իմ յիս:
Վիճակք ելին ինձ ընդ ընտիրս. եւ ժառանգութիւն իմ հաճոյ եղեւ ինձ:
Օրհնեցից զՏէր որ իմաստուն արար զիս. մինչ ի գիշերի եւս խրատեցին զիս երիկամունք իմ:
Յառաջագոյն
տեսանէի զՏէր առաջի իմ յամենայն ժամ, զի է ընդ աջմէ իմմէ՝ զի մի սասանեցայց:
Վասն այսորիկ ուրախ եղեւ սիրտ իմ եւ ցնծացաւ լեզու իմ. եւս եւ մարմին իմ բնակեսցի յուսով:
Զի ո՛չ թողցես զանձն իմ ի դժոխս, եւ ո՛չ տացես սրբոյ քում տեսանել զապականութիւն:
Ցուցեր ինձ զճանապարհս կենաց. լցուցեր զիս ուրախութեամբ երեսաց քոց՝ ի քաղցրութենէ վայելչութեան աջոյ քո մինչ իսպառ:
Լո՛ւր, Տէր, արդարութեան, եւ նայեա՛ ի խնդրուածս իմ. ո՛ւնկն դիր աղօթից իմոց՝ զի ո՛չ
շրթամբք նենգաւորօք:
Յերեսաց քոց իրաւունք ինձ ելցեն, եւ աչք իմ տեսցեն զուղղութիւն:
Փորձեցեր զսիրտ իմ. եւ քննեցեր ի գիշերի, փորձեցեր զիս՝ եւ ոչ գտաւ յիս անիրաւութիւն:
Մի՛ խօսեսցի բերան իմ զգործս որդւոց մարդկան. վասն բանից շրթանց քոց ես պահեցից զճանապարս խիստս:
Հաստատեա՛
զշաւիղս իմ ի ճանապարհի քում, զի մի՛ գայթակղեսցին գնացք իմ:
Ես առ քեզ, Տէր, կարդացի՝ զի լուար ինձ, Աստուած, խոնարհեցո՛ առ իս զունկն քո եւ լո՛ւր բանից իմոց:
Սքանչելի արարեր զողորմութիւնս քո. ո փրկես զայնոսիկ, որ յուսացեալ են ի քեզ, յայնցանէ որ հակառակ կան աջոյ քո:
Պահեա՛ զիս որպէս բիբ ական. ընդ հովանեաւ թեւոց քոց ծածկեսցես զիս՝ յերեսաց ամբարշտաց ոյք տառապեցուցին զիս:
Թշնամիք
զանձն իմ պաշարեցին, ի ճարպս իւրեանց արգելին, եւ բերանք նոցա խօսեցան զամբարտաւանութիւն:
Մերժեցին զիս, եւ այժմ դարձեալ պատեցան զինեւ. ուշ եդին խոնարհեցուցանել զիս յերկիր:
Համարեցան ինձ որպէս առիւծ, զի պատրաստի յորս, եւ որպէս կորիւն առիւծու զի նստի դարանեալ:
Արի՛,
Տէր, ժամանեա՛ նոցա եւ խափանեա՛ զնոսա. փրկեա՛ զանձն իմ յամբարշտաց, ի սրոյ եւ ի ձեռանէ թշնամւոյն:
Տէր, կորո՛ զնոսա յերկրէ, բաժանեա՛ եւ խափանեա՛ զնոսա ի կեանս իւրեանց:
Գաղտնեօք քովք լցան որովայնք նոցա, յագեցան կերակրովք եւ թողին զմնացուածս տղայոց իւրեանց:
Ես արդարութեամբ երեւեցայց երեսաց քոց, յագեցայց յերեւիլ փառաց քոց:
Դա՛տ արա ինձ, Աստուած, եւ իրա՛ւ արա ինձ ի դատաստանի իմում:
Յազգէ՝ որ ո՛չ է սուրբ, ի մարդոյ մեղաւորէ նենգաւորէ փրկեա՛ զիս:
Դու, Աստուած, հզօրիչ իմ ես. ընդէ՞ր մոռացար զիս, ընդէ՞ր տրտում գնամ ես ի նեղել թշնամւոյ իմոյ:
Առաքեա՛, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ, եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած, Աստուած իմ:
Ա՛րդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես անձն իմ, կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած. խոստովանեա՛ նմա՝ փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:
Աստուած,
յօգնել ինձ նայեա՛ց, եւ, Տէր, յընկերել ինձ փութա՛:
Ամաչեսցեն եւ յամօթ լիցին, ոյք խնդրէին զանձն իմ. դարձցին յետս եւ ամաչեսցեն, ոյք խորհէին ինձ չար:
Դարձցին առ ժամայն ամաչեցեալք՝ որ ասէին ինձ վաշ, վաշ:
Ցնծասցեն եւ ուրախ լիցին ի քեզ ամենեքեան, ոյք խնդրեն զքեզ Տէր:
Ասասցեն
յամենայն ժամ՝ մեծ է Աստուած. եւ ոյք սիրեն զփրկութիւնս քո:
Ես աղքատ եւ տնանկ եմ, Աստուած, օգնեա՛ ինձ. օգնական եւ փրկիչ իմ ես դու, եւ դու, Տէր իմ, մի՛ յամենար:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո. կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն. զի դու, Տէր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն.

Ե Ր Գ
(Յաւագ երիցու դասէն)

Շնորհեա մեզ, Տէր, ի գիշերի զերկնային զխաղաղութիւն քո. եւ պահեա՛ զմեզ ի պատրանաց թշնամւոյն՝ ամենայաղթ զօրութեամբ սուրբ խաչի քոյ:
Տէր Աստուած փրկութեան իմոյ, ի տուէ կարդացի եւ ի գիշերի առաջի քոյ:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, խոնարհեսցի ունկն քո ի խնդրուածս իմ:
Եկեսցէ առ մեզ, Տէր, պահապան ի քէն, եւ պահեսցէ զմեզ յամենայն ժամ:
Առաքեա՛ ի
մեզ, Տէր, զզօրութիւն սրբոյ խաչին, որ պահեսցէ ըզմեզ յամենայն ժամ:
Արժանի՛ արա, Տէր, զերեկս զայս խաղաղութեամբ, եւ առանց փորձութեան անցո՛ ըզմեօք:
Արժանաւորեա՛, Տէր, զգիշերս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահելով զմեզ:
Ընդ մեզ Տէր Աստուած, գիտասջիք, հեթանոսք, եւ պարտեցարուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ լուարուք զայս ի ծագաց մինչեւ ի ծագս երկրի. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ հզօրացեալքդ պարտեցարուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Ե
ւ զի թէպէտ եւ դարձեալ զօրանայք՝ դարձեալ ի պարտութիւն մատնեսջիք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզխորհուրդն զոր խորհիք՝ խափանէ Տէր. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզբանն զոր խօսիք մի՛ մնասցէ առ ձեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի յերկիւղէ ձերմէ
մեք ո՛չ երկիցուք եւ ո՛չ խռովիցուք. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ըզՏէր Աստուած մեր փառաւոր արասցուք. եւ նա եղիցի մեզ յերկիւղ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի սրբութիւն. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ յուսացեալ եղիցուք մեք ի նա, եւ նա եղիցի մեզ ի փրկութիւն. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ ժողովուրդ, որ նստէր ի խաւարի՝ ետես ըզլոյս մեծ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ
որ բնակեալդ էք ի խաւարի եւ ի ստուերս մահու՝ լոյս ծագեսցի առ ձեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ քանզի մանուկ ծնաւ որդի եւ տուաւ մեզ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որոյ իշխանութիւն իւր ի վերայ ուսոց իւրոց. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որ կոչի անուն նորա մեծի խորհրդոյ հրեշտակ. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ
Աստուած հզօր իշխան. զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ իշխան խաղաղութեան հայր հանդերձելոյ յաւիտենին. Տէր Աստուած ընդ մեզ է:

Եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Իմերձենալ երեկոյիս՝ համբառնամք զձեռս մեր ի սրբութիւն. զոր ինչ մեղաք այսօր խորհրդով, բանիւ կամ գործով՝ ի յանկողինս մեր զղջանալով. խոստովան լինելով զգաղտնիս սրտից մերոց ծածկագիտիդ Աստուծոյ՝ յուսալով յողորմութիւն քո: Եւ մեք միաբան գոչեսցուք՝ յիշեա՛ զմեզ, Տէր, յորժամ գաս արքայութեամբ քով, եւ ողորմեա՛ մեզ:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Գոհացարո՛ւք զՏեառնէ, որ իւրով ողորմութեամբն առաջնորդեաց մեզ ի գործս տուընջեան. եւ շնորհեաց մեզ միաբան գալ հասանիլ ի հանգիստ գիշերիս: Եւ մեք յամենայն ժամ աղաչեսցուք զմարդասէրն Աստուած, լինել պահապան անձանց մերոց, եւ նա իւրով ողորմութեամբն պահեսցէ զմեզ, եւ առաջնորդեալ հասուսցէ յիւր բարութեան հանգիստն. զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց ճշմարիտն Աստուած Յիսուս Քրիստոս. Տէրն ամենակալ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:
Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող զօրութիւն.: Եւ եւս միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր.:

