ՔԱՂՈՒԱԾ ԳԼԽԱՒՈՐ ՏՕՆԻՑ 2019

ԿԱԹՈՂԻԿԷ 

ՅՈՒՆՈՒԱՐ  
1 Գշ.  ԲԿ Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
6 Կիր. ԱՁ  Աստուածայայտնութիւն եւ Մկրտութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիտսոսի: Տաղաւար
14 Բշ. ԱՁ Տօն սրբոյն Յովհաննու Կարապետին
ՓԵՏՐՈՒԱՐ  
2 Շբ. ԲԿ Տեառնընդառաջ
16 Շբ. ԱԿ Տօն սրբոյն Սարգսի զօրավարին
26 Գշ. ԲԿ Տօն սրբոց Ղեւոնդեանց Քահանայիցն
28 Եշ. ԳԿ Տօն սրբոց Վարդանանց զօրավարացն
ՄԱՐՏ  
3 Կիր.ԴԿ Բուն Բարեկենդան
25 Բշ. ԳԿ Աւետումն սրբոյ Կուսին
27 Դշ. ԴԿ Միջինք
ԱՊՐԻԼ  
14 Կիր. ԱԿ Ծաղկազարդ
21 Կիր.ԱՁ ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏԵԱՌՆ: Տաղաւար
24 Դշ. ԲԿ Յիշատակ Նահատակաց
28 Կիր. ԴԿ Տօն Աստուածային  Ողորմութեան (լատ.)
ՄԱՅԻՍ  
19 Կիր. ԳՁ Երեւումն Սրբոյ Խաչի
30 Եշ. ԴԿ Համբարձումն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
ՅՈՒՆԻՍ  
9 Կիր. ԱԿ Տօն Գալստեան Հոգւոյն Սրբոյ, Պենտեկոստէ
16 Կիր. ԱՁ Տօն Ամենասուրբ Երրորդութան
22 Շբ. ԴՁ Տօն Սրբոյ Հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին Ելն ի Վիրապէն
ՅՈՒԼԻՍ  
6 Շբ. ԳՁ Գիւտ Նշխարաց Սրբոյ Հօրն Մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի
11 Եշ. ԱԿ Տօն Սրբոց Թարգմանչացն Սահակայ եւ Մեսրոպայ
28 Կիր. ԲՁ Պայծառակերպութիւն Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Վարդավառ: Տաղաւար
ՕԳՈՍՏՈՍ  
18 Կիր.ԴԿ Տօն Վերափոխման Սրբոյ ԿուսինԱստուածածնի: Տաղաւար
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ  
8 Կիր. ԳՁ Տօն  Ծննդեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի
15 Կիր. ԲԿ Խաչվերաց: Տաղաւար
29 Կիր. ԱԿ Տօն Վարագայ Սրբոյ Խաչին
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  
27 Կիր. ԳԿ Խաչգիւտ
ՆՈՅԵՄԲԵՐ  
21 Եշ. ԴՁ Տօն Ընծայման Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  
9 Բշ.    ԱՁ  Տօն Անարատ Յղութեան Սրբոյ Կուսին Մարիամու Աստուածածնի
14 Շբ. ԳԿ Տօն սրբոյն Յակոբայ Մծբնայ Հայրապետին
25 Դշ. ԱՁ  Տօն Ծննդեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
26 Եշ. ԱԿ Տօն սրբոյն Ստեփանոսի Նախավկային
28 Շբ. ԲԿ Տօն սրբոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի
30 Բշ. ԳԿ Տօն սրբոցն Յակոբայ եւ Յովհաննու