Զհանգիստ յաւիտենական

Զհանգիստ յաւիտենական պարգեւեա՛ նոցա, Տէ՛ր Եւ զլոյս մշտնջենաւոր ծագեսցի ի նոսա եւ հանգիցեն ի խաղաղութեան. Ամէն:

(արեւմտահայերեն)

Յաւիտենական հանգիստը անոնց պարգեւէ՛, Տէ՛ր, եւ  մշտնջենաւոր լոյսդ թող ծագի անոնց վրայ եւ թող հանգչին խաղաղութեան մէջ. Ամէն:

 

Աղօթք ննջեցեալներուն համար

Հոգիներու  Աստուած եւ մարմիններու ստեղծող, որ մահը խափանեցիր եւ սատանան ոտնակոխ ըրիր եւ կեանքդ աշխարհին պարգեւեցիր, Դուն Տէր, ննջեցեալ ծառայիդ/աղախնուդ (Ա.Ա) հոգիին հանգիստ պարգեւէ՛ լուսաւոր, շէն ու հովասուն վայրի մը մէջ, ուր չկան ո՛չ տառապանք, ո՛չ ցաւ, ո՛չ հեծութիւն:  Թող ամենաբարին Աստուած թողութիւն շնորհէ անոր գործով, խօսքով եւ մտածութեամբ գործած բոլոր մեղքերուն, որովհետեւ չկայ մարդ մը որ ապրի ու չմեղանչէ:  Դուն միայն առանց մեղքի ես եւ Քու արդարութիւնդ բոլոր դարերուն համար է, իսկ խօսքերդ ճշմարիտ են, որովհետեւ, Քրիստո՛ս Աստուած մեր, Դուն  ես Յարութիւնը եւ քու ծառայիդ/աղախնուդ (Ա.Ա) կեանքն ու հանգիստը: Քեզի գոհութիւն կը մատուցանենք անստեղծ Հօրդ եւ ամենասուրբ, գթած եւ կենդանարար Հոգիիդ հետ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն: Թող հանգչին խաղաղութեամբ. Ամէն:

 

Պաշտօն Հանգստեան
Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք. Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա։
Ք. Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Դ. Որ յանէից ստեղծող գոյից արարչակից Հօր Բանդ Աստուած. թողութիւն շնորհեա ննջեցելոց քոց ծառայից, յորժամ գաս դատել զոր անարատ ձեռօք ստեղծեր։

Սաղմոս ՃԻԹ
Դ. Ալէլուիա. ալէլուիա. Ի խորոց կարդացի առ քեզ Տէր, Տէր լուր ձայնի իմում։ Եղիցին ականջք քո ի լսել զձայն աղօթից իմոց։
Ալէլուիա. Օրթի։
Ք. Խաղաղութիւն ամենեցուն։
Դ. Եւ ընդ հոգւոյդ քում։
Ս. Երկիւղածութեամբ լուարուք։
Ք. Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի որ ըստ Յովհաննու։
Դ. Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր։
Ս. Պռօսխումէ։
Դ. Ասէ Աստուած։
Ք. Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ասէ։
Ամէն ամէն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ։ Որ սիրէ զանձն իւր՝ արձակէ զնա. եւ որ ատեայ զանձն իւր յաշխարհիս յայսմիկ՝ ի կեանսն յաւիտենականս պահեսցէ զնա։ Եթէ ոք զիս պաշտիցէ, զկնի իմ եկեսցէ. եւ ուր եսն եմ, անդ եւ պաշտօնեայն իմ եղիցի. եթէ ոք զիս պաշտիցէ, պատուեսցէ զնա Հայրն իմ։ (Յովհ ԺԲ. 24-28)
Դ. Քահանայք եւ ժողովուրդք հայցեմք ի քէն Տէր բարեգութ։ Ընդ ննջեցեալսն հաւատով ընկալ զմեզ նովին յուսով, յԵրուսաղէմ քաղաք վերին, յորում արդարքն ժողովին. փառս վերերգել միշտ ընդ նոսին Երրորդութեանդ երրեակ անձին։
Ի վերին Երուսաղէմ ի բնակարանս հրեշտակաց, ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծերացեալ աղաւնակերպ ի դրախտին Եդեմական պայծառացեալ արժանապէս. ողորմեած Տէր, ողորմեա հուոցն մեր ննջեցելոց։
Ք. Հոգւոցն հանգուցելոց, Քրիստոս Աստուած, արա հանգիստ եւ ողորմութիւն, եւ մեզ մեղաւորացս շնորհեա զթողութիւն յանցանաց։
Ս. Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք։ Վասն հանգուցեալ հոգւոցն աղաչեսցուք զՓրկիչն մեր Քրիստոս, զի զնոսա ընդ արդարսն դասեսցէ եւ զմեզ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։
Ք. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա. Տէր, ողորմեա։
Քրիստոս՝ Որդի Աստուծոյ, անոխակալ եւ բարեգութ, գթա քո արարչական սիրովդ ի հոգիս հանգուցեալ ծառայից քոց։ Մանաւանդ ի հոգիս (անուն) ծառայի/աղախնոյ քո։ Յիշեա յաւուր մեծի գալըստեան արքայութեան քո։ Արա արժանի ողորմութեան քաւութեան եւ թողութեան մեղաց։ Դասաւորեալ պայծառացո ընդ սուրբս քո յաջակողմեան դասուն։
Զի դու ես Տէր եւ արարիչ ամենեցուն, դատաւոր կենդանեաց եւ մեռելոց։ Եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն եւ պատիւ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Ս. Սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զՏէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ Ամենակալ Տէր Աստուած մեր, կեցո եւ ողորմեա։
Ք. Պահպանեա զմեզ, Քրիստոս Աստուած մեր, ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան. փրկեա յերեւելի եւ յաներեւոյթ թշնամւոյն. արժանաւորեա գոհութեամբ փառաւորել զքեզ ընդ Հօր եւ ընդ Հոգւոյդ Սրբոյ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։
Օրհնեալ Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս. ամէն։
Ժ. Հայր մեր, որ յերկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն քո,
Եկեսցէ արքայութիւն քո,
Եղիցին կամք քո որպէս յերկինս եւ յերկրի։
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր։
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր
որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց։
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ։
Ք. Զի քո է արքայութիւն, եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. ամէն։
Ժ. Օրհնեցից զՏէր յամենայն ժամ, յամենայն ժամ օրհնութիւն նորա ի բերան իմ։
Քահանա խաչակնքելով ժողովուրդը.
Ք. Օրհնեալ † եղերուք ի շնորհաց սուրբ Հոգւոյն, երթայք խաղաղութեամբ, եւ Տէր եղիցի ընդ ձեզ ընդ ամենեսեան. ամէն։