Ա Ղ Օ Թ Ք

(Աշակ.դաս.) Տէ՛ր բարերար, որ մեծաւ գթութեամբ քով պատրաստեցեր զյաւիտենական հանգիստն առաքինութեամբ աշխատելոցն, եւ կոչեցեր առ քեզ զքաղցր ձայնիւ զծանրաբեռնեալսն եւ զտաժանեալսն մեղօք՝ հանգիստ նոցա խոստանալով: Շնորհեա՛ եւ մեզ, Տէր, անխռով խաղաղութեամբ զգիշերս անցուցանել. եւ ի ծանրութենէ մեղաց զաշխատեալքս՝ ապահովեա՛ ողորմութեամբ քով. եւ արժանավորեա՛ մշտնջենաւոր հանգստեանն ընդ ամենայն սուրբս քո: Եւ գոհանալով փառաւորեսցուք զքեզ ընդ Հօր եւ ամենասրբոյ Հոգւոյդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Խաղաղութիւն ամ ենեցուն:
Աստուծոյ երկիրպագեսցուք:

Պարգեւատու բարեաց եւ աղբիւր խաղաղութեան, Տէր Աստուած մեր, յամենայն սատանայական խռովութեանց խաղաղացո՛ զմիտս մեր եւ զխորհուրդս ի գիշերիս յայսմիկ եւ յամենայն ժամանակի: Որպես զի առաջնորդեալք յանցաւոր կենցաղոյս՝ ժամանեսցուք յաւիտենական երկնից արքայութեան քո, զոր պատրաստեցեր ի սկզբանէ աշխարհի սրբոց քոց: Եւ ընդ նոսին գոհանալով փառաւորեսցուք զՀայր եւ զՈրդի եւ զսուրբ Հոգիդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս ԻԶ.
(Յաւագ երիցու դասէն)

Տէր լոյս իմ եւ կեանք իմ՝ ես յումմէ՞ երկեայց.
Տէր ապաւէն կենաց իմոց՝ ես յումմէ՞ դողացայց:
Ի
մերձենալ առ իս չարաց ուտել զմարմին իմ. նեղիչք իմ եւ թշնամիք իմ նոքա տկարացան եւ անկան:
Թէ պատրաստեսցի ի վերայ իմ պատերազմ, ո՛չ երկիցէ սիրտ իմ. թէ յարիցէ ի վերայ իմ ճակատամարտ, սակայն եւ այսուիկ ի քեզ, Տէր, յուսացայ:
Զմի
խնդրեցի ի Տեառնէ եւ զսոյն աղաչեմ. բնակիլ ինձ ի տան Տեառն զամենայն աւուրս կենաց իմոց:
Տեսանել ինձ զվայելչութիւն Տեառն. եւ հրաման տալ ի տաճարի նորա:
Ծածկեաց զիս ի խորանի իւրում յաւուր չարի, ընդ յարկաւ արար զիս ի ծածկոյթ խորանի իւրում:
Ի վիմէ բարձր արարեր զիս. եւ այժմ բա՛րձր արա զգլուխ իմ ի վերայ թշնամեաց իմոց:
Շուրջ եղէց եւ մատուցից ի խորանի նորա պատարագ օրհնութեան. օրհնեցից եւ սաղմոս ասացից Տեառն:
Լո՛ւր, Տէր, ձայնի իմում, զի կարդացի առ քեզ. ողորմեա՛ ինձ եւ լո՛ւր ինձ. զի քեզ անսաց սիրտ իմ, եւ խնդրեցին երեսք իմ, զերեսս քո, Տէր, խնդրեցին:
Մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն, եւ մի՛ խոտո
րիր բարկութեամբ ի ծառայէ քումմէ:
Օգնակա՛ն
իմ լեր, Տէր, մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած փրկիչ իմ:
Հայր իմ եւ մայր իմ թողին զիս, եւ Տէր իմ ընկալաւ զիս:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէր, ի ճանապարհի քում, առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս քո ուղիղս:
Վասն թշնամեաց իմոց մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Յարեան ի
վերայ իմ վկայք մեղաց, եւ ստեցին ինձ յանօրէնութեան իւրեանց:
Հաւատացի տեսանել զբարութիւն Տեառն յերկրին կենդանեաց:
Համբե՛ր
Տեառն եւ քաջալերեա՛ց. զօրասցի սիրտ քո եւ համբե՛ր Տեառն:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյ Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն:

Ե Ր Գ ՏԵԱՌՆ ՆԵՐՍԻՍԻ
(Յաւագ երիցու դասէն)

ԲՁ.Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած,
Ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
Եւ զբանակս հրեշտակաց
Տուր պահապան մեզ տկարացս,
Փրկեա զանձինս ի փորձանաց,
Ի խաւարի շրջող դիւաց.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան`
Ծնունդ անճառ Որդի և Բան.
Որ արարեր զտիւ գործոյ
Եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ.
Տուր ի ննջել` աչաց մարմնոյ,
Արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րաբուն հոգւոց բանաւորաց,
Աղբիւր լուսոյ, բաշխող շնորհաց.
Ի փակիլ դրանց բնութեանց մարմնոց,
Լոյս տուր աչաց սրտից մերոց.
Ի գիշերաց առ քեզ կանխել,
Ընդ հրեղինացն օրհնաբանել.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սուրբդ սրբոց Երրորդութիւն,
զՄեզ մաքրեա քեզ բնակութիւն.
Շնորհեա ընդ մանկանցն առագաստի
Հանգչիլ ընդ քեզ ի յանկողնի.
Տուր զհայցուած բարեկամին
զՓոխ երից նկանակին.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Երևելի լոյս ստեղծեր,
զՏիւ և զգիշեր բաժանեցեր.
Ծագեա մեզ. Տէ՜ր, ի գիշերի
զճառագայթս իմանալի.
Տուր յամենայն ժամանակի
զՊահպանող աջ քո հովանի.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Սիրոյ քո հուր արկեալ յերկիր`
Բորբոքեսցի ի հոգիս մեր.
զԽորհուրդ սրտից մեր մաքրեսցէ`
զԼոյս գիտութեան քո փայլեսցէ.
Ի քնոյ մահու զմեզ զարթուսցէ,
զՄիտս բոցով քո վառեսցէ.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Ի քեզ նայիմք, լոյսդ անմատոյց,
Ի զգայական ծածկեալ լուսոյ.
Որ վասն մեր եդար ի գբի
Եւ ննջեցեր ի տապանի.
Առ մեզ ննջեա արթուն բնութիւն,
Հերքեա զչարին ներգործութիւն.
Զի ի տուընջեան և գիշերի
Տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էիդ լուսոյ անստուերի
Պաղատանօք կամք առաջի.
Որ փակեալ դրամբք յերեկոյին
Երևեցար մետասանին.
Ընդ Թովմայի առ քեզ կոչեմք,
Տէր և Աստուած, զքեզ դաւանեմք.
Է՜ջ և առ մեզ յերեկոյիս,
Եւ տուր զողջոյն քո ի հոգիս:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք,
Մեզ յօգնութիւն նայեա, հայցեմք.
Պահապանդ Իսրայէլի,
Անձանց մերոց լեր հովանի.
Օթեա առ մեզ, խաղաղարար,
Զի ննջեսցուք անխռովաբար.
Եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք,
Օրհնել զքեզ`ընդ Հօր հոգւով:

Գոչման փողոյն Գաբրիէլի,
Որ ի վերջնումն գիշերի,
Լսել արա զմեզ արժանի,
Եւ յաջակողմն օդեաց դասի`
Անշէջ վառեալ զլոյս լապտերաց,
Ըստ իմաստուն հինգ կուսանաց.
Զի ընդ փեսայիդ ի յառագաստ`
Հարսունք հոգւով մտցուք ի փառս:

Հալածեա ի մէնջ, Տէր, նշանաւ Խաչի քո զընդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն, եւ մի տար յապականութիւն զքո ժառանգութիւնս:

Բարեխօսեա՛ վասն մեր, Աստուածածին Մարիամ, որ ծնար զտէր Աստուած, որ նըուէրըն զԻսրայէլ, ամենազօր եւ սքանչելի փառօքն իւրովք:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Տէր, մի՛ դարձուցաներ զերեսս քո յինէն. Տէր բարերար, աղաչեմ զքեզ. օգնակա՛ն իմ լեր: Տէր, մի՛ անարգեր զիս, եւ մի՛ թողուր զիս, Աստուած փրկիչ իմ:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղա կան գիշերիս ի դիւական խռովութենէ, ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր՝ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Ա Ղ Օ Թ Ք
(Յաւագ երիցու դասէն)

Շնորհատու բարեաց՝ յամենայնի առատ եւ անմահ Տէր, աղաչեմք զքեզ, փարատեա՛ յանձանց մերոց զաղջամղջին եւ զխաւարային խորհուրդս: Ի պատրանաց բանսարկուին պահեա՛ զմեզ, եւ շնորհեա՛ մեզ հաւատով ապաւինիլ յամենասուրբ Երրորդութիւնդ՝ ի Հայր եւ յՈրդի եւ ի սուրբ Հոգիդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Յաւուրս աղուհացից աստ ասի Ամբիծքն՝ իսկ յայլ աւուրս՝Հայր մեր որ յերկինս:

Սաղմոս ՃԺԸ.

(Աշակ.դաս.)Երանեալենանբիծքիճանապարհի, եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն:
Երանի ոյք քննեն զվկայութիւն նորա. բոլորով սրտիւիւրեանցխնդրեսցենզնա:

Ոչթէոյքգործեն զանօրէնութիւն, ի ճանապարհս նորագնասցեն:
Դուպատուիրեցերզպատուիրանսքո՝իպահել ինձյոյժ:
Երանի թէ յաջողեալ էին ինձ ճանապարհք իմ, պահել ինձ զարդարութիւնս քո:
Յայնժամ
եսոչամաչէի,իզգուշանալինձիպատուիրանսքո:
Խոստովան եղէց քեզ, Տէր, յուղղութիւն սրտի իմոյ. որպէս ուսայց զիրաւունս արդարութեան քո:
Զիրաւունս
քոպահեցի.մի՛թողուրզիսմինչիսպառ:
Ի՞ւուղղեսցէերիտասարդզճանապարհսիւր,այլի պահել զբանս քո:
Բոլորով սրտիւ իմով խնդրեցի զքեզ. մի՛ մերժեր զիս ի պատուիրանաց քոց:
Ի սրտի իմում թագուցի զբանս քո, որպէս զի մի՛ մեղայց քեզ:
Օրհնեալ
եսդու,Տէր.ուսո՛ինձզարդարութիւնս քո:
Շրթամբք իմովք պատմեցից զամենայն իրաւունս բերանոյ քո:
Ի ճանապարհս վկայութեանց քոց զուարճացայ, որպէս յամենայնի ի մեծութեան:
Ի պատուիրանս քո հոգացայ եւ զգուշացայ ի ճանապարհս քո:
Զիրաւունս
քոխօսեցայ,եւո՛չմոռացայզբանս քո:
Հատո՛ ծառայի քում, զի կեցից, եւ պահեցից զբանս քո:
Զարթո՛
զաչս իմ, եւ նայեցայց ի սքանչելիս օրինաց քոց:
Պանդուխտ եմ ես յերկրի, մի՛ թագուցաներ յինէն զպատուիրանս քո:
Փափագեաց անձն իմ ի ցանկալ ինձ յիրաւունս քո յամենայն ժամ:
Սաստեցերամբարտաւանից.անիծեալ՝ոյքխոտորեցանիպատուիրանացքոց:
Ի բա՛ց արա յինէն զնախատինս եւ զարհամարհանս. զի զվկայութիւնս քո խնդրեցի:
Քանզի նստան իշխանք եւ չարախօսէին զինէն, այլ ծառայ քո խորհէր յիրաւունս քո:
Զի
վկայութիւնք քո խօսք իմ էին, եւ խորհուրդք իմ արդարութիւն քո:
Մերձեցաւ անձն իմ ի հող. Տէր, կեցո՛ զիս ըստ բանի քում:
Զճանապարհս իմ պատմեցի քեզ՝ եւ լուար ինձ. ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Ի ժանապարհս արդարութեանց քոց իմաստո՛ւն արա՛ զիս, եւ քննեցից զսքանչելիս քո:
Տքնեցաւ անձն իմ առ ի ձանձրանալ. հաստատեա՛ զիս ի բանս քո:
Զճանապարհս մեղաց ի բա՛ց արա յինէն. եւ յօրէնս քո ողորմեա ինձ:
Զճանապարհս ճշմարտութեան քո ընտրեցի, եւ զիրաւունս քո ես ոչ մոռացայ:
Մերձեցայ ես ի վկայութիւնս քո, Տէր, մի՛ յամօթ առներ զիս:
Ի ճանապարհս պատուիրանաց քոց ընթացայ, զի անդորր արարեր սրտի իմոյ:
Օրէնսգէ՛տ արա զիս, Տէր, ի ճանանապարհս իրաւանց քոց, եւ խնդրեցից զնա յամենայն ժամ:
Իմաստո՛ւն
արա՛զիս,Տէր,եւքննեցիցզօրէնսքո, եւ պահեցից զնա բոլորով սրտիւ իմով:
Առաջնորդեա՛ ինձ ի շաւիղս պատուիրանաց քոց, զի ընդ նոսա հաճեցայ:
Խոնարհեցո՛
զսիրտիմիվկայութիւնսքո,եւմի՛ յագահութիւն:
Դարձո՛ զաչս իմ, զի մի՛ տեսից զնանրութիւն. ի ճանապարհս քո կեցո՛ զիս:
Հաստատեա՛ծառայիքում՝զբանքոյերկիւղքո: Հա՛նյինէնզնախատինս,զորեւկարծեցի.զիդա տաստանք քո քաղցր են:
Ահա՛ ցանկացայ պատուիրանաց քոց, յարդարութեան քում կեցո՛ զիս:
Եկեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, Տէր, եւ փրկութիւն քո ըստ բանի քում:
Տաց պատասխանի, ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս քո յուսացայ:
Մի՛
իբացեայառներիբերանոյիմմէզբանճշմարտութեան մինչեւ յոյժ, զի յիրաւունս քոյուսացայ:
Պահեցիզօրէնսքոյամենայնժամ,յաւիտեանեւ յաւիտեանսյաւիտենից:
Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո խնդրեցի:
Խօսէի
զվկայութիւնսքոառաջիթագաւորացեւ ո՛չամաչէի:
Խորհէի ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի:
Համբարձի զձեռս իմ պատուիրանս քո զոր սիրե
ցի, եւ խորհէի յարդարութեան քում:
Յիշեա՛ զբան ծառայի քո, յոր եւ յուսացեր զիս:
Սա մխիթարեցէ զիս ի խոնարհութեան իմում. զի բան քո կեցոյց զիս:
Ամբարտաւանք անիրաւեցան յիս յոյժ, այլ յօրինաց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ:
Յիշեցի
զիրաւունս քո յաւիտենից, Տէ՛ր, եւ մխիթարեցայ:
Տրտմութիւնկալաւզիսիմեղաւորաց,եւոյքթողինզօրէնս քո:
Գովելի են ինձ իրաւունք քո, ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ:
Յիշեցի ի գիշերի զանուն քո, Տէր, եւ պահեցի զօրէնս քո:
Սա՛ եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանս. զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի:

(Աշակ. դաս.) Բաժին իմ ես դու, Տէր, ասացի պահել ինձ զօրէնս քո:
Աղաչեցի զերեսս քո բոլորով սրտիւ իմով. ողորմեա՛ ինձ ըստ բանի քում:
Խ
որհեցայ ի ճանապարհս իմ, եւ դարձուցի զոտս ին ի վկայութիւնս քո:
Պատրաստեցայ եւ ո՛չ խռովեցայ, զի պահեցի զպատուիրանս քո:
Տոռունք մեղաց պատեցան զինեւ, այլ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Ի մէջ գիշերի յառնէի խոստովան լինել առ քեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո:
Հաղորդ էի ես ամենայն երկիւղածաց քոց, որոց պահեալ էին զպատուրանս քո:
Ողորմութեամբ Տեառն
լի եղեւ երկիր, զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ:
Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում, Տէր, ըստ բանի քում:
Զքաղցրութիւն, զխրատ եւ զգիտութիւն ուսո՛ ինձ, զի ի պատուիրանս քո ես հաւատացի:
Մինչչեւ
խոնարհեալ էի ես՝ մեղայ. վասն այսորիկ զբանս քո պահեցի յոյժ:
Քաղցր ես դու, Տէր, եւ քաղցրութեամբ քով ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Բազմացան յիս անիրաւութիւնք ամբարտաւանից, այլ ես բոլորով սրտիւ իմով քննեցի զպատուիրանս քո:
Մածան որպէս կաթն սիրտք նոցա. այլ ես զօրէնս քո խօսեցայ:
Բարի է ինձ՝ զի խոնարհ արարեր զիս, որպէս ուսայց զարդարութիւնս քո:
Բարի է ինձ օրէնք բերանոյ քո՝ քան զհազարս ոսկւոյ եւ արծաթոյ:
Ձեռք քո արարին եւ ստեղծին զիս. իմաստուն
արա՛ զիս եւ ուսայց զպատուիրանս քո:
Երկիւղածք քո տեսցեն զիս՝ եւ ուրախ եղիցին. զի ես ի բանս քո յուսացայ:
Ծանեայ, Տէր, զի արդարութեամբ են դատաստանք քո. յիրաւի խոնարհեցուցեր զիս:
Եղիցի ողորմութիւն քո ի մխիթարել զիս, ըստ բանի քում զծառայս քո:
Եկեսցեն յիս գթութիւնք քո եւ կեցից. զի օրէնք քո խօսք իմ էին:
Ամաչեսցեն
ամբարտաւանք՝ որ ի տարապարտուց անիրաւեցան յիս, այլ ես հոգացայ ի պատուիրանս քո:
Խրատեցին զիս երկիւղածք քո, եւ ոյք ճանաչեն զվկայութիւնս քո:
Եղիցի
սիրտ իմ անբիծ յարդարութեան քում, զի մի՛ ամաչեցից:
Կարօտացաւ անձն իմ ի փրկութիւնս քո, զի ես ի բանս յուսացայ:
Սպասեցին աչք իմ ի բանի քում, ասացի՝ ե՞րբ
մխիթարեսցես զիս:
Եղէ որպէս տիկ ի պարզի, զի զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Քանի՞ ինչ են աւուրք ծառայի քո, ե՞րբ արասցես ինձ իրաւունս ի հալածչաց իմոց:
Պատմեցին ինձ անօրէնք զխորհուրդս, այլ ո՛չ որպէս զօրէնս քո:
Ամենայն պատուիրանք քո ճըշմարիտ են. ի նանիր հալածեցին զիս, օգնեա՛ ինձ:
Փոքր մի եւս եւ կորուսանէին զիս յերկրի. այլ ես ո՛չ թողի զպատուիրանս քո:
Ըստ ողորմութեան քում կեցո՛ զիս. եւ պահեցից զվկայութիւնս բերանոյ քո:
Յաւիտեան, Տէր, բան քո կայ յերկինս, յազգէ մինչեւ յազգ է ճշմարտութիւն քո: Հաստատեցեր զերկիր, եւ կայ:
Հրամանի քում մնայ տիւ, զի ամենայն ծառայք քո են:
Եթէ ոչ օրէնք քո խօսք իմ էին, կանխաւ եւս արդեօք կորուսեալ էի ի խոնարհութեան իմում:
Յաւիտեան
ո՛չ մոռացայ զարդարութիւնս քո, զի նոքօք կեցուցեր զիս:
Քո՛ եմ ես եւ կեցո՛ զիս, զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի:
Ինձ սպասեցին մեղաւորք ի կորուսանել, զի զվկայութիւնս քո ես ի միտ առի:
Յամենայն կատարածի տեսի զվախճան, յոյժ անդորր էին ինձ պատուիրանք քո:
Որպէս սիրեցի զօրէնս քո, զօրհանապազ խօսք իմ էին:
Քան
զթշնամիս իմ իմաստուն արարեր զիս ի պատուիրանս քո, զի յաւիտեան իմ էին:
Քան զամենայն ուսուցիչս իմ իմաստուն եղէ, զի վկայութիւնք քո խօսք իմ էին:
Քան զծերսն իմաստուն եղէ, զի զպատուիրանս քո քննեցի:
Յամենայն ճանապարհաց չարաց արգելի զոտս իմ, որպէս զի պահեցից զբանս քո:
Յիրաւանց
քոց ես ո՛չ խոտորեցայ, զի դու օրէնսգէտ արարեր զիս:
Որպէս զի քաղցր են ի քիմս իմ բանք քո, քան զմեղր բերանոյ իմոյ:
Ի պատուիրանաց քոց իմացեալ՝ ատեցի զամենայն ճանապարհս չարաց, զի դու օրէնսգէտ արարեր զիս:
Ճրագ են բանք քո ոտից իմոց, եւ լոյս տան շաւղաց իմոց:
Երդուայ եւ հաստատեցի, զի պահեցից զամենայն իրաւունս արդարութեան քո:
Խոնարհ
եղէ մինչեւ յոյժ, Տէր, կեցո՛ զիս ըստ բանի քում:
Ըստ կամս բերանոյ իմոյ հաճեա՛, Տէր, եւ զիրաւունս քո ուսո՛ ինձ:
Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Եդին ինձ
մեղաւորք որոգայթ, ի պատուիրանաց քոց ես ո՛չ մոլորեցայ:
Ժառանգեցի զվկայութիւնս քո յաւիտեան, զի ցնծութիւն է սրտի իմոյ:
Խոնարհեցուցի զսիրտ իմ
առնել զարդարութիւնս քո յաւիտեան՝ վասն հատուցման:
Զանօրէն ատեցի. եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Օգնական եւ փրկիչ իմ ես դու, եւ ես ի բանս քո յուսացայ:
Ի բա՛ց եղերուք յինէն չարք, եւ քննեցից զպարուիրանս Աստուծոյ իմոյ:
Օգնեա՛ ինձ ըստ բանի քում եւ կեցո՛ զիս, եւ մի՛ յամօթ առներ զիս ի յուսոյ իմմէ:
Օգնեա՛ ինձ եւ ապրեցո՛ զիս, եւ խորհեցայց յիրաւունս քո յամենայն ժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան, որ ապստամբ եղեն յարդարութեանց քոց, զի անիրաւութեամբ էին խորհուրդք նոցա:
Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս երկրի, վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո:
Բեւեռեա՛ ընդ երկիւղ քո զմարմին իմ. զի ի դատաաստանաց քոց եկայց յոյժ:

(Աշակ. դաս.) Արարի իրաւունս եւ արդարութիւն. մի՛ մատներ զիս ի ձեռս նեղչաց իմոց:
Ընկա՛լ զծառայս քո ի բարի, զի մի՛ ամբարտաւանք զզուեսցեն զիս:
Սպասեցին
աչք իմ փրկութեան քում, Տէր, եւ բանից արդարութեան քո:
Արա՛ ընդ ծառայի քում, Տէր, ըստ ողորմութեան քում. զարդարութիւնս քո ուսո՛ ինձ:
Ծառայ քո եմ ես, իմաստո՛ւն արա զիս, եւ ծանեայց զվկայութիւնս քո:
Վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո, քան զամենայն ոսկի եւ զտպազիոն:
Ամենայն պատուիրանք քո յաջողեցան ինձ, զի ատեցի ես զճանապարհս չարաց:
Սքանչելի են վկայութիւնք քո, վասն այսորիկ սիրեաց զնոսա անձն իմ:
Յայտնութիւն բանից քոց լուսաւոր է, եւ իմաստուն առնէ զտղայս:
Զբերան իմ բացի եւ առի զհոգի, ի պատուիրանս քո փափագեաց անձն իմ:
Նայեա՛ առ իս եւ ողորմեա՛ ինձ, ըստ իրաւունս
սիրողաց անուան քո:
Զճանապարհս իմ ուղի՛ղ արա ինձ ըստ բանի քում, եւ մի՛ տիրեսցեն ամենայն մեղք:
Փրկեա՛ զիս ի զրպարտութենէ մարդկան, եւ պահեցից զպատուիրանս քո:
Երեւեցո՛ զերեսս քո ի ծառայս քո, եւ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո:
Վտակք ջուրց իջին յաչաց իմոց, զի ո՛չ պահեցին զօրէնս քո:
Արդար ես դու, Տէր, եւ ուղիղ են դատաստանք քո:
Պատուիրեցեր զարդարութիւն վկայութեանց քոց, եւ ճշմարիտ են յոյժ:
Մաշեաց զիս նախանձ քո, զի մոռացան զբանս քո թշնամիք իմ:
Ընտրեալ է բան քո յոյժ, եւ ծառայ քո սիրեաց զսա:
Մանուկ եմ ես արհամարհեալ, եւ զարդարութիւնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Արդարութիւն քո արդարութիւն յաւիտենից, եւ օրէնք քո ճշմարիտ են:
Նեղութիւնք եւ վիշտք գտին զիս, եւ պատուիրանք քո խօսք իմ էին:
Արդարութեամբ են վկայութիւնք քո յաւիտեան, իմաստո՛ւն արա եւ կեցո՛ զիս:
Կարդացի առ քեզ բոլորով սրտիւ իմով. լո՛ւր ինձ, Տէր, զարդարութիւնս քո խնդրեցի:
Աղաղակեցի
առ քեզ եւ փրկեա՛ զիս, եւ պահեցից զվկայութիւնս քո:
Կանխեցի տարաժամու՝ աղաղակեցի, եւ ես ի բանս քո յուսացայ:
Կանխեցին աչք իմ առաւօտուց, ի խօսել ինձ զբանս քո:
Ձայնի իմում լուր, Տէր, ըստ ողորմութեան քում.
Տէր, յիրաւունս քո կեցո՛ զիս:
Մերձեցուցին յիս հալածիչք իմ զանօրէնութիւն, զի յօրինաց քոց հեռի եղեն:
Մերձ ես դու, Տէր, եւ ամենայն պատուիրանք քո ճշմարիտ են:
Ի սկզբանէ ծանեայ ի վկայութեանց քոց, զի յաւիտեան հաստատեցեր զնոսա:
Տե՛ս զխոնարհութիւն իմ եւ փրկեա՛ զիս, զի զօրէնս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Դատեա՛ զդատաստան իմ եւ փրկեա՛ զիս, եւ ըստ բանի քում կեցո՛ զիս:
Հեռի է ի մեղաւորաց փրկութիւն, զի զիրաւունս քո ոչ պահեցին:
Բազում
են որ հալածեն եւ նեղեն զիս, ի վկայութեանց քոց ես ո՛չ խոտորեցայ:
Հայէի յանագորոյնս եւ մաշէի, զի զպատուիրանս քո ո՛չ պահեցին:
Տե՛ս՝ զի զպատուիրանս քո սիրեցի, Տէր, ողորմութեամբ քով կեցո՛ զիս:
Սկիզբն բանից քոց ճշմարտութիւն է, յաւիտեան են ամենայն իրաւունք արդարութեան քո:
Իշխանք հալածեցին զիս ի նանիր, եւ ի բանից քոց երկեաւ սիրտ իմ:
Ցնծացայ ես ի բանս քո, որպէս այն որ գտանէ
աւար բազում:
Զմեղս ատեցի եւ անարգեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Եօթն անգամ յաւուր օրհնեցից զքեզ, վասն իրաւանց եւ արդարութեան քո:
Խաղաղութիւն բազում է այնոցիկ՝ որ սիրեն զօրէնս քո, եւ ոչ գոյ ի նոսա գայթակղութիւն:
Սպասեցի փրկութեան քում, Տէր, եւ զպատուիրանս քո սիրեցի:
Պահեաց անձն իմ զվկայութիւնս քո, զի ամենայն ճանապարհք իմ առաջի քո են:
Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէր, ըստ բանի քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Մտցեն աղօթք իմ առաջի քո, Տէր, եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո, յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէր, եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ
ես որպէս զոչխար կորուսեալ. խնդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ո՛չ մոռացայ:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:
Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եւ զկնի ասի Շարականս

ԳՁ.

(Աշակ. դաս.) Ի քէն հայցեմք, Հայր գըթութեանց եւ Աստուած մըխիթարութեանց. ի տըխրական գիշերային մերձեալ ժամուս՝ մըխիթարեա՛ զմեզ ի տըրտմութեանց մեղաց, եւ շնորհեա՛ զուրախութիւն գործովք արդարութեան. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Ըստ քաղցրագոյն աստուածային քո հրամանի կոչման, Որդի Աստուծոյ, եկեալ եմք առաջի քո յերեկոյիս աշխատեալք եւ ծանրաբեռնեալք. թեթեւացո՛ ի ծանրութեանց մեղաց զանձինս եւ զօրացո՛ բառնալ կամաւ զքաղցըր լուծ քոց պատուիրանաց. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին եւ ամենայն արդարոց:

Պաղատիմք առ քեզ հոգւով ի հանգըստեան հասեալ ժամուս, մարդասէր Հոգի Աստուծոյ, յորժամ նորոգես զերեսս երկրի, եւ վերըստին ստանաս զոգիս մարդկան, նորափետուր զարդարեա՛ զնընջեցեալսըն մեր ըզծնեալսն ի քէն սուրբ աւազանաւն. աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին՝ եւ ամենայն արդարոց:

Զկենդանագիր անարատ ծնողի քո արկանեմք առաջի անոխակալ տէրութեանըդ քո. յորժամ գաս փառօք Հօր դատել ըզթըշնամին խաչի քո. ներեա յանցանաց մերոց բարեխօսութեամբ մօր քո եւ կուսի. աղաչեմք ըզքեզ, Տէր, պահպանեա՛ ըզմեզ ընդ հովանեաւ խաչի քո սուրբ:

Հաղորդս արա եւ ըզմեզ, Տէր, ընդ սրբոց քոց առաքելոցն, որք արժանի եղեն տեսանել ըզքեզ ի յարութեան քո. արժանաւորեա՛, Տէր, տեսանել ըզքեզ ի միւսանգամ քո գալըստեանն. օրհնութի՜ւն առաքողին ի բարձունս:

Ի նըստիլ քո յատենի, Դատաւոր ահեղ, աղաչանօք սուրբ Աստուածածնին յիշեա՛ զնընջեցեալսըն մեր, յորժամ գայցես անճառ փառօք. քանզի քո են փա՜ռք յաւիտեանս ամէն:

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ՍՏԵՂԻՔ ՄԵԾԻ ՊԱՀՈՑ

Սկսեալ ի չորրորդ շաբաթէ
(Սկսուածք աշակ. դասուն են)

ԴԿ.

Դ. ԴՇ. Սըրբուհի Մարիամ. սափոր ոսկի եւ տապանակ կտակարանաց. որ ի վերուստ զհացն կենաց պարգեւեցեր քաղցեալ բնութեանս. առ նա միշտ բարեխօսեա վասն քաւութեան մեղաց մերոց:

Ե.ԴՇ. Դասք անմարմնոց հըրեշտակաց քեզ երանեն, ամենօրհնեալ կոյս Մարիամ, որ զէակից Բանն, որ ընդ Հօր՝ կրեցեր ի քեզ անսերմնապէս. առ նա միշտ բարեխօսեա վասն քաւութեան մեղաց մերոց:

Զ. ԴՇ. Վասն որոյ եւ մեք հաւատացեալքս քեզ երկըրպագեմք, Քրիստոս, եւ արտասուօք հայցեմք ի քէն. բարեխօսութեամբ Աստուածածնին զաստուածային լոյս քո ծագեա յանձինըս մեր. օրհնեմք զքեզ ի յարութեան երեկոյիս, ահաւոր Թագաւոր:

Դ. ԵՇ. Առաքեալք Աստուծոյ ընտրեալք ի սկըզբանէ նախ քան զաշխարհս, որք արժանի եղէք տեսանել զանտեսըն հրեղինաց. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Ե. ԵՇ. Բարեկամք Քրիստոսի, հազարապետք աստուածայինըն խորհըրդոցն, որք ի հոսանուտ մեղաց ծովէս վերածիք զմարդիկ ի կեանս անմահ. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Զ. ԵՇ. Գերագոյն քան ըզբնաւս անճառելւոյն հասիք երանութեան, որք ի գալստեան Տեառըն նըստջիք յերկոտասան աթոռսըն Քրիստոսի. բարեխօսեցէք առ Տէր վասըն մանկանց եկեղեցւոյ:

Դ. Ուր. Պարունակեալ պահէին յանեղաշէն դրախտին զճանապարհս ծառոյն կենաց քրովբէական հոյլքըն բոցեղէն սրովբէիւք. այսօր արտափայլեալ ցուցար յերկրի աստուածազարդ փայտ կենաց եւ փըրկութեան. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Ե.Ուր. Սաբեկայ ծառոյն վերաբերեալ խոյ յողջակէզ փոխանակ Իսահակայ. այլ ի վերայ քո զենաւ գառն անարատ, ի հաշտութիւն Հօր, եւ ի բառնալ ըզմեղս մեր. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Զ.Ուր. Պարծանըք Պօղոսեան. դաւանեալ ըզքեզ աստուածային բանին տեղի եւ զենարան. քանզի քեւ ապրեցաք ի խածանող եւ յանմարմին գազանէն. եւ ի վերայ քո հեղեալ շիթք անապական արեանն՝ ըզկողածնին ջընջեաց ըզմեղս. զքեզ օրհնեն մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ:

Դ. ԲՇ.Երկնաւոր հօտ ընտրեալ, զոր հովիւըն քաջ թողեալ յերկինս, եւ եկեալ ի խընդիր մեզ մոլորելոցս. որով լըցեալ զթիւ հարիւրոցդ, արար ուրախութիւն ի յերկինս երկնաւորացդ. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Ե. ԲՇ. Տեսանողք անտեսին. խորհըրդածո՛ւք խորոցն Աստուծոյ. որք իջեալ ընդ Միածնին սպասաւորել տնօրէնութեանն, ի ծնընդեանն աւետաւորք հովուացըն, եւ կանանցն իւղաբերից կենաց քարոզք ըզկենդանւոյն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Զ. ԲՇ. Պահապանք աշխարհի, բանակըք Տեառն շուրջ զերկիւղածովք. բարեկամք ազգի մարդկան, միջնորդք մահու եւ յարութեան, Միքայէլ եւ Գաբրիէլ մեծք, որ կայք միշտ առաջի ամենասուրբ երրորդութեանն. աղաչեմք ըզձեզ, բարեխօս լերուք առ Տէր վասըն քաւութեան մեղաց մերոց:

Դ. ԳՇ. Երկնաւոր փեսայ, անըստուեր լոյս իմանալի. որ ի յերկնից իջեր ի սէր հարսին քո եկեղեցւոյ. զոր խօսեցաւ քեզ բարեկամն եւ փեսաւէրըն քո Յովհաննէս. սորին մաղթանօք ողորմեա:

Ե. ԳՇ. Քառակերպիցն անհաս եւ անտես ի սերովբէից. սրբութեանց սուրբ եւ Տէր բոլորից, խոնարհեցար ի Յորդանան, հայցելով ի ծառայէն, մաքրութիւն ջրոյ ի լուանալ ըզմեղս Ադամայ. սորին մաղթանօք ողորմեա:

Զ. ԳՇ. Որ յամլորդւոյն վըկայեցար Գառն Աստուծոյ բարձող մեղաց. զոր գերագոյն արդարոց ծանուցեր մեծ ի ծնունդս կանանց, եւ ճրագ օրինացն. որ եւ ի դըժոխս ըզփրկական գալուստըն քո քարոզեաց. սորին մաղթանօք ողորմեա:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Աստուած, արա՛ հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա՛ զթողութիւն յանցանաց:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք:

Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զփրկիչն մեր Քրիստոս՝ զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ. եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ: Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Ա Ղ Օ Թ Ք
(Յաւագ երիցու դասէն)

Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛, Տէ՛ր, ողորմեա՛:

Քրիստո՛ս Որդի Աստուծոյ, անոխակալ եւ բարեգութ, գթա՛ քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց: Յիշեա՛ յաւուր մեծի գալստեան արքայութեան քո: Արա՛ արժանի ողորմութեան, քաւութեան եւ թողութեան մեղաց: Դասաւորեալ պայծառացո՛ ընդ սուրբս քո յաջակողմեան դասուն: Զի դու ես Տէր եւ Արարիչ ամենեցուն, Դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց: Եւ քեզ վայել է փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն: Հայր մեր, որ յերկինս ես.:

 

 

 

 

 

ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕԹԻՑ ՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԺԱՄՈՒՆ
ՈՐ ԿԱՏԱՐԻ Ի ԴԷՄՍ ՀՕՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԶԻ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԱՋՈՎ ՄԻԱԾՆԻՆ ՊԱՀԵՍՑԷ ԶՄԵԶ Ի ԽԱՒԱՐԱՅԻՆ ԳԻՇԵՐԻՍ

ԱՌԱՔԵԱ՛, Տէր, զլոյս քո եւ զճշմարտութիւն քո, զի առաջնորդեսցեն ինձ, եւ հանցեն զիս ի լեառն սուրբ եւ ի յարկս քո:
Մտից առաջի սեղանոյ Աստուծոյ առ Աստուած, որ ուրախ առնէ զմանկութիւն իմ:
Խոստովան եղէց քեզ օրհնութեամբ, Աստուած Աստուած իմ:
Ա՛րդ՝ ընդէ՞ր տրտում ես, անձն իմ. կամ ընդէ՞ր խռովես զիս. յուսա՛ առ Աստուած, խոստովանեա՛ նմա. փրկիչ երեսաց իմոց Աստուած է:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: ԵւեւսխաղաղութեանզՏէրաղաչեսցուք,ընկա՛լ, կեցո՛ եւ ողորմեա՛:

Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Սաղմոս ՃԺԸ.

(Աշակ.դաս.) Եկեսցէ ի վերայ իմ ողորմութիւն քո, Տէր. եւ փրկութիւն քո ըստ բանի քում:
Տաց պատասխանի ոյք նախատեն զիս բանիւք, զի ես ի բանս քո յուսացայ:
Մի՛ ի բացեայ առներ ի բերանոյ իմմէ զբան ճշմարտութեան մինչեւ յոյժ. զի յիրաւունս քո յուսացայ:
Պահեցի զօրէնս քո յամենայն ժամ, յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից:
Գնայի ես յանդորրու, զի զպատուիրանս քո խնդրեցի:
Խօսէի
զվկայութիւնս քո առաջի թագաւորաց եւ ոչ ամաչէի:
Խորհէի ի պատուիրանս քո զոր սիրեցի:
Համբարձի զձեռս իմ ի պատուիրանս քո զոր սի
րեցի, եւ խորհէի յարդարութեան քում:
Յիշեա՛ զբան ծառայի քո, յոր եւ յուսացուցեր զիս:
Սա մխիթարեսցէ զիս ի խոնարհութեան իմում, զի բան քո կեցոյց զիս:
Ամբարտաւանք անիրաւեցան յիս յոյժ. այլ յօրինաց քոց եւ ոչ խոտորեցայ:
Յիշեցի
զիրավունս քո յաւիտենից, Տէր, եւ մխիթարեցայ:
Տրտմութիւն կալաւ զիս ի մեղաւորաց. եւ ոյք թողին զօրէնս քո:
Գովելի են ինձ իրաւունք քո ի տեղւոջ պանդխտութեան իմոյ:
Յիշեցի ի գիշերի զանուն քո, Տէր, եւ պահեցի զօրէնս քո:
Սա
եղեւ ինձ ճանապարհ ի կեանս. զի զարդարութիւնս քո խնդրեցի:
Զանօրէնս ատեցի, եւ զօրէնս քո սիրեցի:
Օգնական եւ փրկիչ իմ ես դու, եւ ես ի բանս քո յուսացայ:
Ի բա՛ց եղերուք յինէն, չա՛րք. եւ քննեցից զպա
տուիրանս Աստուծոյ իմոյ:
Օգնեա՛ ինձ ըստ բանի քում, եւ կեցո՛ զիս. եւ մի՛ յամօթ առներ զիս ի յուսոյ իմմէ:
Օգնեա՛ ինձ եւ ապրեցո՛ զիս. եւ խորհեցայց յիրաւունս քո յամենայն ժամ:
Անարգեցեր զամենեսեան որ ապստամբ եղեն յարդարութեանց քոց, զի անիրաւութեամբ էին խորհուրդք նոցա:
Յանցաւորս համարեցայ զամենայն մեղաւորս երկրի, վասն այսորիկ սիրեցի զպատուիրանս քո:
Բեւեռեա՛ ընդ երկիւղ քո զմարմին իմ. զի դա
տաստանաց քոց երկեայց յոյժ:
Մերձեսցին խնդրուածք իմ առաջի քո, Տէր. ըստ բանի քում իմաստո՛ւն արա զիս:
Մտցե՛ն աղօթք առաջի քո, Տէր, եւ բանիւ քով փրկեա՛ զիս:
Բղխեսցեն շրթունք իմ զօրհնութիւնս քո՝ յորժամ ուսուսցես ինձ զարդարութիւնս քո:
Խօսեսցի լեզու իմ զբանս քո, զի ամենայն պատուիրանք քո արդարութեամբ են:
Եղիցի ձեռն քո ի կեցուցանել զիս, զի զպատուիրանս քո ընտրեցի:
Ցանկացայ փրկութեան քում, Տէր. եւ օրէնք քո խօսք իմ էին:
Կեցցէ անձն իմ, օրհնեսցէ զքեզ, եւ իրաւունք քո օգնեսցեն ինձ:
Մոլորեցայ
ես որպէս զոչխար կորուսեալ, խնդրեա՛ զծառայս քո, զի զպատուիրանս քո ես ո՛չ մոռացայ:
Մի՛ եկեսցեն ի վերայ մեր ոտք ամբարտաւանից, եւ ձեռք մեղաւորաց մի՛ դողացուսցեն զմեզ:
Անդ անկցին ամենեքեան ոյք գործեն զանօրէնութիւն, մերժեսցին եւ այլ մի՛ կարասցեն հաստատիլ:
Ես ի Տէր յուսացայ, ցնծացայց եւ ուրախ եղէց յԱստուածփրկիչ իմ:
Տէր, Տէր ետ
ինձ զօրութիւն եւ կացոյց զոտս իմ ի հաստատութեան. ի վերայ պարանոցի թշնամւոյն կացոյց զիս, եւ հանգոյց զիս երագ երագ:
Որ բնակեալն է յօգնութիւն Բարձրելոյն, ընդ հովանեաւ Աստուծոյ յերկինս հանգիցէ:
Ասասցէ Տեառն՝ ընդունող իմ ես դու, ապաւէն իմ Աստուած, եւ ես յուսամ ի նա:
Նա
փրկեսցէ զիս յորոգայթէ որսողին, եւ ի բանից խռովութենէ:
Ի թիկնամէջս իւր ընկալցի զքեզ, ի հովանի թեւոց նորա յուսասցիս:
Որպէս զէն՝ շուրջ եղիցի զքեւ ճշմարտութիւն նորա:
Ո՛չ երկիցես դու յերկիւղէ գիշերի, եւ ո՛չ ի նետէ՝ որ թռչի ի տուէ:
Յիրէ՝ որ շրջի ի խաւարի, ի գայթակղութենէ դիւին ի հասարակ աւուր:
Անկցին ի կողմանէ քումմէ հազարք, եւ բիւրք ընդ աջմէ քումմէ, եւ առ քեզ ինչ ո՛չ մերձեսցին:
Բայց միայն աչօք քովք հայեսցիս դու, եւ զհատուցումն մեղաւորաց տեսցես, զի դու, Տէ՛ր, յոյս
իմ ես:
ԶԲարձրեալն արարեր քեզ ապաւէն. ո՛չ հասցեն առ քեզ չարք, եւ տանջանք մի՛ մերձեսցին ի յարկս քո:
Հրեշտակաց իւրոց պատուիրեալ է վասն քո, պահել զքեզ յամենայն ճանապարհս քո:
Ի բազուկս իւրեանց ընկալցին զքեզ, զի մի՛ երբէք հարցես զքարի զոտն քո:
Ի վերայ իժից եւ քարբից գնասցես դու. եւ առ ոտն կոխեսցես զառիւծն եւ զվիշապն:
Քանզի յիս յուսացաւ եւ փրկեցից զնա, հովանի եղէց նմա, զի ծանեաւ զանուն իմ:
Կարդասցէ առ իս՝ եւ ես լուայց նմա, եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան:
Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա զփրկութիւն իմ:
Առ քեզ, Տէ՛ր, համբարձի զաչս իմ, որ բնակեայդ ես ի յերկինս:
Որպէս
աչք ծառայի ի ձեռն Տեառն իւրոյ. եւ որպէս աչք աղախնոյ ի ձեռն տիկնոջ իւրոյ:
Այնպէս են աչք մեր առ քեզ, Տէր Աստուած մեր, մինչեւ ողորմեսցիս ի վերայ մեր:
Ողորմեա՛ մեզ, Տէ՛ր, ողորմեա՛ մեզ, զի բազում լցաք արհամարհանօք:
Եւս առաւել
լցան անձինք մեր նախատանօք՝ որ նախատէին զմեզ, եւ արհամարհանօք ամբարտաւանից:
Աստուած, յանուան քում կեցո՛ զիս. եւ ի զօրութեան քում իրա՛ւ արա ինձ:
Աստուած, լո՛ւր աղօթից իմոց. ո՛ւնկն դիր բանից բերանոյ իմոյ:
Օտարք յարեան ի վերայ իմ, եւ հզօրք խնդրեցին զանձն իմ, եւ ո՛չ համարեցան զքեզ Աստուած առաջի իւրեանց:
Ահա Աստուած օգնական իմ, եւ Տէր ընդունելի հոգւոյ իմոյ:
Ի դարձուցանել զչարն ի թշնամիս իմ, ճշմարտութեամբ քով սատակեա՛ զնոսա:
Ես կամօք իմովք պատարագս մատուցից քեզ, խոստովան եղէց անուան քում, Տէր, զի բարի է:
Յամենայն նեղութենէ իմմէ փրկեցեր զիս, եւ ի թշնամիս իմ ետես ակն իմ:
Օրհնեալ ես դու, Տէ՛ր Աստուած հարցն մերոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Եւ
օրհնեալ է անուն սուրբ փառաց քոց, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի տաճարի փառաց սրբութեան քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ աթոռոյ արքայութեան քո, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես, որ նստիս ի քրովբէս եւ հայիս յանդունդս, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեալ ես ի վերայ հաստատութեան երկնից, գովեալ եւ առաւել բարձրացեալ յաւիտեան:
Օրհնեցէ՛ք զԱստուած ի սրբութեան նորա, օրհնեցէ՛ք զնա ի հաստատութեան ի զօրութեան նորա:
Օրհնեցէ՛ք զնա ի զօրութեան նորա, օրհնեցէ՛ք զնա ի բազում մեծութեան նորա:
Օրհնեցէ՛ք
զնա ի ձայն օրհնութեան, օրհնեցէ՛ք զնա սաղմոսիւք եւ օրհնութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք զնա ցնծութեամբ, գովեցէ՛ք զնա ուրախութեամբ:
Օրհնեցէ՛ք
զնա ի բանս քաղցր, գովեցէ՛ք զնա ի բարբառ լսելի:
Օրհնեցէ՛ք զնա ի ձայն գոհութեան, ամենա՛յն հոգիք, օրհնեցէ՛ք զՏէր:
Արդ՝ արձակեա՛ զծառայս քո, Տէ՛ր, ըստ բանի քում ի խաղաղութիւն, զի տեսին աչք իմ զփրկութիւն քո, զոր պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժողովրդոց:
Լոյս
յայտնեցար հեթանոսաց եւ փառք ժողովրդեան քում Իսրայելի:
Ձգեցեր զձեռն քո, եւ փրկեաց զիս աջ քո, եւ Տէր հատուսցէ ընդ իմ:
Տէ՛ր,
ողորմութիւն քո յաւիտեան, զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ:
Տէ՛ր, հա՛ն ի բանտէ զանձն իմ, գոհանամ զանուանէ քումմէ:
Եւ քեզ սպասեն արդարք մինչեւ հատուսցես: Մեծացուսցէ անձն իմ զՏէր, եւ ցնծասցէ հոգի իմ Աստուծով փրկչաւ իմով:

Այց արար ի վերայ խոնարհութեան աղախնոյ իւրոյ. այսուհետեւ երանիցեն ինձ ամենայն ազգք:
Արար ընդ իս մեծամեծս հզօրն, եւ սուրբ է անուն նորա:
Ողորմութիւն արար յազգաց յազգս երկիւղածաց իւրոց, արար զզօրութիւն բազկաւ իւրով:
Ցրուեաց
զամբարտաւանս ի մտաց սրտից, եւ քակեաց զհզօրս յաթոռոց:
Զխոնարհս բարձրացոյց, զկարօտս ելից բարութեամբ, եւ զմեծատունս արձակեաց ունայնս:
Պաշտպանեաց Իսրայելի ծառայի իւրոյ,
յիշելով զողորմութիւն իւր:
Որպէս խօսեցաւ առ հարսն մեր ընդ Աբրահամու եւ զաւակի նորա յաւիտեան:
Տո՛ւր զօրութիւն ծառայի քո, կեցո՛ զորդի աղախնոյ քո, եւ արա՛ առ իս նշան բարութեան:
Տեսցեն ատելիք իմ եւ ամաչեսցեն. զի դու, Տէ՛ր, օգնեցեր ինձ եւ մխիթարեցեր զիս:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ:

Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք

Անձն իմ ի ձեռս քո է յամենայն ժամ, եւ ի սուրբ խաչ քո յուսացեալ եմ, թագաւո՛ր երկնաւոր. զբազմութիւն սրբոց քոց բարեխօս ունիմ առ քեզ: Որ երկայնամիտդ ես առ ամենեսեան, մի՛ անտես առներ զապաւինեալս ի քեզ. այլ պահեա՛ պատուական եւ սուրբ խաչիւ քով ի խաղաղութեան:

Ք Ա Ր Ո Զ

(Աշակ. դաս.) Աղաչեսցուք զամենակալն Աստուած, եւ խնդրեսցուք ի նմանէ, զի առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան, որ եկեալ պահեսցէ զմեզ յերկիւղական գիշերիս, ի դիւական խռովութենէ՝ ամբողջ պահելով զհոգի եւ զմարմին մեր մինչեւ ի կատարումն ժամանակի ամաց մերոց: Ամենակա՛լ Տէր Աստուած մեր՝ կեցուսցէ եւ ողորմեսցի:

Զհանգիստ գիշերիս խաղաղութեամբ անցուցանել հաւատով՝ ի Տեառնէ խնդրեսցուք: Զհրեշտակ խաղաղութեան պահապան.: Զքաւութիւն եւ զթողութիւն յանցանաց.: Զսրբոյ խաչին մեծ եւ կարող.: Եւ եւս՝ միաբան վասն ճշմարիտ եւ սուրբ.: Զանձինս մեր եւ զմիմեանս Տեառն.: Ողորմեա՛ց մեզ, Տէր Աստուած մեր.:

 

 

 

 

 

ԺԱՄԱՄՈՒՏՔ  ԽՐԱՏ ՔՃԱՇՈՒ ՓՈԽՔ  |  ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆՔ  |  ՍԱՂՄՈՍՔ ՃԱՇՈՒ  |  ՄԵՍԵԴԻՔ ՃԱՇՈՒ  |  ՍՏՈՂՈԳԻՔ  |  ԱԼԷԼՈՒԻԱՅՔ ՃԱՇՈՒ


ԺԱՄԱՄՈՒՏՔ

Ըստ կարգի աւուրց պահոց եւ տօնից տէրունականաց եւ ամենայն սրբոց ԲՇ. ԳՇ. Եշ. պահոց:

ԲՇ. ԳՇ. ԵՇ. պահոց

(Աշակ.) Որ ի Հօրէ առաքեցար, Փրկի՛չ, եւ մարմնացար ի սրբոյ կուսէն, որ վասն մեր ի յերկնից իջեր եւ լուսաւորեցեր զտիեզերս: Զխաղաղութիւն քո տո՛ւր մեզ, Տէ՛ր, որ խաղաղութեանց ես թագաւոր, զխաղաղութիւն եւ զողորմութիւն, որ յամենայնի ես դու կարող, մարդասէր:

ԴՇ. ՈՒՐ.

(Աշակ.) Որ ըստ ամենայն միտս անցանես, զխաղաղութիւն քո, Աստուա՛ծ, տո՛ւր մեզ հանապազ, զքեզ աղաչեմք:

Կիւրակէ

(Աշակ.) Միածին Որդի եւ բանդ Աստուած եւ անմահ էութիւն, որ յանձն առեր մարմնանալ ի սրբուհւոյ Աստուածածնէն եւ ի միշտ կուսէն. անփոփոխելիդ մարդ եղեալ խաչեցար, Քրիստոս Աստուած մեր, մահուամբ զմահ կոխեցեր, մինդ ի Սրբոյ Երրորդութնէն փառաւորակից ընդ Հօր եւ Սրբոյ Հոգւոյն, կեցո՛ զմեզ:
Ծննդեան եւ Աստուածածնի ըստ ցուցակի տօնացուցին Աստուածածին անհարսնացեալ, զԲանն անսկիզբն յղացար եւ զԱստուածն անիմանալի ծնար, զանպարագրելին ի գիրկս քո բարձեր, նմա անդադար բարեխօսեա՛ վասն անձանց մերոց:

Ծննդեան

Աստուածածին, զքեզ խոստովանեալ երկրպագէ եկեղեցի ուղղափառաց. քանզի, ուր քերովբէքն բազմաչեայք եւ աթոռք հրանիւթք եւ վեցթեւեան սերովբէքն նայիլ ո՛չ իշխէին, կրեցեր անսերմնապէս զանապականումն ի յարգանդի քում որպէս աղախին զՏէր, եւ ծնար որպէս զմարդ զԱստուածն բոլորից, զմարմնացեալն առ ի քէն զանճառ զԲանն ի փրկութիւն աշխարհի եւ կեանք անձնաց մերոց:

Ծննդեան

Աղաչեմք զքեզ, սուրբ կոյս Մարիամ Աստուածածին, բարձրելոյն զօրութեամբն հովանաւորեալ եւ Սուրբ Հոգւոյն եկաւորութեամբն լուսաւորեալ, որ զամենայն գոյութեանց ստեղծիչն յղացեալ ծնար անճառապէս. մարմնացելոյն առ ի քէն բարեխօսեա՛ կեցուցանել զանձինս մեր:

Տեառնընդառաջի

Ծերունին այսօր Սիմէոն՝ հոգւովն գայր ի տաճարն՝ երեւելով քերովբէիցն վեհագոյն, զի որոց թեւօքն սաւառնեալ ոչ իշխէին հայիլ ի յահեղ փառացն, սա ի գիրկս իւր բարձեալ համբուրէր համարձակապէս եւ գգուէր որպէս զմանուկ եւ աղերսելով հայցէր արձակիլ ի խաղաղութիւն:

Տեառնընդառաջի

Անսկզբնական Բանդ Աստուած, ի վերջին աւուրս յանձն առեր լինիլ մարդ ի կուսէն. եւ Արարիչդ յաւիտենից՝ փակեցար ընդ ժամանակաւ. սուրբ, Տէր սրբութեանց եւ անկարօտ մաքրութեանց, եկիր ի տաճարն քառասնօրեայ, զօրինացն կատարեցեր զարդարութիւն: Զոր բարձեալ Սիմէոնի զանպարագրելիդ ի գիրկս իւր հայցէր, որ արձակիչդ ես կապելոց, արձակեա՛ զիս ի խաղաղութիւն: Վասն որոյ՝ ընդ ծերունւոյն Սիմէոնի վերագոչեմք առ քեզ, Տէ՛ր, սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տէ՛ր զօրութեանց, լի են երկինք եւ երկիր փառօք քովք ի փրկութիւն մեզ, Քրիստոս Աստուած, փառք քեզ:

Ղազարու յարութեան

Զղազարու ննջումն՝ որպէս կանխագէտ յառաջ

ասէիր, որ եւ ի Բեթանիա յառաջէիր, զի յարուսցես զսիրելին քո: Արդ՝ եւ մեք գոչելով ասեմք, օրհնեա՛լ որ գաս ի չարչարանս կամաւ Հօր՝ ի փրկութիւն անձանց մերոց:

Ղազարու յարութեան

Յորժամ եկեալ կենարարդ ի գերեզմանն Ղազարու, յորժամ եկեալ կենարարդ ի գերեզմանն Ղազարու, աւետաւոր ձայնիւդ աղաղակէիր ասելով՝ Ղազարէ՛, արի՛ ե՛կ արտաքս: Իսկ մեռեալն ի գերեզմանէն յարեաւ. եւ նոյն ինքնդ զանմահութեան պարգեւսդ ետուր սիրելւոյդ, եւ աստուածային ձայնիւդ ի գերեզմանէն կոչեցեր: Վասն որոյ եւ մանկունք եբրայեցւոց ոստովք օրհնէին զանմահ թագաւորութիւն քո: Ընդ նոսին եւ մեք ասեմք. ովսաննա՛, օրհնեալ է գալուստ քո, օրհնութիւն ի բարձունս, օրհնեալ որ գալոցդ ես անուամբ Տեառն:

Ծաղկազարդի

Ցնծա՛, Երուսաղէ՛մ, եւ զարդարեա՛ զառագաստս քո, Սիո՛ն, քանզի ահա թագաւոր քո, Քրիստո՛ս, նստեալ ի յաւանակի նորոյ՝ հեզութիւն ցուցանելով, գայ մտանէ յառագաստ քո: Եւ մեք աղաղակեմք. ովսաննա՛, օրհնեալ եկեալ յանուն Տեառն, որ ունի զմեծ զողորմութիւն:

Զատկի

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց, նմա փառք յաւիտեանս ամէն:

Յինանց

Ահաւոր եւ սքանչելի է խորհուրդ փրկութեան մերոյ, որ անսկիզբն ի Հօրէ անճառաբար մարմնացաւ ի կուսէն, խաչի համբերելով եւ կամաւոր մահուամբն իւրով՝ զկենդանութեան մեզ պարգեւեաց շնորհս:

Յինանց

Քանզի յարեաւ ի մեռելոց Քրիստոս Աստուած յաւիտենից, արարիչ եւ յարութիւն ազգի մարդկան, զոր օրհնեն անդադար զինուորութիւնք հրեշտակաց եւ ամենայն զուարթունք երկնից: Ընդ որս գոչելով ասեմք, փա՛ռք սոսկալի յարութեան քո, Տէ՛ր:

Համբարձման

Հիացան վերնական բազմութիւնքն տեսանելով զքեզ ի հրեղէն կառս բազմեալ՝ սարսեալ ասէին. ո՞վ է սա, որ դիմեալ գայ յԵդովմայ. եւ եկեալ մտանէ փառօք ի փառս. Տէ՛ր. փա՜ռք քեզ:

Համբարձման

Որ յանպատում աթոռ նստիս եւ յանմարմնոցն վերօրհնիս, անհասանելի Բա՛նդ Աստուած, ի յերկրի երեւեցար ճշմարիտ մարդ, զտնօրէնութեանն կատարեալ զխորհուրդ, խաչի եւ մահու համբերեցեր. եւ զհրաշալի զյարութիւնդ քո ցուցեր հզօր զօրութեամբ. այսօր համբարձար փառօք ի յերկինս եւ զկուսածին մարմինդ քո հրաշափառապէս լուսազարդեցեր, զոր տեսեալ Եսայիաս՝ նախաձայնեալ ասէր. ո՞վ է սա, որ դիմեալ գայ յերկրէ: Հիացեալ պետութեանց երկնից գոչէին առ միմեանս. համբարձէ՛ք, իշխանք, զդրունս ձեր ի վեր, եւ մտցէ թագաւոր փառաց: Արդ՝ որ յամենայնի կարողդ ես եւ հզօր, շնորհեա՛ եւ մեզ հանդիպիլ քեզ ամպովք ի միւսանգամ քո գալստեանդ, որ միայնդ ես մարդասէր:

Հոգւոյ գալստեան

Աստուած զքեզ խոստովանիմք զՍուրբ Հոգիդ եւ երկիր պագանեմք, որ ես պատճառ կենդանութեան եղելոցս եւ խաղաղարար աշխարհի, որ զտգիտութիւն աշակերտացն բազում գիտութեամբ լցեր եւ ի հրեղէն լեզուս բաժանեալ անճառելեօք ցուցար նոցա. աղաղակեմք, Տէ՛ր, խնայեա՛ եւ կեցո՛ զմեզ:

Երկուշաբթի

Այսօր ի հրեղէն լեզուս բաժանեալ հանգեար յառաքեալսն՝ լուսաւորելով զնոսա, եւ այժմ աղաչեմք զքեզ, Սուրբ Հոգիդ Աստուած, որ ես պատճառ կենդանութեան եղելոց եւ խաղաղարար աշխարհի, խնայեա՛ եւ կեցո՛ զմեզ:

Երեքշաբթի

Վասն որոյ եւ մեք զՀոգիդ Սուրբ Աստուած ընդ Հօր եւ ընդ Որդւոյ միասնական խոստովանիմք. եւ հայցեմք մեզ ի վերնատուողէդ զհոգեւորական խաղաղութիւնդ, Տէ՛ր, փա՜ռք քեզ:

Վաւդավառ

Երեւի Տէրդ այսօր աշակերտացդ ի Թաբորական լերինն, եւ աշակերտացդ զարհուրեալք աղաղակէին ասելով. արասցո՛ւք երիս տաղաւարս՝ մի Տեառնդ, եւ մի Մովսիսի եւ մի Եղիայի: Արդ՝ եւ մեք բանաւոր հօտքս երգեմք ընդ քո ճշմարիտ վկայիցդ, առաքեա՛ ի մեզ զլոյս քո շնորհացդ ի քոյ միւսանգամ գալստեանդ եւ կեցո՛:

Խաչի

Առաջի պատուական ամենայաղթ խաչի քո՝ անկանիմք երկրպագելով եւ խնդրեմք զթողութիւն յանցանաց մերոց. քանզի սովաւ բարձեր զդատապարտութիւն ազգի մարդկան: Եւ այժմ վասն սրբոյ աստուածային քոյ նշանի՝ շնորհեա՛ զերկնային զխաղաղութիւնդ ամենայն աշխարհի:

Էջմիածնի

Տէր մեր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոս. որ աղօթիւք եւ միջնորդութեամբ բազմաչարչար վկային քո եւ հօրն մերոյ սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին. մեծաւ փառօք եւ բազմութեամբ զօրացդ լուսեղինաց իջեր յերկնից ի դաշտն Արարատեան, ի յայցելութիւն փոքու հօտիդ քոյ ազգիս Հայոց եւ ի ցուցումն յատկականի սիրոյդ եւ մեծի ողորմութեանդ, եւ ոսկէուռամբ բաղխեցեր զխորս անդնդոց եւ հալածեցեր զգունդս սանդարամետականաց, ուր եւ լուսաձեւ յօրինմամբ հրաշագործեցեր զՄայր Աթոռն մեր զսուրբ Էջմիածին եւ արարեր զնա շտեմարան անսպառելի շնորհացդ աստուածայնոց՝ ի լինել ծնող, դաստիարակ եւ կատարելագործիչ ամենայն եկեղեցեացս Հայաստանեայց: Արդ՝ պահեա՛ զնա անարատ, հաստատուն եւ անաղօտ, ի պայծառազարդութիւն եկեղեցեացս մերոց եւ մանկանցս սոցին՝ մինչեւ ի կատարած աշխարհի, յորոց միշտ փառաւորի ամենասուրբ անուն քո յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Եկեղեցւոյ

Զխաղաղութի՛ւն շնորհեա եկեղեցւոյ քում սրբոյ. զխաղաղութիւն եւ զանշարժութիւն ի թշնամեաց պատերազմէ. եւ հաստատեա՛ ի մի հաւատ զկաթողիկէ եկեղեցի. զքեզ խոստովանիմք Տէր եւ Աստուած, կեցո՛ զմեզ:

Յովհաննու Մկրտչին

Զյառաջընթացութիւն քո եւ զկարապետութիւն Աստուծոյ Բանին խափանել կարծելով, որ ի ձեռն կնոջն զնախաստեղծն ի դրախտէն արտաքս ընկէց: Նա եւ այժմ զՀերովդիադա անօրէնութեամբ բորբոքեալ եւ բազմելոցն Հերովդեայ՝ զկաքաւս ոտից աղջկանն հաճոյացոյց, զի զքոյդ հատցէ զգլուխ, որ զամենեցուն ձեռնադրեցեր զգլուխն զՔրիստոս: Այլ դու՝ որ յանապատէ բարբառոյ ձայն, գոչեա՛ որում ձեռնադրեցեր՝ պարգեւել զխաղաղութիւն եւ զմեծ զողո